14.9.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 300/1


GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2020/1272 VAN DE COMMISSIE

van 4 juni 2020

tot wijziging en rectificatie van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/979 houdende aanvulling van Verordening (EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen betreffende essentiële financiële informatie in de samenvatting van een prospectus, de publicatie en classificatie van prospectussen, reclame voor effecten, aanvullingen van een prospectus, en het kennisgevingsportaal

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten en tot intrekking van Richtlijn 2003/71/EG (1), en met name artikel 7, lid 13, artikel 21, lid 13, en artikel 23, lid 7,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op grond van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/979 (2) moeten uitgevende instellingen van in aandelen van derden converteerbare of omwisselbare effecten in de in artikel 18 van die verordening genoemde situaties een aanvulling van hun prospectus publiceren. Daarentegen werd in Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 382/2014 van de Commissie (3), die door Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/979 is vervangen, niet geëist dat dergelijke uitgevende instellingen in die omstandigheden een aanvulling publiceerden. Aangezien die regels bewezen hebben goed te functioneren en niet ongunstig hebben uitgewerkt op het niveau van beleggersbescherming, dienen alle vermeldingen van uitgevende instellingen van in aandelen van derden converteerbare of omwisselbare effecten te worden geschrapt uit de lijst in artikel 18, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/979.

(2)

Om beleggers een vergelijkend overzicht te geven van de evolutie van het kasstroomoverzicht van een niet-financiële entiteit die effecten met een aandelenkarakter uitgeeft, moet de kolom met betrekking tot de kasstroominformatie voor de twee jaren voorafgaand aan het jaar van het prospectus worden ingevoegd in tabel 3 van bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/979.

(3)

In veld 26 van bijlage VII bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/979, dat op certificaten van aandelen ziet, is sprake van “DRCP”. Dat veld moet echter “DPRS” luiden, de referentie die wordt gebruikt in het Financial Instruments Reference Data System (FIRDS) dat door de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) wordt geopereerd in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad (4).

(4)

Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/979 moet dan ook dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(5)

In de Tsjechische, Engelse, Portugese en Slowaakse taalversies van artikel 21 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/979 is een woord weggevallen, waardoor die bepaling moeilijk te begrijpen is. Dat artikel moet dienovereenkomstig worden gerectificeerd.

(6)

Deze verordening is gebaseerd op de ontwerpen van technische reguleringsnormen die de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) bij de Commissie heeft ingediend.

(7)

Omwille van de rechtszekerheid moeten samenvattingen van prospectussen die tussen 21 juli 2019 en 16 september 2020 zijn goedgekeurd, geldig blijven tot het einde van de geldigheid van die prospectussen.

(8)

Verordening (EU) 2017/1129 en Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/979 zijn per 21 juli 2019 van toepassing geworden. Omwille van de rechtszekerheid en om het correcte functioneren van het kennisgevingsportaal voor prospectussen te garanderen, moeten artikel 1, punten 1, 3 en 4, en artikel 2 van deze gedelegeerde verordening dezelfde toepassingsdatum hebben als Verordening (EU) 2017/1129 en Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/979.

(9)

Gezien de dringende noodzaak van deze kwestie en de beperkte omvang en gevolgen van de ontwerpreguleringsnormen waarop deze verordening is gebaseerd, heeft ESMA geen open publieke consultaties gehouden, en heeft zij evenmin de potentiële kosten en baten daarvan geanalyseerd. ESMA heeft het advies ingewonnen van de Stakeholdergroep effecten en markten die overeenkomstig artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad is opgericht (5),

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijzigingen van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/979

Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/979 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 18, lid 1, wordt als volgt gewijzigd:

a)

in punt a) worden de punten i) en ii) vervangen door:

“i)

een uitgevende instelling wanneer een prospectus aandelen of andere met aandelen gelijk te stellen verhandelbare effecten betreft;

ii)

een uitgevende instelling van de onderliggende aandelen of andere met aandelen gelijk te stellen verhandelbare effecten in het geval van effecten als bedoeld in artikel 19, lid 2, of artikel 20, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980;”;

b)

in punt d) worden de punten i) en ii) vervangen door:

“i)

een uitgevende instelling wanneer een prospectus aandelen of andere met aandelen gelijk te stellen verhandelbare effecten betreft;

ii)

een uitgevende instelling van de onderliggende aandelen of andere met aandelen gelijk te stellen verhandelbare effecten indien een prospectus betrekking heeft op effecten als bedoeld in artikel 19, lid 2, of artikel 20, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980;”;

c)

punt e) wordt vervangen door:

“e)

wanneer derden een nieuw openbaar overnamebod uitbrengen als bedoeld in artikel 2, lid 1, onder a), van Richtlijn 2004/25/EG van het Europees Parlement en de Raad (*1) of het resultaat van een openbaar overnamebod beschikbaar komt met betrekking tot een van de volgende:

i)

de aandelen van de uitgevende instelling wanneer een prospectus aandelen of andere met aandelen gelijk te stellen verhandelbare effecten betreft;

ii)

de aandelen van de uitgevende instelling van de onderliggende aandelen of andere met aandelen gelijk te stellen verhandelbare effecten indien een prospectus betrekking heeft op effecten als bedoeld in artikel 19, lid 2, of artikel 20, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980;

iii)

de aandelen van de uitgevende instelling van de onderliggende aandelen van certificaten van aandelen als bedoeld in de artikelen 6 en 14 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980;

(*1)  Richtlijn 2004/25/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende het openbaar overnamebod (PB L 142 van 30.4.2004, blz. 12).”;"

d)

in punt f) worden de punten i) en ii) vervangen door:

“i)

aandelen of andere met aandelen gelijk te stellen verhandelbare effecten;

ii)

effecten als bedoeld in artikel 19, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980;”;

e)

punt h) wordt vervangen door:

“h)

wanneer, in het geval van een prospectus met betrekking tot aandelen of andere verhandelbare effecten met een aandelenkarakter of de effecten als bedoeld in artikel 19, lid 2, of artikel 20, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980, een nieuwe aanzienlijke financiële verplichting waarschijnlijk aanleiding zal geven tot een aanzienlijke brutowijziging van betekenis in de zin van artikel 1, onder e), van die gedelegeerde verordening;”.

2)

Het volgende artikel 22 bis wordt ingevoegd:

Artikel 22 bis

Samenvattingen van tussen 21 juli 2019 en 16 september 2020goedgekeurde prospectussen voor effecten met een aandelenkarakter uitgevende niet-financiële entiteiten

Samenvattingen van prospectussen die de in tabel 3 van bijlage I bedoelde informatie bevatten en die tussen 21 juli 2019 en 16 september 2020 zijn goedgekeurd, blijven geldig tot het einde van de geldigheid van die prospectussen.”.

3)

Bijlage I wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage 1 bij deze verordening.

4)

Bijlage VII wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage 2 bij deze verordening.

Artikel 2

Rectificaties van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/979

(heeft geen betrekking op het Nederlands).

Artikel 3

Inwerkingtreding en toepassing

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 1, punten 1, 3 en 4, en artikel 2 zijn met ingang van 21 juli 2019 van toepassing.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 4 juni 2020.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1)  PB L 168 van 30.6.2017, blz. 12.

(2)  Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/979 van de Commissie van 14 maart 2019 houdende aanvulling van Verordening (EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen betreffende essentiële financiële informatie in de samenvatting van een prospectus, de publicatie en classificatie van prospectussen, reclame voor effecten, aanvullingen van een prospectus, en het kennisgevingsportaal, en tot intrekking van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 382/2014 van de Commissie en Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/301 van de Commissie (PB L 166 van 21.6.2019, blz. 1).

(3)  Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 382/2014 van de Commissie van 7 maart 2014 houdende aanvulling van Richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen voor de publicatie van supplementen op het prospectus (PB L 111 van 15.4.2014, blz. 36).

(4)  Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten in financiële instrumenten en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (PB L 173 van 12.6.2014, blz. 84).

(5)  Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/77/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 84).


BIJLAGE 1

In bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/979 wordt tabel 3 vervangen door:

“Tabel 3

Kasstroomoverzicht voor niet-financiële entiteiten (effecten met een aandelenkarakter)

 

Jaar

Jaar –1

Jaar –2

Tussentijdse waarde

Vergelijkende tussentijdse waarde uit zelfde periode in eerder jaar

*Relevante nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten en/of kasstromen uit beleggingsactiviteiten en/of kasstromen uit financieringsactiviteiten

 

 

 

 

 


BIJLAGE 2

In tabel 1 van bijlage VII bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/979 wordt in de kolom “Format en normen die voor de rapportage moeten worden gebruikt” bij nummer 26 “DRCP” vervangen door “DPRS”.