24.8.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 275/3


GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2020/1212 VAN DE COMMISSIE

van 8 mei 2020

tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/1229 van de Commissie van 25 mei 2018 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 909/2014 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen inzake afwikkelingsdiscipline

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 909/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de verbetering van de effectenafwikkeling in de Europese Unie, betreffende centrale effectenbewaarinstellingen en tot wijziging van Richtlijnen 98/26/EG en 2014/65/EU en Verordening (EU) nr. 236/2012 (1), en met name artikel 6, lid 5, en artikel 7, lid 15,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/1229 van de Commissie (2) worden maatregelen vastgesteld om mislukte afwikkelingsoperaties te voorkomen en aan te pakken, en om afwikkelingsdiscipline aan te moedigen. Deze maatregelen omvatten het monitoren van mislukte afwikkelingsoperaties en het innen en uitkeren van geldboetes voor mislukte afwikkelingsoperaties. In Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/1229 worden ook de operationele details van het buy-in-proces gespecificeerd.

(2)

Belanghebbenden, waaronder CSD's, CTP's, handelsplatforms, beleggingsondernemingen en kredietinstellingen, hebben aangegeven dat als gevolg van nieuwe ontwikkelingen, zoals de voorgenomen tenuitvoerlegging op 21-22 november 2020 van het sanctiemechanisme dat gezamenlijk is ingesteld door CSD's die gebruik maken van een gemeenschappelijke afwikkelingsinfrastructuur, meer tijd nodig is om zich aan te passen aan de in Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/1229 gespecificeerde maatregelen. De betrokken belanghebbenden hebben ook aangegeven dat er meer tijd nodig is voor de noodzakelijke wijzigingen van het IT-systeem, voor de ontwikkeling en actualisering van ISO-berichten en voor markttests en wijzigingen in de contractuele regelingen tussen de betrokken partijen. De Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) heeft het passend geacht de belanghebbenden meer tijd te geven om zich aan deze maatregelen aan te passen. De inwerkingtreding van Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/1229 moet daarom worden uitgesteld.

(3)

Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/1229 moet dan ook dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(4)

Deze verordening is gebaseerd op de ontwerpen van technische reguleringsnormen die de ESMA bij de Commissie heeft ingediend.

(5)

De reikwijdte en het verwachte effect van deze wijziging zijn beperkt, aangezien het slechts gaat om een kort uitstel van de inwerkingtreding van de nieuwe regeling voor afwikkelingsdiscipline en de marktdeelnemers hun input al hebben geleverd. De ESMA heeft geen openbare raadplegingen gehouden. De ESMA heeft niettemin de mogelijke daaraan verbonden kosten en baten geanalyseerd en de bij artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad opgerichte Stakeholdergroep effecten en markten om advies verzocht (3). Bij het uitwerken van de ontwerpen van technische reguleringsnormen heeft de ESMA ook samengewerkt met de leden van het Europees Stelsel van centrale banken (ESCB). Voorts hebben belanghebbenden contact opgenomen met de Commissie ter ondersteuning van een uitstel van de inwerkingtreding van Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/1229 van de Commissie,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/1229

Artikel 42 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/1229 wordt vervangen door:

“Artikel 42

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 februari 2021.”.

Artikel 2

Inwerkingtreding en toepassing

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 8 mei 2020.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1)  PB L 257 van 28.8.2014, blz. 1.

(2)  Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/1229 van de Commissie van 25 mei 2018 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 909/2014 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen inzake afwikkelingsdiscipline (PB L 230 van 13.9.2018, blz. 1).

(3)  Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/77/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 84).