7.5.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 144/1


GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2020/621 VAN DE COMMISSIE

van 18 februari 2020

tot wijziging van de bijlagen I en V bij Verordening (EU) 2019/125 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2019/125 van het Europees Parlement en de Raad van 16 januari 2019 met betrekking tot de handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing (1), en met name artikel 24, eerste alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De bevoegde overheden van de lidstaten zijn vermeld in bijlage I bij Verordening (EU) 2019/125. België, Ierland, Frankrijk, Kroatië, Italië, Hongarije, Nederland, Oostenrijk, Polen, Roemenië, Slowakije en het Verenigd Koninkrijk hebben de Commissie meegedeeld dat de gegevens betreffende hun bevoegde autoriteiten moeten worden gewijzigd. Het adres voor kennisgevingen aan de Commissie dient eveneens te worden gewijzigd.

(2)

Overeenkomstig de artikelen 16 en 19 van Verordening (EU) 2019/125 is een vergunning vereist voor de uitvoer van bepaalde goederen die zouden kunnen worden gebruikt voor de doodstraf en voor tussenhandeldiensten of technische bijstand met betrekking tot die goederen, die in bijlage IV bij die verordening zijn vermeld.

(3)

Een algemene Unie-uitvoervergunning, die is opgenomen in bijlage V bij Verordening (EU) 2019/125, is van toepassing op de uitvoer naar landen die de doodstraf voor alle misdaden hebben afgeschaft en die deze afschaffing hebben bevestigd met een internationale verbintenis (2), indien deze landen voldoen aan de voorwaarden en eisen voor het gebruik van die vergunning. Deel 2 van bijlage V bevat een lijst van de betrokken landen.

(4)

Wat betreft landen die geen lid zijn van de Raad van Europa, omvat de lijst in deel 2 van bijlage V bij Verordening (EU) 2019/125 de landen die niet alleen de doodstraf voor alle misdaden hebben afgeschaft, maar ook het Tweede Facultatieve Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten hebben geratificeerd (3), zonder hierbij enig voorbehoud te maken.

(5)

Nadat Gambia en Madagaskar dit protocol hebben bekrachtigd zonder een voorbehoud te maken, voldoen zij aan de voorwaarden voor opneming in de lijst die is opgenomen in bijlage V bij Verordening (EU) 2019/125.

(6)

Wat de vermelding “voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië” betreft, is de Europese Unie op 15 februari 2019 officieel in kennis gesteld van de inwerkingtreding van de Prespa-overeenkomst (4), waarbij “Republiek Noord-Macedonië” als de volledige benaming en “Noord-Macedonië” als de korte benaming van het land (artikel 1, lid 3, onder a)) werden vastgesteld. Deze naamswijziging moet worden opgenomen en de desbetreffende vermelding moet naar de passende plaats in de lijst worden verplaatst.

(7)

De bijlagen I en V bij Verordening (EU) 2019/125 moeten derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen I en V bij Verordening (EU) 2019/125 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 18 februari 2020.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1)  PB L 30 van 31.1.2019, blz. 1.

(2)  Zie artikel 20, lid 1, en overweging 33 van Verordening (EU) 2019/125.

(3)  Tweede Facultatieve Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, gericht op de afschaffing van de doodstraf. Tekst vastgesteld bij Resolutie 44/1281 van 15 december 1989 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

(4)  Definitieve Overeenkomst voor de regeling van de geschillen als beschreven in de Resoluties nrs. 817 (1993) en 845 (1993) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, de beëindiging van het interimakkoord van 1995 en de instelling van een strategisch partnerschap tussen de partijen.


BIJLAGE

De bijlagen I en V bij Verordening (EU) 2019/125 worden als volgt gewijzigd:

1)

in bijlage I wordt punt A als volgt gewijzigd:

a)

de tekst betreffende België wordt vervangen door:

“Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie

Dienst Vergunningen

Vooruitgangstraat 50

1210 Brussel

BELGIË

Service public fédéral économie, PME, classes moyennes et énergie

Direction générale des analyses économiques et de l’économie nationale

Service licences

Rue du Progrès 50

1210 Bruxelles

BELGIQUE

Tel. +32 22776512

E-mail: vincent.wuyts@economie.fgov.be”

b)

de tekst betreffende Ierland wordt vervangen door:

“Ceadúnú agus Rialú Trádála

An Rionn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta

Ionad Phort an Iarla

Sráid Haiste Íochtarach

Baile Átha Cliath 2

D02 PW01

ÉIRE

Tel: +353 16312121

E-mail: exportcontrol@dbei.gov.ie

Trade Licensing and Control

Department of Business, Enterprise and Innovation

Earlsfort Centre

Lower Hatch Street

Dublin 2

D02 PW01

Ireland

Tel: +353 16312121

E-mail: exportcontrol@dbei.gov.ie”

c)

de tekst betreffende Frankrijk wordt vervangen door:

“Service des biens à double usage (SBDU)

67, rue Barbès — BP 8000

194201 Ivry-sur-Seine Cedex

FRANCE

Tel. +33 179843419

E-mail: doublusage@finances.gouv.fr”

d)

de tekst betreffende Kroatië wordt vervangen door:

“Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Uprava za gospodarske poslove i razvojnu suradnju

Služba za izvoznu kontrolu

Trg Nikole Šubića Zrinskog 7-8

HR-10000 Zagreb

HRVATSKA

Tel. +385 14598135 (137)

Fax + 385 16474553

Adresa e-pošte: kontrola.izvoza@mvep.hr”

e)

de tekst betreffende Italië wordt vervangen door:

“Divisione Materiali a duplice uso

Autorità nazionale — Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento (UAMA)

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Viale Boston, 25 — 00144 Roma

ITALY

Tel. +39 0659932439

Fax +39 0659647506

E-mail: uama.dualuse@cert.esteri.it”

f)

de tekst betreffende Hongarije wordt vervangen door:

“Budapest Főváros Kormányhivatala

Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztálya

Németvölgyi út 37-39

1124 Budapest

MAGYARORSZÁG

Tel. +36 14585599

Fax +36 14585885

E-mail: armstrade@bfkh.gov.hu”

g)

de tekst betreffende Nederland wordt vervangen door:

“Ministerie van Buitenlandse Zaken

Directoraat-Generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen

Directie Handelsverordening en Handelspolitiek

Rijnstraat 8

Postbus 20061

2500 EB Den Haag

NEDERLAND

Tel. +31 703485954”

h)

de tekst betreffende Oostenrijk wordt vervangen door:

“Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort

Abteilung “Außenwirtschaftskontrollen” III/2

Stubenring 1

1010 Wien

ÖSTERREICH

Tel. +43 171100802067

Fax +43 171100808386

E-mail: aussenwirtschaftskontrollen@bmdw.gv.at”

i)

de tekst betreffende Polen wordt vervangen door:

“minister właściwy do spraw gospodarki

Ministerstwo Rozwoju

Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

POLSKA

Tel. +48 224119665

Fax +48 224119140

E-mail: SekretariatDOT@mr.gov.pl”

j)

de tekst betreffende Roemenië wordt vervangen door:

“Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

Direcția Politici Comerciale

Calea Victoriei nr. 152

București, sector 1

Cod poștal 010096

ROMÂNIA

Tel. +40 214010596, +40 214010523

E-mail: dgre@dce.gov.ro, miruna.popescu@dce.gov.ro”

k)

de tekst betreffende Slowakije wordt vervangen door:

“Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor výkonu obchodných opatrení

Mlynské nivy 44/a

827 15 Bratislava

SLOVENSKO

Tel. +421 2 48 54 21 72

Fax +421 2 43 42 39 15

E-mail: patricia.monosiova@mhsr.sk”

l)

de tekst betreffende het Verenigd Koninkrijk wordt vervangen door:

“Invoer van in bijlage II vermelde goederen:

 

Department for International Trade (DIT)

 

Import Licensing Branch (ILB)

E-mail: enquiries.ilb@trade.gov.uk

Uitvoer van goederen en verlening van bijstand in verband met in de bijlagen II, III of IV vermelde goederen:

Department for International Trade

Export Control Joint Unit

3 Whitehall Place

London

SW1A 2AW

UNITED KINGDOM

Tel. +44 2072154594

E-mail: eco.help@trade.gov.uk”

2)

in bijlage I wordt punt B vervangen door:

“B.

Adres voor kennisgevingen aan de Europese Commissie

Europese Commissie

Dienst Instrumenten voor het buitenlands beleid

EEAS 02/290

1049 Brussel

BELGIË

E-mail: FPI-ANTI-TORTURE@ec.europa.eu”

3)

in bijlage V wordt de lijst in deel 2 Bestemmingen als volgt gewijzigd:

a)

de vermelding “voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië” wordt geschrapt;

b)

na de vermelding “Gabon” wordt de vermelding “Gambia” ingevoegd;

c)

na de vermelding “Liechtenstein” wordt de vermelding “Madagaskar” ingevoegd;

d)

na de vermelding “Nicaragua” wordt de vermelding “Noord-Macedonië” ingevoegd.