7.5.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 145/1


VERORDENING (EU) 2020/605 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 9 april 2020

tot wijziging van Verordening (EU) 2015/534 betreffende rapportage van financiële toezichtinformatie (ECB/2020/22)

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1024/2013 van de Raad van 15 oktober 2013 waarbij aan de Europese Centrale Bank specifieke taken worden opgedragen betreffende het beleid inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen (1), en met name artikel 4, leden 1 en 3, artikel 6, lid 2, artikel 6, lid 5, onder d), en artikel 10,

Gezien Verordening (EU) nr. 468/2014 van de Europese Centrale Bank van 16 april 2014 tot vaststelling van een kader voor samenwerking binnen het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme tussen de Europese Centrale Bank en nationale bevoegde autoriteiten en met nationale aangewezen autoriteiten (GTM-kaderverordening) (ECB/2014/17) (2), en met name artikel 21, lid 1, artikel 140 en artikel 141, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EU) 2015/534 van de Europese Centrale Bank (ECB/2015/13) (3) stelt rapportagevereisten vast betreffende financiële toezichtinformatie die onder toezicht staande entiteiten bij nationale bevoegde autoriteiten moeten indienen.

(2)

Verordening (EU) 2015/534 (ECB/2015/13) vereist dat onder toezicht staande entiteiten financiële toezichtinformatie rapporteren op basis van de door de Europese Bankautoriteit ontwikkelde en bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 680/2014 van de Commissie (4) vastgestelde templates.

(3)

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 680/2014 is recentelijk gewijzigd, hetgeen heeft geresulteerd in wijzigingen in de templates en instructies betreffende de rapportage van financiële toezichtinformatie.

(4)

Het is noodzakelijk om Verordening (EU) 2015/534 (ECB/2015/13) aan te passen aan de wijzigende Uitvoeringsverordening (EU) 2020/429 van de Commissie (5).

(5)

Verordening (EU) 2015/534 (ECB/2015/13) moet derhalve overeenkomstig de in artikel 26, lid 7, en artikel 26, lid 8, van Verordening (EU) nr. 1024/2013 neergelegde procedure gewijzigd worden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijzigingen

Verordening (EU) 2015/534 (ECB/2015/13) wordt als volgt gewijzigd:

1)

Bijlage I getiteld “Vereenvoudigde financiële toezichtrapportage” wordt overeenkomstig bijlage I bij deze verordening gewijzigd.

2)

Bijlage II “getiteld Sterk vereenvoudigde financiële toezichtrapportage” wordt overeenkomstig bijlage II bij deze verordening gewijzigd.

3)

Bijlage IV getiteld ““FINREP-gegevenspunten” overeenkomstig of met IFRS compatibele Nationale GAAP” wordt vervangen door bijlage III bij deze verordening.

4)

Bijlage V getiteld ““FINREP-gegevenspunten” overeenkomstig nationale kaders voor financiële verslaglegging” wordt vervangen door bijlage IV bij deze verordening.

Artikel 2

Slotbepalingen

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Ze is van toepassing met ingang van 1 juni 2020.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in de lidstaten overeenkomstig de Verdragen.

Gedaan te Frankfurt am Main, 9 april 2020.

Voor de Raad van bestuur van de ECB

De president van de ECB

Christine LAGARDE


(1)  PB L 287 van 29.10.2013, blz. 63.

(2)  PB L 141 van 14.5.2014, blz. 1.

(3)  Verordening (EU) 2015/534 van de Europese Centrale Bank van 17 maart 2015 betreffende rapportage van financiële toezichtinformatie (ECB/2015/13) (PB L 86 van 31.3.2015, blz. 13).

(4)  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 680/2014 van 16 april 2014 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen voor wat betreft de rapportage aan de toezichthoudende autoriteit door instellingen overeenkomstig Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 191 van 28.6.2014, blz. 1).

(5)  Uitvoeringsverordening (EU) 2020/429 van de Commissie van 14 februari 2020 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 680/2014 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen voor wat betreft de rapportage aan de toezichthoudende autoriteit door instellingen overeenkomstig Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 96 van 30.3.2020, blz. 1).


BIJLAGE I

Bijlage I bij Verordening (EU) 2015/534 (ECB/2015/13) getiteld “Vereenvoudigde financiële toezichtrapportage” wordt als volgt gewijzigd:

Tabellen 1 en 2 worden vervangen door:

Tabel 1

Template nummer

Naam van de template of van de groep templates

 

DEEL 1 [DRIEMAANDELIJKSE FREQUENTIE]

 

Balansoverzicht [Overzicht van Financiële Positie]

1.1

Balans: activa

1.2

Balans: verplichtingen

1.3

Balans: eigen vermogen

2

Winst- en verliesrekening

 

Uitsplitsing van financiële activa naar instrument en naar sector van de tegenpartij

4.1

Uitsplitsing van financiële activa naar instrument en naar sector van de tegenpartij: voor handelsdoeleinden aangehouden financiële activa

4.2.1

Uitsplitsing van financiële activa naar instrument en naar sector van de tegenpartij: verplicht tegen reële waarde gewaardeerde financiële activa voor niet-handelsdoeleinden met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies

4.2.2

Uitsplitsing van financiële activa naar instrument en naar sector van de tegenpartij: financiële activa die als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies zijn aangewezen

4.3.1

Uitsplitsing van financiële activa naar instrument en naar sector van de tegenpartij: tegen reële waarde gewaardeerde financiële activa met verwerking van waardeveranderingen in de overige onderdelen van het totaalresultaat

4.4.1

Uitsplitsing van financiële activa naar instrument en naar sector van de tegenpartij: financiële activa gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs

4.5

Achtergestelde financiële activa

5.1

Uitsplitsing van leningen en voorschotten voor niet-handelsdoeleinden naar product

6.1

Uitsplitsing van leningen en voorschotten anders dan voor handelsdoeleinden aangehouden aan niet-financiële vennootschappen naar NACE-code

 

Uitsplitsing van financiële verplichtingen

8.1

Uitsplitsing van financiële verplichtingen naar product en naar sector van de tegenpartij

8.2

Achtergestelde financiële verplichtingen

 

Toegezegde leningen, financiële garanties en overige toezeggingen

9.1.1

Blootstellingen buiten de balanstelling: toegezegde leningen, financiële garanties en overige toezeggingen

9.2

Toegezegde leningen, financiële garanties en andere ontvangen toezeggingen

10

Derivaten — Afdekkingen voor handelsdoeleinden en economische afdekkingen

 

Hedge accounting

11.1

Derivaten — Hedge accounting: Uitsplitsing naar soort risico en soort afdekking

 

Wijzigingen in voorzieningen voor kredietverliezen

12.1

Wijzigingen in voorzieningen voor kredietverliezen

 

Ontvangen zekerheden en garanties

13.1

Uitsplitsing van zekerheden en garanties naar leningen en voorschotten anders dan voor handelsdoeleinden aangehouden

13.2.1

Gedurende de rapportageperiode door bezitsverkrijging verkregen zekerheden [aangehouden op de referentiedatum]

13.3.1

Door bezitsverkrijging verkregen zekerheden geaccumuleerd

14

Reëlewaardehiërarchie tegen reële waarde gewaardeerde financiële instrumenten

 

Uitsplitsing van geselecteerde posten in de winst-en-verliesrekening

16.1

Rentebaten en -lasten naar instrument en naar sector van de tegenpartij

16.3

Winsten of verliezen op financiële activa en verplichtingen die voor handelsdoeleinden worden aangehouden en financiële activa voor handelsdoeleinden en financiële verplichtingen voor handelsdoeleinden naar instrument

 

Aansluiting tussen de boekhoudkundige reikwijdte van de consolidatie en de reikwijdte van de consolidatie onder de VKV: Balans

17.1

Aansluiting tussen de boekhoudkundige reikwijdte van de consolidatie en de reikwijdte van de consolidatie onder de VKV: Activa

17.2

Aansluiting tussen de boekhoudkundige reikwijdte van de consolidatie en de reikwijdte van de consolidatie onder de VKV: Blootstellingen buiten de balanstelling: toegezegde leningen, financiële garanties en overige gedane toezeggingen

17.3

Aansluiting tussen de boekhoudkundige reikwijdte van de consolidatie en de reikwijdte van de consolidatie onder de VKV: Verplichtingen

 

Informatie over renderende en niet-renderende blootstellingen

18.0

Informatie over renderende en niet-renderende blootstellingen

18.1

Instromen en uitstromen van niet-renderende blootstellingen en voorschotten per tegenpartijsector

18.2

Zakelijk onroerendgoedleningen en aanvullende informatie over door onroerend goed gedekte leningen

19

Respijtblootstellingen

 

DEEL 2 [DRIEMAANDELIJKS MET DREMPEL: DRIEMAANDELIJKSE FREQUENTIE OF GEEN RAPPORTAGE]

 

Geografische uitsplitsing

20.4

Geografische uitsplitsing van activa naar vestigingsplaats van de tegenpartij

20.5

Geografische uitsplitsing van blootstellingen buiten de balanstelling naar vestigingsplaats van de tegenpartij

20.6

Geografische uitsplitsing van verplichtingen naar vestigingsplaats van de tegenpartij

 

DEEL 4 [JAARLIJKS]

 

Groepsstructuur

40.1

Groepsstructuur: “per entiteit”


Tabel 2

Template nummer

Naam van de template of van de groep templates

 

DEEL 1 [DRIEMAANDELIJKSE FREQUENTIE]

 

Balansoverzicht [Overzicht van Financiële Positie]

1.1

Balansoverzicht: activa

1.2

Balansoverzicht: passiva

1.3

Balansoverzicht: aandelen

2

Winst-en-verliesrekening

 

Uitsplitsing van financiële activa naar instrument en naar sector van de tegenpartij

4.1

Uitsplitsing van financiële activa naar instrument en naar sector van de tegenpartij: voor handelsdoeleinden aangehouden financiële activa

4.2.1

Uitsplitsing van financiële activa naar instrument en naar sector van de tegenpartij: verplicht tegen reële waarde gewaardeerde financiële activa voor niet-handelsdoeleinden met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies

4.2.2

Uitsplitsing van financiële activa naar instrument en naar sector van de tegenpartij: financiële activa die als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies zijn aangewezen

4.3.1

Uitsplitsing van financiële activa naar instrument en naar sector van de tegenpartij: tegen reële waarde gewaardeerde financiële activa met verwerking van waardeveranderingen in de overige onderdelen van het totaalresultaat

4.4.1

Uitsplitsing van financiële activa naar instrument en naar sector van de tegenpartij: financiële activa gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs

4.5

Achtergestelde financiële activa

4.6

Uitsplitsing van financiële activa naar instrument en naar sector van de tegenpartij: financiële activa voor handelsdoeleinden

4.7

Uitsplitsing van financiële activa naar instrument en naar sector van de tegenpartij: niet-afgeleide financiële activa voor niet-handelsdoeleinden die tegen reële waarde zijn gewaardeerd met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies

4.8

Uitsplitsing van financiële activa naar instrument en naar sector van de tegenpartij: niet-afgeleide financiële activa voor niet-handelsdoeleinden die tegen reële waarde zijn gewaardeerd met verwerking van waardeveranderingen in het eigen vermogen

4.9

Uitsplitsing van financiële activa naar instrument en naar sector van de tegenpartij: niet-afgeleide financiële activa voor niet-handelsdoeleinden die op basis van een kostprijsmethode zijn gewaardeerd

4.10

Uitsplitsing van financiële activa naar instrument en naar sector van de tegenpartij: overige niet-afgeleide financiële activa voor niet-handelsdoeleinden

5.1

Uitsplitsing van leningen en voorschotten voor niet-handelsdoeleinden naar product

6.1

Uitsplitsing van leningen en voorschotten anders dan voor handelsdoeleinden aangehouden aan niet-financiële vennootschappen naar NACE-code

 

Uitsplitsing van financiële verplichtingen

8.1

Uitsplitsing van financiële verplichtingen naar product en naar sector van de tegenpartij

8.2

Achtergestelde financiële verplichtingen

 

Toegezegde leningen, financiële garanties en overige toezeggingen

9.1

Blootstellingen buiten de balanstelling onder nationale GAAP: toegezegde leningen, financiële garanties en overige toezeggingen

9.1.1

Blootstellingen buiten de balanstelling: toegezegde leningen, financiële garanties en overige toezeggingen

9.2

Toegezegde leningen, financiële garanties en andere ontvangen toezeggingen

10

Derivaten — Afdekkingen voor handelsdoeleinden en economische afdekkingen

 

Hedge accounting

11.1

Derivaten — Hedge accounting Uitsplitsing naar soort risico en soort afdekking

11.2

Derivaten — Hedge accounting op basis van nationale GAAP: Uitsplitsing naar soort risico

 

Wijzigingen in voorzieningen voor kredietverliezen

12.0

Wijzigingen in voorzieningen voor kredietverliezen en bijzondere waardevermindering van eigenvermogensinstrumenten onder nationale GAAP

12.1

Wijzigingen in voorzieningen voor kredietverliezen

 

Ontvangen zekerheden en garanties

13.1

Uitsplitsing van zekerheden en garanties naar leningen en voorschotten anders dan voor handelsdoeleinden aangehouden

13.2.1

Gedurende de rapportageperiode door bezitsverkrijging verkregen zekerheden [aangehouden op de referentiedatum]

13.3.1

Door bezitsverkrijging verkregen zekerheden geaccumuleerd

14

Reëlewaardehiërarchie tegen reële waarde gewaardeerde financiële instrumenten

 

Uitsplitsing van geselecteerde posten in de winst-en-verliesrekening

16.1

Rentebaten en -lasten naar instrument en naar sector van de tegenpartij

16.3

Winsten of verliezen op financiële activa en verplichtingen die voor handelsdoeleinden worden aangehouden en financiële activa voor handelsdoeleinden en financiële verplichtingen voor handelsdoeleinden naar instrument

16.4

Winsten of verliezen op financiële activa en verplichtingen die voor handelsdoeleinden worden aangehouden en financiële activa voor handelsdoeleinden en financiële verplichtingen voor handelsdoeleinden naar risico

 

Aansluiting tussen de boekhoudkundige reikwijdte van de consolidatie en de reikwijdte van de consolidatie onder de VKV: Balans

17.1

Aansluiting tussen de boekhoudkundige reikwijdte van de consolidatie en de reikwijdte van de consolidatie onder de VKV: Activa

17.2

Aansluiting tussen de boekhoudkundige reikwijdte van de consolidatie en de reikwijdte van de consolidatie onder de VKV: Blootstellingen buiten de balanstelling: toegezegde leningen, financiële garanties en overige gedane toezeggingen

17.3

Aansluiting tussen de boekhoudkundige reikwijdte van de consolidatie en de reikwijdte van de consolidatie onder de VKV: Verplichtingen

 

Informatie over renderende en niet-renderende blootstellingen

18.0

Informatie over renderende en niet-renderende blootstellingen

18.1

Instromen en uitstromen van niet-renderende blootstellingen — Leningen en voorschotten per tegenpartijsector

18.2

Zakelijk onroerendgoedleningen en aanvullende informatie over door onroerend goed gedekte leningen

19

Respijtblootstellingen

 

DEEL 2 [DRIEMAANDELIJKS MET DREMPEL: DRIEMAANDELIJKSE FREQUENTIE OF GEEN RAPPORTAGE]

 

Geografische uitsplitsing

20.4

Geografische uitsplitsing van activa naar vestigingsplaats van de tegenpartij

20.5

Geografische uitsplitsing van blootstellingen buiten de balanstelling naar vestigingsplaats van de tegenpartij

20.6

Geografische uitsplitsing van verplichtingen naar vestigingsplaats van de tegenpartij

 

DEEL 4 [JAARLIJKS]

 

Groepsstructuur

40.1

Groepsstructuur: “per entiteit””


BIJLAGE II

Bijlage II bij Verordening (EU) 2015/534 (ECB/2015/13) getiteld “Sterk vereenvoudigde financiële toezichtrapportage” wordt als volgt gewijzigd:

Tabellen 3 en 4 worden vervangen door:

Tabel 3

Templatenummer

Naam van de template of van de groep templates

 

DEEL 1 [DRIEMAANDELIJKSE FREQUENTIE]

 

Balansoverzicht [Overzicht van Financiële Positie]

1.1

Balans: activa

1.2

Balans: verplichtingen

1.3

Balans: eigen vermogen

2

Winst-en-verliesrekening

 

Uitsplitsing van financiële activa naar instrument en naar sector van de tegenpartij

4.1

Uitsplitsing van financiële activa naar instrument en naar sector van de tegenpartij: voor handelsdoeleinden aangehouden financiële activa

4.2.1

Uitsplitsing van financiële activa naar instrument en naar sector van de tegenpartij: verplicht tegen reële waarde gewaardeerde financiële activa voor niet-handelsdoeleinden met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies

4.2.2

Uitsplitsing van financiële activa naar instrument en naar sector van de tegenpartij: financiële activa die als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies zijn aangewezen

4.3.1

Uitsplitsing van financiële activa naar instrument en naar sector van de tegenpartij: tegen reële waarde gewaardeerde financiële activa met verwerking van waardeveranderingen in de overige onderdelen van het totaalresultaat

4.4.1

Uitsplitsing van financiële activa naar instrument en naar sector van de tegenpartij: financiële activa gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs

4.5

Achtergestelde financiële activa

5.1

Uitsplitsing van leningen en voorschotten voor niet-handelsdoeleinden naar product

 

Uitsplitsing van financiële verplichtingen

8.1

Uitsplitsing van financiële verplichtingen naar product en naar sector van de tegenpartij

8.2

Achtergestelde financiële verplichtingen

 

Toegezegde leningen, financiële garanties en overige toezeggingen

9.1.1

Blootstellingen buiten de balanstelling: toegezegde leningen, financiële garanties en overige toezeggingen

10

Derivaten — Afdekkingen voor handelsdoeleinden en economische afdekkingen

 

Hedge accounting

11.1

Derivaten — Hedge accounting: Uitsplitsing naar soort risico en soort afdekking

 

Wijzigingen in voorzieningen voor kredietverliezen

12.1

Wijzigingen in voorzieningen voor kredietverliezen

14

Reëlewaardehiërarchie: tegen reële waarde gewaardeerde financiële instrumenten

 

Informatie over renderende en niet-renderende blootstellingen

18.0

Informatie over renderende en niet-renderende blootstellingen

18.1

Informatie over instromen en uitstromen van niet-renderende blootstellingen — Leningen en voorschotten per tegenpartijsector

18.2

Zakelijk onroerendgoedleningen en aanvullende informatie over door onroerend goed gedekte leningen

19

Respijtblootstellingen


Tabel 4

Templatenummer

Naam van de template of van de groep templates

 

DEEL 1 [DRIEMAANDELIJKSE FREQUENTIE]

 

Balansoverzicht [Overzicht van Financiële Positie]

1.1

Balansoverzicht: activa

1.2

Balansoverzicht: passiva

1.3

Balans: eigen vermogen

2

Winst-verliesrekening

 

Uitsplitsing van financiële activa naar instrument en naar sector van de tegenpartij

4.1

Uitsplitsing van financiële activa naar instrument en naar sector van de tegenpartij: voor handelsdoeleinden aangehouden financiële activa

4.2.1

Uitsplitsing van financiële activa naar instrument en naar sector van de tegenpartij: verplicht tegen reële waarde gewaardeerde financiële activa voor niet-handelsdoeleinden met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies

4.2.2

Uitsplitsing van financiële activa naar instrument en naar sector van de tegenpartij: financiële activa die als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies zijn aangewezen

4.3.1

Uitsplitsing van financiële activa naar instrument en naar sector van de tegenpartij: tegen reële waarde gewaardeerde financiële activa met verwerking van waardeveranderingen in de overige onderdelen van het totaalresultaat

4.4.1

Uitsplitsing van financiële activa naar instrument en naar sector van de tegenpartij: financiële activa gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs

4.5

Achtergestelde financiële activa

4.6

Uitsplitsing van financiële activa naar instrument en naar sector van de tegenpartij: financiële activa voor handelsdoeleinden

4.7

Uitsplitsing van financiële activa naar instrument en naar sector van de tegenpartij: niet-afgeleide financiële activa in de niet-handelsportefeuille, gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in wint of verlies

4.8

Uitsplitsing van financiële activa naar instrument en naar sector van de tegenpartij: niet-afgeleide financiële activa in de niet-handelsportefeuille die tegen reële waarde zijn gewaardeerd met verwerking van waardeveranderingen in het eigen vermogen

4.9

Uitsplitsing van financiële activa naar instrument en naar sector van de tegenpartij: niet-afgeleide financiële activa voor niet-handelsdoeleinden die op basis van een kostprijsmethode zijn gewaardeerd

4.10

Uitsplitsing van financiële activa naar instrument en naar sector van de tegenpartij: overige niet-afgeleide financiële activa voor niet-handelsdoeleinden

5.1

Uitsplitsing van leningen en voorschotten voor niet-handelsdoeleinden naar product

 

Uitsplitsing van financiële verplichtingen

8.1

Uitsplitsing van financiële verplichtingen naar product en naar sector van de tegenpartij

8.2

Achtergestelde financiële verplichtingen

 

Toegezegde leningen, financiële garanties en overige toezeggingen

9.1

Blootstellingen buiten de balanstelling onder nationale GAAP: toegezegde leningen, financiële garanties en overige toezeggingen

9.1.1

Blootstellingen buiten de balanstelling: toegezegde leningen, financiële garanties en overige toezeggingen

10

Derivaten — Afdekkingen voor handelsdoeleinden en economische afdekkingen

 

Hedge accounting

11.1

Derivaten — Hedge accounting: Uitsplitsing naar soort risico en soort afdekking

11.2

Derivaten — Hedge accounting op basis van nationale GAAP: Uitsplitsing naar soort risico

 

Wijzigingen in waarderingsaanpassingen en voorzieningen voor kredietverliezen

12

Wijzigingen in voorzieningen voor kredietverliezen en bijzondere waardevermindering van eigenvermogensinstrumenten onder nationale GAAP

12.1

Wijzigingen in voorzieningen voor kredietverliezen

 

Informatie over renderende en niet-renderende blootstellingen

18.0

Informatie over renderende en niet-renderende blootstellingen

18.1

Instromen en uitstromen van niet-renderende blootstellingen — Leningen en voorschotten per tegenpartijsector

18.2

Zakelijk onroerendgoedleningen en aanvullende informatie over door onroerend goed gedekte leningen

19

Respijtblootstellingen


BIJLAGE III

Bijlage IV bij Verordening (EU) 2015/534 (ECB/2015/13) getiteld ““FINREP-gegevenspunten” overeenkomstig of met IFRS compatibele Nationale GAAP” wordt vervangen door:

“BIJLAGE IV

FINREP-templates voor IFRS

Template nummer

Template code

Naam van de template of van de groep templates

 

 

DEEL 1 [DRIEMAANDELIJKSE FREQUENTIE]

 

 

Balans [overzicht van financiële positie]

1.1

F 01.01

Balans: activa

1.2

F 01.02

Balans: verplichtingen

1.3

F 01.03

Balans: eigen vermogen

2

F 02.00

Winst- en verliesrekening

5.1

F 05.01

Uitsplitsing van leningen en voorschotten voor niet-handelsdoeleinden naar product

 

 

Uitsplitsing van financiële verplichtingen

8.1

F 08.01

Uitsplitsing van financiële verplichtingen naar product en naar sector van de tegenpartij

8.2

F 08.02

Achtergestelde financiële verplichtingen

10

F 10.00

Derivaten - Afdekkingen voor handelsdoeleinden en economische afdekkingen

 

 

Hedge accounting

11.1

F 11.01

Derivaten – Hedge accounting: Uitsplitsing naar soort risico en soort afdekking

 

 

Informatie over renderende en niet-renderende blootstellingen

18

F 18.00

Informatie over renderende en niet-renderende blootstellingen

19

F 19.00

Respijtblootstellingen

KLEURCODE IN TEMPLATES

 

In te dienen gegevenspunt

1.   Balans [overzicht van financiële positie]

1.1   Activa

 

Referenties

Uitsplitsing in tabel

Boekwaarde

Bijlage V.Deel 1.27

010

010

Kasmiddelen en tegoeden bij centrale banken en overige direct opvraagbare deposito's

IAS 1.54 (i)

 

 

020

Kasmiddelen

Bijlage V.Deel 2.1

 

 

030

Tegoeden bij centrale banken

Bijlage V.Deel 2.2

 

 

040

Overige direct opvraagbare deposito's

Bijlage V.Deel 2.3

5

 

050

Voor handelsdoeleinden aangehouden financiële activa

IFRS 9.Bijlage A

 

 

060

Derivaten

IFRS 9.Bijlage A

10

 

070

Aandeleninstrumenten

IAS 32.11

4

 

080

Schuldbewijzen

Bijlage V.Deel 1.31

4

 

090

Leningen en voorschotten

Bijlage V.Deel 1.32

4

 

096

Verplicht tegen de reële waarde gewaardeerde financiële activa voor niet-handelsdoeleinden met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies

IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.4.1.4

4

 

097

Aandeleninstrumenten

IAS 32.11

4

 

098

Schuldbewijzen

Bijlage V.Deel 1.31

4

 

099

Leningen en voorschotten

Bijlage V.Deel 1.32

4

 

100

financiële activa die als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies zijn aangewezen

IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5

4

 

120

Schuldbewijzen

Bijlage V.Deel 1.31

4

 

130

Leningen en voorschotten

Bijlage V.Deel 1.32

4

 

141

Tegen reële waarde gewaardeerde financiële activa met verwerking van waardeveranderingen in de overige onderdelen van het totaalresultaat

IFRS 7.8(h); IFRS 9.4.1.2A

4

 

142

Aandeleninstrumenten

IAS 32.11

4

 

143

Schuldbewijzen

Bijlage V.Deel 1.31

4

 

144

Leningen en voorschotten

Bijlage V.Deel 1.32

4

 

181

Financiële activa gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs

IFRS 7.8(f); IFRS 9.4.1.2

4

 

182

Schuldbewijzen

Bijlage V.Deel 1.31

4

 

183

Leningen en voorschotten

Bijlage V.Deel 1.32

4

 

240

Derivaten – Hedge accounting

IFRS 9.6.2.1; Bijlage V.Deel 1.22

11

 

250

Veranderingen in reële waarde van afgedekte posities bij afdekking van het renterisico van een portefeuille

IAS 39.89A(a); IFRS 9.6.5.8

 

 

260

Investeringen in dochterondernemingen, joint ventures en geassocieerde deelnemingen

IAS 1.54(e); Bijlage V.Deel 1.21, Deel 2.4

40

 

270

Materiële activa

 

 

 

280

Materiële vaste activa

IAS 16.6; IAS 1.54(a); IFRS 16.47(a)

21, 42

 

290

Vastgoedbeleggingen

IAS 40.5; IAS 1.54(b); IFRS 16.48

21, 42

 

300

Immateriële activa

IAS 1.54(c); Art. 4, lid 1, punt 115, CRR

 

 

310

Goodwill

IFRS 3.B67(d); Art. 4, lid 1, punt 113, CRR

 

 

320

Overige immateriële activa

IAS 38.8,118; IFRS 16.47 (a)

21, 42

 

330

Belastingvorderingen

IAS 1.54(n-o)

 

 

340

Actuele belastingvorderingen

IAS 1.54(n); IAS 12.5

 

 

350

Uitgestelde belastingvorderingen

IAS 1.54(o); IAS 12.5; Art. 4, lid 1, punt 106, CRR

 

 

360

Overige activa

Bijlage V.Deel 2.5

 

 

370

Vaste activa en groepen activa die worden afgestoten geclassificeerd als voor verkoop aangehouden

IAS 1.54(j); IFRS 5.38, Bijlage V.Deel 2.7

 

 

380

TOTAAL ACTIVA

IAS 1.9(a), IG 6

 

 

1.2   Verplichtingen

 

Referenties

Uitsplitsing in tabel

Boekwaarde

Bijlage V.Deel 1.27

010

010

Voor handelsdoeleinden aangehouden financiële verplichtingen

IFRS 7.8 (e) (ii); IFRS 9.BA.6

8

 

020

Derivaten

IFRS 9.Bijlage A; IFRS 9.4.2.1(a); IFRS 9.BA.7(a)

10

 

030

Shortposities

IFRS 9.BA7(b)

8

 

040

Deposito's

ECB/2013/33 Bijlage 2.Deel 2.9; Bijlage V.Deel 1.36

8

 

050

Uitgegeven schuldbewijzen

Bijlage V.Deel 1.37

8

 

060

Overige financiële verplichtingen

Bijlage V.Deel 1.38-41

8

 

070

Financiële verplichtingen die als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies zijn aangewezen

IFRS 7.8 (e)(i); IFRS 9.4.2.2

8

 

080

Deposito's

ECB/2013/33 Bijlage 2.Deel 2.9; Bijlage V.Deel 1.36

8

 

090

Uitgegeven schuldbewijzen

Bijlage V.Deel 1.37

8

 

100

Overige financiële verplichtingen

Bijlage V.Deel 1.38-41

8

 

110

Tegen geamortiseerde kostprijs gewaardeerde financiële verplichtingen

IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1

8

 

120

Deposito's

ECB/2013/33 Bijlage 2.Deel 2.9 ; Bijlage V.Deel 1.36

8

 

130

Uitgegeven schuldbewijzen

Bijlage V.Deel 1.37

8

 

140

Overige financiële verplichtingen

Bijlage V.Deel 1.38-41

8

 

150

Derivaten – Hedge accounting

IFRS 9.6.2.1; Bijlage V.Deel 1.26

11

 

160

Veranderingen in reële waarde van afgedekte posities bij afdekking van het renterisico van een portefeuille

IAS 39.89A(b), IFRS 9.6.5.8

 

 

170

Voorzieningen

IAS 37.10; IAS 1.54(l)

43

 

180

Pensioenen en andere verplichtingen uit hoofde van toegezegde pensioenrechten na uitdiensttreding

IAS 19.63; IAS 1.78(d); Bijlage V.Deel 2.9

43

 

190

Overige langetermijnpersoneelsbeloningen

IAS 19.153; IAS 1.78(d); Bijlage V.Deel 2.10

43

 

200

Herstructurering

IAS 37.71, 84(a)

43

 

210

Lopende juridische zaken en belastinggeschillen

IAS 37.bijlage C. voorbeelden 6 en 10

43

 

220

Verstrekte toezeggingen en garanties

IFRS 9.4.2.1(c),(d), 9.5.5, 9.B2.5; IAS 37, IFRS 4, Bijlage V.Deel 2.11

9

12

43

 

230

Overige voorzieningen

IAS 37.14

43

 

240

Belastingverplichtingen

IAS 1.54(n-o)

 

 

250

Actuele belastingverplichtingen

IAS 1.54(n); IAS 12.5

 

 

260

Uitgestelde belastingverplichtingen

IAS 1.54(o); IAS 12.5; Art. 4, lid 1, punt 108, CRR

 

 

270

Direct opvraagbaar aandelenkapitaal

IAS 32 IE 33; IFRIC 2; Bijlage V.Deel 2.12

 

 

280

Overige verplichtingen

Bijlage V.Deel 2.13

 

 

290

Verplichtingen die deel uitmaken van groepen activa die worden afgestoten, geclassificeerd als voor verkoop aangehouden

IAS 1.54 (p); IFRS 5.38, Bijlage V.Deel 2.14

 

 

300

TOTALE VERPLICHTINGEN

IAS 1.9(a), IG 6

 

 

1.3   Eigen vermogen

 

Referenties

Uitsplitsing in tabel

Boekwaarde

010

010

Kapitaal

IAS 1.54(r), BAD art. 22

46

 

020

Gestort kapitaal

IAS 1.78(e)

 

 

030

Opgevraagd niet-gestort kapitaal

Bijlage V.Deel 2.14

 

 

040

Agio

IAS 1.78(e); Art. 4, lid 1, punt 124, CRR

46

 

050

Andere uitgegeven aandeleninstrumenten dan kapitaal

Bijlage V. deel 2.18-19

46

 

060

Aandelencomponent van samengestelde financiële instrumenten

IAS 32.28-29; Bijlage V.Deel 2.18

 

 

070

Andere uitgegeven aandeleninstrumenten

Bijlage V.Deel 2.19

 

 

080

Overig eigen vermogen

IFRS 2,10; Bijlage V.Deel 2.20

 

 

090

Geaccumuleerde overige onderdelen van het totaalresultaat

Art. 4, lid 1, punt 100, CRR

46

 

095

Posten die niet opnieuw worden ingedeeld bij winst of verlies

IAS 1.82A(a)

 

 

100

Materiële activa

IAS 16.39-41

 

 

110

Immateriële activa

IAS 38.85-87

 

 

120

Actuariële winsten of (-) verliezen over op vaste toezeggingen gebaseerde pensioenverplichtingen

IAS 1.7, IG6; IAS 19.120(c)

 

 

122

Vaste activa en groepen activa die worden afgestoten geclassificeerd als voor verkoop aangehouden

IFRS 5.38, IG voorbeeld 12

 

 

124

Aandeel van overige opgenomen baten en lasten van investeringen in dochterondernemingen, joint ventures en geassocieerde deelnemingen

IAS 1.IG6; IAS 28.10

 

 

320

Veranderingen in reële waarde van aandeleninstrumenten gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in overige onderdelen van het totaalresultaat

IAS 1.7(d); IFRS 9 5.7.5, B5.7.1; Bijlage V.Deel 2.21

 

 

330

Afdekkingsineffectiviteit van reëlewaardeafdekkingen voor aandeleninstrumenten gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de overige onderdelen van het totaalresultaat

IAS 1.7(e);IFRS 9.5.7.5;.6.5.3; IFRS 7.24C; Bijlage V.Deel 2.22

 

 

340

Veranderingen in reële waarde van aandeleninstrumenten gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de overige onderdelen van het totaalresultaat [afgedekte post]

IFRS 9.5.7.5;.6.5.8(b); Bijlage V.Deel 2.22

 

 

350

Veranderingen in reële waarde van aandeleninstrumenten gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de overige onderdelen van het totaalresultaat [afdekkingsinstrument]

IAS 1.7(e);IFRS 9.5.7.5;.6.5.8(a);Bijlage V.Deel 2.57

 

 

360

Veranderingen in reële waarde van financiële verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening wegens veranderingen in het kredietrisico ervan

IAS 1.7(f); IFRS 9 5.7.7;Bijlage V.Deel 2.23

 

 

128

Posten die opnieuw kunnen worden ingedeeld bij winst of verlies

IAS 1.82A(a) (ii)

 

 

130

Afdekking van nettoinvesteringen in buitenlandse activiteiten [effectief deel]

IFRS9.6.5.13(a); IFRS7.24B(b)(ii)(iii); IFRS 7.24C(b)(i)(iv), 24E(a); Bijlage V.Deel 2.24

 

 

140

Omrekening valuta

IAS 21.52(b); IAS 21.32, 38-49

 

 

150

Afdekkingsderivaten. Reserve voor kasstroomafdekkingen [effectief deel]

IAS 1.7 (e); IFRS 7.24B(b)(ii)(iii); IFRS 7.24C(b)(i);.24E; IFRS 9.6.5.11(b); Bijlage V.Deel 2.25

 

 

155

Veranderingen in reële waarde van schuldinstrumenten gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de overige onderdelen van het totaalresultaat

IAS 1.7(da); IFRS 9.4.1.2A; 5.7.10; Bijlage V.Deel 2.26

 

 

165

Afdekkingsinstrumenten [niet aangewezen onderdelen]

IAS 1.7(g)(h);IFRS 9.6.5.15,.6.5.16;IFRS 7.24 E (b)(c); Bijlage V.Deel 2.60

 

 

170

Vaste activa en groepen activa die worden afgestoten geclassificeerd als voor verkoop aangehouden

IFRS 5.38, IG voorbeeld 12

 

 

180

Aandeel van overige opgenomen baten en lasten van investeringen in dochterondernemingen, joint ventures en geassocieerde deelnemingen

IAS 1.IG6; IAS 28.10

 

 

190

Ingehouden winsten

Art. 4, lid 1, punt 123, CRR

 

 

200

Herwaarderingsreserves

IFRS 1.30, D5-D8; Bijlage V.Deel 2.28

 

 

210

Overige reserves

IAS 1.54; IAS 1.78(e)

 

 

220

Reserves of geaccumuleerde verliezen op investeringen in dochterondernemingen, joint ventures en geassocieerde deelnemingen die met behulp van de vermogensmutatiemethode administratief zijn verwerkt

IAS 28.11; Bijlage V.Deel 2.29

 

 

230

Overige

Bijlage V.Deel 2.29

 

 

240

(-) Eigen aandelen

IAS 1.79(a)(vi); IAS 32.33-34 AG 14, BC 36; Bijlage V.Deel 2.30

46

 

250

Aan de eigenaars van de moedermaatschappij toe te rekenen winsten of verliezen

IAS 1.81 B(b)(ii)

2

 

260

(-) Tussentijds dividend

IAS 32.35

 

 

270

Minderheidsbelangen [belangen zonder zeggenschap]

IAS 1.54(q)

 

 

280

Geaccumuleerde overige onderdelen van het totaalresultaat

Art. 4, lid 1, punt 100, CRR

46

 

290

Andere posten

 

46

 

300

TOTAAL EIGEN VERMOGEN

IAS 1.9(c), IG 6

46

 

310

TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN TOTALE VERPLICHTINGEN

IAS 1.IG6

 

 

2.   Winst- en verliesrekening

 

Referenties

Uitsplitsing in tabel

Lopende periode

010

010

Rentebaten

IAS 1.97; Bijlage V.Deel 2.31

16

 

020

Voor handelsdoeleinden aangehouden financiële activa

IFRS 7.20(a)(i), B5(e); Bijlage V.Deel 2.33, 34

 

 

025

Verplicht tegen reële waarde gewaardeerde financiële activa voor niet-handelsdoeleinden met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies

IFRS 7.20(a)(i), B5(e), IFRS 9.5.7.1

 

 

030

Financiële activa die als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies zijn aangewezen

IFRS 7.20(b); IAS 39.9, 39.46(b)

 

 

041

Tegen reële waarde gewaardeerde financiële activa met verwerking van waardeveranderingen in de overige onderdelen van het totaalresultaat

IFRS 7.20(b); IFRS 9.5.7.10-11; IFRS 9.4.1.2A

 

 

051

Financiële activa gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs

IFRS 7.20(b);IFRS 9.4.1.2; IFRS 9.5.7.2

 

 

070

Derivaten – Hedge accounting, renterisico

IFRS 9.Bijlage A; .B6.6.16; Bijlage V.Deel 2.35

 

 

080

Overige activa

Bijlage V.Deel 2.36

 

 

085

Rentebaten uit verplichtingen

IFRS 9.5.7.1, Bijlage V.Deel 2.37

 

 

090

(Rentelasten)

IAS 1.97; Bijlage V.Deel 2.31

16

 

100

(Voor handelsdoeleinden aangehouden financiële verplichtingen)

IFRS 7.20(a)(i), B5(e); Bijlage V.Deel 2.33, 34

 

 

110

(Financiële verplichtingen die als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies zijn aangewezen)

IFRS 7.20(a)(i), B5(e)

 

 

120

(Financiële activa gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs)

IFRS 7.20(b); IFRS 9.5.7.2

 

 

130

(Derivaten – Hedge accounting, renterisico)

IAS 39.9; Bijlage V.Deel 2.35

 

 

140

(Overige verplichtingen)

Bijlage V.Deel 2.38

 

 

145

(Rentelasten op activa)

IFRS 9.5.7.1, Bijlage V.Deel 2.39

 

 

150

(Lasten uit direct opvraagbaar aandelenkapitaal)

IFRIC 2,11

 

 

160

Dividendinkomsten

Bijlage V.Deel 2.40

31

 

170

Voor handelsdoeleinden aangehouden financiële activa

IFRS 7.20(a)(i), B5(e); Bijlage V.Deel 2.40

 

 

175

Verplicht tegen reële waarde gewaardeerde financiële activa voor niet-handelsdoeleinden met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies

IFRS 7.20(a)(i), B5(e),IFRS 9.5.7.1A; Bijlage V.Deel 2.40

 

 

191

Tegen reële waarde gewaardeerde financiële activa met verwerking van waardeveranderingen in de overige onderdelen van het totaalresultaat

IFRS 7.20(a)(ii); IFRS 9.4.1.2A; IFRS 9.5.7.1A; Bijlage V.Deel 2.41

 

 

192

Investeringen in dochterondernemingen, joint ventures en geassocieerde deelnemingen die anders dan met behulp van de vermogensmutatiemethode administratief zijn verwerkt

Annex V Deel 2 .42

 

 

200

Vergoedings- en provisiebaten

IFRS 7.20(c)

22

 

210

(Vergoedings- en provisielasten)

IFRS 7.20(c)

22

 

220

Winsten of (-) verliezen bij verwijdering uit de balans van financiële activa en verplichtingen die niet als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies zijn aangewezen, netto

Bijlage V.Deel 2.45

16

 

231

Tegen reële waarde gewaardeerde financiële activa met verwerking van waardeveranderingen in de overige onderdelen van het totaalresultaat

IFRS 9.4.12A; IFRS 9.5.7.10-11

 

 

241

Financiële activa gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs

IFRS 7.20(a)(v);IFRS 9.4.1.2; IFRS 9.5.7.2

 

 

260

Tegen geamortiseerde kostprijs gewaardeerde financiële verplichtingen

IFRS 7.20(a)(v); IFRS 9.5.7.2

 

 

270

Overige

 

 

 

280

Winsten of (-) verliezen uit financiële activa en verplichtingen die voor handelsdoeleinden worden aangehouden, netto

IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.5.7.1; Bijlage V.Deel 2.43, 46

16

 

287

Winsten of (-) verliezen op verplicht tegen reële waarde gewaardeerde financiële activa voor niet-handelsdoeleinden met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies, netto

IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.5.7.1; Bijlage V.Deel 2.46

 

 

290

Winsten of (-) verliezen m.b.t. financiële activa en verplichtingen die als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies zijn aangewezen, netto

IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.5.7.1; Bijlage V.Deel 2.44

16, 45

 

300

Winsten of (-) verliezen uit hoofde van hedge accounting, netto

Bijlage V.Deel 2.47

16

 

310

Wisselkoersverschillen [winsten of (-) verliezen], netto

IAS 21.28, 52(a)

 

 

330

Winsten of (-) verliezen bij verwijdering uit de balans van niet-financiële activa, netto

IAS 1.34; Bijlage V.Deel 2,48

45

 

340

Overige bedrijfsbaten

Bijlage V.Deel 2.314-316

45

 

350

(Overige bedrijfslasten)

Bijlage V.Deel 2.314-316

45

 

355

TOTALE BEDRIJFSBATEN, NETTO

 

 

 

360

(Administratieve lasten)

 

 

 

370

(Personeelslasten)

IAS 19.7; IAS 1,102, AG 6

44

 

380

(Overige administratieve lasten)

 

16

 

385

(Bijdragen in contanten aan afwikkelingsfondsen en depositogarantiestelsels)

Bijlage V.Deel 2.48i

 

 

390

(Afschrijving)

IAS 1.102, 104

 

 

400

(Materiële vaste activa)

IAS 1.104; IAS 16.73(e)(vii)

 

 

410

(Vastgoedbeleggingen)

IAS 1.104; IAS 40.79(d)(iv)

 

 

420

(Overige immateriële activa)

IAS 1.104; IAS 38.118(e)(vi)

 

 

425

Herzieningswinsten of (-) -verliezen, netto

IFRS 9.5.4.3, IFRS 9 Bijlage A; Bijlage V Deel 2.49

 

 

426

Tegen reële waarde gewaardeerde financiële activa met verwerking van waardeveranderingen in de overige onderdelen van het totaalresultaat

IFRS 7.35J

 

 

427

Financiële activa tegen geamortiseerde kostprijs

IFRS 7.35J

 

 

430

(Voorzieningen of (-) terugneming van voorzieningen)

IAS 37.59, 84; IAS 1.98(b)(f)(g)

9

12

43

 

435

(betalingsverplichtingen aan afwikkelingsfondsen en depositogarantiestelsels)

Bijlage V.Deel 2.48i

 

 

440

(Verstrekte toezeggingen en garanties)

IFRS 9.4.2.1(c),(d),9.B2.5; IAS 37, IFRS 4, Bijlage V.Deel 2.50

 

 

450

(Overige voorzieningen)

 

 

 

460

(Bijzondere waardevermindering of (-) terugneming van bijzondere waardeverminderingen van financiële activa die niet zijn gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies)

IFRS 7.20(a)(viii); IFRS 9.5.4.4; Bijlage V Deel 2.51, 53

12

 

481

(Tegen reële waarde gewaardeerde financiële activa met verwerking van waardeveranderingen in de overige onderdelen van het totaalresultaat)

IFRS 9.5.4.4, 9.5.5.1, 9.5.5.2, 9.5.5.8

12

 

491

(Financiële activa tegen geamortiseerde kostprijs)

IFRS 9.5.4.4, 9.5.5.1, 9.5.5.8

12

 

510

(Bijzondere waardevermindering of (-) terugneming van bijzondere waardeverminderingen van investeringen in dochterondernemingen, joint ventures en geassocieerde deelnemingen)

IAS 28.40-43

16

 

520

(Bijzondere waardeverminderingen of (-) terugneming van bijzondere waardeverminderingen van niet-financiële activa)

IAS 36.126(a)(b)

16

 

530

(Materiële vaste activa)

IAS 16.73(e)(v-vi)

 

 

540

(Vastgoedbeleggingen)

IAS 40.79(d)(v)

 

 

550

(Goodwill)

IFRS 3.Bijlage B67(d)(v); IAS 36.124

 

 

560

(Overige immateriële activa)

IAS 38.118 (e)(iv)(v)

 

 

570

(Overige)

IAS 36.126 (a)(b)

 

 

580

Negatieve goodwill opgenomen in winst of verlies

IFRS 3.bijlage B64(n)(i)

 

 

590

Aandeel in de winst of (-) het verlies van investeringen in dochterondernemingen, joint ventures en geassocieerde deelnemingen die met behulp van de vermogensmutatiemethode administratief zijn verwerkt

Bijlage V.Deel 2.54

 

 

600

Winsten of (-) verliezen uit hoofde van vaste activa en groepen activa die worden afgestoten geclassificeerd als voor verkoop aangehouden die niet als beëindigde bedrijfsactiviteiten in aanmerking komen

IFRS 5,37; Bijlage V.Deel 2.55

 

 

610

WINST OF (-) VERLIES VÓÓR BELASTING UIT DOORLOPENDE ACTIVITEITEN

IAS 1.102, IG 6; IFRS 5.33 A

 

 

620

(Belastinglasten of (-) -baten in verband met winst en verlies uit doorlopende activiteiten)

IAS 1.82(d); IAS 12.77

 

 

630

WINST OF (-) VERLIES NA BELASTING UIT DOORLOPENDE ACTIVITEITEN

IAS 1, AG 6

 

 

640

Winst of (-) verlies na belastingen op beëindigde bedrijfsactiviteiten

IAS 1.82(ea) ; IFRS 5.33(a), 5.33 A; Bijlage V Deel 2.56

 

 

650

Winst of (-) verlies vóór belasting uit beëindigde activiteiten

IFRS 5.33(b)(i)

 

 

660

(Belastinglasten of (-) -baten in verband met beëindigde activiteiten)

IFRS 5.33 (b)(ii),(iv)

 

 

670

WINST OF (-) VERLIES OVER HET JAAR

IAS 1.81 A(a)

 

 

680

Aan minderheidsbelangen [belangen zonder zeggenschap] toe te rekenen

IAS 1.81B (b)(i)

 

 

690

Aan de eigenaars van de moedermaatschappij toe te rekenen

IAS 1.81 B(b) (ii)

 

 

5.   Uitsplitsing van leningen en voorschotten voor niet-handelsdoeleinden naar product

5.1   Leningen en voorschotten anders dan voor handelsdoeleinden aangehouden en activa voor handelsdoeleinden naar product

 

 

Referenties

Brutoboekwaarde

Boekwaarde Bijlage V.Deel 1.27

Centrale banken

Overheden

Kredietinstellingen

Andere financiële vennootschappen

Niet-financiële vennootschappen

Huishoudens

Bijlage V.Deel 1.34

Bijlage V.Deel 1.42(a)

Bijlage V.Deel 1.42(b)

Bijlage V.Deel 1.42(c)

Bijlage V.Deel 1.42(d)

Bijlage V.Deel 1.42(e)

Bijlage V.Deel 1.42(f)

005

010

020

030

040

050

060

Naar product

010

Opvraagbaar [call] en korte termijn [rekening-courant]

Bijlage V.Deel 2.85(a)

 

 

 

 

 

 

 

020

Kredietkaartschulden

Bijlage V.Deel 2.85(b)

 

 

 

 

 

 

 

030

Handelsvorderingen

Bijlage V.Deel 2.85(c)

 

 

 

 

 

 

 

040

Financiële leases

Bijlage V.Deel 2.85(d)

 

 

 

 

 

 

 

050

Omgekeerde retrocessieovereenkomsten

Bijlage V.Deel 2.85(e)

 

 

 

 

 

 

 

060

Leningen met andere voorwaarden

Bijlage V.Deel 2.85(f)

 

 

 

 

 

 

 

070

Voorschotten die geen leningen zijn

Bijlage V.Deel 2.85(g)

 

 

 

 

 

 

 

080

LENINGEN EN VOORSCHOTTEN

Bijlage V.Deel 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

Naar zekerheid

090

waarvan: door onroerend goed gedekte leningen

Bijlage V.Deel 2.86(a), 87

 

 

 

 

 

 

 

100

waarvan: overige tegen zekerheid verstrekte leningen

Bijlage V.Deel 2.86(b), 87

 

 

 

 

 

 

 

Naar doeleinde

110

waarvan: consumptief krediet

Bijlage V.Deel 2.88(a)

 

 

 

 

 

 

 

120

waarvan: lening voor huisaankoop

Bijlage V.Deel 2.88(b)

 

 

 

 

 

 

 

Naar rangorde

130

waarvan: leningen voor projectfinanciering

Bijlage V.Deel 2.89; Art. 147, punt 8, CRR

 

 

 

 

 

 

 

8.   Uitsplitsing van financiële verplichtingen

8.1   Uitsplitsing van financiële verplichtingen naar product en naar sector van de tegenpartij

 

 

Boekwaarde Bijlage V.Deel 1.27

Geaccumuleerde veranderingen van de reële waarde als gevolg van kredietrisico’s

Voor handelsdoeleinden aangehouden

Aangewezen als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeverminderingen in winst-en-verliesrekening

Geamortiseerde kostprijs

Hedge accounting

Referenties nationale GAAP verenigbaar met IFRS

IFRS 7.8(e)(ii); IFRS 9 Bijlage A, IFRS 9.BA.6-BA.7, IFRS 9.6.7

IFRS 7.8(e)(i); IFRS 9.4.2.2, IFRS 9.4.3.5

IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1

IFRS 7.24A(a); IFRS 9.6

Art. 33, lid 1, onder b) en c), CRR; Bijlage V.Deel 2.101

010

020

030

037

040

010

Derivaten

IFRS 9.BA.7(a)

 

 

 

 

 

020

Shortposities

FRS 9.BA.7(b)

 

 

 

 

 

030

Aandeleninstrumenten

IAS 32.11

 

 

 

 

 

040

Schuldbewijzen

Bijlage V.Deel 1.31

 

 

 

 

 

050

Deposito's

ECB/2013/33 Bijlage 2.Deel 2.9; Bijlage V.Deel 1.36

 

 

 

 

 

060

Centrale banken

Bijlage V.Deel 1.42(a), 44(c)

 

 

 

 

 

070

Rekeningen-courant / girale deposito's

ECB/2013/33 Bijlage 2.Deel 2.9.1

 

 

 

 

 

080

Deposito's met overeengekomen looptijd

ECB/2013/33 Bijlage 2.Deel 2.9.2

 

 

 

 

 

090

Deposito’s met opzegtermijn

ECB/2013/33 Bijlage 2.Deel 2.9.3; Bijlage V.Deel 2.97

 

 

 

 

 

100

Retrocessieovereenkomsten

ECB/2013/33 Bijlage 2.Deel 2.9.4

 

 

 

 

 

110

Overheden

Bijlage V.Deel 1.42(b), 44(c)

 

 

 

 

 

120

Rekeningen-courant/girale deposito's

ECB/2013/33 Bijlage 2.Deel 2.9.1

 

 

 

 

 

130

Deposito's met overeengekomen looptijd

ECB/2013/33 Bijlage 2.Deel 2.9.2

 

 

 

 

 

140

Deposito’s met opzegtermijn

ECB/2013/33 Bijlage 2.Deel 2.9.3; Bijlage V.Deel 2.97

 

 

 

 

 

150

Retrocessieovereenkomsten

ECB/2013/33 Bijlage 2.Deel 2.9.4

 

 

 

 

 

160

Kredietinstellingen

Bijlage V.Deel 1.42(c), 44(c)

 

 

 

 

 

170

Rekeningen-courant/girale deposito's

ECB/2013/33 Bijlage 2.Deel 2.9.1

 

 

 

 

 

180

Deposito's met overeengekomen looptijd

ECB/2013/33 Bijlage 2.Deel 2.9.2

 

 

 

 

 

190

Deposito’s met opzegtermijn

ECB/2013/33 Bijlage 2.Deel 2.9.3; Bijlage V.Deel 2.97

 

 

 

 

 

200

Retrocessieovereenkomsten

ECB/2013/33 Bijlage 2.Deel 2.9.4

 

 

 

 

 

210

Andere financiële vennootschappen

Bijlage V.Deel 1.42(d), 44(c)

 

 

 

 

 

220

Rekeningen-courant/girale deposito's

ECB/2013/33 Bijlage 2.Deel 2.9.1

 

 

 

 

 

230

Deposito's met overeengekomen looptijd

ECB/2013/33 Bijlage 2.Deel 2.9.2

 

 

 

 

 

240

Deposito’s met opzegtermijn

ECB/2013/33 Bijlage 2.Deel 2.9.3; Bijlage V.Deel 2.97

 

 

 

 

 

250

Retrocessieovereenkomsten

ECB/2013/33 Bijlage 2.Deel 2.9.4

 

 

 

 

 

260

Niet-financiële vennootschappen

Bijlage V.Deel 1.42(e), 44(c)

 

 

 

 

 

270

Rekeningen-courant/girale deposito's

ECB/2013/33 Bijlage 2.Deel 2.9.1

 

 

 

 

 

280

Deposito's met overeengekomen looptijd

ECB/2013/33 Bijlage 2.Deel 2.9.2

 

 

 

 

 

290

Deposito’s met opzegtermijn

ECB/2013/33 Bijlage 2.Deel 2.9.3; Bijlage V.Deel 2.97

 

 

 

 

 

300

Retrocessieovereenkomsten

ECB/2013/33 Bijlage 2.Deel 2.9.4

 

 

 

 

 

310

Huishoudens

Bijlage V.Deel 1.42(f), 44(c)

 

 

 

 

 

320

Rekeningen-courant / girale deposito's

ECB/2013/33 Bijlage 2.Deel 2.9.1

 

 

 

 

 

330

Deposito's met overeengekomen looptijd

ECB/2013/33 Bijlage 2.Deel 2.9.2

 

 

 

 

 

340

Deposito’s met opzegtermijn

ECB/2013/33 Bijlage 2.Deel 2.9.3; Bijlage V.Deel 2.97

 

 

 

 

 

350

Retrocessieovereenkomsten

ECB/2013/33 Bijlage 2.Deel 2.9.4

 

 

 

 

 

360

Uitgegeven schuldbewijzen

Bijlage V.Deel 1.37, Deel 2.98

 

 

 

 

 

370

Depositocertificaten

Bijlage V.Deel 2.98(a)

 

 

 

 

 

380

Door activa gedekte effecten

Art. 4, lid 1, punt 61, CRR

 

 

 

 

 

390

Gedekte obligaties

Art. 29 CRR

 

 

 

 

 

400

Hybride contracten

Bijlage V.Deel 2.98(d)

 

 

 

 

 

410

Overige uitgegeven schuldbewijzen

Bijlage V.Deel 2.98(e)

 

 

 

 

 

420

Converteerbare samengestelde financiële instrumenten

IAS 32.AG 31

 

 

 

 

 

430

Niet-converteerbaar

 

 

 

 

 

 

440

Overige financiële verplichtingen

Bijlage V.Deel 1.38-41

 

 

 

 

 

445

waarvan: leaseverplichtingen

IFRS 16.22, 26-28, 47(b)

 

 

 

 

 

450

FINANCIËLE VERPLICHTINGEN

 

 

 

 

 

 

8.2   Achtergestelde financiële verplichtingen

 

Referenties

Boekwaarde

Aangewezen als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeverminderingen in winst of verlies

Tegen geamortiseerde kostprijs

IFRS 7.8(e)(i); IFRS 9.4.2.2, IFRS 9.4.3.5

IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1

010

020

010

Deposito's

ECB/2013/33 Bijlage 2.Deel 2.9; Bijlage V.Deel 1.36

 

 

020

Uitgegeven schuldbewijzen

Bijlage V.Deel 1.37

 

 

030

ACHTERGESTELDE FINANCIËLE VERPLICHTINGEN

Bijlage V.Deel 2.99-100

 

 

10.   Derivaten - Afdekkingen voor handelsdoeleinden en economische afdekkingen

Naar soort risico / Naar product of naar type markt

Referenties

Boekwaarde

Notionele waarde

Voor handelsdoeleinden aangehouden financiële activa en handel

Voor handelsdoeleinden aangehouden financiële verplichtingen en handel

Totaal handel

waarvan: verkocht

Bijlage V.Deel 2.120, 131

IFRS 9.BA.7 (a); Bijlage V.Deel 2.120, 131

Bijlage V.Deel 2.133-135

Bijlage V.Deel 2.133-135

010

020

030

040

010

Rentetarieven

Bijlage V.Deel 2.129(a)

 

 

 

 

020

waarvan: economische afdekkingen

Bijlage V.Deel 2.137-139

 

 

 

 

030

Otc-opties

Bijlage V.Deel 2.136

 

 

 

 

040

Otc overige

Bijlage V.Deel 2.136

 

 

 

 

050

Georganiseerdemarktopties

Bijlage V.Deel 2.136

 

 

 

 

060

Georganiseerde markt overige

Bijlage V.Deel 2.136

 

 

 

 

070

Eigen vermogen

Bijlage V.Deel 2.129(b)

 

 

 

 

080

waarvan: economische afdekkingen

Bijlage V.Deel 2.137-139

 

 

 

 

090

Otc-opties

Bijlage V.Deel 2.136

 

 

 

 

100

Otc overige

Bijlage V.Deel 2.136

 

 

 

 

110

Georganiseerdemarktopties

Bijlage V.Deel 2.136

 

 

 

 

120

Georganiseerde markt overige

Bijlage V.Deel 2.136

 

 

 

 

130

Vreemde valuta en goud

Bijlage V.Deel 2.129(c)

 

 

 

 

140

waarvan: economische afdekkingen

Bijlage V.Deel 2.137-139

 

 

 

 

150

Otc-opties

Bijlage V.Deel 2.136

 

 

 

 

160

Otc overige

Bijlage V.Deel 2.136

 

 

 

 

170

Georganiseerdemarktopties

Bijlage V.Deel 2.136

 

 

 

 

180

Georganiseerde markt overige

Bijlage V.Deel 2.136

 

 

 

 

190

Krediet

Bijlage V.Deel 2.129(d)

 

 

 

 

195

waarvan: economische afdekkingen onder gebruikmaking van de reëlewaardeoptie

IFRS 9.6.7.1; Bijlage V.Deel 2.140

 

 

 

 

201

waarvan: andere economische afdekkingen

Bijlage V.Deel 2.137-140

 

 

 

 

210

Kredietverzuimswap

 

 

 

 

 

220

Creditspreadoptie

 

 

 

 

 

230

Totaleopbrengstenswap

 

 

 

 

 

240

Overige

 

 

 

 

 

250

Grondstoffen

Bijlage V.Deel 2.129(e)

 

 

 

 

260

waarvan: economische afdekkingen

Bijlage V.Deel 2.137-139

 

 

 

 

270

Overige

Bijlage V.Deel 2.129(f)

 

 

 

 

280

waarvan: economische afdekkingen

Bijlage V.Deel 2.137-139

 

 

 

 

290

DERIVATEN

IFRS 9.Bijlage A

 

 

 

 

300

waarvan: Otc - kredietinstellingen

Bijlage V.Deel 1.42(c), 44(e), Deel 2.141(a), 142

 

 

 

 

310

waarvan: Otc - overige financiële vennootschappen

Bijlage V.Deel 1.42(d), 44(e), Deel 2.141(b)

 

 

 

 

320

waarvan: Otc - overige

Bijlage V.Deel 1.44(e), Deel 2.141(c)

 

 

 

 

11.   Hedge accounting

11.1   Derivaten – Hedge accounting: Uitsplitsing naar soort risico en soort afdekking

Naar product of naar type markt

 

Boekwaarde

Notionele waarde

Activa

Verplichtingen

Totaal afdekking

waarvan: verkocht

Referenties

IFRS 7.24A; Bijlage V.Deel 2.120, 131

IFRS 7.24A; Bijlage V.Deel 2.120, 131

Bijlage V.Deel 2.133-135

Bijlage V.Deel 2.133-135

010

020

030

040

010

Rentetarieven

Bijlage V.Deel 2.129(a)

 

 

 

 

020

Otc-opties

Bijlage V.Deel 2.136

 

 

 

 

030

Otc overige

Bijlage V.Deel 2.136

 

 

 

 

040

Georganiseerdemarktopties

Bijlage V.Deel 2.136

 

 

 

 

050

Georganiseerde markt overige

Bijlage V.Deel 2.136

 

 

 

 

060

Eigen vermogen

Bijlage V.Deel 2.129(b)

 

 

 

 

070

Otc-opties

Bijlage V.Deel 2.136

 

 

 

 

080

Otc overige

Bijlage V.Deel 2.136

 

 

 

 

090

Georganiseerdemarktopties

Bijlage V.Deel 2.136

 

 

 

 

100

Georganiseerde markt overige

Bijlage V.Deel 2.136

 

 

 

 

110

Vreemde valuta en goud

Bijlage V.Deel 2.129(c)

 

 

 

 

120

Otc-opties

Bijlage V.Deel 2.136

 

 

 

 

130

Otc overige

Bijlage V.Deel 2.136

 

 

 

 

140

Georganiseerdemarktopties

Bijlage V.Deel 2.136

 

 

 

 

150

Georganiseerde markt overige

Bijlage V.Deel 2.136

 

 

 

 

160

Krediet

Bijlage V.Deel 2.129(d)

 

 

 

 

170

Kredietverzuimswap

Bijlage V.Deel 2.136

 

 

 

 

180

Creditspreadoptie

Bijlage V.Deel 2.136

 

 

 

 

190

Totaleopbrengstenswap

Bijlage V.Deel 2.136

 

 

 

 

200

Overige

Bijlage V.Deel 2.136

 

 

 

 

210

Grondstoffen

Bijlage V.Deel 2.129(e)

 

 

 

 

220

Overige

Bijlage V.Deel 2.129(f)

 

 

 

 

230

REËLEWAARDEAFDEKKINGEN

IFRS 7.24A; IAS 39.86(a); IFRS 9.6.5.2(a)

 

 

 

 

240

Rentetarieven

Bijlage V.Deel 2.129(a)

 

 

 

 

250

Otc-opties

Bijlage V.Deel 2.136

 

 

 

 

260

Otc overige

Bijlage V.Deel 2.136

 

 

 

 

270

Georganiseerdemarktopties

Bijlage V.Deel 2.136

 

 

 

 

280

Georganiseerde markt overige

Bijlage V.Deel 2.136

 

 

 

 

290

Eigen vermogen

Bijlage V.Deel 2.129(b)

 

 

 

 

300

Otc-opties

Bijlage V.Deel 2.136

 

 

 

 

310

Otc overige

Bijlage V.Deel 2.136

 

 

 

 

320

Georganiseerdemarktopties

Bijlage V.Deel 2.136

 

 

 

 

330

Georganiseerde markt overige

Bijlage V.Deel 2.136

 

 

 

 

340

Vreemde valuta en goud

Bijlage V.Deel 2.129(c)

 

 

 

 

350

Otc-opties

Bijlage V.Deel 2.136

 

 

 

 

360

Otc overige

Bijlage V.Deel 2.136

 

 

 

 

370

Georganiseerdemarktopties

Bijlage V.Deel 2.136

 

 

 

 

380

Georganiseerde markt overige

Bijlage V.Deel 2.136

 

 

 

 

390

Krediet

Bijlage V.Deel 2.129(d)

 

 

 

 

400

Kredietverzuimswap

Bijlage V.Deel 2.136

 

 

 

 

410

Creditspreadoptie

Bijlage V.Deel 2.136

 

 

 

 

420

Totaleopbrengstenswap

Bijlage V.Deel 2.136

 

 

 

 

430

Overige

Bijlage V.Deel 2.136

 

 

 

 

440

Grondstoffen

Bijlage V.Deel 2.129(e)

 

 

 

 

450

Overige

Bijlage V.Deel 2.129(f)

 

 

 

 

460

KASSTROOMAFDEKKINGEN

IFRS 7.24A; IAS 39.86(b); IFRS 9.6.5.2(b)

 

 

 

 

470

AFDEKKING VAN NETTOINVESTERINGEN IN BUITENLANDSE ACTIVITEITEN

IFRS 7.24A; IAS 39.86(c); IFRS 9.6.5.2(c)

 

 

 

 

480

REËLEWAARDEAFDEKKINGEN VAN RENTERISICO IN PORTEFEUILLE

IAS 39.71, 81A, 89A, AG 114-132

 

 

 

 

490

KASSTROOMAFDEKKINGEN VAN RENTERISICO IN PORTEFEUILLE

IAS 39.71

 

 

 

 

500

DERIVATEN-HEDGE ACCOUNTING

IFRS 7.24A; IAS 39.9; IFRS 9.6.1

 

 

 

 

510

waarvan: Otc - kredietinstellingen

Bijlage V.Deel 1.42(c), 44(e), Deel 2.141(a), 142

 

 

 

 

520

waarvan: Otc - overige financiële vennootschappen

Bijlage V.Deel 1.42(d), 44(e), Deel 2.141(b)

 

 

 

 

530

waarvan: Otc - overige

Bijlage V.Deel 1.44(e), Deel 2.141(c)

 

 

 

 

18   Informatie over renderende en niet-renderende blootstellingen

18.0   Informatie over renderende en niet-renderende blootstellingen

 

Referenties

Bruto boekwaarde/Nominale waarde

Geaccumuleerde bijzondere waardevermindering, geaccumuleerde negatieve wijzigingen in de reële waarde als gevolg van kredietrisico en voorzieningen

Maximale in aanmerking te nemen bedrag van de zekerheid of garantie Bijlage V.Deel 2,119

 

Renderende

Niet-renderende

 

Renderende blootstellingen - Geaccumuleerde bijzondere waardevermindering en voorzieningen

Niet-renderende blootstellingen - Geaccumuleerde bijzondere waardevermindering, geaccumuleerde negatieve wijzigingen in de reële waarde als gevolg van kredietrisico en voorzieningen

Ontvangen zekerheden en ontvangen financiële garanties

 

Niet-achterstallig of achterstallig <= 30 dagen

Achterstallig > 30 dagen ≤ 90 dagen

Waarvan: Instrumenten zonder significante toename van het kredietrisico sinds de eerste opname (fase 1)

Waarvan: Instrumenten met significante toename van het kredietrisico sinds de eerste opname maar die geen instrumenten met verminderde kredietwaardigheid zijn (fase 2)

 

Betaling onwaarschijnlijk die niet achterstallig zijn of achterstallig < = 90 dagen

Achterstallig > 90 dagen <= 180 dagen

Achterstallig > 180 dagen <= 1 jaar

Achterstallig > 1 jaar <= 2 jaar

Achterstallig > 2 jaar <= 5 jaar

Achterstallig > 5 jaar <= 7 jaar

Achterstallig > 7 jaar

Waarvan: Instrumenten met significante toename van het kredietrisico sinds de eerste opname maar die geen instrumenten met verminderde kredietwaardigheid zijn (fase 2)

Waarvan: in wanbetaling

waarvan: Instrumenten met verminderde kredietwaardigheid (fase 3)

 

waarvan: Instrumenten zonder significante toename van het kredietrisico sinds de eerste opname (fase 1)

waarvan: Instrumenten met significante toename van het kredietrisico sinds de eerste opname maar die geen instrumenten met verminderde kredietwaardigheid zijn (fase 2)

 

Betaling onwaarschijnlijk die niet achterstallig zijn of achterstallig < = 90 dagen

Achterstallig > 90 dagen <= 180 dagen

Achterstallig > 180 dagen <= 1 jaar

Achterstallig > 1 jaar < = 2 jaar

Achterstallig > 2 jaar < = 5 jaar

Achterstallig > 5 jaar <= 7 jaar

Achterstallig > 7 jaar

Waarvan: Instrumenten met significante toename van het kredietrisico sinds de eerste opname maar die geen instrumenten met verminderde kredietwaardigheid zijn (fase 2)

Waarvan: Instrumenten met verminderde kredietwaardigheid (fase 3)

Ontvangen zekerheden m.b.t. renderende blootstellingen

Ontvangen zekerheden m.b.t. niet-renderende blootstellingen

Financieel financiële garanties voor renderende blootstellingen

Financieel financiële garanties voor niet-renderende blootstellingen

010

020

030

055

056

057

060

070

080

090

101

102

106

107

109

110

121

130

140

141

142

150

160

170

180

191

192

196

197

950

951

201

200

205

210

Bijlage V. Deel 1.34, Deel 2.118, 221

Bijlage V.Deel 2 213-216, 223-239

Bijlage V.Deel 2 222, 235

Bijlage V.Deel 2 222, 235

IFRS 9.5.5.5; IFRS 7.35M(a); Bijlage V.Deel 2 237(d)

IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M(b)(i); Bijlage V.Deel 2. 237(c)

Bijlage V.Deel 2. 213-216, 223-239

Bijlage V.Deel 2 222, 235-236

Bijlage V.Deel 2 222, 235-236

Bijlage V.Deel 2 222, 235-236

Bijlage V.Deel 2 222, 235-236

Bijlage V.Deel 2 222, 235-236

Bijlage V.Deel 2 222, 235-236

Bijlage V.Deel 2 222, 235-236

IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M(b)(i); Bijlage V.Deel 2. 237(c)

VKV art. 178; Bijlage V.Deel 2.237(b)

IFRS 9.5.5.1; IFRS 9.Bijlage A; Bijlage V.Deel 2.237(a)

Bijlage V.Deel 2. 238

Bijlage V.Deel 2 238

IFRS 9.5.5.5; IFRS 7.35M(a); Bijlage V.Deel 2. 237(d)

IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M(b)(i); Bijlage V.Deel 2. 237(c)

Bijlage V.Deel 2. 238

Bijlage V.Deel 2 236, 238

Bijlage V.Deel 2 236, 238

Bijlage V.Deel 2 236, 238

Bijlage V.Deel 2 236, 238

Bijlage V.Deel 2 236, 238

Bijlage V.Deel 2 236, 238

Bijlage V.Deel 2 236, 238

IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M(b)(i); Bijlage V.Deel 2. 237(c)

IFRS 9.5.5.1; IFRS 9.Bijlage A; Bijlage V.Deel 2.237(a)

Bijlage V.Deel 2. 239

Bijlage V.Deel 2 239

Bijlage V.Deel 2 239

Bijlage V.Deel 2 239

005

Tegoeden bij centrale banken en overige direct opvraagbare deposito's

Bijlage V.Deel 2.2, 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010

Schuldbewijzen

Bijlage V.Deel 1.31, 44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Centrale banken

Bijlage V.Deel 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Overheden

Bijlage V.Deel 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Kredietinstellingen

Bijlage V.Deel 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Andere financiële vennootschappen

Bijlage V.Deel 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Niet-financiële vennootschappen

Bijlage V.Deel 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Leningen en voorschotten

Bijlage V.Deel 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Centrale banken

Bijlage V.Deel 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Overheden

Bijlage V.Deel 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Kredietinstellingen

Bijlage V.Deel 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Andere financiële vennootschappen

Bijlage V.Deel 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Niet-financiële vennootschappen

Bijlage V.Deel 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Waarvan: Kleine en middelgrote ondernemingen

KMO art. 1, lid 2, onder a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Waarvan: Door zakelijk vastgoed zekergestelde leningen

Bijlage V.Deel 2.86(a), 87, 234i (a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Huishoudens

Bijlage V.Deel 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Waarvan: Door niet-zakelijk vastgoed zekergestelde leningen

Bijlage V.Deel 2.86(a), 87, 234i (a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Waarvan: Consumptief krediet

Bijlage V.Deel 2.88(a), 234i (b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

TEGEN KOSTPRIJS OF GEAMORTISEERDE KOSTPRIJS GEWAARDEERDE SCHULDINSTRUMENTEN

Bijlage V.Deel 2.233(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

181

Schuldbewijzen

Bijlage V.Deel 1.31, 44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

182

Centrale banken

Bijlage V.Deel 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

183

Overheden

Bijlage V.Deel 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

184

Kredietinstellingen

Bijlage V.Deel 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

185

Andere financiële vennootschappen

Bijlage V.Deel 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

186

Niet-financiële vennootschappen

Bijlage V.Deel 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

191

Leningen en voorschotten

Bijlage V.Deel 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

192

Centrale banken

Bijlage V.Deel 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

193

Overheden

Bijlage V.Deel 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

194

Kredietinstellingen

Bijlage V.Deel 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

195

Andere financiële vennootschappen

Bijlage V.Deel 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

196

Niet-financiële vennootschappen

Bijlage V.Deel 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900

Waarvan: Kleine en middelgrote ondernemingen

KMO art. 1, lid 2, onder a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

903

Waarvan: Door zakelijk vastgoed zekergestelde leningen

Bijlage V.Deel 2.86(a), 87, 234i (a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

197

Huishoudens

Bijlage V.Deel 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

910

Waarvan: Door niet-zakelijk vastgoed zekergestelde leningen

Bijlage V.Deel 2.86(a), 87, 234i (a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

913

Waarvan: Consumptief krediet

Bijlage V.Deel 2.88(a), 234i (b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

TEGEN REËLE WAARDE GEWAARDEERDE SCHULDINSTRUMENTEN DIE EEN BIJZONDERE WAARDEVERMINDERING HEBBEN ONDERGAAN MET VERWERKING VAN WAARDEVERANDERINGEN IN DE OVERIGE ONDERDELEN VAN HET TOTAALRESULTAAT OF IN HET EIGEN VERMOGEN

Bijlage V.Deel 2.233(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211

Schuldbewijzen

Bijlage V.Deel 1.31, 44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

Centrale banken

Bijlage V.Deel 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

Overheden

Bijlage V.Deel 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

214

Kredietinstellingen

Bijlage V.Deel 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215

Andere financiële vennootschappen

Bijlage V.Deel 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

216

Niet-financiële vennootschappen

Bijlage V.Deel 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

Leningen en voorschotten

Bijlage V.Deel 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

222

Centrale banken

Bijlage V.Deel 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

223

Overheden

Bijlage V.Deel 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

224

Kredietinstellingen

Bijlage V.Deel 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

225

Andere financiële vennootschappen

Bijlage V.Deel 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

226

Niet-financiële vennootschappen

Bijlage V.Deel 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

920

Waarvan: Kleine en middelgrote ondernemingen

KMO art. 1, lid 2, onder a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

923

Waarvan: Door zakelijk vastgoed zekergestelde leningen

Bijlage V.Deel 2.86(a), 87, 234i (a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

227

Huishoudens

Bijlage V.Deel 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

930

Waarvan: Door niet-zakelijk vastgoed zekergestelde leningen

Bijlage V.Deel 2.86(a), 87, 234i (a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

933

Waarvan: Consumptief krediet

Bijlage V.Deel 2.88(a), 234i (b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

231

TEGEN STRICTE LOCOM GEWAARDEERDE SCHULDINSTRUMENTEN DIE GEEN BIJZONDERE WAARDEVERMINDERING HEBBEN ONDERGAAN MET VERWERKING VAN WAARDEVERANDERINGEN IN WINST OF VERLIES OF IN HET EIGEN VERMOGEN

Bijlage V.Deel 2.233(c), 234

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

SCHULDINSTRUMENTEN ANDERS DAN VOOR HANDELSDOELEINDEN AANGEHOUDEN OF VOOR HANDELSDOELEINDEN

Bijlage V.Deel 2.217

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

335

VOOR VERKOOP AANGEHOUDEN SCHULDINSTRUMENTEN

Bijlage V.Deel 2.220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

Verstrekte toegezegde leningen

Bijlage I VKV; Bijlage V.Deel 1.44(g), Deel 2.102-105, 113, 116, 224

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

Centrale banken

Bijlage V.Deel 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360

Overheden

Bijlage V.Deel 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

Kredietinstellingen

Bijlage V.Deel 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

Andere financiële vennootschappen

Bijlage V.Deel 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390

Niet-financiële vennootschappen

Bijlage V.Deel 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

Huishoudens

Bijlage V.Deel 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

Verstrekte financiële garanties

IFRS 4 Bijlage A; Bijlage I VKV; Bijlage V.Deel 1.44(f), Deel 2.102-105, 114, 116, 225

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

Centrale banken

Bijlage V.Deel 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430

Overheden

Bijlage V.Deel 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

Kredietinstellingen

Bijlage V.Deel 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450

Andere financiële vennootschappen

Bijlage V.Deel 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

Niet-financiële vennootschappen

Bijlage V.Deel 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

Huishoudens

Bijlage V.Deel 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480

Overige gedane toezeggingen

Bijlage I VKV; Bijlage V.Deel 1.44(g), Deel 2.102-105, 115, 116, 224