17.4.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 119/15


VERORDENING (EU) 2020/533 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 15 april 2020

betreffende de verlenging van de termijnen voor de rapportage van statistische gegevens (ECB/2020/2023)

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, met name artikel 5.1 en artikel 12.1,

Gezien Verordening (EG) nr. 2533/98 van de Raad van 23 november 1998 met betrekking tot het verzamelen van statistische gegevens door de Europese Centrale Bank (1), met name artikel 5, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Hoewel de in de relevante Verordeningen van de Europese Centrale Bank (ECB) neergelegde statistische rapportageverplichtingen de behoeften aan statistische gegevens van het Eurosysteem weerspiegelen, kan de actuele, door het coronavirus veroorzaakte ziekte (Covid-19) pandemie de informatieplichtingen voor aanzienlijke uitdagingen stellen.

(2)

Bijgevolg kan het nodig zijn om te voorzien in de mogelijkheid om de termijnen voor bepaalde rapportages van statistische gevevens met een specifieke periode te verlengen. Om doeltreffend te zijn, moet het besluit tot verlenging onverwijld en op efficiënte wijze worden genomen.

(3)

Om onverwijld te reageren op de actuele pandemische situatie, moet deze verordening in werking treden op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Delegatie van de bevoegdheid tot verlenging van de termijnen voor statistische rapportage

1.   De Raad van bestuur delegeert hierbij de bevoegdheid aan de directie om de termijnen voor de rapportage van statistische gegevens die vereist zijn krachtens de in bijlage bij deze verordening opgenomen verordeningen van de Europese Centrale Bank (ECB) te verlengen.

2.   Bij het nemen van een besluit tot verlenging van een termijn voor de rapportage van statistische gegevens houdt de directie rekening met:

a)

de rapportagefrequentie uit hoofde van elke in de bijlage bij deze verordening opgenomen verordening van de ECB;

b)

de impact van de verspreiding van Covid-19 op de rapportagecapaciteit en de gegevenskwaliteitborgingscapaciteit van de informatieplichtigen en de capaciteit van de nationale centrale banken van de lidstaten die de euro als munt hebben (hierna de “NCB’s” genoemd) en van de ECB om de noodzakelijke verificatie van de statistische gegevens uit te voeren;

c)

de dringendheid van de betrokken gegevensverzameling voor de uitvoering door de ECB en de NCB’s van de taken van het Europees Stelsel van centrale banken (ESCB);

d)

de noodzaak om middelen van de ECB en de NCB’s te concentreren op die gegevensverzamelingen die het dringendst nodig zijn voor de uitvoering door de ECB en de NCB’s van de taken van het ESCB.

3.   Elk door de directie uit hoofde van lid 1 genomen besluit houdt rekening het advies van het Comité Statistieken van het ESCB (Statistics Committe -STC) in zijn standaardsamenstelling. Bij het verstrekken van advies aan de directie houdt het STC rekening met de behoeften van de gebruikers van de gegevens.

4.   Een verlenging van de termijnen voor de rapportage van statistische gegevens mag enkel betrekking hebben op rapportages die uiterlijk 31 december 2020 moeten worden ingediend.

5.   De termijnen voor de rapportage van statistiche gegevens mogen niet worden verlengd tot na 30 juni 2021.

6.   De Raad van bestuur wordt op een regelmatige, driemaandelijkse basis in kennis gesteld van de besluiten die door de directie krachtens lid 1 zijn genomen.

7.   De betrokken informatieplichtigen worden in kennis gesteld van de besluiten die door de directie krachtens lid 1 zijn genomen.

8.   De Raad van bestuur delegeert hierbij ook de bevoegdheid aan de directie om de termijnen voor de verzending van de in lid 1 bedoelde statistische gegevens van de NCB’s aan de ECB te verlengen. Elk door de directie uit hoofd van dit lid genomen besluit is dient in overeenstemming te zijn met het door de directie krachtens lid 1 genomen betrokken besluit.

Artikel 2

Slotbepaling

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in de lidstaten overeenkomstig de Verdragen.

Gedaan te Frankfurt am Main, 15 april 2020.

Voor de Raad van bestuur van de ECB

De president van de ECB

Christine LAGARDE


(1)  PB L 318 van 27.11.1998, blz. 8.


BIJLAGE

Lijst van ECB-verordeningen

1.   

Verordening (EU) nr. 1409/2013 van de Europese Centrale Bank van 28 november 2013 betreffende betalingsstatistieken (ECB/2013/43) (PB L 352 van 24.12.2013, blz. 18),

2.   

Verordening (EU) 2018/231 van de Europese Centrale Bank van 26 januari 2018 voor wat betreft statistische rapportagevereisten voor pensioenfondsen (ECB/2018/2) (PB L 45 van 17.2.2018, blz. 3),

3.   

Verordening (EU) nr. 1374/2014 van de Europese Centrale Bank van 28 november 2014 betreffende statistische rapportagevereisten voor verzekeringsinstellingen (ECB/2014/50) (PB L 366 van 20.12.2014, blz. 36).