1.4.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 100/12


GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2020/474 VAN DE COMMISSIE

van 20 januari 2020

betreffende de Europese scheepsrompendatabank

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn (EU) 2016/1629 van het Europees Parlement en de Raad van 14 september 2016 tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen, tot wijziging van Richtlijn 2009/100/EG en tot intrekking van Richtlijn 2006/87/EG (1), en met name artikel 19, lid 7,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Om te verzekeren dat Richtlijn (EU) 2016/1629 probleemloos wordt toegepast, moeten de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, van de partijen bij de herziene Rijnvaartakte en van derde landen die zijn belast met de taken in verband met de toepassing van Richtlijn (EU) 2016/1629 en Richtlijn 2005/44/EG van het Europees Parlement en de Raad (2), volledige toegang krijgen.

(2)

Volledige toegang biedt de lidstaten de mogelijkheid om onderling en met derde landen samen te werken en hun werkzaamheden met betrekking tot de verwerking van in de EHDB opgenomen scheepsgegevens te coördineren.

(3)

Andere autoriteiten moeten read-only-toegang tot de EHDB krijgen teneinde administratieve maatregelen te kunnen nemen om het beheer van de scheepvaart en de infrastructuur te verzekeren, de veiligheid van de scheepvaart in stand te houden of te handhaven en statistische gegevens te verzamelen.

(4)

Om de goede werking van de EHDB te garanderen en de controle van verzoeken om toegang tot de EHDB te vergemakkelijken, moeten de lidstaten, de verdragsluitende partijen bij de herziene Rijnvaartakte en de betrokken derde landen een centraal contactpunt aanwijzen.

(5)

Het is aangewezen de stappen te vermelden die de lidstaten moeten volgen wanneer zij read-only-toegang tot de EHDB verstrekken, zodat de beveiliging van de gegevens en de goede werking van de EHDB worden gewaarborgd.

(6)

Hoogwaardige, vergelijkbare, actuele, betrouwbare en geharmoniseerde gegevens over binnenschepen zijn nodig om de controle van de huidige en vroegere gegevens en informatie met betrekking tot de afgegeven certificaten van schepen en nieuwe certificaataanvragen te vergemakkelijken. Bijgevolg moet een gedetailleerde lijst van scheepsgegevens worden opgesteld.

(7)

De specificaties moeten technologieneutraal blijven en openstaan voor innovatieve technologieën; de beginselen van eenmaligheid en standaardinteroperabiliteit moeten van toepassing zijn. Er moet naar behoren rekening worden gehouden met de beginselen en aanbevelingen van het EU-actieplan inzake e-overheid 2016-2020 (3) en het Europese interoperabiliteitskader (4).

(8)

Als de in deze verordening vastgestelde maatregelen de verwerking van persoonsgegevens met zich meebrengen, moet die verwerking gebeuren overeenkomstig het Unierecht inzake de bescherming van persoonsgegevens, met name Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad (5) met betrekking tot de verwerking door de Europese Commissie en Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad (6) met betrekking tot de verwerking door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten.

(9)

De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming is geraadpleegd overeenkomstig artikel 42 van Verordening (EU) 2018/1725,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Onderwerp en toepassingsgebied

In deze verordening worden regels vastgesteld voor de verzameling en verwerking van en de toegang tot de gegevens die worden bewaard in de Europese scheepsrompendatabank (EHDB) als bedoeld in artikel 19 van Richtlijn (EU) 2016/1629, en de toegestane soorten toegang en de instructies voor het gebruik en de werking van de databank.

Artikel 2

Verzameling van gegevens

De lidstaten voeren in de EHDB de in bijlage 1 bij deze verordening bedoelde gegevens voor scheepsidentificatie in.

Artikel 3

Volledige toegang tot en verwerking van de gegevens in de EHDB

1.   De gegevens worden geraadpleegd en verwerkt door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, van de partijen bij de herziene Rijnvaartakte en van derde landen die zijn belast met de taken in verband met de toepassing van Richtlijn (EU) 2016/1629 en Richtlijn 2005/44/EG, ter ondersteuning van de uitvoering van administratieve maatregelen voor de instandhouding van de veiligheid van de scheepvaart en het navigatiecomfort en om de toepassing van Richtlijn (EU) 2016/1629 te waarborgen.

2.   Alle in lid 1 bedoelde lidstaten, partijen bij de herziene Rijnvaartakte en derde landen stellen de Commissie in kennis van de naam en het adres van de in lid 1 bedoelde bevoegde autoriteiten.

3.   De lidstaten verzekeren de samenhang tussen de gegevens in de registers als bedoeld in artikel 17 van Richtlijn (EU) 2016/1629 en de gegevens in de EHDB.

4.   Volledige toegang tot de EHDB wordt verleend overeenkomstig bijlage 3 bij deze verordening.

Artikel 4

Read-only-toegang tot de EHDB

1.   Met het oog op de uitvoering van administratieve maatregelen om het beheer van de scheepvaart en de infrastructuur te waarborgen, de veiligheid van de scheepvaart in stand te houden of te handhaven en statistische gegevens te verzamelen, kan read-only-toegang tot de EHDB worden verleend aan andere dan de in artikel 3 bedoelde autoriteiten van de lidstaten, van de partijen bij de herziene Rijnvaartakte en van derde landen als bedoeld in artikel 3, lid 1, van deze verordening.

2.   Alle lidstaten, partijen bij de herziene Rijnvaartakte of derde landen stellen de Commissie in kennis van de naam en het adres van de in lid 1 bedoelde instanties, met vermelding van hun gebruikersprofielen overeenkomstig bijlage 2 bij deze verordening.

3.   Read-only-toegang tot de EHDB wordt verleend overeenkomstig bijlage 4 bij deze verordening.

Artikel 5

Centraal contactpunt voor de EHDB

1.   Alle in artikel 3, lid 1, bedoelde lidstaten, partijen bij de herziene Rijnvaartakte en derde landen wijzen een centraal contactpunt voor de Commissie en de andere lidstaten aan om de informatie-uitwisseling over de validering van de toegang overeenkomstig de artikelen 3 en 4 te vergemakkelijken. Kennisgevingen overeenkomstig artikel 3, lid 2, en artikel 4, lid 2, worden gedaan door de betreffende informatie in de EHDB op te nemen.

2.   Het centrale contactpunt wordt gekozen uit de in artikel 3, lid 1, van deze verordening bedoelde bevoegde autoriteiten.

3.   Alle in artikel 3, lid 1, van deze verordening bedoelde lidstaten, partijen bij de herziene Rijnvaartakte en derde landen stellen de Commissie in kennis van de naam en de contactgegevens van het centraal contactpunt voor de EHDB.

Artikel 6

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 20 januari 2020.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1)  PB L 252 van 16.9.2016, blz. 118.

(2)  Richtlijn 2005/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende geharmoniseerde River Information Services (RIS) op de binnenwateren in de Gemeenschap (PB L 255 van 30.9.2005, blz. 152).

(3)  “EU-actieplan inzake e-overheid 2016-2020. Voor een snellere digitalisering van overheidsdiensten” — Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s (COM(2016) 179 final).

(4)  “Europees interoperabiliteitskader — Implementatiestrategie” — Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s (COM(2017) 134 final).

(5)  Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG (PB L 295 van 21.11.2018, blz. 39).

(6)  Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).


BIJLAGE 1

Gegevens voor scheepsidentificatie

De lijst van gegevens voor scheepsidentificatie als bedoeld in bijlage 2 bij de toepasselijke Europese norm tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen, is die als bedoeld in bijlage II bij Richtlijn (EU) 2016/1629.


BIJLAGE 2

Gebruikersprofielen en toegangsrechten

1.1.   

De Commissie verleent individuele gebruikers toegangsrechten overeenkomstig de in tabel 1 vermelde gebruikersprofielen.

1.2.   

De Commissie kan ook toegang tot de EHDB verlenen aan internationale organisaties en autoriteiten van een derde land overeenkomstig artikel 19, lid 5, van Richtlijn (EU) 2016/1629 als is voldaan aan de vereisten van artikel 46 van Verordening (EU) 2018/1725. Gebruikersprofielen of toegangsrechten kunnen worden beperkt na beoordeling van het beschermingsniveau van de persoonsgegevens van natuurlijke personen.

Gebruikersprofielen

Definitie

Toegangsrechten

Technische certificerende autoriteit

Bevoegde autoriteit of controle-instantie voor de afgifte van EU-binnenvaartcertificaten overeenkomstig artikel 6 van Richtlijn (EU) 2016/1629

Of

Controle-instantie voor de afgifte van certificaten overeenkomstig artikel 22 van de herziene Rijnvaartakte

Of

Soortgelijke bevoegde autoriteit van derde landen waaraan taken zijn toevertrouwd in verband met de toepassing van Richtlijn (EU) 2016/1629

Of

Bevoegde autoriteit voor de afgifte van het uniek Europees scheepsidentificatienummer overeenkomstig artikel 18 van Richtlijn (EU) 2016/1629

Volledige toegang

RIS-autoriteit

Bevoegde autoriteit voor de RIS-toepassing en voor de internationale uitwisseling van gegevens overeenkomstig artikel 8 van Richtlijn 2005/44/EG

Of

Organisatie die is belast met de exploitatie van het RIS-systeem of de verlening van RIS-diensten als gedefinieerd in Richtlijn 2005/44/EG

Volledige toegang (beperkt tot de toepassing van Richtlijn 2005/44/EG)

Bureaus voor de statistiek

Nationale of internationale bureaus die belast zijn met het verzamelen van statistische gegevens

Read-only-toegang te bepalen na beoordeling van het beschermingsniveau van de persoonsgegevens van natuurlijke personen

Internationale organisaties

Bevoegde gebruikers in internationale organisaties

Read-only-toegang te bepalen na beoordeling van het beschermingsniveau van de persoonsgegevens natuurlijke personen

Andere instanties

Alle instanties die het beheer van de scheepvaart en de infrastructuur verzekeren, alsook de instandhouding of handhaving van de veiligheid van de scheepvaart, zoals:

bevoegde autoriteiten voor verkeersbeheer

sluis- of brugwachters

verleners van reddings- en nooddiensten

rechtshandhavingsautoriteiten

instanties voor onderzoek van ongevallen

Read-only-toegang

Personeel van de Commissie

Gemachtigde gebruikers

a)

belast met het bijhouden van de EHDB, of

b)

belast met het binnenvaartbeleid

Aanbieder van de technische oplossing voor alle functies;

Read-only-toegang


BIJLAGE 3

Volledige toegang tot en verwerking van de gegevens in de EHDB

1.   

De validering van de volledige toegang tot en de verwerking van de gegevens in de EHDB verloopt als volgt:

a)

indiening via de EHDB van een verzoek voor het openen van een account die volledige toegang tot en verwerking van de gegevens mogelijk maakt;

b)

validatie door een centraal contactpunt voor de EHDB;

c)

activering van de account.

2.   

De Commissie kan de account deactiveren als de gebruiker niet aan de eisen van deze verordening voldoet.


BIJLAGE 4

Read-only-toegang tot de EHDB

1.

De validering van read-only-toegang tot de EHDB gebeurt als volgt:

a)

indiening via de EHDB van een verzoek voor het openen van een account die read-only-toegang tot de gegevens mogelijk maakt;

b)

validatie door een centraal contactpunt voor de EHDB;

c)

activering van de account.

2.

De Commissie kan de account deactiveren als de gebruiker niet aan de eisen van deze verordening voldoet.

3.

De bevoegde autoriteiten zijn verantwoordelijk voor het regelmatige toezicht op en de controle van de toegang die zij aan de in artikel 4, lid 1, bedoelde autoriteiten hebben verleend.


BIJLAGE 5

Functies

De EHDB heeft de volgende functies:

1.

Controle van een uniek Europees scheepsidentificatienummer (ENI) in de EHDB

De EHDB stelt de bevoegde autoriteiten in staat om, op basis van een ENI of van gegevens voor scheepsidentificatie, te controleren of een schip al in het systeem is opgenomen.

2.

Raadpleging van gegevens over scheepscertificaten

De EHDB verschaft toegang tot gegevens over scheepscertificaten (afgegeven overeenkomstig Richtlijn (EU) 2016/1629) en gegevens voor scheepsidentificatie zoals beschikbaar gesteld door de nationale registers.

3.

Raadpleging van gegevens over geweigerde of in behandeling zijnde certificaataanvragen

De EHDB verschaft toegang tot gegevens over de status (afgewezen of in behandeling) van certificaataanvragen overeenkomstig Richtlijn (EU) 2016/1629.

4.

Toegang tot een digitale kopie van scheepscertificaten

De EHDB verschaft toegang tot een digitale kopie van alle certificaten die door de bevoegde autoriteiten zijn afgegeven overeenkomstig Richtlijn (EU) 2016/1629.

5.

Genereren van statistieken

De EHDB biedt gemachtigde gebruikers de mogelijkheid om gegevens te verkrijgen waarmee zij zoekopdrachten voor statistische doeleinden kunnen uitvoeren.

6.

Beheer van gebruikerstoegang

Gebruikers hebben toegang tot de EHDB via de authenticatiedienst van de Commissie (EU Login).