26.2.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 54/16


GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2020/258 VAN DE COMMISSIE

van 16 december 2019

tot aanvulling van Verordening (EU) 2019/1700 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het aantal variabelen en de benaming van de variabelen voor het deelgebied “inkomen en levensomstandigheden”

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2019/1700 van het Europees Parlement en de Raad van 10 oktober 2019 tot vaststelling van een gemeenschappelijk kader voor Europese statistieken betreffende personen en huishoudens, op basis van gegevens die op individueel niveau worden verzameld door middel van steekproeven, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 808/2004, (EG) nr. 452/2008 en (EG) nr. 1338/2008 van het Europees Parlement en de Raad, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1177/2003 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EG) nr. 577/98 van de Raad (1), en met name artikel 6, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Om tegemoet te komen aan de behoeften die zijn aangewezen met betrekking tot de relevante gedetailleerde onderwerpen, moet de Commissie het aantal variabelen en de benaming van de variabelen vaststellen voor de gegevensreeks in het deelgebied “inkomen en levensomstandigheden” (EU-SILC).

(2)

De EU-SILC-enquête is een belangrijk instrument dat informatie verstrekt die wordt vereist door het Europees semester en de Europese pijler van sociale rechten, met name in verband met inkomensverdeling, armoede en sociale uitsluiting, alsmede diverse beleidsmaatregelen van de EU in verband met levensomstandigheden en armoede, zoals het beleid inzake kinderarmoede, toegang tot gezondheidszorg en andere diensten, huisvesting, overmatige schuldenlast en levenskwaliteit. Deze enquête is ook de belangrijkste gegevensbron voor microsimulaties en flashramingen van inkomensverdeling en armoedepercentages.

(3)

Het aantal te verzamelen variabelen is niet meer dan 5 % hoger dan het aantal variabelen voor het deelgebied “inkomen en levensomstandigheden” die zijn verzameld op de datum van inwerkingtreding van Verordening (EU) 2019/1700.

(4)

De Commissie heeft de nodige raadplegingen van nationale deskundigen uitgevoerd in het kader van de voorbereiding van deze gedelegeerde handeling,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Het aantal variabelen en de benamingen van de variabelen voor de gegevensreeks in het deelgebied “inkomen en levensomstandigheden” worden vastgesteld in de bijlage.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 16 december 2019.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1)  PB L 261I van 14.10.2019, blz. 1.


BIJLAGE

Aantal variabelen en benaming van variabelen voor het deelgebied “inkomen en levensomstandigheden”

Gedetailleerd onderwerp

Identifi-catiecode variabele

Naam van de variabele

Informatie over gegevensverzameling

DB010

Enquêtejaar

24 technische variabelen (jaarlijks)

DB020

Land van verblijf

3 afgeleide variabelen (jaarlijks)

DB040

Regio van verblijf

 

DB050

Stratum

 

DB060

Primaire steekproefeenheid (PSU)

 

DB062

Secundaire steekproefeenheid (SSU)

 

DB070

Selectievolgorde van PSU

 

DB075

Roterende groep

 

DB076

Interviewronde

 

DB110

Status van het huishouden

 

DB120

Contactering op adres

 

DB130

Resultaat van vragenlijst over het huishouden

 

DB135

Aanvaarding van interview met het huishouden

 

RB010

Enquêtejaar

 

RB020

Land van verblijf

 

HB010

Enquêtejaar

 

HB020

Land van verblijf

 

HB040

Dag van het interview met het huishouden

 

HB050

Maand van het interview met het huishouden

 

HB060

Jaar van het interview met het huishouden

 

HB100

Aantal minuten om vragenlijst over het huishouden in te vullen

 

PB010

Enquêtejaar

 

PB020

Land van verblijf

 

PB090

Dag van persoonlijk interview

 

PB100

Maand van persoonlijk interview

 

PB110

Jaar van persoonlijk interview

 

PB120

Aantal minuten om persoonlijke vragenlijst in te vullen

Identificatie

DB030

Identificatiecode van het huishouden

9 technische variabelen (jaarlijks)

RB030

Persoonlijke identificatiecode

 

RB032

Volgnummer van de persoon in het huishouden

 

RB040

Huidige identificatiecode (ID) van het huishouden

 

RB100

Steekproefpersoon of medebewoner

 

HB030

Identificatiecode van het huishouden

 

HB070

Persoonlijke identificatiecode van de persoon die antwoordt op de vragenlijst voor het huishouden

 

PB030

Persoonlijke identificatiecode

 

PB265

Persoonlijke identificatiecode van de persoon die de persoonlijke vragenlijst heeft ingevuld

Weging

DB080

Opzetweging huishouden

16 technische variabelen (jaarlijks)

DB090

Transversaal gewicht huishouden

 

DB095

Longitudinaal gewicht huishouden

 

RB050

Transversaal gewicht persoon

 

RB060

Basisgewicht persoon

 

RB062

Longitudinaal gewicht (periode van twee jaar)

 

RB063

Longitudinaal gewicht (periode van drie jaar)

 

RB064

Longitudinaal gewicht (periode van vier jaar)

 

RB065

Longitudinaal gewicht (periode van vijf jaar)

 

RB066

Longitudinaal gewicht (periode van zes jaar)

 

RL070

Transversaal gewicht kinderen voor kinderopvang

 

PB040

Transversaal gewicht persoon (alle leden van het huishouden van 16 jaar en ouder)

 

PB050

Basisgewicht persoon (alle leden van het huishouden van 16 jaar en ouder)

 

PB060

Transversaal gewicht persoon voor geselecteerde respondent

 

PB070

Opzetgewicht persoon voor geselecteerde respondent

 

PB080

Basisgewicht persoon voor geselecteerde respondent

Kenmerken van het interview

RB250

Status van gegevens

4 technische variabelen (jaarlijks)

HB130

Gebruikte interviewtechniek (huishouden)

 

PB260

Aard van de deelname aan de enquête

 

PB270

Gebruikte interviewtechniek (persoon)

Lokalisatie

1 technische variabele (jaarlijks)

DB100

Urbanisatiegraad

Bevolking

RB080

Geboortejaar

9 verzamelde variabelen (jaarlijks)

RB081

Leeftijd, in volle jaren

9 afgeleide variabelen (jaarlijks)

RB082

Leeftijd in volle jaren op het ogenblik van het interview

 

RB083

Voorbijkomen van verjaardag op het ogenblik van het interview

 

RB090

Geslacht

 

RB110

Lidmaatschap van het huishouden

 

RB120

Plaats waarnaar de persoon is verhuisd

 

RB220

Identificatiecode vader

 

RB230

Identificatiecode moeder

 

RB240

Identificatiecode echtgeno(o)t(e)/partner

 

RB245

Status van respondent

 

PB140

Geboortejaar

 

PB150

Geslacht

 

PB160

Identificatiecode vader

 

PB170

Identificatiecode moeder

 

PB180

Identificatiecode echtgeno(o)t(e)/partner

 

PB190

Burgerlijke staat

 

PB200

Samenwonende partners

Staatsburgerschap en migratieachtergrond

RB280

Geboorteland

4 verzamelde variabelen (jaarlijks)

RB290

Land van het belangrijkste staatsburgerschap

 

PB230

Geboorteland vader

 

PB240

Geboorteland moeder

Samenstelling van het huishouden

RB200

Verblijfsstatus

2 verzamelde variabelen (jaarlijks)

RG_Z#

Rooster van het huishouden

Samenstelling van het huishouden — aanvullende specifieke details

HB110

Type huishouden

3 afgeleide variabelen (jaarlijks)

HB120

Grootte van het huishouden

 

PB205

Partners die in hetzelfde huishouden wonen

Duur van het verblijf in het land

1 verzamelde variabele (jaarlijks)

RB285

Duur van verblijf in het land van verblijf, in volle jaren

Arbeidsongeschiktheid en Minimum Europese gezondheidsmodule

PH010

Eigen perceptie van de algemene gezondheid

3 verzamelde variabelen (jaarlijks)

PH020

Langdurige gezondheidsproblemen

 

PH030

Beperking van de activiteiten wegens gezondheidsproblemen

Gezondheid van kinderen

RCH010

Algemene gezondheid (kind)

2 verzamelde variabelen (om de 3 jaar)

RCH020

Beperking van de activiteiten wegens gezondheidsproblemen (kind)

Toegang tot gezondheidszorg

PH040

Onbevredigde behoefte aan medisch onderzoek of medische behandeling

4 verzamelde variabelen (jaarlijks)

PH050

Voornaamste reden voor onbevredigde behoefte aan medisch onderzoek of medische behandeling

 

PH060

Onbevredigde behoefte aan tandheelkundig onderzoek of tandheelkundige behandeling

 

PH070

Voornaamste reden voor onbevredigde behoefte aan tandheelkundig onderzoek of tandheelkundige behandeling

Toegang tot gezondheidszorg (kinderen)

HCH010

Onbevredigde behoefte aan medisch onderzoek of medische behandeling (kinderen)

4 verzamelde variabelen (om de 3 jaar)

HCH020

Voornaamste reden voor onbevredigde behoefte aan medisch onderzoek of medische behandeling (kinderen)

 

HCH030

Onbevredigde behoefte aan tandheelkundig onderzoek of tandheelkundige behandeling (kinderen)

 

HCH040

Voornaamste reden voor onbevredigde behoefte aan tandheelkundig onderzoek of tandheelkundige behandeling (kinderen)

Status hoofdactiviteit (eigen verklaring)

RB211

Status hoofdactiviteit (eigen verklaring)

4 verzamelde variabelen (jaarlijks)

PL032

Huidige economische status (eigen verklaring)

 

PL040A

Arbeidssituatie

 

PL040B

Arbeidssituatie (laatste baan)

Elementaire kenmerken van de baan

PL051A

Beroep in voornaamste baan

5 verzamelde variabelen (jaarlijks)

PL051B

Beroep (laatste baan)

 

PL111A

Economische activiteit van de lokale eenheid in voornaamste baan

 

PL111B

Economische activiteit van de lokale eenheid (laatste baan)

 

PL145

Voornaamste vol- of deeltijdbaan (eigen verklaring)

Looptijd van het contract

1 verzamelde variabele (jaarlijks)

PL141

Duur van de voornaamste baan

Gedetailleerde arbeidsmarktsituatie

PL073

Aantal maanden voltijds gewerkt als werknemer

1 verzamelde variabele (jaarlijks)

PL074

Aantal maanden deeltijds gewerkt als werknemer

11 afgeleide variabelen (jaarlijks)

PL075

Aantal maanden voltijds gewerkt als zelfstandige (inclusief medewerkend gezinslid)

 

PL076

Aantal maanden deeltijds gewerkt als zelfstandige (inclusief medewerkend gezinslid)

 

PL080

Aantal maanden werkloos

 

PL085

Aantal maanden met pensioen

 

PL086

Aantal maanden arbeidsongeschikt als gevolg van langdurige gezondheidsproblemen

 

PL087

Aantal maanden studerend

 

PL088

Aantal maanden militaire dienstplicht

 

PL089

Aantal maanden werkzaam in eigen huishouden

 

PL090

Aantal maanden bezig met andere activiteit

 

PL271

Duur van de recentste werkloosheidsperiode

Toezichtstaken

1 verzamelde variabele (jaarlijks)

PL150

Toezichtstaken in voornaamste baan

Eerdere werkervaring

PL016

Persoon heeft eerdere werkervaring

2 verzamelde variabelen (jaarlijks)

PL200

Aantal jaren betaald werk (als werknemer of zelfstandige)

Kalender van bezigheden

PL211A

Hoofdactiviteit in januari

12 verzamelde variabelen (jaarlijks)

PL211B

Hoofdactiviteit in februari

 

PL211C

Hoofdactiviteit in maart

 

PL211D

Hoofdactiviteit in april

 

PL211E

Hoofdactiviteit in mei

 

PL211F

Hoofdactiviteit in juni

 

PL211G

Hoofdactiviteit in juli

 

PL211H

Hoofdactiviteit in augustus

 

PL211I

Hoofdactiviteit in september

 

PL211J

Hoofdactiviteit in oktober

 

PL211K

Hoofdactiviteit in november

 

PL211L

Hoofdactiviteit in december

Werktijden

PL060

Aantal uren dat de betrokkene gewoonlijk per week heeft gewerkt in de voornaamste baan

2 verzamelde variabelen (jaarlijks)

PL100

Aantal uren dat de betrokkene gewoonlijk per week heeft gewerkt in de tweede, derde, … baan

Bereikt opleidingsniveau

1 verzamelde variabele (jaarlijks)

PE041

Bereikt opleidingsniveau

Deelname aan formele onderwijsactiviteiten (momenteel)

RL010

Peuter- en kleuteronderwijs

4 verzamelde variabelen (jaarlijks)

RL020

Schoolplicht vervuld

 

PE010

Deelname aan formele onderwijs- en opleidingsactiviteiten (student of leerling)

 

PE021

Niveau van de huidige/recentste formele onderwijs- of opleidingsactiviteit

Levenskwaliteit

PW010

Algemene tevredenheid

2 verzamelde variabelen (jaarlijks)

PW191

Vertrouwen in anderen

Materiële deprivatie

HD080

Vervanging van versleten meubelen

14 verzamelde variabelen (jaarlijks)

HH050

In staat om huis voldoende te verwarmen

 

HS040

Kan zich jaarlijks één week vakantie buitenshuis veroorloven

 

HS050

Kan zich om de twee dagen een maaltijd met vlees, kip, vis (of vegetarisch equivalent) veroorloven

 

HS060

Kan onverwachte financiële uitgaven het hoofd bieden

 

HS090

Hebt u een computer

 

HS110

Hebt u een auto

 

HS120

In staat om rond te komen

 

PD020

Vervanging versleten kleren door enkele nieuwe (niet tweedehands)

 

PD030

Twee paar goed passende schoenen (inclusief een paar voor alle weertypen)

 

PD050

Ten minste één keer per maand samenkomst met vrienden of familie om wat te drinken of te eten

 

PD060

Doet regelmatig aan vrijetijdsbesteding

 

PD070

Besteedt elke week een klein bedrag voor zichzelf

 

PD080

Internetaansluiting thuis voor persoonlijk gebruik

Kinderspecifieke deprivatie

HD100

Enkele nieuwe kleren (niet tweedehands)

13 verzamelde variabelen (om de 3 jaar)

HD110

Twee paar goed passende schoenen (inclusief een paar voor alle weertypen)

 

HD120

Eenmaal per dag groenten en fruit

 

HD140

Eén maaltijd per dag met vlees, kip of vis (of vegetarisch equivalent)

 

HD150

Voor hun leeftijd geschikte boeken in huis

 

HD160

Speelbenodigdheden voor buiten

 

HD170

Speelgoed en spellen voor binnen

 

HD180

Regelmatige vrijetijdsactiviteit

 

HD190

Vieren van bijzondere gelegenheden

 

HD200

Van tijd tot tijd vrienden uitnodigen om te komen spelen of mee te eten

 

HD210

Deelname aan schoolreisjes en schoolevenementen waarvoor moet worden betaald

 

HD220

Geschikte plek om te leren of huiswerk te maken

 

HD240

Gaat ten minste één keer per jaar een week buitenshuis op vakantie

Belangrijkste kenmerken van de huisvesting

HH010

Woningtype

3 verzamelde variabelen (jaarlijks)

HH021

Eigendomssituatie met betrekking tot het huishouden

 

HH030

Aantal kamers waarover het huishouden beschikt

Woonkosten met inbegrip van lagere huiselijke kosten

HH060

Huidige huur voor de bewoonde woning

4 verzamelde variabelen (jaarlijks)

HH070

Totale woonkosten

 

HH071

Aflossing van hoofdsom hypotheek

 

HS022

Lagere huiselijke kosten

Kinderopvang

RL030

Kinderopvang in kinderopvangcentrum buiten schooluren (voor-/naschools)

4 verzamelde variabelen (jaarlijks)

RL040

Kinderopvang in kinderdagverblijf

 

RL050

Kinderopvang door professionele onthaalouder bij het kind thuis of bij onthaalouder thuis

 

RL060

Kinderopvang door grootouders, andere leden van het huishouden dan de ouders, andere familieleden, vrienden of buren

Inkomen uit arbeid

PY010G/PY010N

Inkomen uit loondienst, in geld of met geld vergelijkbaar

5 verzamelde variabelen (jaarlijks)

PY020G/PY020N

Inkomen uit loondienst, in natura

 

PY021G/PY021N

Auto van de zaak

 

PY030G

Sociale premies ten laste van werkgever

 

PY050G/PY050N

Winst of verlies uit zelfstandige bedrijfsuitoefening, in geld

Inkomen uit sociale overdrachten

HY050G/HY050N

Gezins- en kindertoelagen

8 verzamelde variabelen (jaarlijks)

HY060G/HY060N

Overige toelagen en uitkeringen tegen sociale uitsluiting

32 variabelen die bekend zijn bij de landen (jaarlijks)

HY070G/HY070N

Huisvestingstoelagen

 

PY090G/PY090N

Werkloosheidsuitkeringen

 

PY110G/PY110N

Uitkeringen aan nabestaanden

 

PY120G/PY120N

Uitkeringen bij ziekte

 

PY130G/PY130N

Invaliditeitsuitkeringen

 

PY140G/PY140N

Onderwijstoelagen

 

HY051G

Gezins- en kindertoelagen (berustend op premiebetaling en inkomensafhankelijk)

 

HY052G

Gezins- en kindertoelagen (berustend op premiebetaling en niet inkomensafhankelijk)

 

HY053G

Gezins- en kindertoelagen (niet berustend op premiebetaling en inkomensafhankelijk)

 

HY054G

Gezins- en kindertoelagen (niet berustend op premiebetaling en niet inkomensafhankelijk)

 

HY061G

Overige toelagen en uitkeringen tegen sociale uitsluiting (berustend op premiebetaling en inkomensafhankelijk)

 

HY062G

Overige toelagen en uitkeringen tegen sociale uitsluiting (berustend op premiebetaling en niet inkomensafhankelijk)

 

HY063G

Overige toelagen en uitkeringen tegen sociale uitsluiting (niet berustend op premiebetaling en inkomensafhankelijk)

 

HY064G

Overige toelagen en uitkeringen tegen sociale uitsluiting (niet berustend op premiebetaling en niet inkomensafhankelijk)

 

HY071G

Huisvestingstoelagen (berustend op premiebetaling en inkomensafhankelijk)

 

HY072G

Huisvestingstoelagen (berustend op premiebetaling en niet inkomensafhankelijk)

 

HY073G

Huisvestingstoelagen (niet berustend op premiebetaling en inkomensafhankelijk)

 

HY074G

Huisvestingstoelagen (niet berustend op premiebetaling en niet inkomensafhankelijk)

 

PY091G

Werkloosheidsuitkeringen (berustend op premiebetaling en inkomensafhankelijk)

 

PY092G

Werkloosheidsuitkeringen (berustend op premiebetaling en niet inkomensafhankelijk)

 

PY093G

Werkloosheidsuitkeringen (niet berustend op premiebetaling en inkomensafhankelijk)

 

PY094G

Werkloosheidsuitkeringen (niet berustend op premiebetaling en niet inkomensafhankelijk)

 

PY111G

Uitkeringen aan nabestaanden (berustend op premiebetaling en inkomensafhankelijk)

 

PY112G

Uitkeringen aan nabestaanden (berustend op premiebetaling en niet inkomensafhankelijk)

 

PY113G

Uitkeringen aan nabestaanden (niet berustend op premiebetaling en inkomensafhankelijk)

 

PY114G

Uitkeringen aan nabestaanden (niet berustend op premiebetaling en niet inkomensafhankelijk)

 

PY121G

Uitkeringen bij ziekte (berustend op premiebetaling en inkomensafhankelijk)

 

PY122G

Uitkeringen bij ziekte (berustend op premiebetaling en niet inkomensafhankelijk)

 

PY123G

Uitkeringen bij ziekte (niet berustend op premiebetaling en inkomensafhankelijk)

 

PY124G

Uitkeringen bij ziekte (niet berustend op premiebetaling en niet inkomensafhankelijk)

 

PY131G

Invaliditeitsuitkeringen (berustend op premiebetaling en inkomensafhankelijk)

 

PY132G

Invaliditeitsuitkeringen (berustend op premiebetaling en niet inkomensafhankelijk)

 

PY133G

Invaliditeitsuitkeringen (niet berustend op premiebetaling en inkomensafhankelijk)

 

PY134G

Invaliditeitsuitkeringen (niet berustend op premiebetaling en niet inkomensafhankelijk)

 

PY141G

Onderwijstoelagen (berustend op premiebetaling en inkomensafhankelijk)

 

PY142G

Onderwijstoelagen (berustend op premiebetaling en niet inkomensafhankelijk)

 

PY143G

Onderwijstoelagen (niet berustend op premiebetaling en inkomensafhankelijk)

 

PY144G

Onderwijstoelagen (niet berustend op premiebetaling en niet inkomensafhankelijk)

Inkomen uit pensioenen

PY080G/PY080N

Pensioen op grond van individuele particuliere regeling

2 verzamelde variabelen (jaarlijks)

PY100G/PY100N

Ouderdomsuitkeringen

4 variabelen die bekend zijn bij de landen (jaarlijks)

PY101G

Ouderdomsuitkeringen (berustend op premiebetaling en inkomensafhankelijk)

 

PY102G

Ouderdomsuitkeringen (berustend op premiebetaling en niet inkomensafhankelijk)

 

PY103G

Ouderdomsuitkeringen (niet berustend op premiebetaling en inkomensafhankelijk)

 

PY104G

Ouderdomsuitkeringen (niet berustend op premiebetaling en niet inkomensafhankelijk)

Overig inkomen, met inbegrip van inkomen uit eigendom en kapitaal en overdrachten tussen huishoudens

HY040G/HY040N

Inkomsten uit verhuur of verpachting van gebouwen of grond

7 verzamelde variabelen (jaarlijks)

HY080G/HY080N

Periodiek ontvangen overdrachten tussen huishoudens, in geld

 

HY081G/HY081N

Ontvangen alimentatie (verplicht + vrijwillig)

 

HY090G/HY090N

Rente, dividenden en winsten uit kapitaalinbreng in een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid

 

HY100G/HY100N

Aflossingen van rente op een hypotheek

 

HY110G/HY110N

Inkomen van personen jonger dan 16 jaar

 

HY170G/HY170N

Waarde van voor eigen verbruik geproduceerde goederen

Belastingen en daadwerkelijk betaalde bijdragen na aftrekken

HY120G/HY120N

Periodieke vermogensbelastingen

7 verzamelde variabelen (jaarlijks)

HY121G/HY121N

Belastingen betaald op eigendom van de hoofdwoning van het huishouden

 

HY130G/HY130N

Periodiek betaalde overdrachten tussen huishoudens, in geld

 

HY131G/HY131N

Betaalde alimentatie (verplicht + vrijwillig)

 

HY140G/HY140N

Inkomstenbelasting en sociale premies

 

HY145N

Bijbetalingen of teruggaven in verband met fiscale correctie van het inkomen

 

PY035G/PY035N

Premies voor individuele particuliere pensioenregelingen

Totaal jaarlijks inkomen op het niveau van personen en huishoudens

HI010

Wijziging in het inkomen van het huishouden ten opzichte van het vorige jaar

4 verzamelde variabelen (jaarlijks)

HI020

Reden voor toename van het inkomen

4 afgeleide variabelen (jaarlijks)

HI030

Reden voor afname van het inkomen

 

HI040

Verwacht inkomen van het huishouden voor de volgende twaalf maanden

 

HY010

Totaal bruto-inkomen van het huishouden

 

HY020

Totaal beschikbaar inkomen van het huishouden

 

HY022

Totaal beschikbaar inkomen van het huishouden vóór sociale overdrachten, exclusief ouderdoms- en nabestaandenuitkeringen

 

HY023

Totaal beschikbaar inkomen van het huishouden vóór sociale overdrachten, inclusief ouderdoms- en nabestaandenuitkeringen

Betalingsachterstanden

HS011

Betalingsachterstanden in verband met hypotheek of huur

4 verzamelde variabelen (jaarlijks)

HS021

Betalingsachterstanden bij rekeningen van nutsbedrijven

 

HS031

Betalingsachterstanden bij huurkoopaflossingen of aflossingen van andere leningen

 

HS150

Financiële lasten in verband met de terugbetaling van schulden voor huurkopen of leningen

Ad-hoc-onderwerpenmodule 2021

 

 

Woonregelingen en omstandigheden van kinderen in gescheiden of nieuw samengestelde gezinnen

HK010

Aantal kinderen die lid van het huishouden zijn en wier andere ouder niet in het huishouden verblijft

12 verzamelde variabelen

HK020

Aantal kinderen die geen lid van het huishouden zijn en wier ouder in het huishouden verblijft

1 afgeleide variabele

PK010

Het lid van het huishouden heeft kinderen die geen lid van het huishouden zijn

RK010

Identificatiecode van de ouder en volgnummer van het kind dat geen lid van het huishouden is

RK020

Leeftijd van het kind dat geen lid van het huishouden is

PK020

Voornaamste reden waarom niet meer tijd wordt doorgebracht met kinderen die lid van het huishouden zijn

PK030

Voornaamste reden waarom niet meer tijd wordt doorgebracht met kinderen die geen lid van het huishouden zijn

 

RK030

Tijd die de ouder gewoonlijk nodig heeft om zich te begeven naar het kind dat geen lid van het huishouden is

 

RK040

Frequentie van contacten in de loop van de voorbije twaalf maanden (telefonisch, via sociale media enz.) met het kind dat geen lid van het huishouden is

 

RK050

Kind dat een slaapkamer heeft (inclusief een slaapkamer die gedeeld wordt met broers en zussen)

 

RK060

Frequentie van actief tijd doorbrengen met het kind (maaltijden, spelen, huiswerk maken, wandelen, praten enz.)

 

RK070

Aantal nachten per maand dat het kind in het huishouden doorbrengt (gemiddeld)

 

RK080

Wettelijke voogdijsituatie