20.10.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 347/50


RICHTLIJN (EU) 2020/1504 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 7 oktober 2020

tot wijziging van Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten

(Voor de EER relevante tekst)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 53, lid 1,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Na raadpleging van de Europese Centrale Bank,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité (1),

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure (2),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Crowdfunding is een fintech-oplossing die kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) en met name startende en snelgroeiende ondernemingen alternatieve toegang tot financiering biedt om innoverend ondernemerschap in de Unie te bevorderen en zo de kapitaalmarktenunie te versterken. Dit draagt op zijn beurt bij tot een meer gediversifieerd financieel systeem dat minder afhankelijk is van bancaire financiering, zodat systemische risico’s en concentratierisico’s worden beperkt. Andere voordelen van de bevordering van innoverend ondernemerschap door middel van crowdfunding zijn de ontsluiting van slapend kapitaal voor investeringen in nieuwe en innoverende projecten, de snellere efficiënte toewijzing van middelen en de diversifiëring van activa.

(2)

Bij Verordening (EU) 2020/1503 van het Europees Parlement en de Raad (3) worden uniforme, proportionele en rechtstreeks toepasselijke vereisten vastgesteld voor de verlening van crowdfundingdiensten, voor de organisatie van, de vergunningverlening aan, en het toezicht op crowdfundingdienstverleners, voor de exploitatie van crowdfundingplatforms alsmede voor de transparantie en publicitaire mededelingen in verband met de verlening van crowdfundingdiensten in de Unie.

(3)

Teneinde rechtszekerheid te verschaffen met betrekking tot het personele en materiële toepassingsgebied van Verordening (EU) 2020/1503 respectievelijk Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad (4) en om te voorkomen dat dezelfde activiteit onderworpen is aan meerdere vergunningen binnen de Unie, moeten rechtspersonen met een vergunning als crowdfundingdienstverlener uit hoofde van Verordening (EU) 2020/1503 buiten het toepassingsgebied van Richtlijn 2014/65/EU blijven.

(4)

Aangezien de wijziging waarin deze richtlijn voorziet, rechtstreeks verband houdt met Verordening (EU) 2020/1503, moet de datum vanaf welke de lidstaten de nationale maatregelen tot omzetting van deze richtlijn moeten toepassen, zodanig worden bepaald dat hij samenvalt met de in die verordening vastgestelde toepassingsdatum,

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Aan artikel 2, lid 1, van Richtlijn 2014/65/EU wordt het volgende punt toegevoegd:

“p)

crowdfundingdienstverleners zoals gedefinieerd in artikel 2, lid 1, onder e), van Verordening (EU) 2020/1503 van het Europees Parlement en de Raad (*1).

Artikel 2

1.   De lidstaten dienen uiterlijk tegen 10 mei 2021 de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen en bekend te maken om aan artikel 1 van deze richtlijn te voldoen.

Zij passen die maatregelen toe met ingang van 10 november 2021.

2.   De lidstaten delen de Commissie en de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mede die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 3

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 7 oktober 2020.

Voor het Europees Parlement

De voorzitter

D.M. SASSOLI

Voor de Raad

De voorzitter

M. ROTH


(1)  PB C 367 van 10.10.2018, blz. 65.

(2)  Standpunt van het Europees Parlement van 27 maart 2019 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad) en standpunt van de Raad in eerste lezing van 20 juli 2020 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad). Standpunt van het Europees Parlement van 5 oktober 2020 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

(3)  Verordening (EU) 2020/1503 van het Europees Parlement en de Raad van 7 oktober 2020 betreffende Europese crowdfundingdienstverleners voor bedrijven en tot wijziging van Verordening (EU) 2017/1129 en Richtlijn (EU) 2019/1937 (zie bladzijde 1 van dit Publicatieblad).

(4)  Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van Richtlijn 2002/92/EG en Richtlijn 2011/61/EU (PB L 173 van 12.6.2014, blz. 349).