31.7.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 247/40


UITVOERINGSBESLUIT (GBVB) 2020/1137 VAN DE RAAD

van 30 juli 2020

tot uitvoering van Besluit (GBVB) 2015/1333 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Libië

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 31, lid 2,

Gezien Besluit (GBVB) 2015/1333 van de Raad van 31 juli 2015 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Libië en tot intrekking van Besluit 2011/137/GBVB (1), en met name artikel 12, lid 2,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 31 juli 2015 Besluit (GBVB) 2015/1333 vastgesteld.

(2)

Overeenkomstig artikel 17, lid 2, van Besluit (GBVB) 2015/1333 heeft de Raad de lijsten van aangewezen personen en entiteiten in de bijlagen II en IV bij dat besluit geëvalueerd.

(3)

De Raad is tot de slotsom gekomen dat voor alle personen en entiteiten op de lijsten in de bijlagen II en IV bij Besluit (GBVB) 2015/1333, de beperkende maatregelen moeten worden gehandhaafd en dat de identificatiegegevens van één persoon moeten worden geactualiseerd.

(4)

Besluit (GBVB) 2015/1333 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen II en IV bij Besluit (GBVB) 2015/1333 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 30 juli 2020.

Voor de Raad

De voorzitter

M. ROTH


(1)  PB L 206 van 1.8.2015, blz. 34.


BIJLAGE

1)   

In bijlage II, deel A (Personen), bij Besluit (GBVB) 2015/1333 wordt punt 15 vervangen door:

“15.

GHWELL, Khalifa

alias AL GHWEIL, Khalifa

AL-GHAWAIL, Khalifa

GHAWIL, Khalifa Mohamed

Geboortedatum: 1 januari 1956 of 1 januari 1951

Geboorteplaats: Misrata, Libië

Nationaliteit: Libisch

Paspoortnummer: A005465 (Libië), afgegeven op 12 april 2015, verstreken op 11 april 2017

alsmede

J690P666 (Libië), afgegeven op 12 juni 2016, verstrijkt op 11 juni 2024

Geslacht: man

Adres: Qasr Ahmed Straat, Misrata, Libya

Khalifa Ghwell was de zogeheten “premier en minister van Defensie” van het internationaal niet erkende Algemeen Nationaal Congres (ook bekend als de “regering van nationale redding”), en was als zodanig verantwoordelijk voor hun activiteiten.

Khalifa Ghwell nam op 7 juli 2015 met “president” Nuri Abu Sahmain van het Algemeen Nationaal Congres deel aan de ondertekeningsceremonie voor de inwijding van het Steadfastness Front (Alsomood), een nieuwe militaire eenheid van zeven brigades die moet voorkomen dat er in Tripoli een eenheidsregering wordt gevormd, en toonde zo zijn steun voor deze eenheid.

Ghwell heeft als “premier” een centrale rol gespeeld bij het belemmeren van de vorming van de regering van nationale eenheid, ingesteld uit hoofde van het politiek akkoord over Libië.

Op 15 januari 2016 heeft hij, in zijn hoedanigheid van “premier en minister van Defensie” van het Algemeen Nationaal Congres van Tripoli, opdracht gegeven alle leden van het nieuwe veiligheidsteam, benoemd door de aangewezen premier van de regering van nationale eenheid, bij aankomst in Tripoli te arresteren.

Op 31 augustus 2016 heeft hij de “premier” en de “minister van Defensie” van de “regering van nationale redding” opgedragen opnieuw aan het werk te gaan nadat het Huis van Afgevaardigden de regering van nationale eenheid had afgewezen.

1.4.2016”

2)   

In bijlage IV, deel A (Personen), bij Besluit (GBVB) 2015/1333 wordt punt 20 vervangen door:

“20.

GHWELL, Khalifa

alias AL GHWEIL, Khalifa

AL-GHAWAIL, Khalifa

GHAWIL, Khalifa Mohamed

Geboortedatum: 1 januari 1956 of 1 januari 1951

Geboorteplaats: Misrata, Libië

Nationaliteit: Libisch

Paspoortnummer: A005465 (Libië), afgegeven op 12 april 2015, verstreken op 11 april 2017

alsmede

J690P666 (Libië), afgegeven op 12 juni 2016, verstrijkt op 11 juni 2024

Geslacht: man

Adres: Qasr Ahmed Straat, Misrata, Libya

Khalifa Ghwell was de zogeheten “premier en minister van Defensie” van het internationaal niet erkende Algemeen Nationaal Congres (ook bekend als de “regering van nationale redding”), en was als zodanig verantwoordelijk voor hun activiteiten.

Khalifa Ghwell nam op 7 juli 2015 met “president” Nuri Abu Sahmain van het Algemeen Nationaal Congres deel aan de ondertekeningsceremonie voor de inwijding van het Steadfastness Front (Alsomood), een nieuwe militaire eenheid van zeven brigades die moet voorkomen dat er in Tripoli een eenheidsregering wordt gevormd, en toonde zo zijn steun voor deze eenheid.

Ghwell heeft als “premier” een centrale rol gespeeld bij het belemmeren van de vorming van de regering van nationale eenheid, ingesteld uit hoofde van het politiek akkoord over Libië.

Op 15 januari 2016 heeft hij, in zijn hoedanigheid van “premier en minister van Defensie” van het Algemeen Nationaal Congres van Tripoli, opdracht gegeven alle leden van het nieuwe veiligheidsteam, benoemd door de aangewezen premier van de regering van nationale eenheid, bij aankomst in Tripoli te arresteren.

Op 31 augustus 2016 heeft hij de “premier” en de “minister van Defensie” van de “regering van nationale redding” opgedragen opnieuw aan het werk te gaan nadat het Huis van Afgevaardigden de regering van nationale eenheid had afgewezen.

1.4.2016”