21.4.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 125/5


BESLUIT (EU) 2020/547 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 17 april 2020

over de mobilisering van de marge voor onvoorziene uitgaven in 2020 ter verstrekking van noodhulp aan de lidstaten en verdere versterking van het Uniemechanisme voor civiele bescherming/rescEU als antwoord op de Covid‐19-uitbraak

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (1), en met name punt 14,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt,

(1)

Artikel 13 van Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad (2) voorziet in de vorming van een marge voor onvoorziene uitgaven van ten hoogste 0,03 % van het bruto nationaal inkomen van de Unie.

(2)

Overeenkomstig artikel 6 van Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 heeft de Commissie het absolute bedrag van deze marge voor onvoorziene uitgaven voor 2020 berekend (3).

(3)

Na alle andere financiële mogelijkheden te hebben onderzocht om op onvoorziene omstandigheden te reageren onder het maximum aan vastleggingskredieten voor 2020 van rubriek 3 (Veiligheid en burgerschap) van het meerjarig financieel kader, en na het volledige in 2020 beschikbare bedrag van 2 392 402 163 EUR van de overkoepelende marge voor vastleggingen te hebben gebruikt, evenals het volledige in 2020 beschikbare bedrag van 1 094 414 188 EUR van het flexibiliteitsinstrument, is het nodig gebruik te maken van de marge voor onvoorziene uitgaven om tegemoet te komen aan de behoeften in verband met de Covid‐19-uitbraak door de vastleggingskredieten van de algemene begroting van de Unie voor het begrotingsjaar 2020 te verhogen tot boven het maximum voor vastleggingskredieten van rubriek 3 van het meerjarig financieel kader.

(4)

Gezien deze zeer uitzonderlijke situatie, is voldaan aan de voorwaarde inzake het laatste redmiddel van artikel 13, lid 1, van Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013.

(5)

Dit besluit houdt verband met de financiering die is opgenomen in gewijzigde begroting nr. 2 bij de algemene begroting van de Europese Unie voor 2020. Met het oog op samenhang met die gewijzigde begroting, moet dit besluit van toepassing zijn vanaf de datum waarop het wordt vastgesteld,

HEBBEN HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor de algemene begroting van de Unie voor het begrotingsjaar 2020 wordt de marge voor onvoorziene uitgaven gebruikt om 714 558 138 EUR aan vastleggingskredieten te verstrekken boven het maximum aan vastleggingskredieten van rubriek 3 (Veiligheid en burgerschap) van het meerjarig financieel kader.

Artikel 2

Het in artikel 1 bedoelde totaalbedrag van 714 558 138 EUR wordt verrekend met de marge onder het vastleggingenplafond voor het begrotingsjaar 2020 van rubriek 5 (Administratie) van het meerjarig financieel kader.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Het is van toepassing met ingang van 17 april 2020.

Gedaan te Brussel, 17 april 2020.

Voor het Europees Parlement

De voorzitter

D. M. SASSOLI

Voor de Raad

De voorzitter

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1.

(2)  Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884).

(3)  Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement van 15 mei 2019 over de technische aanpassing van het financieel kader voor 2020 in overeenstemming met de ontwikkeling van het bni (COM(2019) 310).