8.4.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 113/18


BESLUIT (EU) 2020/511 VAN DE RAAD

van 26 maart 2020

houdende benoeming van de leden en plaatsvervangers van het Comité van de Regio’s voor de periode van 26 januari 2020 tot en met 25 januari 2025

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 300, lid 3, en artikel 305,

Gezien Besluit (EU) 2019/852 van de Raad van 21 mei 2019 ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio’s (1),

Gezien de voordrachten van de Belgische, de Duitse en de Maltese regering,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Artikel 300, lid 3, van het Verdrag bepaalt dat het Comité van de Regio’s bestaat uit vertegenwoordigers van de regionale en lokale gemeenschappen die ofwel in een regionaal of lokaal lichaam gekozen zijn ofwel politiek verantwoording verschuldigd zijn aan een gekozen vergadering.

(2)

Artikel 305 van het Verdrag stelt dat de leden van het Comité van de Regio’s, alsmede een gelijk aantal plaatsvervangers, voor vijf jaar door de Raad worden benoemd, overeenkomstig de voordrachten van de lidstaten.

(3)

Aangezien de ambtstermijn van de leden en plaatsvervangers van het Comité van de Regio’s op 25 januari 2020 is verstreken, dienen er nieuwe leden en plaatsvervangers te worden benoemd.

(4)

Op 10 december 2019 heeft de Raad Besluit (EU) 2019/2157 (2) vastgesteld. Bij dat besluit zijn voor de periode van 26 januari 2020 tot en met 25 januari 2025 de leden en plaatsvervangers benoemd die zijn voorgedragen door de Tsjechische, de Deense, de Estse, de Cypriotische, de Letse, de Luxemburgse, de Nederlandse, de Oostenrijkse, de Roemeense, de Sloveense, de Slowaakse en de Zweedse regering. Bij Besluit (EU) 2019/2157 zijn voor dezelfde periode eveneens benoemd de 3 leden die door de Belgische regering zijn voorgedragen, de 21 leden en 20 plaatsvervangers die door de Duitse regering zijn voorgedragen, de 8 leden en 8 plaatsvervangers die door de Ierse regering zijn voorgedragen, de 16 leden en 16 plaatsvervangers die door de Spaanse regering zijn voorgedragen, de 10 leden en 14 plaatsvervangers die door de Italiaanse regering zijn voorgedragen, de 4 leden en 4 plaatsvervangers die door de Maltese regering zijn voorgedragen, en de 8 leden en 8 plaatsvervangers die door de Finse regering zijn voorgedragen. Leden en plaatsvervangers voor wie de Raad vóór 15 november 2019 geen voordracht van de betrokken lidstaat had ontvangen, konden niet worden opgenomen in Besluit (EU) 2019/2157.

(5)

Op 20 januari 2020 heeft de Raad Besluit (EU) 2020/102 (3) vastgesteld. Bij dat besluit zijn voor de periode van 26 januari 2020 tot en met 25 januari 2025 de leden en plaatsvervangers benoemd die zijn voorgedragen door de Griekse, de Franse, de Kroatische, de Litouwse, de Hongaarse en de Portugese regering, alsmede de vier leden en vier plaatsvervangers die door de Belgische regering zijn voorgedragen, een lid dat door de Bulgaarse regering is voorgedragen, een lid en een plaatsvervanger die door de Ierse regering zijn voorgedragen, een lid en een plaatsvervanger die door de Spaanse regering zijn voorgedragen, de 14 leden en de 10 plaatsvervangers die door de Italiaanse regering zijn voorgedragen, en de 21 leden en 20 plaatsvervangers die door de Poolse regering zijn voorgedragen. Leden en plaatsvervangers voor wie de Raad vóór 20 december 2019 geen voordracht van de betrokken lidstaat had ontvangen, konden niet worden opgenomen in Besluit (EU) 2020/102.

(6)

Op 3 februari 2020 heeft de Raad Besluit (EU) 2020/144 (4) vastgesteld. Bij dat besluit zijn voor de periode van 26 januari 2020 tot en met 25 januari 2025 vier leden en vier plaatsvervangers benoemd die door de Spaanse regering zijn voorgedragen, alsmede één lid en één plaatsvervanger die door de Finse regering zijn voorgedragen. Leden en plaatsvervangers voor wie de Raad vóór 23 januari 2020 geen voordracht van de betrokken lidstaat had ontvangen, konden niet worden opgenomen in Besluit (EU) 2020/144.

(7)

België heeft zijn kandidaten voor de overige zetels voor zijn leden en plaatsvervangers voorgedragen. Duitsland heeft zijn kandidaat voor één plaatsvervanger en Malta heeft zijn kandidaat voor één lid voorgedragen. Deze leden en plaatsvervangers moeten worden benoemd voor de periode van 26 januari 2020 tot en met 25 januari 2025. Dit besluit moet bijgevolg met terugwerkende kracht van toepassing zijn vanaf 26 januari 2020.

(8)

De benoeming van de overige leden en plaatsvervangers wier voordracht nog niet aan de Raad is meegedeeld, volgt in een later stadium,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In het Comité van de Regio’s worden voor de periode van 26 januari 2020 tot en met 25 januari 2025 benoemd:

tot lid, de personen die per lidstaat zijn vermeld in de lijst in bijlage I;

tot plaatsvervanger, de personen die per lidstaat zijn vermeld in de lijst in bijlage II.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Het is van toepassing met ingang van 26 januari 2020.

Gedaan te Brussel, 26 maart 2020.

Voor de Raad

De voorzitter

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  PB L 139 van 27.5.2019, blz. 13.

(2)  Besluit (EU) 2019/2157 van de Raad van 10 december 2019 houdende benoeming van de leden en plaatsvervangers van het Comité van de Regio’s voor de periode van 26 januari 2020 tot en met 25 januari 2025 (PB L 327 van 17.12.2019, blz. 78).

(3)  Besluit (EU) 2020/102 van de Raad van 20 januari 2020 houdende benoeming van de leden en plaatsvervangers van het Comité van de Regio’s voor de periode van 26 januari 2020 tot en met 25 januari 2025 (PB L 20 van 24.1.2020, blz. 2).

(4)  Besluit (EU) 2020/144 van de Raad van 3 februari 2020 houdende benoeming van de leden en plaatsvervangers van het Comité van de Regio’s voor de periode van 26 januari 2020 tot en met 25 januari 2025 (PB L 32 van 4.2.2020, blz. 16).


BIJLAGE I

ПРИЛОЖЕНИЕ I — ANEXO I — PŘÍLOHA I — BILAG I — ANHANG I — I LISA - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι — ANNEX I — ANNEXE I — PRILOG I — ALLEGATO I -I PIELIKUMS — I PRIEDAS — I. MELLÉKLET — ANNESS I — BIJLAGE I -ZAŁĄCZNIK I — ANEXO I — ANEXA I — PRÍLOHA I — PRILOGA I — LIITE I — BILAGA I

Членове/Miembros/Členové/Medlemmer/Mitglieder/Liikmed/Μέλη/ Members/Membres/Članovi/Membri/Locekļi/Nariai/Tagok/Membri/Leden/Członkowie/Membros/Membri/Členovia/Člani/Jäsenet/Ledamöter

BELGIË/BELGIQUE/BELGIEN

Mr Andries GRYFFROY

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Ms Joke SCHAUVLIEGE

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Mr Willem-Frederik SCHILTZ

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Mr Koen VANDENHEUVEL

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Mr Karl VANLOUWE

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

MALTA

Mr Anthony MIFSUD

Member of a Regional Executive: North Region


BIJLAGE II

ПРИЛОЖЕНИЕ II — ANEXO II — PŘÍLOHA II — BILAG II — ANHANG II — II LISA - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ — ANNEX II — ANNEXE II — PRILOG II — ALLEGATO II - II PIELIKUMS — II PRIEDAS — II. MELLÉKLET — ANNESS II — BIJLAGE II - ZAŁĄCZNIK II — ANEXO II — ANEXA II — PRÍLOHA II — PRILOGA II — LIITE II — BILAGA II

Заместник-членове/Suplentes/Náhradníci/Suppleanter/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Alternate members/Suppléants/Zamjenici članova/Supplenti/Aizstājēji/ Pakaitiniai nariai/Póttagok/Membri Supplenti/Plaatsvervangers/Zastępcy członków/Suplentes/Supleanți/Náhradníci/Nadomestni člani/Varajäsenet/Suppleanter

BELGIË/BELGIQUE/BELGIEN

Ms Karin BROUWERS

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Ms Allessia CLAES

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Mr Steven COENEGRACHTS

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Mr Jan DURNEZ

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Council of the province of West-Vlaanderen

Mr Joris NACHTERGAELE

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Mr Yonnec POLET

Member of a Local Assembly: Municipal Council of Berchem-Sainte-Agathe

Ms Annabel TAVERNIER

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Mr Jean-Luc VANRAES

Member of a Local Assembly: Municipal Council of Uccle

DEUTSCHLAND

Mr Andreas DITTMANN

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: Landtag von Sachsen-Anhalt