6.3.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 71/14


UITVOERINGSBESLUIT (GBVB) 2020/374 VAN DE RAAD

van 5 maart 2020

tot uitvoering van Besluit (GBVB) 2015/1333 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Libië

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 31, lid 2,

Gezien Besluit (GBVB) 2015/1333 van de Raad van 31 juli 2015 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Libië en tot intrekking van Besluit 2011/137/GBVB (1), en met name artikel 12, lid 1,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 31 juli 2015 Besluit (GBVB) 2015/1333 vastgesteld.

(2)

Het comité van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, ingesteld krachtens Resolutie 1970 (2011) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, heeft op 25 februari 2020 de gegevens met betrekking tot vijf personen die aan beperkende maatregelen onderworpen zijn, geactualiseerd.

(3)

Bijlagen I en III bij Besluit (GBVB) 2015/1333 moeten bijgevolg dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlagen I en III bij Besluit (GBVB) 2015/1333 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 5 maart 2020.

Voor de Raad

De voorzitter

T. ĆORIĆ


(1)  PB L 206 van 1.8.2015, blz. 34.


BIJLAGE

In de bijlagen I en III bij Besluit (GBVB) 2015/1333 worden de vermeldingen 6, 9, 23, 25 en 27 vervangen door de volgende vermeldingen:

“6.   Naam: 1: ABU 2: ZAYD 3: UMAR 4: DORDA

Titel: n.v.t. Functie: a) Directeur externe veiligheidsorganisatie. b) Hoofd van het bureau externe inlichtingen. Geboortedatum:4 april 1944Geboorteplaats: Alrhaybat Zekere alias: Dorda Abuzed OE Onzekere alias: n.v.t. Nationaliteit: n.v.t. Paspoort nr.: Libië nummer FK117RK0, afgegeven op 25 november 2018, afgegeven in Tripoli (datum van verstrijken: 24 november 2026) Nationaal identiteitsnr.: n.v.t. Adres: Libië (vermoedelijke status/verblijfplaats: verblijft in Egypte) Op de lijst geplaatst op:26 februari 2011 (gewijzigd op 27 juni 2014, 1 april 2016, 25 februari 2020) Overige informatie: Op de lijst geplaatst uit hoofde van punt 15 van Resolutie 1970 (reisverbod). Op 17 maart 2011 op de lijst geplaatst uit hoofde van punt 17 van Resolutie 1970 (bevriezing van tegoeden). Weblink naar de speciale kennisgeving van Interpol en de VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5938451”

“9.   Naam: 1: AISHA 2: MUAMMAR MUHAMMED 3: ABU MINYAR 4: QADHAFI

Titel: n.v.t. Functie: n.v.t. Geboortedatum:1 januari 1978Geboorteplaats: Tripoli, Libië Zekere alias: Aisha Muhammed Abdul Salam (Libië Paspoortnummer: 215215 Onzekere alias: n.v.t. Nationaliteit: n.v.t. Paspoort nr.: a) Oman 03824970; afgegeven op 4 mei 2014, afgegeven in Masqat, Oman (datum van verstrijken: 3 mei 2024) b) Libië 428720 c) B/011641 Nationaal identiteitsnr.: 98606612 Adres: Sultanaat Oman (vermoedelijke status/verblijfplaats: Sultanaat Oman) Op de lijst geplaatst op:26 februari 2011 (gewijzigd op 11 november 2016, 26 september 2014, 21 maart 2013, 2 april 2012, 25 februari 2020) Overige informatie: Op de lijst geplaatst uit hoofde van de punten 15 en 17 van Resolutie 1970 (reisverbod, bevriezing van tegoeden). Weblink naar de speciale kennisgeving van Interpol en de VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525815”

“23.   Naam: 1: AHMAD 2: OUMAR 3: IMHAMAD 4: AL-FITOURI

Titel: n.v.t. Functie: Commandant van de Anas al-Dabbashi-militie, leider van een transnationaal netwerk van mensenhandel Geboortedatum:7 mei 1988Geboorteplaats: (mogelijk Sabratha, wijk Talil) Zekere alias: n.v.t. Onzekere alias: a) Al-Dabachi b) Al Ammu c) The Uncle d) Al‐Ahwal e) Al Dabbashi Nationaliteit: Libië Paspoortnr.: Libië nummer LY53FP76; afgegeven op 29 september 2015; afgegeven in Tripoli Nationaal identiteitsnr.: 119880387067 Adres: a) Garabulli, Libië b) Zawiya, Libië c) Dbabsha-Sabratah Op de lijst geplaatst op:7 juni 2018 (gewijzigd op 17 september 2018, 25 februari 2020) Overige informatie: Op de lijst geplaatst uit hoofde van de punten 15 en 17 van Resolutie 1970 (reisverbod, bevriezing van tegoeden).

Op de lijst geplaatst uit hoofde van punt 22 (a) van Resolutie 1970 (2011); punt 4 (a) van Resolutie 2174 (2014); punt 11 (a) van Resolutie 2213 (2015). Weblink speciale kennisgeving van Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/

Aanvullende informatie

Ahmad Imhamad is de commandant van de Anas al-Dabbashi-militie, die voorheen in de kuststreek tussen Sabratha en Melita actief was. Imhamad is een belangrijke leider in illegale activiteiten inzake de handel in migranten. De clan en de militie van al-Dabbashi onderhouden ook betrekkingen met terroristische en gewelddadige extremistische groeperingen. Imhamad is momenteel actief nabij Zawiya, nadat in oktober 2017 in het kustgebied gewelddadige schermutselingen uitbraken met andere milities en rivaliserende smokkelorganisaties, waarbij meer dan dertig doden — ook burgers — vielen. Als antwoord op zijn ontzetting zwoer Ahmad Imhamad op 4 december 2017 publiekelijk dat hij naar Sabratha zou terugkeren met wapens en strijdkrachten. Er is omstandig bewijs dat de militie van Imhamad rechtstreeks betrokken is bij de illegale handel in en smokkel van migranten en dat zijn militie de controle heeft over vertreklocaties, kampen, onderduikadressen en boten voor migranten. Er zijn aanwijzingen die de conclusie staven dat Imhamad migranten (onder wie ook minderjarigen) heeft blootgesteld aan wrede omstandigheden op land en op zee, soms met de dood tot gevolg. Na gewelddadige schermutselingen tussen de militie van Imhamad en andere milities in Sabratha, werden duizenden migranten aangetroffen (van wie er velen zeer slecht aan toe waren), van wie de meesten in centra van de martelaren van de Anas al-Dabbashi-brigade en de al-Ghul-militie werden vastgehouden. De al-Dabbashi-clan, en de daaraan verbonden Anas al-Dabbashi-militie, hebben reeds lang banden met de Islamitische Staat (ISIL) en aanverwante netwerken.

Zij tellen meerdere ISIL-aanhangers in hun rangen, onder wie ook Abdallah al-Dabbashi, de ISIL‐“kalief” van Sabratha. Imhamad heeft naar verluidt ook meegeholpen bij het orkestreren van de moord op Sami Khalifa al-Gharabli, die in juli 2017 door de gemeenteraad van Sabratha was aangesteld om de migrantensmokkel tegen te gaan. De activiteiten van Imhamad dragen in grote mate bij tot het toenemende geweld en de onveiligheid in West-Libië en zijn een bedreiging voor de vrede en de stabiliteit in Libië en de buurlanden.”

“25.   Naam: 1: MOHAMMED 2: AL AMIN 3: AL-ARABI 4: KASHLAF

Titel: n.v.t. Functie: Commandant van de Shuhada al-Nasr-brigade, hoofd van de garde van de olieraffinaderij in Zawiya Geboortedatum: 2 december 1985Geboorteplaats: Zawiya, Libië Zekere alias: n.v.t. Onzekere alias: a) Kashlaf b) Koshlaf c) Keslaf d) al-Qasab Nationaliteit: Libië Paspoortnr.: C17HLRL3, afgegeven op 30 december 2015, afgegeven in Zawiya Nationaal identiteitsnr.: n.v.t. Adres: Zawiya, Libië Op de lijst geplaatst op:7 juni 2018 (gewijzigd op 17 september 2018, 25 februari 2020) Overige informatie: Op de lijst geplaatst uit hoofde van de punten 15 en 17 van Resolutie 1970 (reisverbod, bevriezing van tegoeden).

Op de lijst geplaatst uit hoofde van punt 22 (a) van Resolutie 1970 (2011); punt 4 (a) van Resolutie 2174 (2014); punt 11 (a) van Resolutie 2213 (2015).

Aanvullende informatie

Mohammed al-Hadi is het hoofd van de Shuhada-al-Nasr-brigade in Zawiya, westelijk Libië. Zijn militie heeft de raffinaderij van Zawiya, een centraal knooppunt voor migrantensmokkel, in handen. Tevens heeft al-Hadi detentiecentra in handen, met inbegrip van het Nasr-detentiecentrum, dat in naam onder toezicht staat van DCIM. Zoals blijkt uit diverse bronnen, is het netwerk van al-Hadi een van de dominantste op het gebied van migrantensmokkel en de uitbuiting van migranten in Libië. Al-Hadi heeft uitgebreide banden met het hoofd van de lokale eenheid van de kustwacht van Zawiya, al-Rahman al-Milad, wiens eenheid boten met migranten onderschept, vaak van rivaliserende netwerken voor migrantensmokkel. De migranten worden vervolgens naar detentiefaciliteiten gebracht die onder toezicht staan van de Al Nasr-militie, waar zij naar verluidt onder levensgevaarlijke omstandigheden worden vastgehouden. Het panel van deskundigen voor Libië heeft bewijsmateriaal verzameld dat migranten veelvuldig werden geslagen, terwijl anderen, met name vrouwen uit landen ten zuiden van de Sahara en Marokko, op de plaatselijke markt werden verkocht als “seksslaven”. Het panel heeft ook ontdekt dat al-Hadi samenwerkt met andere gewapende groeperingen en betrokken was bij herhaalde gewelddadige schermutselingen in 2016 en 2017.”

“27.   Naam: 1: IBRAHIM 2: SAEED 3: SALIM 4: JADHRAN

Titel: n.v.t. Functie: Leider van gewapende milities Geboortedatum:29 oktober 1982Geboorteplaats: n.v.t. Zekere alias: Ibrahim Saeed Salem Awad Aissa Hamed Dawoud Al Jadhran Onzekere alias: n.v.t. Nationaliteit: Libië Paspoortnr.: S/263963; afgegeven op 8 november 2012Nationaal identiteitsnr.: a) 119820043341 b) Persoonlijk identificatienr.: 137803 Adres: n.v.t. Op de lijst geplaatst op:11 september 2018 (gewijzigd op 25 februari 2020) Overige informatie: Naam moeder Salma Abdula Younis. Op de lijst geplaatst uit hoofde van de punten 15 en 17 van Resolutie 1970 (reisverbod, bevriezing van tegoeden). Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: www.interpol.int/en/notice/search/un/xxxx.

Op de lijst geplaatst uit hoofde van de punten 11 (b), 11 (c) en 11 (d) van Resolutie 2213 (2015); punt 11 van Resolutie 2362 (2017).

Aanvullende informatie

Het bureau van de procureur-generaal van Libië heeft een aanhoudingsbevel tegen de betrokken persoon uitgevaardigd, en beschuldigt hem van het plegen van een aantal strafbare feiten.

De betrokken persoon heeft gewapende acties en aanvallen tegen olie-installaties in de regio van de olie-halvemaan (Oil Crescent) uitgevoerd, die tot de vernietiging van die installaties hebben geleid; de meest recente aanval vond plaats op 14 juni 2018.

De aanvallen in de regio van de olie-halvemaan hebben vele slachtoffers bij de inwoners van de regio gemaakt en hebben de levens van burgers in gevaar gebracht.

Door de aanvallen is de Libische olie-uitvoer in de periode 2013 tot en met 2018 periodiek onderbroken, wat tot aanzienlijke verliezen voor de Libische economie heeft geleid.

De betrokken persoon heeft geprobeerd om illegaal olie uit te voeren.

Hij rekruteert buitenlandse strijders voor zijn herhaalde aanvallen op de regio van de olie-halvemaan.

— Door zijn acties ondermijnt de betrokken persoon de stabiliteit van Libië en staat hij de Libische partijen in de weg bij het oplossen van de politieke crisis en het uitvoeren van het actieplan van de Verenigde Naties.”.