5.3.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 67/139


BESLUIT (EU) 2020/369 VAN DE COMMISSIE

van 4 maart 2020

tot machtiging van verenigingen die op Unieniveau belangen van consumenten en het bedrijfsleven behartigen, om een externe waarschuwing te doen uitgaan, overeenkomstig Verordening (EU) 2017/2394 van het Europees Parlement en de Raad

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2017/2394 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 betreffende samenwerking tussen de nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2006/2004 (1), en met name artikel 27, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EU) 2017/2394 zijn bepalingen vastgesteld inzake de samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten die door de lidstaten zijn aangewezen als verantwoordelijk voor de handhaving van de Uniewetgeving ter bescherming van de consumentenbelangen.

(2)

Op grond van artikel 27, lid 2, van Verordening (EU) 2017/2394 moet de Commissie verenigingen die op Unieniveau belangen van consumenten en, waar passend, van het bedrijfsleven behartigen, machtigen om een “externe waarschuwing” te doen uitgaan over vermoede inbreuken die onder deze verordening vallen.

(3)

De verenigingen waarop dit besluit betrekking heeft, zijn actief op Unieniveau en hebben blijk gegeven van hun belangstelling om deel te nemen aan het mechanisme voor externe waarschuwing. Deze verenigingen zijn geregistreerd in het transparantieregister en onderschrijven derhalve de gedragscode die is opgenomen in bijlage III bij het Akkoord tussen het Europees Parlement en de Europese Commissie over het transparantieregister voor organisaties en als zelfstandige werkzame personen die betrokken zijn bij het maken en het uitvoeren van het EU-beleid (2).

(4)

Verordening (EU) 2017/2394 is van toepassing met ingang van 17 januari 2020. Dit besluit moet daarom van toepassing zijn met ingang van de dag volgende op die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie, zodat de betrokken organisaties zo spoedig mogelijk aan het mechanisme voor externe waarschuwing kunnen deelnemen.

(5)

Overeenkomstig artikel 27, lid 2, van Verordening (EU) 2017/2394 is met de lidstaten overlegd over de verenigingen die onder dit besluit vallen,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De volgende verenigingen worden op grond van artikel 27, lid 2, van Verordening (EU) 2017/2394 gemachtigd om een externe waarschuwing te doen uitgaan:

a)

het Europees Bureau van Consumentenverenigingen (BEUC), identificatienummer in het transparantieregister: 9505781573-45;

b)

de Confederatie van Gezinsorganisaties in de Europese Unie (COFACE), identificatienummer in het transparantieregister: 93283396780-85;

c)

de Europese Gemeenschap van Verbruikerscoöperaties (EUROCOOP), identificatienummer in het transparantieregister: 3819438251-87.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 4 maart 2020.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1)  PB L 345 van 27.12.2017, blz. 1.

(2)  PB L 277 van 19.9.2014, blz. 11.