7.2.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 36/5


BESLUIT (GBVB) 2020/170 VAN DE RAAD

van 6 februari 2020

houdende wijziging van Besluit 2010/231/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Somalië

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 26 april 2010 Besluit 2010/231/GBVB (1) vastgesteld.

(2)

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft op 15 november 2019 Resolutie (UNSCR) 2498 (2019) aangenomen. Bij die resolutie wordt het algemene en volledige wapenembargo ten aanzien van Somalië opnieuw bevestigd en worden de bepalingen inzake vrijstellingen, voorafgaande goedkeuringen en kennisgevingen met betrekking tot de levering van wapens en verwant materieel aan Somalië gewijzigd. Deze resolutie herbevestigt het verbod op invoer van Somalische houtskool, en stelt beperkingen in op de verkoop, levering en overdracht van onderdelen van geïmproviseerde explosieven aan Somalië.

(3)

Besluit 2010/231/GBVB dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd.

(4)

Verdere actie van de Unie is nodig om bepaalde in dit besluit vastgestelde maatregelen uit te voeren,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Besluit 2010/231/GBVB wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

i)

de leden 3, 4 en 4 bis worden vervangen door:

“3.   De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op:

a)

het leveren, verkopen of overdragen van wapentuig en alle soorten aanverwant materieel en het rechtstreeks of onrechtstreeks verstrekken van technisch advies, financiële en andere bijstand, alsmede opleiding in verband met militaire activiteiten, uitsluitend ter ondersteuning van of ter gebruik door personeel van de Verenigde Naties, met inbegrip van de bijstandsmissie van de Verenigde Naties in Somalië (Unsom);

b)

het leveren, verkopen of overdragen van wapentuig en alle soorten aanverwant materieel en het rechtstreeks of onrechtstreeks verstrekken van technisch advies, financiële en andere bijstand, alsmede opleiding in verband met militaire activiteiten, uitsluitend ter ondersteuning van of ter gebruik door de missie van de Afrikaanse Unie in Somalië (Amisom);

c)

het leveren, verkopen of overdragen van wapentuig en alle soorten aanverwant materieel en het rechtstreeks of onrechtstreeks verstrekken van technisch advies, financiële en andere bijstand, alsmede opleiding in verband met militaire activiteiten, uitsluitend ter ondersteuning van of voor gebruik door de strategische partners van Amisom, die uitsluitend optreden op basis van het strategisch concept van de Afrikaanse Unie (AU) van 5 januari 2012 (of latere strategische concepten van de AU) en in samenwerking en samenspraak met Amisom;

d)

het leveren, verkopen of overdragen van wapentuig en alle soorten aanverwant materieel en het rechtstreeks of onrechtstreeks verstrekken van technisch advies, financiële en andere bijstand, alsmede opleiding in verband met militaire activiteiten, uitsluitend ter ondersteuning van of ter gebruik door de opleidingsmissie van de Europese Unie (EUTM) in Somalië;

e)

het leveren, verkopen of overdragen van wapentuig en alle soorten aanverwant materieel, uitsluitend voor gebruik door lidstaten of internationale, regionale of subregionale organisaties, die, op verzoek van de federale regering van Somalië — mits zij daarvan kennisgeving heeft gedaan aan de secretaris-generaal — maatregelen nemen ter beteugeling van piraterij en gewapende overvallen op zee voor de kust van Somalië, met dien verstande dat deze maatregelen in overeenstemming moeten zijn met het toepasselijk internationaal humanitair recht en het toepasselijk internationaal recht inzake de mensenrechten;

f)

het leveren, verkopen of overdragen van wapentuig en alle soorten aanverwant materieel en het verstrekken van technisch advies, financiële en andere bijstand, alsmede opleiding in verband met militaire activiteiten, uitsluitend bestemd voor de ontwikkeling van de nationale veiligheidstroepen van Somalië of de instellingen van de Somalische veiligheidssector die niet tot de federale regering van Somalië behoren, om de veiligheid van de Somalische bevolking te garanderen. Voor leveringen van de in de bijlagen II en III vermelde goederen en het verstrekken van technisch advies, financiële en andere bijstand, alsmede opleiding in verband met militaire activiteiten, is desbetreffende goedkeuring of kennisgeving vereist, en wel als volgt:

i)

het leveren, verkopen of overdragen van wapentuig en alle soorten aanverwant materieel zoals vermeld in bijlage II, uitsluitend bestemd voor de ontwikkeling van de nationale veiligheidstroepen van Somalië of de instellingen van de Somalische veiligheidssector die niet tot de federale regering van Somalië behoren, om de veiligheid van de Somalische bevolking te garanderen, moet vooraf per geval worden goedgekeurd door het Sanctiecomité overeenkomstig de leden 4 en 4 ter;

ii)

van het leveren, verkopen of overdragen van wapentuig en alle soorten aanverwant materieel zoals vermeld in bijlage III, en van het verstrekken van technisch advies, financiële en andere bijstand, alsmede opleiding in verband met militaire activiteiten, uitsluitend bestemd voor de ontwikkeling van de nationale veiligheidstroepen van Somalië, om de veiligheid van de Somalische bevolking te garanderen, moet het Sanctiecomité vooraf in kennis worden gesteld overeenkomstig lid 4 van dit artikel;

iii)

van het leveren, verkopen of overdragen van wapentuig en alle soorten aanverwant materieel zoals vermeld in bijlage III, en van het verstrekken van technisch advies, financiële en andere bijstand, alsmede opleiding in verband met militaire activiteiten door lidstaten of internationale, regionale of subregionale organisaties, uitsluitend bestemd voor de ontwikkeling van de instellingen van de Somalische veiligheidssector die niet tot de federale regering van Somalië behoren, moet het Sanctiecomité vooraf in kennis worden gesteld overeenkomstig lid 4 ter, en het is toegestaan tenzij het Sanctiecomité binnen vijf werkdagen na ontvangst van een dergelijke kennisgeving een negatief besluit heeft genomen;

g)

het leveren, verkopen of overdragen van beschermende kledingstukken, waaronder scherfwerende vesten en militaire helmen, die door personeel van de Verenigde Naties, vertegenwoordigers van de media, medewerkers van humanitaire organisaties en ontwikkelingswerkers en aanverwant personeel louter voor persoonlijk gebruik tijdelijk naar Somalië worden uitgevoerd;

h)

het leveren, verkopen of overdragen van niet-dodelijke militaire uitrusting, uitsluitend voor humanitair gebruik of ter bescherming, waarvan de leverende lidstaat of leverende internationale, regionale of subregionale organisatie vijf werkdagen van tevoren, uitsluitend ter informatie, kennisgeving heeft gedaan aan het Sanctiecomité.

4.   De federale regering van Somalië heeft de primaire verantwoordelijkheid om het Sanctiecomité ten minste vijf werkdagen van tevoren kennis te geven van iedere levering van wapentuig en alle soorten aanverwant materieel zoals vermeld in bijlage III, en van het verstrekken van technisch advies, financiële en andere bijstand, alsmede opleiding in verband met militaire activiteiten, aan de nationale veiligheidstroepen van Somalië, zoals beschreven in lid 3, punt f), ii), van dit artikel. Als alternatief kunnen de lidstaten die wapentuig, aanverwant materieel of technisch advies, financiële en andere bijstand alsmede opleiding in verband met militaire activiteiten verstrekken aan de nationale veiligheidstroepen van Somalië, ten minste vijf werkdagen van tevoren hiervan kennisgeving doen aan het Sanctiecomité, mits zij de bevoegde nationale coördinerende instantie binnen de federale regering van Somalië van de kennisgeving op de hoogte stellen en de federale regering van Somalië indien nodig technische bijstand verlenen bij kennisgevingsprocedures, overeenkomstig de punten 13 en 14 van Resolutie 2498 (2019) van de VN-Veiligheidsraad. Kennisgevingen moeten het volgende omvatten: gegevens over de fabrikant en de leverancier van wapentuig en alle soorten aanverwant materieel, een beschrijving van het wapentuig en de munitie, met inbegrip van het type, het kaliber, de hoeveelheid, de voorgestelde datum en plaats van levering, en alle relevante informatie over de eenheid van bestemming van de nationale veiligheidstroepen van Somalië, of de opslagplaats van bestemming.”.

4 bis.   De federale regering van Somalië heeft de primaire verantwoordelijkheid om het Sanctiecomité ten minste vijf werkdagen van tevoren te verzoeken om voorafgaande goedkeuring voor iedere levering van wapentuig en alle soorten aanverwant materieel als vermeld in bijlage II, aan de nationale veiligheidstroepen van Somalië, zoals beschreven in lid 3, punt f), i), van dit artikel. Als alternatief kunnen de lidstaten die dergelijke goederen leveren het Sanctiecomité om voorafgaande goedkeuring verzoeken, mits zij de bevoegde nationale coördinerende instantie binnen de federale regering van Somalië van het verzoek om goedkeuring op de hoogte stellen en de federale regering van Somalië indien nodig technische bijstand verlenen bij kennisgevingsprocedures, overeenkomstig de punten 13 en 14 van Resolutie 2498 (2019) van de VN-Veiligheidsraad.

Verzoeken om goedkeuring moeten het volgende omvatten: gegevens over de fabrikant en de leverancier van wapentuig en alle soorten aanverwant materieel, een beschrijving van het wapentuig en de munitie, met inbegrip van het type, het kaliber, de hoeveelheid, de voorgestelde datum en plaats van levering, en alle relevante informatie over de eenheid van bestemming van de nationale veiligheidstroepen van Somalië, of de opslagplaats van bestemming.”;

ii)

het volgende lid wordt toegevoegd:

“4 ter.   De lidstaten verzoeken het Sanctiecomité om goedkeuring, of stellen het in kennis, naargelang het geval, wanneer zij wapentuig en alle soorten aanverwant materieel als vermeld in de bijlagen II en III leveren, technisch advies, financiële en andere bijstand, alsmede opleiding in verband met militaire activiteiten verstrekken aan de instellingen van de Somalische veiligheidssector die niet tot de federale regering van Somalië behoren, overeenkomstig lid 3, punt f), i) en iii), en doen hiervan ten minste vijf werkdagen van tevoren kennisgeving aan de federale regering van Somalië.”;

iii)

lid 5 wordt vervangen door:

“5.   Het is verboden wapens of militaire uitrusting die uitsluitend verkocht of verstrekt zijn voor de ontwikkeling van de nationale veiligheidstroepen van Somalië of instellingen van de Somalische veiligheidssector die niet tot de federale regering van Somalië behoren, te leveren, door te verkopen, over te dragen of voor gebruik beschikbaar te stellen aan personen of entiteiten die niet in dienst zijn van de nationale veiligheidstroepen van Somalië of de instellingen van de Somalische veiligheidssector waaraan deze oorspronkelijk zijn verkocht of geleverd, of aan de verkopende of leverende lidstaat of de internationale, regionale of subregionale organisatie.”.

2)

Het volgende artikel wordt ingevoegd:

Artikel 1 quater

1.   Onverminderd artikel 1, lid 3, is de rechtstreekse of onrechtstreekse levering, verkoop of overdracht aan Somalië van onderdelen van geïmproviseerde explosieven die voorkomen in de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen, en zijn opgenomen in bijlage IV bij dit besluit, door onderdanen van de lidstaten of vanaf het grondgebied van de lidstaten, ongeacht de vraag of de goederen daar vandaan komen, verboden.

2.   Voor de rechtstreekse of onrechtstreekse levering, verkoop of overdracht aan Somalië van andere onderdelen van geïmproviseerde explosieven als vermeld in bijlage V bij dit besluit, is voorafgaande toestemming van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten vereist. Zij verlenen geen toestemming indien er voldoende aanwijzingen zijn dat de goederen gebruikt zullen worden, of indien er een aanzienlijk risico bestaat dat ze gebruikt zullen worden bij de vervaardiging van geïmproviseerde explosieven in Somalië.

3.   De lidstaten stellen het Sanctiecomité binnen 15 werkdagen na de verkoop, levering of overdracht van goederen als bedoeld in lid 2, hiervan in kennis. De kennisgevingen bevatten alle relevante informatie, met inbegrip van het gebruiksdoel van de goederen, de eindgebruiker, de technische specificaties en de hoeveelheid van de te verzenden goederen. Zij zorgen ervoor dat de federale regering van Somalië en de federale lidstaten van Somalië de geschikte financiële en technische bijstand krijgen om te voorzien in passende waarborgen voor de opslag en de verdeling van deze materialen.

4.   De lidstaten bevorderen de waakzaamheid van onder hun rechtsgebied vallende natuurlijke en rechtspersonen ten aanzien van de rechtstreekse of onrechtstreekse levering, verkoop of overdracht aan Somalië van precursoren voor explosieven of van explosieve stoffen die gebruikt kunnen worden bij de vervaardiging van geïmproviseerde explosieven, en die andere goederen zijn dan de in de bijlagen IV en V bij dit besluit vermelde goederen. De lidstaten houden registers bij van bij hen bekende transacties in verband met verdachte aankopen van — of informatieverzoeken over — deze andere goederen door natuurlijke of rechtspersonen in Somalië, en delen deze informatie met de federale regering van Somalië, het Sanctiecomité en het deskundigenpanel inzake Somalië.”.

3)

Bijlage I bij dit besluit komt in de plaats van bijlage II.

4)

Bijlage II bij dit besluit wordt toegevoegd als nieuwe bijlage III.

5)

Bijlage III bij dit besluit wordt toegevoegd als nieuwe bijlage IV.

6)

Bijlage IV bij dit besluit wordt toegevoegd als nieuwe bijlage V.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 6 februari 2020.

Voor de Raad

De voorzitter

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Besluit 2010/231/GBVB van de Raad van 26 april 2010 betreffende beperkende maatregelen tegen Somalië en tot intrekking van Gemeenschappelijk Standpunt 2009/138/GBVB (PB L 105 van 27.4.2010, blz. 17).


BIJLAGE I

“BIJLAGE II

LIJST VAN DE IN ARTIKEL 1, LID 3, PUNT F), I), BEDOELDE GOEDEREN

1.   

Grond-luchtraketten, met inbegrip van draagbare luchtverdedigingssystemen (MANPADS, Man-Portable Air-Defence Systems.).

2.   

Wapens met een kaliber groter dan 12,7 mm en speciaal daarvoor ontworpen onderdelen, en bijbehorende munitie (uitgezonderd vanaf de schouder afgevuurde antitank-raketwerpers, zoals RPG’s of LAW’s, geweergranaten of granaatwerpers).

3.   

Mortieren met een kaliber groter dan 82 mm en bijbehorende munitie.

4.   

Geleide antitankwapens, waaronder geleide antitankprojectielen (ATGM’s, Anti-tank Guided Missiles) en munitie en speciaal hiervoor ontworpen onderdelen.

5.   

Speciaal voor militair gebruik ontworpen of aangepaste ladingen en apparaten; mijnen en aanverwant materieel.

6.   

Wapenvizieren die nachtzicht mogelijk maken.

7.   

Speciaal voor militair gebruik ontworpen of aangepaste luchtvaartuigen (onder “luchtvaartuigen” wordt begrepen: toestellen met vaste vleugels, toestellen met draaibare vleugel, draaivleugelvliegtuigen, luchtvoertuigen met kantelende rotor of met kantelende vleugel, of helikopters).

8.   

Speciaal voor militair gebruik ontworpen of aangepaste “vaartuigen” en amfibievoertuigen (onder “vaartuigen” wordt begrepen: schepen, vaartuigen met grondeffect, vaartuigen met geringe onderwaterrompdoorsnede of draagvleugelboten, alsook de romp of een deel van de romp van schepen).

9.   

Onbemande gevechtsluchtvaartuigen (aangeduid als categorie IV in het VN-register van Conventionele Wapens).


BIJLAGE II

“BIJLAGE III

LIJST VAN DE IN ARTIKEL 1, LID 3, PUNT F), II) EN III), BEDOELDE GOEDEREN

1.   

Alle soorten wapens met een kaliber tot 12,7 mm en bijbehorende munitie.

2.   

RPG-7 en terugstootloze vuurwapens, en bijbehorende munitie.

3.   

Helmen vervaardigd volgens militaire normen of specificaties, of vergelijkbare nationale normen.

4.   

Lichaamspantser of beschermende kleding, zoals volgt:

a)

zacht lichaamspantser of beschermende kleding vervaardigd volgens militaire of daaraan gelijkwaardige normen of specificaties (militaire normen of specificaties bevatten ten minste specificaties in verband met fragmentatiebescherming);

b)

harde lichaamspantserplaten die ballistische bescherming bieden die gelijk is aan of groter is dan niveau III (NIJ 0101.06, juli 2008) of nationale equivalenten.

5.   

Speciaal voor militair gebruik ontworpen of aangepaste voertuigen.

6.   

Speciaal voor militair gebruik ontworpen of aangepaste communicatieapparatuur.

7.   

Speciaal voor militair gebruik ontworpen of aangepaste positioneringsapparatuur met mondiaal satellietnavigatiesysteem (GNSS).


BIJLAGE III

„BIJLAGE IV

LIJST VAN DE IN ARTIKEL 1 QUATER, LID 1, BEDOELDE GOEDEREN

1.   

Tetryl (trinitrofenylmethylnitramine).

2.   

Apparatuur die zowel speciaal ontworpen is voor militair gebruik als speciaal ontworpen is voor het in werking stellen, het eenmalig toedienen van energie, het ontsteken of het detoneren van geïmproviseerde explosieven (IED).

3.   

“Technologie” die nodig is voor de “productie” of het “gebruik” van de in de punten 1 en 2 vermelde goederen. (De definities van de termen “technologie”, “nodig”, “productie” en “gebruik” zijn ontleend aan de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen (1)).


(1)  PB C 98 van 15.3.2018, blz. 1.


BIJLAGE IV

“BIJLAGE V

LIJST VAN DE IN ARTIKEL 1 QUATER, LID 2, BEDOELDE GOEDEREN

1.   

Niet in bijlage IV, punt 2, gespecificeerde uitrusting en toestellen die speciaal ontworpen zijn voor het al dan niet elektrisch inleiden van explosies (bijv. ontstekingstoestellen, detonatoren, ontstekers, slagkoord).

2.   

“Technologie” die nodig is voor de “productie” of het “gebruik” van de in punt 1, vermelde goederen. (De termen “technologie”, “nodig”, “productie” en “gebruik” zijn ontleend aan de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen.)

3.   

Explosieve stoffen, als hieronder, en mengsels die een of meer van deze materialen bevatten:

a.

ammoniumnitraat met stookolie (ANFO);

b.

nitrocellulose (met een stikstofgehalte van meer dan 12,5 % gewicht per gewicht);

c.

nitroglycol;

d.

pentaerythritoltetranitraat (PETN);

e.

picrylchloride;

f.

2,4,6-trinitrotolueen (TNT).

4.   

Precursoren voor explosieven:

a.

ammoniumnitraat;

b.

kaliumnitraat;

c.

natriumchloraat;

d.

salpeterzuur;

e.

zwavelzuur.