24.2.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 50/18


Rectificatie van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2013 van de Commissie van 11 maart 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/1369 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de energie-etikettering van elektronische beeldschermen en tot intrekking van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1062/2010 van de Commissie

( Publicatieblad van de Europese Unie L 315 van 5 december 2019 )

Op bladzijde 12, bijlage II, afdeling B ‘Energie-efficiëntie-index (EEIlabel )’, wordt de formule als volgt gelezen:

Image 1”.