2.8.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 204/1


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2019/1292 VAN DE RAAD

van 31 juli 2019

tot uitvoering van artikel 21, lid 2, van Verordening (EU) 2016/44 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Libië

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2016/44 van de Raad van 18 januari 2016 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Libië en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 204/2011 (1), en met name artikel 21, lid 2,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 18 januari 2016 Verordening (EU) 2016/44 vastgesteld.

(2)

Overeenkomstig artikel 21, lid 6, van Verordening (EU) 2016/44 heeft de Raad de lijst van personen en entiteiten in bijlage III bij die verordening opnieuw bezien.

(3)

De vermeldingen voor twee personen moeten worden geschrapt van de lijst van personen en entiteiten in bijlage III bij Verordening (EU) 2016/44.

(4)

Bijlage III bij Verordening (EU) 2016/44 moet bijgevolg dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage III bij Verordening (EU) 2016/44 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 31 juli 2019.

Voor de Raad

De voorzitter

T. TUPPURAINEN


(1)  PB L 12 van 19.1.2016, blz. 1.


BIJLAGE

In bijlage III (Lijst van natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen als bedoeld in artikel 6, lid 2) bij Verordening (EU) 2016/44 worden de vermeldingen 1 (betreffende ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed) en 14 (betreffende AL-BAGHDADI, Dr Abdulqader Mohammed) geschrapt van de lijst in deel A (Personen) en worden de overige vermeldingen dienovereenkomstig hernummerd.