26.7.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 199/1


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2019/1262 VAN DE COMMISSIE

van 25 juli 2019

tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1141 om de lijst van voor de Unie zorgwekkende invasieve uitheemse soorten te actualiseren

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 betreffende de preventie en beheersing van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten (1), en met name artikel 4, leden 1 en 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1141 van de Commissie (2) is een lijst van voor de Unie zorgwekkende invasieve uitheemse soorten (“de Unielijst”) vastgesteld, die — in voorkomend geval — moet worden geactualiseerd overeenkomstig artikel 4, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1143/2014.

(2)

Op basis van het beschikbare bewijsmateriaal en de krachtens artikel 5, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1143/2014 uitgevoerde risicobeoordelingen heeft de Commissie geconcludeerd dat de volgende invasieve uitheemse soorten aan alle criteria van artikel 4, lid 3, van die verordening voldoen: Acacia saligna (Labill.) H.L.Wendl. (Acacia cyanophylla Lindl.), Acridotheres tristis Linnaeus, 1766, Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, Andropogon virginicus L., Arthurdendyus triangulatus (Dendy, 1894) Jones & Gerard (1999), Cardiospermum grandiflorum Sw., Cortaderia jubata (Lemoine ex Carrière) Stapf, Ehrharta calycina Sm., Gymnocoronis spilanthoides (D.Don ex Hook. & Arn.) DC., Humulus scandens (Lour.) Merr., Lepomis gibbosus Linnaeus, 1758, Lespedeza cuneata (Dum.Cours.) G.Don (Lespedeza juncea var. sericea (Thunb.) Lace & Hauech), Lygodium japonicum (Thunb.) Sw., Plotosus lineatus (Thunberg, 1787), Prosopis juliflora (Sw.) DC., Salvinia molesta D.S.Mitch. (Salvinia adnata Desv.), Triadica sebifera (L.) Small (Sapium sebiferum (L.) Roxb.).

(3)

De Commissie heeft geconcludeerd dat voor al deze invasieve uitheemse soorten naar behoren rekening is gehouden met alle elementen van artikel 4, lid 6, van Verordening (EU) nr. 1143/2014.

(4)

Sinds de vaststelling van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1141 zijn de wetenschappelijke namen van een aantal soorten op de Unielijst gewijzigd. Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1141 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(5)

Sinds de vaststelling van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1141 zijn de bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad (3) vastgestelde GN-codes geactualiseerd. Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1141 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité inzake invasieve uitheemse soorten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1141 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 25 juli 2019.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 317 van 4.11.2014, blz. 35.

(2)  Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1141 van de Commissie van 13 juli 2016 tot vaststelling van een lijst van voor de Unie zorgwekkende invasieve uitheemse soorten krachtens Verordening (EU) nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 189 van 14.7.2016, blz. 4).

(3)  Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1).


BIJLAGE

De bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1141 wordt als volgt gewijzigd:

1)

In de tabel van de lijst van voor de Unie zorgwekkende invasieve uitheemse soorten worden de volgende soorten in alfabetische volgorde ingevoegd:

Soort

(i)

GN-codes voor levende exemplaren

(ii)

GN-codes voor onderdelen die zich kunnen voortplanten

(iii)

Categorieën van geassocieerde goederen

(iv)

Acacia saligna (Labill.) H.L.Wendl. (Acacia cyanophylla Lindl.)

ex 0602 90 47

ex 1209 99 99 (zaden)

 

Acridotheres tristis Linnaeus, 1766

ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (broedeieren)

 

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle

ex 0602 90 48

ex 1209 99 99 (zaden)

 

Andropogon virginicus L.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (zaden)

(13)

Arthurdendyus triangulatus (Dendy, 1894) Jones & Gerard (1999)

ex 0106 90 00

(5)

Cardiospermum grandiflorum Sw.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (zaden)

 

Cortaderia jubata (Lemoine ex Carrière) Stapf

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (zaden)

 

Ehrharta calycina Sm.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (zaden)

(13)

Gymnocoronis spilanthoides (D.Don ex Hook. & Arn.) DC.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (zaden)

 

Humulus scandens (Lour.) Merr.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (zaden)

 

Lepomis gibbosus Linnaeus, 1758

ex 0301 99 17

ex 0511 91 90 (bevruchte kuit voor de visteelt)

(1), (2), (3), (4)

Lespedeza cuneata (Dum.Cours.) G.Don (Lespedeza juncea var. sericea (Thunb.) Lace & Hauech)

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (zaden)

(13)

Lygodium japonicum (Thunb.) Sw.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (zaden)

(5)

Plotosus lineatus (Thunberg, 1787)

ex 0301 19 00 ; ex 0301 99 85

ex 0511 91 90 (bevruchte kuit voor de visteelt)

 

Prosopis juliflora (Sw.) DC.

ex 0602 90 47

ex 1209 99 99 (zaden)

 

Salvinia molesta D.S.Mitch. (Salvinia adnata Desv.)

ex 0602 90 50

 

Triadica sebífera (L.) Small (Sapium sebiferum (L.) Roxb.)

ex 0602 90 48

ex 1209 99 99 (zaden)”

 

2)

In de tabel van de lijst van voor de Unie zorgwekkende invasieve uitheemse soorten wordt “Orconectes limosus Rafinesque, 1817” vervangen door “Orconectes limosus Rafinesque, 1817 (Faxonius limosus Rafinesque, 1817)”.

3)

In de tabel van de lijst van voor de Unie zorgwekkende invasieve uitheemse soorten wordt “Orconectes virilis Hagen, 1870” vervangen door “Orconectes virilis Hagen, 1870 (Faxonius virilis Hagen, 1870)”.

4)

In de tabel van de lijst van voor de Unie zorgwekkende invasieve uitheemse soorten wordt “Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis” vervangen door “Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis (Procambarus virginalis Lyko, 2017)”.

5)

In de tabel van de lijst van voor de Unie zorgwekkende invasieve uitheemse soorten worden de GN-codes voor onderdelen die zich kunnen voortplanten, voor Eichhornia crassipes (Martius) Solms gewijzigd van “ex 1209 30 00” in “ex 1209 99 99”.

6)

In de aantekeningen in de tabel bij kolom (iv) wordt punt (2) “0301 93 00: Carp (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)” vervangen door “0301 93 00: Carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)”.

7)

In de aantekeningen in de tabel bij kolom (iv) wordt punt (6) “1211 90 86: andere planten, plantendelen, zaden en vruchten, van het soort dat hoofdzakelijk gebruikt wordt in de reukwerkindustrie, in de geneeskunde of voor insecten- of parasietenbestrijding of voor dergelijke doeleinden, vers of gedroogd, ook indien gesneden, gebroken of in poedervorm” vervangen door “ex 1211 90 86: verse zaden, niet gesneden, gebroken of in poedervorm”.

8)

In de aantekeningen in de tabel voor kolom (iv) wordt het volgende punt toegevoegd:

“(13)

ex 1213: Hooi”.