17.5.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 130/1


VERORDENING (EU) 2019/787 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 17 april 2019

betreffende de definitie, omschrijving, presentatie en etikettering van gedistilleerde dranken, het gebruik van de namen van gedistilleerde dranken in de presentatie en etikettering van andere levensmiddelen en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken, het gebruik van ethylalcohol en distillaten uit landbouwproducten in alcoholhoudende dranken, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 110/2008

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name de artikelen 43, lid 2, en artikel 114, lid 1,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité (1),

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure (2),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De regulering van de sector gedistilleerde dranken aan de hand van Verordening (EG) nr. 110/2008 van het Europees Parlement en de Raad (3) is een succes gebleken. In het licht van recente ervaringen en technologische vernieuwing, marktontwikkelingen en wijzigende consumentenverwachtingen is het echter nodig de regels die van toepassing zijn op de definitie, omschrijving, presentatie en etikettering van gedistilleerde dranken te actualiseren en de wijze waarop geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken worden geregistreerd en beschermd, te herzien.

(2)

De voor gedistilleerde dranken geldende regels moeten bijdragen tot het bereiken van een hoog niveau van consumentenbescherming, het wegnemen van informatieasymmetrie, het voorkomen van bedrieglijke praktijken en het verwezenlijken van transparantie van de markt en eerlijke concurrentie. Zij moeten de faam die gedistilleerde dranken uit de Unie in de Unie zelf en op de wereldmarkt genieten, hooghouden door rekening te blijven houden met de traditionele methoden die bij de productie van gedistilleerde dranken worden gebruikt en met de toegenomen vraag naar bescherming en voorlichting van de consument. Ook met technologische vernieuwing met betrekking tot gedistilleerde dranken moet rekening worden gehouden wanneer deze de kwaliteit helpt te verbeteren zonder afbreuk te doen aan het traditionele karakter van de betrokken gedistilleerde dranken.

(3)

Gedistilleerde dranken zijn een belangrijk afzetkanaal voor de landbouwsector van de Unie, en de productie van gedistilleerde dranken is sterk verbonden met de landbouwsector. Die band bepaalt de kwaliteit, de veiligheid en de reputatie van in de Unie geproduceerde gedistilleerde dranken. Die sterke band met de agrovoedingssector moet daarom door het regelgevingskader worden benadrukt.

(4)

De regels die van toepassing zijn op gedistilleerde dranken vormen een geval apart ten opzichte van de algemene regels voor de agrovoedingssector en moeten tevens rekening houden met de traditionele productiemethoden die in de verschillende lidstaten worden gebruikt.

(5)

In deze verordening moeten duidelijke criteria voor de definitie, omschrijving, presentatie en etikettering van gedistilleerde dranken en voor de bescherming van geografische aanduidingen worden vastgesteld, zonder dat deze verordening afbreuk mag doen aan de diversiteit van de officiële talen en alfabetten in de Unie. Tevens moet zij regels bevatten inzake het gebruik van ethylalcohol of distillaten uit landbouwproducten bij de productie van alcoholhoudende dranken en inzake het gebruik van de wettelijke benamingen van gedistilleerde dranken in de presentatie en etikettering van levensmiddelen.

(6)

Om aan de verwachtingen van de consument te voldoen en de traditionele methoden te behouden, mag voor de productie van gedistilleerde dranken uitsluitend ethylalcohol of distillaten uit landbouwproducten worden gebruikt.

(7)

In het belang van de consument moet deze verordening gelden voor alle op de markt van de Unie gebrachte gedistilleerde dranken, ongeacht of deze in de lidstaten dan wel in derde landen zijn bereid. Teneinde de reputatie van de in de Unie bereide gedistilleerde dranken op de wereldmarkt hoog te houden en te verbeteren, moet deze verordening ook gelden voor gedistilleerde dranken die in de Unie voor de uitvoer worden bereid.

(8)

In de definities van en technische vereisten voor gedistilleerde dranken en de indeling van gedistilleerde dranken in categorieën moet evenals voorheen rekening worden gehouden met traditionele methoden. Er moeten tevens specifieke regels worden vastgesteld voor bepaalde gedistilleerde dranken die niet in de lijst van categorieën zijn opgenomen.

(9)

Verordeningen (EG) nr. 1333/2008 (4) en (EG) nr. 1334/2008 (5) van het Europees Parlement en de Raad zijn ook van toepassing op gedistilleerde dranken. Er moeten echter aanvullende regels inzake kleurstoffen en aroma's worden vastgesteld die enkel voor gedistilleerde dranken moeten gelden. Er moeten ook aanvullende voorschriften worden vastgesteld voor de verdunning en oplossing van aroma's, kleurstoffen en andere toegestane ingrediënten, die alleen van toepassing dienen te zijn op de bereiding van alcoholhoudende dranken.

(10)

Er moeten eveneens regels worden vastgesteld met betrekking tot de wettelijke benamingen van gedistilleerde dranken die in de Unie op de markt worden gebracht, teneinde ervoor te zorgen dat die wettelijke benamingen op geharmoniseerde wijze worden gebruikt in de hele Unie en teneinde te verzekeren dat de consumenten op transparante wijze worden geïnformeerd.

(11)

Gezien het belang en de complexiteit van de sector gedistilleerde dranken is het passend specifieke regels inzake de omschrijving, presentatie en etikettering van gedistilleerde dranken vast te stellen, met name wat het gebruik betreft van wettelijke benamingen, geografische aanduidingen, samengestelde termen en zinspelingen in de omschrijving, presentatie en etikettering.

(12)

Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad (6) moet gelden voor de omschrijving, presentatie en etikettering van gedistilleerde dranken, tenzij in de onderhavige verordening anders is bepaald. In dat opzicht is het, gezien het belang en de complexiteit van de sector gedistilleerde dranken, passend om in deze verordening specifieke regels inzake de omschrijving, presentatie en etikettering van gedistilleerde dranken vast te stellen die verder gaan dan Verordening (EU) nr. 1169/2011. Deze specifieke regels moeten ook voorkomen dat van de term "gedistilleerde drank" of "gedistilleerd" en de wettelijke benamingen van gedistilleerde dranken misbruik wordt gemaakt, wat producten betreft die niet aan de in deze verordening vastgelegde definities en vereisten voldoen.

(13)

Met het oog op een eenvormig gebruik van samengestelde termen en zinspelingen in de lidstaten, en om consumenten van voldoende informatie te voorzien om hen zo tegen misleiding te beschermen, moeten bepalingen inzake het gebruik ervan voor de presentatie van gedistilleerde dranken en andere levensmiddelen worden vastgesteld. Deze bepalingen zijn eveneens bedoeld om de reputatie van gedistilleerde dranken in deze context te beschermen.

(14)

Om de consument van adequate informatie te voorzien, moeten bepalingen worden vastgesteld inzake de omschrijving, presentatie en etikettering van gedistilleerde dranken die kunnen worden aangemerkt als mengsels of blends.

(15)

Hoewel het van belang is ervoor te zorgen dat in het algemeen de in de omschrijving, presentatie en etikettering van gedistilleerde dranken vermelde rijpingsduur of leeftijd alleen naar het jongste alcoholhoudende bestanddeel verwijst, om rekening te houden met traditionele rijpingsprocessen in de lidstaten, moet het mogelijk zijn, middels gedelegeerde handelingen, te voorzien in een afwijking van die algemene regel en in passende controlemechanismen in het geval van brandy's die zijn bereid met gebruikmaking van het traditionele dynamische rijpingssysteem, ook wel het "criaderas y solera"-systeem of "solera e criaderas"-systeem genoemd.

(16)

Omwille van de rechtszekerheid en om ervoor te zorgen dat de consumenten adequaat worden voorgelicht, mag het gebruik van namen van grondstoffen of van deze naam afgeleide adjectieven als wettelijke benaming van bepaalde gedistilleerde dranken, het gebruik van de namen van dergelijke grondstoffen of van adjectieven in de presentatie en etikettering van andere levensmiddelen niet uitsluiten. Om dezelfde reden mag het gebruik van het Duitse woord "-geist" als de wettelijke benaming van een categorie gedistilleerde dranken, het gebruik van dat woord als fantasienaam in aanvulling op de wettelijke benaming van andere gedistilleerde dranken of de naam van andere alcoholhoudende dranken niet uitsluiten, op voorwaarde dat dit gebruik niet tot misleiding van de consument leidt.

(17)

Om ervoor te zorgen dat de consumenten toereikend worden voorgelicht en om hoogwaardige productiemethoden te bevorderen, moet de wettelijke benaming van een gedistilleerde drank kunnen worden aangevuld met de term "droog" of "dry", met andere woorden ofwel de vertaling van die term in de taal of talen van de relevante lidstaat, ofwel de onvertaalde term zoals die in deze verordening in cursief wordt aangegeven, indien de desbetreffende drank niet is verzoet. In overeenstemming echter met het beginsel dat informatie over levensmiddelen niet misleidend mag zijn, met name door de suggestie dat het levensmiddel bijzondere eigenschappen heeft, terwijl in werkelijkheid alle soortgelijke levensmiddelen dezelfde eigenschappen bezitten, mag deze bepaling niet van toepassing zijn op gedistilleerde dranken die uit hoofde van deze verordening niet mogen worden verzoet, zelfs niet om ze op smaak af te maken, met name whisky of whiskey. Deze regel mag ook niet van toepassing zijn op gin, gedistilleerde gin en London gin, waarvoor specifieke verzoetings- en etiketteringsvoorschriften van toepassing moeten blijven. Voorts moet het mogelijk zijn om likeuren die met name worden gekenmerkt door een zure, bittere, scherpe, pikante, zure of citrussmaak, ongeacht de mate van verzoeting, te etiketteren als "droog" of "dry". Een dergelijke etikettering zal de consument waarschijnlijk niet misleiden, aangezien likeuren een minimaal suikergehalte moeten hebben. Daarom mag in het geval van likeuren de term "droog" of "dry" niet worden opgevat als een indicatie van het feit dat de gedistilleerde drank niet is verzoet.

(18)

Teneinde rekening te houden met de verwachtingen van de consumenten met betrekking tot de grondstoffen voor wodka, in het bijzonder in de traditionele wodka-producerende lidstaten, moet er, indien wodka bereid is met andere landbouwgrondstoffen dan granen of aardappelen of beide, goede informatie worden gegeven over de gebruikte grondstoffen.

(19)

Teneinde de toepassing van de wetgeving betreffende de regels inzake rijping en etikettering te handhaven en te controleren, en om fraude te bestrijden, moet worden voorzien in een verplichting om de wettelijke benaming en de rijpingsperiode van eventuele gedistilleerde dranken, te vermelden in daarvoor bestemde elektronische administratieve documenten.

(20)

In sommige gevallen wensen exploitanten van levensmiddelenbedrijven de plaats van herkomst van gedistilleerde dranken anders dan geografische aanduidingen en handelsmerken aan te geven om de consument te attenderen op de kwaliteiten van hun product. Daarom moeten specifieke bepalingen inzake de aanduiding van het land van oorsprong of de plaats van herkomst in de omschrijving, presentatie en etikettering van gedistilleerde dranken worden vastgesteld. Bovendien mag de bij Verordening (EU) nr. 1169/2011 vastgestelde verplichting om het land van oorsprong of de plaats van herkomst van een primair ingrediënt van een gedistilleerde drank aan te geven, niet gelden voor gedistilleerde dranken, ook al is het land van oorsprong of de plaats van herkomst van het primaire ingrediënt van een gedistilleerde drank niet dezelfde als de plaats van herkomst in de omschrijving, de presentatie of de etikettering van die gedistilleerde drank.

(21)

Om de reputatie van bepaalde gedistilleerde dranken te beschermen moeten bepalingen worden vastgelegd betreffende de vertaling, transcriptie en transliteratie van wettelijke benamingen voor exportdoeleinden.

(22)

Om ervoor te zorgen dat deze verordening consistent wordt toegepast, moeten referentiemethoden van de Unie worden vastgelegd voor de analyse van gedistilleerde dranken en voor de productie van gedistilleerde dranken gebruikte ethylalcohol.

(23)

Het gebruik van loodhoudende capsules en loodhoudend folie voor het bedekken van de sluiting van recipiënten met gedistilleerde dranken moet verboden blijven om elk risico op verontreiniging, met name door toevallig contact met dergelijke capsules of dergelijk folie, en op milieuvervuiling met loodhoudend afval van dergelijke capsules of dergelijk folie, te voorkomen.

(24)

Wat de bescherming van geografische aanduidingen betreft, is het belangrijk terdege rekening te houden met de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom ("TRIPS-overeenkomst"), en met name de artikelen 22 en 23, en met de Algemene Overeenkomst betreffende tarieven en handel ("GATT-overeenkomst") met inbegrip van artikel V inzake de vrijheid van doorvoer, die bij Besluit 94/800/EG van de Raad (7) zijn goedgekeurd. Om de bescherming van de geografische aanduiding te versterken en nabootsing effectiever te bestrijden, moet binnen een dergelijk wettelijk kader deze bescherming eveneens betrekking hebben op goederen die het douanegebied van de Unie binnenkomen zonder dat zij daar in het vrije verkeer komen, en die onder bijzondere douaneregelingen vallen zoals die met betrekking tot doorvoer, opslag, specifiek gebruik of verwerking.

(25)

Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad (8) is niet van toepassing op gedistilleerde dranken. Daarom moeten regels inzake de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken worden vastgesteld. Geografische aanduidingen moeten door de Commissie worden geregistreerd.

(26)

Er moeten procedures voor de registratie, wijziging en eventuele annulering van geografische aanduidingen van de Unie of van derde landen overeenkomstig de TRIPS-overeenkomst worden vastgesteld, waarbij de status van bestaande geregistreerde geografische aanduidingen die in de Unie worden beschermd automatisch wordt erkend. Teneinde de procedureregels inzake geografische aanduidingen in alle betrokken sectoren consistent te maken, moeten zulke procedures voor gedistilleerde dranken worden ingesteld naar het voorbeeld van de in Verordening (EU) nr. 1151/2012 vastgestelde uitgebreidere en beproefde procedures voor landbouwproducten en levensmiddelen, met inachtneming van de specifieke kenmerken van gedistilleerde dranken. Om de registratieprocedures te vereenvoudigen en ervoor te zorgen dat exploitanten van levensmiddelenbedrijven en consumenten informatie elektronisch kunnen raadplegen, moet een elektronisch register van geografische aanduidingen worden aangelegd. Geografische aanduidingen die worden beschermd krachtens Verordening (EG) nr. 110/2008 moeten automatisch worden beschermd uit hoofde van onderhavige verordening en worden opgenomen in het elektronische register. De Commissie moet de verificatie van geografische aanduidingen die in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 110/2008 zijn opgenomen overeenkomstig artikel 20 van die verordening voltooien.

(27)

Om consistentie te bewerkstelligen met de regels die van toepassing zijn op geografische aanduidingen voor voedingsmiddelen, wijnen en gearomatiseerde wijnbouwproducten, moet de naam van het dossier waarin de specificaties zijn uiteengezet voor gedistilleerde dranken die als geografische aanduiding zijn geregistreerd, worden veranderd van "technisch dossier" in "productdossier". Technische dossiers die zijn ingediend als onderdeel van een aanvraag krachtens Verordening (EG) nr. 110/2008 worden geacht productdossiers te zijn.

(28)

Het verband tussen handelsmerken en geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken moet worden verduidelijkt, wat de criteria voor weigering, nietigverklaring en co-existentie betreft. Een dergelijke verduidelijking zou de rechten die houders van geografische aanduidingen hebben verworven op nationaal niveau of krachtens overeenkomsten die lidstaten hebben gesloten voor de periode vóór de instelling van het Uniebeschermingssysteem bij Verordening (EEG) nr. 1576/89 (9), onverlet moeten laten.

(29)

Voor het behoud van de reputatie en de waarde van de sector gedistilleerde dranken is het essentieel dat er een hoog kwaliteitsniveau wordt gehandhaafd. De autoriteiten van de lidstaten moeten worden belast met het toezicht op de instandhouding van dat kwaliteitsniveau door naleving van deze verordening. De Commissie moet die naleving kunnen monitoren en controleren om te verifiëren of deze verordening op uniforme wijze wordt uitgevoerd. Daarom moeten de Commissie en de lidstaten worden verplicht relevante informatie met elkaar te delen.

(30)

Bij de toepassing van een kwaliteitsbeleid en in het bijzonder om een hoge kwaliteit van gedistilleerde dranken en een grote verscheidenheid in de sector gedistilleerde dranken te bereiken, moeten de lidstaten regels inzake de productie, omschrijving, definitie, presentatie en etikettering van op hun grondgebied bereide gedistilleerde dranken kunnen vaststellen die strenger zijn dan die welke in deze verordening zijn vastgesteld.

(31)

Om rekening te houden met veranderende consumentenbehoeften, technologische vooruitgang, ontwikkelingen in de desbetreffende internationale normen, de noodzaak om de economische productie- en afzetomstandigheden te verbeteren, traditionele dynamische rijpingsprocessen de wetgeving van invoerende derde landen, en teneinde de legitieme belangen van producenten en exploitanten van levensmiddelenbedrijven veilig te stellen wat betreft de bescherming van geografische aanduidingen, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) handelingen vast te stellen ten aanzien van: de wijzigingen van en afwijkingen van de technische definities en vereisten voor gedistilleerde dranken; het toestaan van nieuwe zoetstoffen; afwijkingen in verband met de specificatie van de rijpingsduur of ouderdom van brandy en het opzetten van een openbaar register van instanties die belast zijn met het toezicht op rijpingsprocessen; het opzetten van een elektronisch register van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken, en gedetailleerde regels inzake de vorm en inhoud van dat register; nadere voorwaarden in verband met aanvragen tot bescherming van een geografische aanduiding en inleidende nationale procedures; controle door de Commissie; de oppositieprocedure en annulering van geografische aanduidingen; voorwaarden en vereisten voor de procedure betreffende wijzigingen van het productdossier; en wijzigingen van en afwijkingen van bepaalde definities en regels inzake omschrijving, presentatie en etikettering. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven (10). Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.

(32)

Om eenvormige voorwaarden voor de uitvoering van deze verordening te waarborgen, moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden verleend met betrekking tot de bekendmaking van het enig document in het Publicatieblad van de Europese Unie en met betrekking tot besluiten tot registratie van namen als geografische aanduiding indien er geen aankondiging van bezwaar of indien een ontvankelijk met redenen omkleed bezwaarschrift is ingediend en er overeenstemming is bereikt.

(33)

Om eenvormige voorwaarden te waarborgen voor de uitvoering van deze verordening, moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden toegekend met betrekking tot: de voorschriften inzake het gebruik van nieuwe zoetstoffen; de door de lidstaten te verstrekken informatie over de instanties die zijn aangewezen om toezicht te houden op de rijpingsprocessen; de vermelding van het land van oorsprong of de plaats van herkomst in de omschrijving, presentatie of etikettering van gedistilleerde dranken; het gebruik van het symbool van de Unie voor beschermde geografische aanduidingen; de gedetailleerde technische voorschriften inzake de Uniereferentiemethoden voor de analyse van ethylalcohol, distillaten uit landbouwproducten en gedistilleerde dranken; de toekenning van een overgangsperiode voor het gebruik van geografische aanduidingen en de verlenging van deze perioden; de afwijzing van aanvragen wanneer niet reeds vóór de bekendmaking van de bezwaarschriften aan de registratievoorwaarden is voldaan; registraties of afwijzingen van geografische aanduidingen die worden bekendgemaakt met het oog op verzet indien een bezwaar is ingediend en er geen overeenstemming is bereikt; goedkeuringen of afwijzingen van wijzigingen van het productdossier door de Unie; goedkeuringen of afwijzingen van verzoeken tot annulering van de registratie van een geografische aanduiding; de vorm van het productdossier en maatregelen betreffende de in het productdossier te verstrekken informatie over het verband tussen het geografische gebied en het eindproduct; de procedures voor, de vorm en presentatie van aanvragen, van bezwaarschriften, van wijzigingsaanvragen en mededelingen inzake wijzigingen, en van de annuleringsprocedure met betrekking tot geografische aanduidingen; de door de lidstaten te verrichten controles en verificaties; alsmede de voor de toepassing van deze verordening uit te wisselen informatie. Die bevoegdheden moeten worden uitgeoefend in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad (11).

(34)

Om de tenuitvoerlegging van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en Japan betreffende een economisch partnerschap (12) te waarborgen, is het noodzakelijk te voorzien in een afwijking van de nominale hoeveelheden als vastgelegd in de bijlage bij Richtlijn 2007/45/EG van het Europees Parlement en de Raad (13) voor gedistilleerde dranken, om ervoor te zorgen dat eenmaal gedistilleerde shochu die in een alambiek is gestookt en is gebotteld in Japan in de Unie in de handel wordt gebracht in traditionele Japanse flessen. Deze afwijking is ingevoerd bij Verordening (EU) 2018/1670 van het Europees Parlement en de Raad (14) en moet blijven gelden.

(35)

Gezien de aard en de omvang van de veranderingen die in Verordening (EG) nr. 110/2008 moeten worden aangebracht, is op dit gebied een nieuw wettelijk kader nodig om de rechtszekerheid, de duidelijkheid en de transparantie te vergroten. Verordening (EG) nr. 110/2008 moet derhalve worden ingetrokken.

(36)

Ter vrijwaring van de legitieme belangen van de betrokken producenten of belanghebbenden wat betreft het benutten van de bekendheid die in het raamwerk van het nieuwe rechtskader aan enige documenten wordt gegeven, moet het mogelijk worden gemaakt dat enige documenten inzake geografische aanduidingen die overeenkomstig Verordening (EG) nr. 110/2008 zijn geregistreerd, op verzoek van de betrokken lidstaten worden bekendgemaakt.

(37)

Aangezien de voorschriften inzake geografische aanduidingen de bescherming van de marktdeelnemers verbeteren, moeten zij twee weken na de inwerkingtreding van deze verordening van toepassing zijn. Er moet echter worden voorzien in passende regelingen met het oog op een soepele overgang van de regels van Verordening (EG) nr. 110/2008 naar de regels van deze verordening.

(38)

Wat betreft de regels die geen betrekking hebben op geografische aanduidingen, moet worden voorzien in voldoende tijd met het oog op een soepele overgang van de regels van Verordening (EG) nr. 110/2008 naar de regels van deze verordening.

(39)

Het afzetten van bestaande voorraden van gedistilleerde dranken moet na de toepassingsdatum van deze verordening kunnen doorgaan totdat die voorraden zijn uitverkocht,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

HOOFDSTUK I

TOEPASSINGSGEBIED, DEFINITIES EN CATEGORIEËN VAN GEDISTILLEERDE DRANKEN

Artikel 1

Onderwerp en toepassingsgebied

1.   In deze verordening worden regels vastgesteld voor:

de definitie, omschrijving, presentatie en etikettering van gedistilleerde dranken, alsmede voor de bescherming van de geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken;

ethylalcohol en distillaten uit landbouwproducten die worden gebruikt bij de productie van alcoholhoudende dranken, en

het gebruik van wettelijke benamingen van gedistilleerde dranken in de presentatie en etikettering van andere levensmiddelen dan gedistilleerde dranken.

2.   Deze verordening is van toepassing op alle in lid 1 bedoelde producten die in de Unie in de handel worden gebracht, ongeacht of deze in de Unie of in derde landen zijn bereid, alsmede op die welke in de Unie voor de uitvoer worden bereid.

3.   Wat betreft de bescherming van geografische aanduidingen is hoofdstuk III van deze verordening tevens van toepassing op goederen die het douanegebied van de Unie binnenkomen zonder dat zij daar in het vrije verkeer komen.

Artikel 2

Definitie van en vereisten voor gedistilleerde dranken

Voor de toepassing van deze verordening wordt onder "gedistilleerde drank" een alcoholhoudende drank verstaan die aan de volgende vereisten voldoet:

a)

hij is bestemd voor menselijke consumptie;

b)

hij heeft bijzondere organoleptische kenmerken;

c)

met uitzondering van gedistilleerde dranken die voldoen aan de in categorie 39 van bijlage I bepaalde vereisten, heeft hij een alcoholvolumegehalte van 15 %;

d)

hij is bereid hetzij:

i)

rechtstreeks aan de hand van een van de volgende methoden, afzonderlijk of in combinatie:

distillatie van gegiste producten, al dan niet met toegevoegde aroma's of aromatiserende voedingsmiddelen,

maceratie of soortgelijke bewerkingen van plantaardige materialen in ethylalcohol uit landbouwproducten, distillaten uit landbouwproducten of gedistilleerde dranken of een combinatie daarvan,

de toevoeging van een van de volgende producten, afzonderlijk of in combinatie, aan ethylalcohol uit landbouwproducten, aan distillaten uit landbouwproducten of aan gedistilleerde dranken:

aroma's, gebruikt overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1334/2008,

kleurstoffen, gebruikt overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1333/2008,

andere toegestane ingrediënten gebruikt overeenkomstig Verordeningen (EG) nr. 1333/2008 en (EG) nr. 1334/2008,

zoetstoffen,

andere landbouwproducten,

levensmiddelen; hetzij

ii)

door toevoeging van een van de volgende producten, afzonderlijk of in combinatie:

andere gedistilleerde dranken;

ethylalcohol uit landbouwproducten;

distillaten uit landbouwproducten;

andere levensmiddelen;

e)

hij valt niet onder de GN-codes 2203, 2204, 2205, 2206 en 2207;

f)

indien water, dat gedistilleerd, gedemineraliseerd, gepermuteerd of verzacht kan zijn, bij de bereiding ervan is toegevoegd:

i)

voldoet de kwaliteit van dit water aan Richtlijn 98/83/EG van de Raad (15) en Richtlijn 2009/54/EG van het Europees Parlement en de Raad (16), en

ii)

voldoet het alcoholgehalte van de gedistilleerde drank, na de toevoeging van het water, nog steeds aan het minimale alcoholvolumegehalte zoals bedoeld onder c) van dit artikel of zoals vastgelegd voor de betrokken categorie gedistilleerde drank in bijlage I.

Artikel 3

Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

1.   "wettelijke benaming": de naam waaronder een gedistilleerde drank op de markt wordt gebracht in de zin van artikel 2, lid 2, onder n), van Verordening (EU) nr. 1169/2011;

2.   "samengestelde term": in verband met de omschrijving, presentatie en etikettering van een alcoholhoudende drank, de combinatie van hetzij een wettelijke benaming van de in bijlage I opgenomen categorieën gedistilleerde dranken hetzij de geografische aanduiding voor een gedistilleerde drank waarvan alle alcohol van het eindproduct afkomstig is, met een of meer van de volgende termen:

a)

de naam van een of meer andere levensmiddelen dan alcoholhoudende dranken en dan levensmiddelen die worden gebruikt voor de productie van die gedistilleerde drank overeenkomstig bijlage I, of een van deze naam afgeleid bijvoeglijk naamwoord;

b)

de term "likeur" of "room";

3.   "zinspeling": de directe of indirecte verwijzing naar een of meer wettelijke benamingen als opgenomen in de in bijlage I opgenomen categorieën gedistilleerde dranken of naar een of meer geografische aanduidingen voor gedistilleerde dranken, die niet een verwijzing is in een samengestelde term of in lijsten van ingrediënten als bedoeld in artikel 13, leden 2, 3, en 4, in de omschrijving, presentatie en etikettering van:

a)

een ander levensmiddel dan een alcoholhoudende drank, of

b)

een gedistilleerde drank die voldoet aan de in categorieën 33 tot en met 40 van bijlage I bepaalde vereisten;

4.   "geografische aanduiding": een aanduiding die aangeeft dat een gedistilleerde drank zijn oorsprong op het grondgebied van een land of in een regio of plaats op dat grondgebied heeft, voor zover een bepaalde kwaliteit, faam of andere eigenschap van die gedistilleerde drank hoofdzakelijk aan zijn geografische oorsprong is toe te schrijven;

5.   "productdossier": een bij de aanvraag voor de bescherming van een geografische aanduiding gevoegd dossier waarin de specificaties waaraan de gedistilleerde drank moet voldoen, zijn vastgesteld en waar in Verordening (EG) nr. 110/2008 naar werd verwezen als een "technisch dossier";

6.   "groepering": elke organisatie, ongeacht haar rechtsvorm, die hoofdzakelijk bestaat uit producenten of verwerkers die met de gedistilleerde dranken in kwestie werken;

7.   "soortnaam": de naam van een gedistilleerde drank die een soortnaam is geworden en die weliswaar verband houdt met de plaats of de regio waar dit product oorspronkelijk werd bereid of in de handel werd gebracht, maar die de gangbare naam van een gedistilleerde drank in de Unie is geworden;

8.   "gezichtsveld": zichtbaar gedeelte in de zin van artikel 2, lid 2, onder k), van Verordening (EU) nr. 1169/2011;

9.   "mengen": het combineren van een gedistilleerde drank die hetzij tot een in bijlage I opgenomen categorie gedistilleerde dranken behoort, hetzij onder een geografische aanduiding valt, met een of meer van de volgende bestanddelen:

a)

andere gedistilleerde dranken die niet tot dezelfde in bijlage I opgenomen categorie van gedistilleerde dranken behoren;

b)

distillaten uit landbouwproducten;

c)

ethylalcohol uit landbouwproducten;

10.   "mengsel": een gedistilleerde drank die is gemengd;

11.   "blending": samenvoeging van twee of meer gedistilleerde dranken van dezelfde categorie die slechts nuanceverschillen in samenstelling vertonen als gevolg van een of meer van de volgende factoren:

a)

de productiemethode,

b)

de gebruikte distilleertoestellen;

c)

de rijpingsduur;

d)

het geografische productiegebied;

de aldus verkregen gedistilleerde drank behoort tot dezelfde categorie gedistilleerde dranken als de oorspronkelijke gedistilleerde dranken vóór de blending;

12.   "blend": een gedistilleerde drank die blending heeft ondergaan.

Artikel 4

Technische definities en vereisten

Voor de toepassing van deze verordening zijn de volgende technische definities en vereisten van toepassing:

1.   "omschrijving": de termen die worden gebruikt in de etikettering, de presentatie en de verpakking van gedistilleerde dranken, in de documenten die een gedistilleerde drank bij het vervoer ervan vergezellen, in de handelsdocumenten, vooral de facturen en de leveringsbonnen, en in reclame voor een gedistilleerde drank;

2.   "presentatie": de termen die worden gebruikt in de etikettering en op de verpakking, alsmede in reclame en bij promotie van een product, in afbeeldingen en dergelijke, evenals op de recipiënt, met inbegrip van de fles en de sluiting;

3.   "etikettering": de vermeldingen, aanwijzingen, fabrieks- of handelsmerken, afbeeldingen of tekens die betrekking hebben op een product en voorkomen op enig verpakkingsmiddel, document, schriftstuk, etiket, band of label dat bij een dergelijk product is gevoegd of daarop betrekking heeft;

4.   "etiket": label, merknaam, merkteken, afbeelding of ander beschrijvend materiaal, geschreven, gedrukt, gestencild, als merkteken aangebracht, in reliëf uitgevoerd of ingeperst op of bevestigd aan een levensmiddelenverpakking of -recipiënt;

5.   "verpakking": beschermende omhulsels, kartons, kisten, recipiënten en flessen die worden gebruikt voor het vervoer of de verkoop van gedistilleerde dranken;

6.   "distillatie": een thermisch scheidingsproces met een of meer scheidingsstappen bedoeld om bepaalde organoleptische eigenschappen of een hoger alcoholgehalte of beide te bewerkstelligen, ongeacht of zulke stappen onder normale druk of onder vacuüm plaatsvinden, vanwege de gebruikte distillatieapparatuur; het kan zowel enkelvoudige als meervoudige distillatie of herdistillatie betreffen;

7.   "distillaat uit landbouwproducten": een alcoholhoudende vloeistof die is verkregen door in bijlage I bij het Verdrag genoemde landbouwproducten te distilleren na alcoholische vergisting ervan, die niet de kenmerken van ethylalcohol vertoont, en die een aroma en smaak van de gebruikte grondstoffen heeft behouden;

8.   "verzoeten": het gebruik van een of meer zoetstoffen bij de bereiding van gedistilleerde dranken;

9.   "zoetstoffen":

a)

halfwitte suiker, witte suiker, geraffineerde witte suiker, dextrose, fructose, glucosestroop, vloeibare suiker, vloeibare invertsuiker en invertsuikerstroop zoals gedefinieerd in deel A van de bijlage bij Richtlijn 2001/111/EG van de Raad (17);

b)

gerectificeerde geconcentreerde druivenmost, geconcentreerde druivenmost en verse druivenmost;

c)

gekaramelliseerde suiker (karamel), waaronder wordt verstaan het product dat uitsluitend is verkregen door beheerste verhitting van sacharose zonder toevoeging van basen, minerale zuren of andere chemische additieven;

d)

honing in de zin van punt 1 van bijlage I bij Richtlijn 2001/110/EG van de Raad (18);

e)

sint-jansbroodstroop;

f)

andere natuurlijke koolhydraten die een soortgelijke werking hebben als de onder a) tot en met e) bedoelde;

10.   "toevoeging van alcohol": bewerking waarbij ethylalcohol uit landbouwproducten, distillaten uit landbouwproducten of beide worden toegevoegd aan een gedistilleerde drank; het gebruik van alcohol voor het verdunnen of oplossen van kleurstoffen, aroma's of andere toegestane ingrediënten die bij de bereiding van gedistilleerde dranken worden gebruikt, valt niet onder de toevoeging van alcohol;

11.   "rijping": het gedurende een periode bewaren van een gedistilleerde drank in passende recipiënten, zodat deze gedistilleerde drank natuurlijke reacties kan ondergaan die de gedistilleerde drank specifieke kenmerken verschaffen;

12.   "aromatiseren": het toevoegen van aroma's of aromatiserende voedingsmiddelen bij de bereiding van een gedistilleerde drank door middel van een of meer van de volgende processen: toevoeging, infusie, maceratie, alcoholische vergisting, of distillatie van de alcohol met gebruikmaking van de aroma's of aromatiserende voedingsmiddelen;

13.   "aroma's": aroma's in de zin van artikel 3, lid 2, onder a), van Verordening (EG) nr. 1334/2008;

14.   "aromastof": aromastof in de zin van artikel 3, lid 2, onder b), van Verordening (EG) nr. 1334/2008;

15.   "natuurlijke aromastof": natuurlijke aromastof in de zin van artikel 3, lid 2, onder c), van Verordening (EG) nr. 1334/2008;

16.   "aromatiserend preparaat": aromatiserend preparaat in de zin van artikel 3, lid 2, onder d), van Verordening (EG) nr. 1334/2008;

17.   "overig aroma": overig aroma in de zin van artikel 3, lid 2, onder h), van Verordening (EG) nr. 1334/2008;

18.   "aromatiserende voedingsmiddelen": voedingsmiddelen in de zin van artikel 2 van Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad (19) die bij de bereiding van gedistilleerde dranken worden gebruikt met als belangrijkste doel deze te aromatiseren;

19.   "kleuren": het gebruik van een of meer kleurstoffen bij de bereiding van gedistilleerde dranken;

20.   "kleurstof": kleurstof in de zin van punt 2 van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1333/2008;

21.   "karamel": een levensmiddelenadditief met E-nummers E 150a, E 150b, E 150c of E 150d, dat verband houdt met producten van min of meer bruine kleur die zijn bestemd voor kleuring, als bedoeld in deel B van bijlage II van Verordening (EG) nr. 1333/2008; het komt niet overeen met het zoete aromatische product dat wordt verkregen door verhitting van suiker en dat als aroma wordt gebruikt;

22.   "andere toegestane ingrediënten": voedselingrediënten met aromatiserende eigenschappen die zijn toegestaan uit hoofde van Verordening (EG) nr. 1334/2008 en levensmiddelenadditieven die geen kleurstoffen zijn die zijn toegestaan uit hoofde van Verordening (EG) nr. 1333/2008;

23.   "alcoholvolumegehalte": de verhouding tussen het volume zuivere alcohol dat bij een temperatuur van 20 °C in het betrokken product aanwezig is, en het totale volume van dat product bij dezelfde temperatuur;

24.   "gehalte aan vluchtige stoffen": gehalte aan andere vluchtige stoffen dan ethylalcohol en methanol in een uitsluitend door distillatie bereide gedistilleerde drank.

Artikel 5

Definitie van en vereisten voor ethylalcohol uit landbouwproducten

Voor de toepassing van deze verordening wordt onder "ethylalcohol uit landbouwproducten" een vloeistof verstaan die aan de volgende vereisten voldoet:

a)

zij is uitsluitend verkregen uit in bijlage I bij het VWEU opgenomen producten;

b)

zij heeft geen andere waarneembare smaak dan die van de bij de productie ervan gebruikte grondstoffen;

c)

zij heeft een minimaal alcoholvolumegehalte van 96,0 %;

d)

haar maximale residugehalten zijn niet meer dan:

i)

totale zuurgraad (uitgedrukt in azijnzuur): 1,5 gram per hectoliter alcohol van 100 % vol.;

ii)

esters (uitgedrukt in ethylacetaat): 1,3 gram per hectoliter alcohol van 100 % vol.;

iii)

aldehyden (uitgedrukt in acetaldehyde): 0,5 gram per hectoliter alcohol van 100 % vol.;

iv)

hogere alcoholen (uitgedrukt in 2-methyl-1-propanol): 0,5 gram per hectoliter alcohol van 100 % vol.;

v)

methanol: 30 gram per hectoliter alcohol van 100 % vol.;

vi)

droge stof: 1,5 gram per hectoliter alcohol van 100 % vol.;

vii)

vluchtige stikstofbasen (uitgedrukt in stikstof): 0,1 gram per hectoliter alcohol van 100 % vol.;

viii)

furfural: niet aantoonbaar.

Artikel 6

In alcoholhoudende dranken gebruikte ethylalcohol en distillaten

1.   De ethylalcohol en distillaten die worden gebruikt om gedistilleerde dranken te bereiden zijn uitsluitend afkomstig uit landbouwproducten in de zin van bijlage I bij het VWEU.

2.   Er mag geen alcohol anders dan ethylalcohol uit landbouwproducten, distillaten uit landbouwproducten of gedistilleerde dranken uit de categorieën 1 tot en met 14 van bijlage I worden gebruikt om bij de bereiding van gedistilleerde dranken kleurstoffen, aroma's of andere toegestane ingrediënten op te lossen of te verdunnen. Dergelijke alcohol die wordt gebruikt om kleurstoffen, aroma's of andere toegestane ingrediënten te verdunnen of op te lossen, wordt slechts gebruikt in de voor dit doel strikt noodzakelijke hoeveelheden.

3.   Alcoholhoudende dranken mogen geen alcohol van synthetische oorsprong bevatten, noch andere alcohol die niet is verkregen uit landbouwproducten in de zin van bijlage I bij het VWEU.

Artikel 7

Categorieën van gedistilleerde dranken

1.   Gedistilleerde dranken worden ingedeeld in categorieën in overeenstemming met de in dit artikel opgenomen algemene regels en de in bijlage I opgenomen specifieke regels.

2.   Onverminderd de specifieke regels die voor elk van de categorieën gedistilleerde dranken 1 tot en met 14 van bijlage I zijn vastgesteld, geldt dat de onder die categorieën vallende gedistilleerde dranken:

a)

zijn bereid door alcoholische vergisting en distillatie, en uitsluitend verkregen uit de onder de overeenkomstige categorie van gedistilleerde dranken in bijlage I bepaalde grondstoffen;

b)

geen toegevoegde, al dan niet verdunde, alcohol bevatten;

c)

niet worden gearomatiseerd;

d)

niet worden gekleurd, behalve met karamel, dat uitsluitend mag worden gebruikt om de kleur van die gedistilleerde dranken te corrigeren;

e)

niet worden verzoet, tenzij met het oog op het op smaak afmaken van het product. Het maximumgehalte aan zoetstoffen, uitgedrukt in invertsuiker, blijft onder de drempels die voor elke categorie zijn vastgesteld in bijlage I;

f)

geen andere toevoegsels bevatten dan hele, onbewerkte bestanddelen van de grondstof waaruit de alcohol is verkregen, en die hoofdzakelijk voor decoratieve doeleinden worden gebruikt.

3.   Onverminderd de specifieke regels die voor elk van de categorieën gedistilleerde dranken 15 tot en met 44 van bijlage I zijn vastgesteld, geldt dat de onder die categorieën vallende gedistilleerde dranken:

a)

mogen zijn bereid uit ongeacht welke in bijlage I bij het Verdrag genoemde landbouwgrondstof;

b)

toegevoegde alcohol mogen bevatten;

c)

aromastoffen, natuurlijke aromastoffen, aromatiserende preparaten en aromatiserende voedingsmiddelen mogen bevatten;

d)

worden gekleurd;

e)

worden verzoet.

4.   Onverminderd de specifieke regels die zijn vastgesteld in bijlage II mogen andere gedistilleerde dranken die niet voldoen aan de specifieke regels die voor elk van de in bijlage I opgenomen categorieën zijn vastgesteld:

a)

zijn bereid uit ongeacht welke in bijlage I bij het Verdrag genoemde landbouwgrondstof of uit ongeacht welke levensmiddelen of uit beide;

b)

toegevoegde alcohol bevatten;

c)

worden gearomatiseerd;

d)

worden gekleurd;

e)

worden verzoet.

Artikel 8

Gedelegeerde en uitvoeringsbevoegdheden

1.   De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 46 gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van deze verordening door aanpassing van de in artikel 2, punt f), en in de artikelen 4 en 5 opgenomen technische definities en vereisten.

De in de eerste alinea bedoelde gedelegeerde handelingen gaan niet verder dan strikt noodzakelijk is om te voldoen aan de behoeften die zijn gebleken in verband met veranderende consumentenbehoeften, technologische vooruitgang of de behoefte aan productinnovatie.

Iedere technische definitie of vereiste als bedoeld in de eerste alinea wordt door de Commissie bij afzonderlijke gedelegeerde handeling vastgesteld.

2.   De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 46 gedelegeerde handelingen vast te stellen om deze verordening aan te vullen, door, in uitzonderlijke gevallen, waar het recht van een invoerend derde land zulks vereist, afwijkingen van de vereisten die zijn neergelegd in artikel 2, onder f), en in de artikelen 4 en 5, vast te stellen, evenals afwijkingen van de vereisten voor de categorieën gedistilleerde dranken als opgenomen in bijlage I en van de specifieke voorschriften voor bepaalde in bijlage II, opgenomen gedistilleerde dranken.

3.   De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 46 gedelegeerde handelingen vast te stellen ter aanvulling van deze verordening door te specificeren welke andere natuurlijke stoffen of landbouwgrondstoffen die een soortgelijke werking hebben als de in artikel 4, lid 9, onder a) tot en met e), bedoelde producten, in de Unie zijn toegestaan als zoetstoffen bij de productie van gedistilleerde dranken.

4.   De Commissie mag, bij wege van uitvoeringshandelingen, uniforme regels vaststellen voor het gebruik van andere natuurlijke stoffen of landbouwgrondstoffen die bij gedelegeerde handeling zijn toegestaan als zoetstoffen bij de productie van gedistilleerde dranken als bedoeld in lid 3, waarmee in het bijzonder de desbetreffende omrekeningsfactoren voor zoetstoffen worden bepaald. Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 47, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.

HOOFDSTUK II

OMSCHRIJVING, PRESENTATIE EN ETIKETTERING VAN GEDISTILLEERDE DRANKEN EN HET GEBRUIK VAN DE NAMEN VAN GEDISTILLEERDE DRANKEN IN DE PRESENTATIE EN DE ETIKETTERING VAN ANDERE LEVENSMIDDELEN

Artikel 9

Presentatie en etikettering

Gedistilleerde dranken die in de Unie in de handel worden gebracht, voldoen aan de presentatie- en etiketteringsvoorschriften van Verordening (EU) nr. 1169/2011, tenzij in deze verordening anders is bepaald.

Artikel 10

Wettelijke benamingen van gedistilleerde dranken

1.   De naam van een gedistilleerde drank is de wettelijke benaming.

De omschrijving, presentatie en etikettering van gedistilleerde dranken bevatten wettelijke benamingen.

De wettelijke benamingen worden duidelijk en zichtbaar op het etiket van de gedistilleerde drank vermeld en mogen niet worden vervangen of veranderd.

2.   Gedistilleerde dranken die voldoen aan de vereisten van een in bijlage I opgenomen categorie gedistilleerde dranken, gebruiken de naam van die categorie als wettelijke benaming, tenzij die categorie het gebruik van een andere wettelijke benaming toestaat.

3.   Een gedistilleerde drank die niet voldoet aan de vereisten die zijn vastgesteld voor om het even welke in bijlage I opgenomen categorieën gedistilleerde dranken, gebruikt de wettelijke benaming "gedistilleerde drank".

4.   Een gedistilleerde drank die voldoet aan de vereisten voor meer dan een van de categorieën gedistilleerde dranken die zijn opgenomen in bijlage I mag op de markt worden gebracht onder een of meer van de voor die categorieën in bijlage I beschreven wettelijke benamingen.

5.   Niettegenstaande de leden 1 en 2 van dit artikel kan de wettelijke benaming van een gedistilleerde drank worden:

a)

aangevuld met of vervangen door een in hoofdstuk III bedoelde geografische aanduiding. In dit geval mag de geografische aanduiding worden aangevuld met een volgens het desbetreffende productdossier toegestane term, mits de consument daardoor niet wordt misleid, en

b)

vervangen door een samengestelde term die de term "likeur" of "room" omvat, mits het eindproduct voldoet aan de in categorie 33 van bijlage I bepaalde vereisten.

6.   Onverminderd Verordening (EU) nr. 1169/2011 en de specifieke regels die zijn vastgesteld voor de in bijlage I bij deze verordening vastgelegde categorieën gedistilleerde dranken, mag de wettelijke benaming van een gedistilleerde drank worden aangevuld met:

a)

een naam of geografische verwijzing waarin wordt voorzien door de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die van toepassing zijn in de lidstaat waar de gedistilleerde drank op de markt wordt gebracht, mits de consument daardoor niet wordt misleid;

b)

een gebruikelijke benaming in de zin van artikel 2, lid 2, onder o), van Verordening (EU) nr. 1169/2011, mits de consument daardoor niet wordt misleid;

c)

een samengestelde term of een zinspeling overeenkomstig de artikelen 11 en 12;

d)

de term "blend", "blending" of "blended", mits de gedistilleerde drank blending heeft ondergaan;

e)

de term "mengsel", "gemengd" of "melange van gedistilleerde drank", mits de gedistilleerde drank is gemengd; of

f)

de term "droog" of "dry" behalve in het geval van gedistilleerde dranken die voldoen aan de vereisten voor categorie 2 van bijlage I, onverminderd de specifieke vereisten die zijn vastgelegd in de categorieën 20 tot en met 22 van bijlage I en op voorwaarde dat de gedistilleerde drank niet is verzoet, zelfs niet om ze op smaak af te maken. In afwijking van het eerste deel van dit punt mag de term "droog" of "dry" een aanvulling vormen op de wettelijke benaming van gedistilleerde dranken die voldoen aan de voorschriften van categorie 33 en die derhalve zijn verzoet.

7.   Onverminderd de artikelen 11 en 12 en artikel 13, leden 2, 3 en 4, is het verboden om wettelijke benamingen te gebruiken als bedoeld in lid 2 van dit artikel of geografische aanduidingen in de omschrijving, presentatie of etikettering van dranken die niet voldoen aan de vereisten van de desbetreffende in bijlage I opgenomen categorieën of van de desbetreffende geografische aanduiding. Dit verbod geldt eveneens wanneer dergelijke wettelijke benamingen of geografische aanduidingen worden gebruikt in combinatie met woorden of formuleringen zoals "genre", "type", "stijl", "trant" of "smaak", of soortgelijke termen.

Onverminderd artikel 12, lid 1, mogen aroma's die een gedistilleerde drank of het gebruik daarvan in de productie van andere levensmiddelen dan dranken imiteren, in hun presentatie en etikettering verwijzingen bevatten naar de in lid 2 van dit artikel vermelde wettelijke benamingen, mits deze wettelijke benamingen worden aangevuld met de term "smaak" of soortgelijke termen. Geografische aanduidingen mogen niet worden gebruikt voor de beschrijving van dergelijke aroma's.

Artikel 11

Samengestelde termen

1.   In de omschrijving, presentatie en etikettering van een alcoholische drank is het toegestaan om in een samengestelde term hetzij een wettelijke benaming die is vermeld in de in bijlage I opgenomen categorieën gedistilleerde dranken hetzij een geografische aanduiding voor gedistilleerde dranken te gebruiken, op voorwaarde dat:

a)

de bij de productie van de alcoholische drank gebruikte alcohol uitsluitend afkomstig is van de gedistilleerde drank waarnaar in de samengestelde term wordt verwezen, met uitzondering van de alcohol die kan voorkomen in de voor de productie van die alcoholische drank gebruikte aroma's, kleurstoffen of andere toegestane ingrediënten, en

b)

de gedistilleerde drank niet louter met water is verdund waardoor het alcoholgehalte ervan is verlaagd tot onder het minimumgehalte dat in de desbetreffende in bijlage I opgenomen categorie gedistilleerde drank is vastgesteld.

2.   Onverminderd de in artikel 10 opgenomen wettelijke benamingen mogen de termen "alcohol", "sterke drank", "drank", "gedistilleerde drank" en "water" geen deel uitmaken van een samengestelde term die een alcoholische drank omschrijft.

3.   De samengestelde term die een alcoholische drank omschrijft:

a)

dient te worden aangebracht in eenvormige letters van hetzelfde lettertype, dezelfde lettergrootte en dezelfde kleur;

b)

mag niet worden onderbroken door enige tekst of afbeelding die daar geen deel van uitmaakt, en

c)

mag niet worden vermeld in een lettergrootte die groter is dan de lettergrootte die wordt gebruikt voor de naam van de alcoholische drank.

Artikel 12

Zinspelingen

1.   In de presentatie en de etikettering van een levensmiddel dat geen alcoholische drank is, is een zinspeling op de wettelijke benamingen uit een of meer van de in bijlage I opgenomen categorieën gedistilleerde dranken of op een of meer geografische aanduidingen voor gedistilleerde dranken toegestaan, op voorwaarde dat de bij de productie van het levensmiddel gebruikte alcohol uitsluitend afkomstig is van de gedistilleerde drank of gedistilleerde dranken waarnaar in de zinspeling wordt verwezen, met uitzondering van de alcohol die kan voorkomen in de voor de productie van dat levensmiddel gebruikte aroma's, kleurstoffen of andere toegestane ingrediënten.

2.   In afwijking van lid 1 van dit artikel en onverminderd de Verordeningen (EU) nr. 1308/2013 (20) en (EU) nr. 251/2014 (21) van het Europees Parlement en de Raad, is in de presentatie en de etikettering van een alcoholische drank die geen gedistilleerde drank is, een zinspeling toegestaan op de wettelijke benamingen uit een of meer van de in bijlage I bij deze verordening opgenomen categorieën gedistilleerde dranken of een of meer geografische aanduidingen voor gedistilleerde dranken op voorwaarde dat:

a)

de toegevoegde alcohol uitsluitend afkomstig is van de gedistilleerde drank of gedistilleerde dranken waarnaar in de zinspeling wordt verwezen, en

b)

het aandeel van elk alcoholhoudend bestanddeel ten minste eenmaal in hetzelfde gezichtsveld wordt vermeld als de zinspeling, in afnemende volgorde van de gebruikte hoeveelheid. Dat aandeel is gelijk aan het volumepercentage zuivere alcohol dat het betrokken bestanddeel vertegenwoordigt in het totale volumegehalte aan zuivere alcohol van het eindproduct.

3.   In afwijking van lid 1 van dit artikel en van artikel 13, lid 4, kan de omschrijving, presentatie en etikettering van een gedistilleerde drank die voldoet aan de in de categorieën 33 tot en met 40 van bijlage I bepaalde vereisten de zinspeling bevatten op de wettelijke benamingen uit een of meer van de in die bijlage opgenomen categorieën gedistilleerde dranken of een of meer geografische aanduidingen voor gedistilleerde dranken op voorwaarde dat:

a)

de toegevoegde alcohol uitsluitend afkomstig is van de gedistilleerde drank of gedistilleerde dranken waarnaar in de zinspeling wordt verwezen;

b)

het aandeel van elk alcoholhoudend bestanddeel ten minste eenmaal in hetzelfde gezichtsveld wordt vermeld als de zinspeling, in afnemende volgorde van de gebruikte hoeveelheid. Dat aandeel is gelijk aan het volumepercentage zuivere alcohol dat het betrokken bestanddeel vertegenwoordigt in het totale volumegehalte aan zuivere alcohol van het eindproduct, en

c)

de term "cream" niet voorkomt in de wettelijke benaming van de gedistilleerde drank die voldoet aan de in de categorieën 33 tot en met 40 van bijlage I bepaalde vereisten of in de wettelijke benaming van de gedistilleerde drank of gedistilleerde dranken waar in de zinspeling naar verwezen wordt.

4.   De in de leden 2 en 3 bedoelde zinspeling:

a)

staat niet op dezelfde regel als de naam van de alcoholische drank, en

b)

wordt vermeld in een lettergrootte die niet groter is dan half de lettergrootte die wordt gebruikt voor de naam van de alcoholische drank en, indien samengestelde termen worden gebruikt, in een lettergrootte die niet groter is dan half de lettergrootte die wordt gebruik voor deze samengestelde termen in overeenstemming met artikel 11, lid 3, onder c).

Artikel 13

Aanvullende regels inzake de omschrijving, presentatie en etikettering

1.   In de omschrijving, presentatie of etikettering van een gedistilleerde drank mag alleen worden verwezen naar de grondstof die is gebruikt voor de productie van de ethylalcohol uit landbouwproducten of distillaten uit landbouwproducten die zijn gebruikt voor bereiding van die gedistilleerde drank wanneer die ethylalcohol of distillaten uitsluitend uit deze grondstoffen zijn verkregen. In een dergelijk geval wordt elke soort ethylalcohol uit landbouwproducten of distillaat uit landbouwproducten vermeld in dalende volgorde van volumepercentage zuivere alcohol.

2.   De in artikel 10 bedoelde wettelijke benamingen mogen worden opgenomen in een lijst van ingrediënten voor levensmiddelen, mits deze lijst in overeenstemming is met de artikelen 18 tot en met 22 van Verordening (EU) nr. 1169/2011.

3.   In het geval van een mengsel of blend mogen de wettelijke benamingen waarin wordt voorzien in de categorieën van gedistilleerde dranken van bijlage I of geografische aanduidingen voor gedistilleerde dranken alleen worden vermeld in een lijst van alcoholhoudende bestanddelen die in hetzelfde gezichtsveld verschijnt als de wettelijke benaming van de gedistilleerde drank.

In het in de eerste alinea bedoelde geval gaat de lijst van alcoholhoudende bestanddelen vergezeld van ten minste een van de in artikel 10, lid 6, onder d) en e), vermelde termen. Zowel de lijst van alcoholhoudende bestanddelen als de begeleidende term wordt in hetzelfde gezichtsveld vermeld als de wettelijke benaming van de gedistilleerde drank, in eenvormige letters van hetzelfde type en dezelfde kleur en in een lettergrootte die niet meer dan half zo groot is als de lettergrootte die is gebruikt voor de wettelijke benaming.

Bovendien wordt het aandeel van elk alcoholhoudend bestanddeel op de lijst van alcoholhoudende bestanddelen ten minste eenmaal als een percentage uitgedrukt, in afnemende volgorde van de gebruikte hoeveelheid. Dat aandeel is gelijk aan het volumepercentage zuivere alcohol dat het betrokken bestanddeel vertegenwoordigt in het totale volumegehalte aan zuivere alcohol van het mengsel.

Dit lid is niet van toepassing op blends die zijn gemaakt van gedistilleerde dranken die behoren tot dezelfde geografische aanduiding of blends waarvan geen enkele van de gedistilleerde dranken tot een geografische aanduiding behoort.

4.   Indien een mengsel voldoet aan de vereisten voor een van de in bijlage I opgenomen categorieën van gedistilleerde dranken, draagt dat mengsel in afwijking van lid 3 van dit artikel de in de desbetreffende categorie bepaalde wettelijke benaming.

In het in de eerste alinea bedoelde geval mogen de in bijlage I bepaalde wettelijke benamingen of de geografische aanduidingen die met de vermengde gedistilleerde dranken overeenkomen, in de omschrijving, presentatie of etikettering van het mengsel voorkomen, mits die namen:

a)

uitsluitend worden vermeld op een lijst van alle alcoholhoudende bestanddelen die in het mengsel voorkomen, in eenvormige letters van hetzelfde type en dezelfde kleur en in een lettergrootte die niet meer dan half zo groot is als de lettergrootte die is gebruikt voor de wettelijke benaming, en

b)

ten minste één keer in hetzelfde gezichtsveld als de wettelijke benaming van het mengsel worden vermeld.

Bovendien wordt het aandeel van elk alcoholhoudend bestanddeel op de lijst van alcoholhoudende bestanddelen ten minste eenmaal als een percentage uitgedrukt, in afnemende volgorde van de gebruikte hoeveelheid. Dat aandeel is gelijk aan het volumepercentage zuivere alcohol dat het betrokken bestanddeel vertegenwoordigt in het totale volumegehalte aan zuivere alcohol van het mengsel.

5.   Het gebruik van de namen van plantaardige grondstoffen die worden gebruikt als de wettelijke benamingen van bepaalde gedistilleerde dranken laat het gebruik van de namen van deze plantaardige grondstoffen in de presentatie en etikettering van andere levensmiddelen onverlet. De namen van dergelijke grondstoffen mogen worden gebruikt in de omschrijving, presentatie of etikettering van andere gedistilleerde dranken, mits de consument hierdoor niet wordt misleid.

6.   In de omschrijving, presentatie of etikettering van een gedistilleerde drank mag een rijpingsduur of ouderdom uitsluitend worden gespecificeerd indien deze betrekking heeft op het jongste alcoholhoudende bestanddeel van de gedistilleerde drank, en in ieder geval op voorwaarde dat alle handelingen om de gedistilleerde drank te doen rijpen, hebben plaatsgevonden onder toezicht van de belastingautoriteiten van een lidstaat of onder toezicht dat gelijke waarborgen biedt. De Commissie brengt een openbaar register tot stand van de door elke lidstaat aangewezen instanties voor het toezicht op het rijpingsproces.

7.   De wettelijke benaming van een gedistilleerde drank wordt vermeld in het elektronisch administratief document als bedoeld in Verordening (EG) nr. 684/2009 van de Commissie (22). Wanneer in de omschrijving, presentatie of etikettering van de gedistilleerde drank de rijpingsduur of ouderdom wordt vermeld, moet deze ook in dat administratieve document worden vermeld.

Artikel 14

Vermelding van de plaats van herkomst

1.   Wanneer in de omschrijving, de presentatie of de etikettering de plaats van herkomst van een gedistilleerde drank, anders dan een geografische aanduiding of handelsmerk, wordt vermeld, komt deze overeen met de plaats of regio waar de fase van het productieproces plaatsvonden waarin aan de uiteindelijke gedistilleerde drank zijn eigen karakter en zijn wezenlijke definitieve hoedanigheden werden gegeven.

2.   De vermelding van het land van oorsprong of de plaats van herkomst van het primaire ingrediënt als bedoeld in Verordening (EU) nr. 1169/2011, is niet vereist voor gedistilleerde dranken.

Artikel 15

Voor de namen van gedistilleerde dranken gebruikte taal

1.   De termen die in de bijlagen I en II in cursief staan en geografische aanduidingen worden noch op het etiket noch in de omschrijving en presentatie van de gedistilleerde drank vertaald.

2.   In afwijking van lid 1 mogen in het geval van in de Unie bereide gedistilleerde dranken die bestemd zijn voor de uitvoer de in lid 1 bedoelde termen en geografische aanduidingen vergezeld gaan van vertalingen, transcripties of transliteratie, op voorwaarde dat deze termen en geografische aanduidingen in de oorspronkelijke taal niet verborgen blijven.

Artikel 16

Gebruik van het symbool van de Unie voor geografische aanduidingen

Het symbool van de Unie voor beschermde geografische aanduidingen dat is vastgesteld uit hoofde van artikel 12, lid 7, van Verordening (EU) nr. 1151/2012 mag worden gebruikt in de omschrijving, de presentatie en de etikettering van gedistilleerde dranken waarvan de namen geografische aanduidingen zijn.

Artikel 17

Verbod op het gebruik van loodhoudende capsules en loodhoudend folie

Gedistilleerde dranken mogen niet met het oog op verkoop in voorraad worden gehouden of in de handel worden gebracht in recipiënten met een sluiting waarover een loodhoudende capsule of loodhoudend folie is aangebracht.

Artikel 18

Referentieanalysemethoden van de Unie

1.   Wanneer ethylalcohol uit landbouwproducten, distillaten uit landbouwproducten of gedistilleerde dranken moeten worden geanalyseerd om te verifiëren of zij aan deze verordening voldoen, is een dergelijke analyse in overeenstemming met de referentieanalysemethoden van de Unie voor het vaststellen van de chemische, fysieke en organoleptische eigenschappen hiervan.

Andere analysemethoden zijn, onder verantwoordelijkheid van de laboratoriumdirecteur, toegestaan, op voorwaarde dat de nauwkeurigheid, herhaalbaarheid en reproduceerbaarheid van de methoden ten minste gelijkwaardig zijn aan die van de desbetreffende referentieanalysemethoden van de Unie.

2.   Wanneer voor de detectie en kwantificering van stoffen in een bepaalde gedistilleerde drank geen analysemethoden van de Unie zijn vastgelegd, worden één of meer van de volgende methoden gebruikt:

a)

analysemethoden die middels internationaal erkende procedures zijn gevalideerd en die in het bijzonder voldoen aan de criteria van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad (23);

b)

analysemethoden die voldoen aan de door de Internationale Organisatie voor Normalisatie (ISO) aanbevolen normen;

c)

analysemethoden die zijn erkend en gepubliceerd door de Internationale Organisatie voor Wijnbouw en Wijnbereiding (OIV); of

d)

bij gebrek aan een onder a), b) of c), bedoelde methode, vanwege de nauwkeurigheid, de herhaalbaarheid en de reproduceerbaarheid ervan:

een door de betrokken lidstaat toegestane analysemethode;

indien nodig, een andere geschikte analysemethode.

Artikel 19

Gedelegeerde bevoegdheden

1.   Om rekening te houden met het in bijlage III uiteengezette dynamische rijpingsproces voor brandy dat in de lidstaten gebruikt wordt, ook wel het "criaderas y solera"-systeem of "solera e criaderas-systeem" genoemd, is de Commissie bevoegd volgens artikel 46 en ter aanvulling van deze verordening gedelegeerde handelingen vast te stellen, door:

a)

afwijkingen van artikel 13, lid 6, vast te leggen wat betreft de specificatie van de rijpingsperiode of ouderdom in de omschrijving, de presentatie of de etikettering van dergelijke brandy's, en

b)

passende controlemechanismen vast te stellen voor dergelijke brandy's.

2.   De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 46 gedelegeerde handelingen ter aanvulling van deze verordening vast te stellen inzake het aanleggen van een openbaar register van de door elke lidstaat aangewezen instanties voor het toezicht op de in artikel 13, lid 6, genoemde rijpingsprocessen.

Artikel 20

Uitvoeringsbevoegdheden

De Commissie kan middels uitvoeringshandelingen regels vaststellen inzake:

a)

de benodigde voorschriften voor de mededelingen die lidstaten moeten doen met betrekking tot de instanties die zijn aangewezen voor het toezicht op de in artikel 13, lid 6, genoemde rijpingsprocessen;

b)

uniforme voorschriften voor de aanduiding van het land van oorsprong of de plaats van herkomst in de omschrijving, presentatie of etikettering van gedistilleerde dranken als bedoeld in artikel 14;

c)

de voorschriften inzake het gebruik van het in artikel 16 bedoelde symbool van de Unie in de omschrijving, de presentatie en op de etikettering van gedistilleerde dranken;

d)

gedetailleerde technische voorschriften voor de in artikel 18 bedoelde referentiemethoden van de Unie voor analyse.

Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 47, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.

HOOFDSTUK III

GEOGRAFISCHE AANDUIDINGEN

Artikel 21

Bescherming van geografische aanduidingen

1.   Elke exploitant die een overeenkomstig het desbetreffende productdossier bereide gedistilleerde drank in de handel brengt, mag krachtens de onderhavige verordening beschermde geografische aanduidingen gebruiken.

2.   Krachtens de onderhavige verordening beschermde geografische aanduidingen worden beschermd tegen:

a)

elk direct of indirect commercieel gebruik van een geregistreerde naam voor producten die niet onder de registratie vallen, indien deze producten vergelijkbaar zijn met de onder die naam geregistreerde producten of indien het gebruik van de naam inhoudt dat misbruik wordt gemaakt van de reputatie van de beschermde naam, ook indien die producten als ingrediënt worden gebruikt;

b)

elk misbruik, elke nabootsing of voorstelling, zelfs indien de werkelijke oorsprong van de producten of diensten is aangegeven, of indien de beschermde naam is vertaald of vergezeld gaat van uitdrukkingen zoals "soort", "type", "stijl", "methode", "op de wijze van", "imitatie", "smaak", "zoals" en dergelijke, ook wanneer die producten als ingrediënt worden gebruikt;

c)

elke andere valse of misleidende aanduiding met betrekking tot de herkomst, de oorsprong, de aard of de wezenlijke hoedanigheden van het product in de omschrijving, de presentatie of de etikettering ervan die aanleiding kan geven tot misverstanden over de oorsprong van het product;

d)

andere praktijken die de consument kunnen misleiden aangaande de werkelijke oorsprong van het product.

3.   Krachtens de onderhavige verordening beschermde geografische aanduidingen mogen in de Unie geen soortnamen worden.

4.   De in lid 2 bedoelde bescherming is ook van toepassing op goederen die het douanegebied van de Unie binnenkomen zonder dat zij daar in het vrije verkeer komen.

Artikel 22

Productdossier

1.   Een krachtens de onderhavige verordening beschermde geografische aanduiding beantwoordt aan een productdossier dat in elk geval de volgende elementen bevat:

a)

de als geografische aanduiding te beschermen naam zoals deze wordt gebruikt in de handel of in het dagelijkse taalgebruik, alleen in de talen die historisch werden of worden gebruikt ter beschrijving van het specifieke product in het afgebakende geografische gebied, in het oorspronkelijke schrift en als dat niet uit Latijnse karakters bestaat voorzien van een transcriptie in Latijnse karakters;

b)

de categorie gedistilleerde drank of de term "gedistilleerde drank" als een gedistilleerde drank niet voldoet aan de vereisten die zijn vastgelegd voor de in bijlage I opgenomen categorieën gedistilleerde dranken;

c)

een beschrijving van de kenmerken van de gedistilleerde drank, met inbegrip van de grondstoffen waarvan de drank bereid is, indien passend, alsook de belangrijkste fysische, chemische of organoleptische kenmerken van het product en de specifieke kenmerken van het product vergeleken met gedistilleerde dranken van dezelfde categorie;

d)

de afbakening van het geografische gebied, gelet op het onder f) bedoelde verband;

e)

een beschrijving van de werkwijze voor de bereiding van de gedistilleerde drank en, in voorkomend geval, van de authentieke en onveranderlijke plaatselijke bereidingsmethoden;

f)

bijzonderheden die het verband staven tussen een bepaalde kwaliteit, reputatie of ander kenmerk van de gedistilleerde drank en de geografische oorsprong ervan;

g)

de naam en het adres van de bevoegde autoriteiten of, indien beschikbaar, de naam en het adres van de organen die krachtens artikel 38 verifiëren of de bepalingen van het productdossier worden nageleefd, alsmede hun specifieke taken;

h)

alle specifieke etiketteringsregels voor de geografische aanduiding in kwestie.

In voorkomend geval worden verpakkingsvoorschriften opgenomen in het productdossier en voorzien van een opgave van redenen waarom de verpakking in het afgebakende geografische gebied moet plaatsvinden om de kwaliteit te behouden, de oorsprong te garanderen of de controle te waarborgen, rekening houdend met het Unierecht, in het bijzonder het Unierecht betreffende het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten.

2.   Technische dossiers die zijn ingediend als onderdeel van een aanvraag vóór 8 juni 2019 krachtens Verordening (EG) nr. 110/2008 worden geacht productdossiers overeenkomstig dit artikel te zijn.

Artikel 23

Inhoud van de registratieaanvraag van een geografische aanduiding

1.   Een aanvraag tot registratie van een geografische aanduiding krachtens artikel 24, lid 5 of lid 8, omvat ten minste:

a)

de naam en het adres van de aanvragende groepering en van de bevoegde autoriteiten of, indien beschikbaar, van de organen die verifiëren of de bepalingen van het productdossier worden nageleefd;

b)

het in artikel 22 bedoelde productdossier;

c)

het enig document waarin het volgende wordt beschreven:

i)

de belangrijkste gegevens van het productdossier, waaronder de naam die moet worden beschermd, de categorie waartoe de gedistilleerde drank behoort of de term "gedistilleerde drank", de productiemethode, een beschrijving van de kenmerken van de gedistilleerde drank, een beknopte definitie van het geografische gebied en, in voorkomend geval, de specifieke verpakkings- en etiketteringsregels;

ii)

een beschrijving van het verband tussen de gedistilleerde drank en de geografische herkomst als bedoeld in artikel 3, punt 4, met inbegrip van, in voorkomend geval, de specifieke onderdelen van de productomschrijving of de productiemethode die het verband staven.

Een aanvraag als bedoeld in artikel 24, lid 8, omvat ook de publicatiegegevens van het productdossier en een bewijsstuk waaruit blijkt dat de naam van het product is beschermd in het land van oorsprong ervan.

2.   Een aanvraagdossier als bedoeld in artikel 24, lid 7, omvat:

a)

de naam en het adres van de aanvragende groepering;

b)

het in lid 1, onder c), van dit artikel bedoelde enig document;

c)

een verklaring van de lidstaat dat de aanvraag voldoet aan de vereisten van deze verordening en de op grond van deze verordening vastgestelde bepalingen;

d)

de publicatiegegevens van het productdossier.

Artikel 24

Aanvraag tot registratie van een geografische aanduiding

1.   Alleen groeperingen die werken met de gedistilleerde drank waarvan de naam wordt voorgedragen voor registratie, kunnen een aanvraag tot registratie van een geografische aanduiding krachtens dit hoofdstuk indienen.

2.   Een door een lidstaat aangewezen autoriteit kan geacht worden een groepering te zijn voor de toepassing van dit hoofdstuk als het niet haalbaar is voor de producenten in kwestie om een groepering te vormen vanwege hun aantal, geografische locatie of organisatorische kenmerken. In een dergelijk geval worden in het aanvraagdossier als bedoeld in artikel 23, lid 2, die redenen vermeld.

3.   Eén natuurlijk of rechtspersoon kan geacht worden een groepering te zijn voor de toepassing van dit hoofdstuk als aan elke van onderstaande voorwaarden is voldaan:

a)

de betrokken persoon is de enige producent die bereid is een aanvraag in te dienen, en

b)

het afgebakende geografische gebied beschikt over kenmerken die aanzienlijk verschillen van die van naburige gebieden, de kenmerken van de gedistilleerde drank verschillen van die van gedistilleerde dranken die bereid worden in naburige gebieden of de gedistilleerde drank heeft een speciale kwaliteit, reputatie of ander kenmerk dat duidelijk toe te schrijven is aan zijn geografische oorsprong.

4.   Voor een geografische aanduiding die een grensoverschrijdend geografische gebied aanduidt, kunnen verscheidene groeperingen uit verschillende lidstaten of derde landen een gezamenlijke registratieaanvraag indienen.

Indien er een gezamenlijke aanvraag wordt ingediend, wordt deze bij de Commissie ingediend door een betrokken lidstaat of door een aanvragende groepering in een betrokken derde land, hetzij rechtstreeks, hetzij via de autoriteiten van dat derde land, na raadpleging van alle autoriteiten en aanvragende groeperingen in kwestie. De gezamenlijke aanvraag omvat de in artikel 23, lid 2, onder c), bedoelde verklaring van alle betrokken lidstaten. Aan de in artikel 23 vastgestelde vereisten wordt in alle betrokken lidstaten en derde landen voldaan.

In het geval van gezamenlijke aanvragen worden de bijbehorende nationale bezwaarprocedures in alle betrokken lidstaten uitgevoerd.

5.   Een aanvraag met betrekking tot een geografisch gebied in een lidstaat wordt ingediend bij de autoriteiten van de lidstaat waarin het gebied zich bevindt.

De lidstaat onderzoekt de aanvraag op gepaste wijze om te controleren of zij gemotiveerd is en aan de vereisten van dit hoofdstuk voldoet.

6.   De lidstaat leidt, als onderdeel van het in lid 5, tweede alinea, bedoelde onderzoek, een nationale bezwaarprocedure in die een adequate openbaarmaking van de in lid 5 bedoelde aanvraag garandeert en voorziet in een redelijke termijn waarbinnen elke natuurlijke of rechtspersoon met een gerechtvaardigd belang die op het grondgebied van de lidstaat woonachtig of gevestigd is, bezwaar tegen de aanvraag kan aantekenen.

De lidstaat toetst de ontvankelijkheid van eventueel ontvangen bezwaarschriften aan de in artikel 28 bedoelde criteria.

7.   Indien de lidstaat, na de beoordeling van eventueel ontvangen bezwaarschriften, oordeelt dat aan de vereisten van dit hoofdstuk is voldaan, mag hij een gunstig besluit nemen en bij de Commissie een aanvraagdossier indienen. In een dergelijk geval stelt de lidstaat de Commissie in kennis van de ontvankelijke bezwaarschriften die in ontvangst zijn genomen van een natuurlijke of rechtspersoon die de desbetreffende producten legaal op de markt heeft gebracht waarbij hij de desbetreffende namen gedurende minstens vijf jaar vóór de in lid 6 bedoelde datum van openbaarmaking onafgebroken heeft gebruikt. De lidstaten houden de Commissie ook op de hoogte van iedere nationale gerechtelijke procedure die mogelijk van invloed is op de registratieprocedure.

De lidstaat zorgt ervoor dat, indien hij op grond van de eerste alinea een gunstig besluit neemt, dat besluit openbaar wordt gemaakt en dat elke natuurlijke of rechtspersoon met een gerechtvaardigd belang de gelegenheid krijgt beroep aan te tekenen.

De lidstaat zorgt ervoor dat de versie van het productdossier waarop het gunstig besluit betrekking heeft, wordt bekendgemaakt, en dat het productdossier elektronisch toegankelijk is.

De lidstaat zorgt ook voor adequate openbaarmaking van de versie van het productdossier waarop de Commissie haar besluit uit hoofde van artikel 26, lid 2, neemt.

8.   Wanneer de aanvraag betrekking heeft op een geografisch gebied in een derde land, wordt de aanvraag bij de Commissie ingediend, hetzij rechtstreeks, hetzij via de autoriteiten van het betrokken derde land.

9.   De in dit artikel bedoelde documenten die aan de Commissie worden toegezonden, worden opgesteld in een van de officiële talen van de Unie.

Artikel 25

Voorlopige nationale bescherming

1.   Een lidstaat mag, uitsluitend op voorlopige basis, op nationaal niveau een naam overeenkomstig dit hoofdstuk beschermen, met ingang van de datum waarop de aanvraag bij de Commissie is ingediend.

2.   Deze nationale bescherming loopt af op de datum waarop een besluit inzake registratie krachtens dit hoofdstuk wordt genomen of de aanvraag wordt ingetrokken.

3.   Wanneer een naam niet overeenkomstig dit hoofdstuk wordt geregistreerd, ligt de verantwoordelijkheid voor de gevolgen van die nationale bescherming volledig bij de betrokken lidstaat.

4.   De door de lidstaten krachtens lid 1 getroffen maatregelen hebben uitsluitend op nationaal niveau werking en hebben geen gevolgen voor het handelsverkeer binnen de Unie noch het internationale handelsverkeer.

Artikel 26

Onderzoek door de Commissie en openbaarmaking ten behoeve van bezwaar

1.   De Commissie onderzoekt op gepaste wijze alle door haar uit hoofde van artikel 24 ontvangen aanvragen om te controleren of de aanvraag met redenen omkleed is, aan de vereisten van dit hoofdstuk voldoet en dat er rekening is gehouden met de belangen van de belanghebbenden buiten de lidstaat van de aanvraag. Een dergelijk onderzoek is gebaseerd op het in artikel 23, lid 1, onder c) bedoelde enige document, bestaat uit een controle om na te gaan of de aanvraag geen kennelijke fouten bevat en neemt doorgaans niet meer dan zes maanden in beslag. Indien deze termijn echter wordt overschreden, stelt de Commissie de aanvrager onverwijld schriftelijk in kennis van de redenen voor de vertraging.

De Commissie maakt ten minste maandelijks de lijst openbaar van de namen waarvoor bij haar registratieaanvragen zijn ingediend, en de datum waarop die aanvragen zijn ingediend. De lijst bevat ook de naam van de lidstaat of het derde land waaruit de aanvraag afkomstig was.

2.   Wanneer de Commissie op grond van het in lid 1, eerste alinea, bedoelde onderzoek vaststelt dat aan de vereisten van dit hoofdstuk is voldaan, maakt zij het in artikel 23, lid 1, onder c), bedoelde enige document en de verwijzing naar de bekendmaking van het productdossier bekend in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 27

Bezwaarprocedure

1.   Binnen drie maanden na de datum van de bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie kunnen de autoriteiten van een lidstaat of van een derde land of een natuurlijke of rechtspersoon die een gerechtvaardigd belang heeft en in een derde land woonachtig of gevestigd is, bij de Commissie een aankondiging van bezwaar indienen.

Iedere natuurlijke of rechtspersoon die een gerechtvaardigd belang heeft en woonachtig of gevestigd is in een andere lidstaat dan de lidstaat vanwaar de aanvraag is ingediend, kan, binnen een termijn die de tijdige indiening van een bezwaar uit hoofde van de eerste alinea toelaat, een aankondiging van bezwaar indienen bij de lidstaat waar die persoon woonachtig of gevestigd is.

Een aankondiging van bezwaar bevat een verklaring dat de aanvraag een inbreuk op de vereisten van dit hoofdstuk kan behelzen.

Een aankondiging van bezwaar zonder een dergelijke verklaring is nietig.

De Commissie stuurt de aankondiging van bezwaar onverwijld door naar de autoriteit die of het orgaan dat de aanvraag heeft ingediend.

2.   Indien bij de Commissie een aankondiging van bezwaar wordt ingediend die binnen twee maanden wordt gevolgd door een met redenen omkleed bezwaarschrift, onderzoekt de Commissie of dit met redenen omklede bezwaarschrift ontvankelijk is.

3.   Binnen twee maanden na ontvangst van een ontvankelijk met redenen omkleed bezwaarschrift verzoekt de Commissie de autoriteit of de persoon die bezwaar heeft aangetekend en de autoriteit die of het orgaan dat de aanvraag heeft ingediend, op gepaste wijze overleg te plegen gedurende een periode van ten hoogste drie maanden. Die termijn vangt aan op de datum waarop de uitnodiging langs elektronische weg aan de belanghebbende partijen is afgeleverd.

De autoriteit of de persoon die bezwaar heeft gemaakt en de autoriteit die of het orgaan dat de aanvraag heeft ingediend, vangen het gepaste overleg zonder onnodige vertraging aan. Zij verstrekken elkaar de gegevens die relevant zijn om te beoordelen of de registratieaanvraag aan de vereisten van dit hoofdstuk voldoet. Indien geen overeenstemming wordt bereikt, worden die gegevens ook aan de Commissie verstrekt.

Wanneer de belanghebbende partijen een overeenkomst bereiken, stellen de autoriteiten van de lidstaat of van het derde land vanwaar de aanvraag is ingediend, de Commissie in kennis van alle factoren die tot die overeenkomst hebben geleid, met inbegrip van de standpunten van de aanvrager en van de autoriteiten van een lidstaat of een derde land, of van andere natuurlijke en rechtspersonen die een bezwaarschrift hebben ingediend.

Ongeacht of er een overeenkomst is bereikt, wordt de kennisgeving aan de Commissie gedaan binnen een maand na het einde van de raadplegingen.

Op elk tijdstip gedurende die drie maanden kan de Commissie op verzoek van de aanvrager de overlegtermijn met ten hoogste drie maanden verlengen.

4.   Indien naar aanleiding van het in lid 3 van dit artikel bedoelde gepaste overleg de overeenkomstig artikel 26, lid 2, bekendgemaakte gegevens ingrijpend zijn gewijzigd, herhaalt de Commissie het in artikel 26 bedoelde onderzoek.

5.   De aankondiging van bezwaar, het met redenen omklede bezwaarschrift en de bijbehorende stukken die overeenkomstig de leden 1 tot en met 4 aan de Commissie worden toegezonden, zijn opgesteld in een van de officiële talen van de Unie.

Artikel 28

Gronden voor bezwaar

1.   Een met redenen omkleed bezwaarschrift als bedoeld in artikel 27, lid 2, is enkel ontvankelijk indien het door de Commissie binnen de in dat artikel genoemde termijn wordt ontvangen en het aantoont dat:

a)

de voorgestelde geografische aanduiding niet voldoet aan de definitie van artikel 3, punt 4, of aan de in artikel 22 bedoelde vereisten;

b)

de registratie van de voorgestelde geografische aanduiding strijdig zou zijn met artikel 34 of 35; of

c)

de registratie van de voorgestelde geografische aanduiding schade zou toebrengen aan het bestaan van een geheel of gedeeltelijk identieke naam of van een handelsmerk, of aan het bestaan van producten die, te rekenen vanaf de datum van de in artikel 26, lid 2, bedoelde bekendmaking, ten minste vijf jaar legaal op de markt zijn; of

d)

niet voldaan is aan de in de artikelen 31 en 32 bedoelde vereisten.

2.   De gronden voor bezwaar worden beoordeeld met betrekking tot het grondgebied van de Unie.

Artikel 29

Overgangsperioden voor het gebruik van geografische aanduidingen

1.   De Commissie kan uitvoeringshandelingen vaststellen waarbij een overgangsperiode van maximaal vijf jaar wordt toegestaan om de mogelijkheid te bieden dat voor gedistilleerde dranken die afkomstig zijn uit een lidstaat of een derde land en waarvan de naam in strijd is met artikel 21, lid 2, de benaming waaronder zij in de handel waren gebracht verder wordt gebruikt, op voorwaarde dat uit een krachtens artikel 24, lid 6, of artikel 27 ontvankelijk bezwaarschrift blijkt dat de registratie van de naam het bestaan in het gevaar zou brengen van:

a)

een geheel identieke naam of van een samengestelde naam waarvan een term identiek is aan de te registreren naam; of

b)

andere namen die vergelijkbaar zijn met de te registreren naam die verwijzen naar gedistilleerde dranken die op de datum van de in artikel 26, lid 2, bedoelde bekendmaking sedert ten minste vijf jaar legaal op de markt zijn.

Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 47, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.

2.   Onverminderd artikel 36 kan de Commissie uitvoeringshandelingen vaststellen waarbij de krachtens lid 1 van dit artikel toegekende overgangsperiode wordt verlengd tot 15 jaar of waarbij voortzetting van het gebruik tot 15 jaar wordt toegestaan in naar behoren gemotiveerde gevallen, mits wordt aangetoond dat:

a)

de in lid 1 bedoelde benaming vóór de indiening van de beschermingsaanvraag bij de Commissie al minstens 25 jaar wettig volgens loyale en constante gebruiken gangbaar was;

b)

de bedoeling van het gebruik van de in lid 1 bedoelde benaming er op geen enkel ogenblik in heeft bestaan profijt te trekken van de reputatie van de geregistreerde geografische aanduiding, en

c)

de consument niet is of zou kunnen zijn misleid aangaande de ware oorsprong van het product.

Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 47, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.

3.   Wanneer een in de leden 1 en 2 bedoelde benaming wordt gebruikt, wordt op de etikettering het land van oorsprong duidelijk zichtbaar vermeld.

Artikel 30

Besluit inzake registratie

1.   Indien de Commissie, op basis van de informatie die zij tijdens het krachtens artikel 26, lid 1, eerste alinea, verrichte onderzoek heeft verkregen, oordeelt dat niet aan de voorwaarden voor de registratie van een voorgestelde geografische aanduiding is voldaan, stelt zij de betrokken lidstaat of het betrokken derde land in kennis van de redenen voor de afwijzing en geeft zij twee maanden de tijd om opmerkingen te maken. Indien de Commissie geen opmerkingen ontvangt of indien zij ondanks de ontvangen opmerkingen nog steeds van mening is dat de voorwaarden voor registratie niet zijn vervuld, wijst zij de aanvraag bij wege van uitvoeringshandeling af, tenzij de aanvraag wordt ingetrokken. Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 47, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.

2.   Indien de Commissie geen aankondiging van bezwaar of geen ontvankelijk met redenen omkleed bezwaarschrift krachtens artikel 27 ontvangt, stelt zij zonder de in artikel 47, lid 2, bedoelde procedure toe te passen, uitvoeringshandelingen vast om de naam te registreren.

3.   Indien de Commissie een ontvankelijk met redenen omkleed bezwaarschrift ontvangt, doet zij, na het in artikel 27, lid 3, bedoelde gepaste overleg en rekening houdend met de resultaten van dat overleg, het volgende:

a)

ofwel registreert zij, indien overeenstemming is bereikt, de naam door middel van uitvoeringshandelingen die worden vastgesteld zonder toepassing van de in artikel 47, lid 2, bedoelde procedure, en wijzigt zij, indien nodig, de krachtens artikel 26, lid 2, bekendgemaakte informatie, mits deze wijzigingen niet ingrijpend zijn;

b)

ofwel stelt zij, indien er geen overeenstemming is bereikt, uitvoeringshandelingen vast waarbij over de registratie wordt besloten. Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 47, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.

4.   Registratieakten en besluiten inzake verwerping worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

De registratieakte verleent de in artikel 21 bedoelde bescherming aan de geografische aanduiding.

Artikel 31

Wijziging van een productdossier

1.   Elke groepering met een gerechtvaardigd belang kan een aanvraag tot goedkeuring van een wijziging van een productdossier indienen.

De aanvragen bevatten een omschrijving van en een toelichting op de verzochte wijzigingen.

2.   Wijzigingen van een productdossier worden naargelang de belangrijkheid ervan ingedeeld in twee categorieën:

a)

wijzigingen van de Unie die een bezwaarprocedure op het niveau van de Unie vereisen;

b)

standaardwijzigingen die op het niveau van de lidstaten of de derde landen moeten worden behandeld.

3.   Een wijziging is een wijziging van de Unie als deze:

a)

een verandering inhoudt van de naam of een deel van de naam van de geografische aanduiding die is geregistreerd uit hoofde van deze verordening;

b)

een verandering inhoudt van de wettelijke benaming of de categorie gedistilleerde drank;

c)

mogelijk de bepaalde kwaliteit, reputatie, of een ander kenmerk van die gedistilleerde drank dat hoofdzakelijk aan de geografische oorsprong ervan toe te schrijven is, tenietdoet; of

d)

leidt tot verdere beperkingen op het in de handel brengen van het product.

Alle andere wijzigingen worden geacht standaardwijzigingen te zijn.

Een standaardwijziging wordt tevens geacht een tijdelijke wijziging te zijn als er sprake is van een tijdelijke verandering van het productdossier ten gevolge van een verplichte gezondheids- of fytosanitaire maatregel die door de overheid is opgelegd of die verband houdt met door de bevoegde autoriteiten officieel erkende natuurrampen of ongunstige weersomstandigheden.

4.   Wijzigingen op het niveau van de Unie worden goedgekeurd door de Commissie. De goedkeuringsprocedure volgt mutatis mutandis de in artikel 24 en de artikelen 26 tot en met 30 vastgestelde procedure. Aanvragen voor wijzigingen van de Unie die worden ingediend door een derde land of door producenten uit derde landen gaan vergezeld van bewijs dat de aangevraagde wijziging voldoet aan de in dat derde land geldende wetten voor de bescherming van geografische aanduidingen.

5.   Standaardwijzigingen worden goedgekeurd door de lidstaat op het grondgebied waarvan het geografische gebied van het betrokken product zich bevindt. Ten aanzien van derde landen worden wijzigingen goedgekeurd volgens de geldende wetgeving van het derde land in kwestie.

6.   Het onderzoek van de wijzigingsaanvraag heeft uitsluitend betrekking op de voorgestelde wijziging.

Artikel 32

Annulering

1.   In de volgende gevallen kan de Commissie, na overleg met de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaten, op verzoek van elke natuurlijke of rechtspersoon met een gerechtvaardigd belang, uitvoeringshandelingen vaststellen om de registratie van een beschermde geografische aanduiding te annuleren:

a)

indien de naleving van de vereisten van het productdossier niet langer kan worden gewaarborgd; of

b)

indien er sedert ten minste zeven opeenvolgende jaren geen product op de markt is gebracht onder de als geografische aanduiding geregistreerde naam.

De artikelen 24, 26, 27, 28 en 30 zijn mutatis mutandis van toepassing op de annuleringsprocedure.

2.   Niettegenstaande lid 1 kan de Commissie op verzoek van de producenten van de onder de geregistreerde geografische aanduiding op de markt gebrachte gedistilleerde drank uitvoeringshandelingen vaststellen waarmee de desbetreffende registratie geannuleerd wordt.

3.   Zowel in de in lid 1 als in de in lid 2 bedoelde gevallen, raadpleegt de Commissie alvorens de uitvoeringshandeling vast te stellen de autoriteiten van de lidstaat, de autoriteiten van het derde land of indien mogelijk de producent uit het derde land die oorspronkelijk de registratie van de geografische aanduiding in kwestie had aangevraagd, tenzij die indieners van de aanvraag rechtstreeks om de annulering hebben verzocht.

4.   De in dit artikel bedoelde uitvoeringshandelingen worden vastgesteld volgens de in artikel 47, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.

Artikel 33

Register van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken

1.   De Commissie stelt uiterlijk op 8 juni 2021 gedelegeerde handelingen overeenkomstig artikel 46 vast ter aanvulling van deze verordening door het aanleggen van een openbaar elektronisch register van krachtens deze regeling erkende geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken (het "register"), dat up-to-date wordt gehouden.

2.   De naam van een geografische aanduiding wordt geregistreerd in het oorspronkelijke schrift. Indien het oorspronkelijke schrift niet uit Latijnse karakters bestaat, wordt samen met de naam in het oorspronkelijke schrift ook een transcriptie of een transliteratie in Latijnse karakters geregistreerd.

Voor geografische aanduidingen die overeenkomstig dit hoofdstuk zijn ingeschreven, verleent het register rechtstreeks toegang tot het enige document en bevat het ook de verwijzing naar de bekendmaking van het productdossier.

Voor geografische aanduidingen die vóór 8 juni 2019 zijn ingeschreven, verleent het register rechtstreeks toegang tot de voornaamste specificaties van het technische dossier als beschreven in artikel 17, lid 4, van Verordening (EG) nr. 110/2008.

De Commissie stelt overeenkomstig artikel 46 gedelegeerde handelingen vast ter aanvulling van dit lid door nadere regels vast te stellen betreffende de vorm en de inhoud van het register.

3.   Geografische aanduidingen van in derde landen bereide gedistilleerde dranken die in de Unie zijn beschermd krachtens een internationale overeenkomst waarbij de Unie een overeenkomstsluitende partij is, mogen als geografische aanduiding in het register worden opgenomen.

Artikel 34

Gelijkluidende geografische aanduidingen

1.   Indien een naam waarvoor een aanvraag wordt ingediend, geheel of gedeeltelijk homoniem is met een naam die reeds overeenkomstig deze verordening is geregistreerd, wordt bij de registratie van de naam naar behoren rekening gehouden met de plaatselijke en traditionele gebruiken en elk risico op verwarring.

2.   Een homonieme naam die bij de consument ten onrechte de indruk wekt dat de producten van oorsprong zijn van een ander grondgebied, wordt niet geregistreerd, ook al is de naam juist wat het grondgebied, de regio of de plaats van oorsprong van deze producten betreft.

3.   Het gebruik van een geregistreerde homonieme geografische aanduiding is slechts toegestaan indien de praktische omstandigheden garanderen dat de in tweede instantie geregistreerde homonieme naam zich duidelijk onderscheidt van de reeds geregistreerde naam, rekening houdend met het feit dat de betrokken producenten een billijke behandeling moeten krijgen en de consument niet mag worden misleid.

4.   De bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken als bedoeld in artikel 21 van deze verordening geldt onverminderd de beschermde geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van producten krachtens Verordeningen (EU) nr. 1308/2013 en (EU) nr. 251/2014.

Artikel 35

Specifieke redenen tot weigering van de bescherming

1.   Een soortnaam wordt niet beschermd als geografische aanduiding.

Om vast te stellen of een naam een soortnaam is geworden, wordt rekening gehouden met alle relevante factoren, met name:

a)

de bestaande situatie in de Unie, in het bijzonder in de consumptiegebieden;

b)

de desbetreffende Unie- of nationale wetgeving.

2.   Een naam wordt niet als geografische aanduiding beschermd indien de bescherming, rekening houdend met de reputatie en bekendheid van een handelsmerk, de consument kan misleiden ten aanzien van de werkelijke identiteit van de gedistilleerde drank.

3.   Een naam wordt pas als geografische aanduiding beschermd indien de productiestadia waardoor de gedistilleerde drank voorzien wordt van de kwaliteit, de reputatie of een ander kenmerk dat hoofdzakelijk toe te schrijven is aan zijn geografische oorsprong in het betrokken geografische gebied plaatsvinden.

Artikel 36

Verband tussen handelsmerken en geografische aanduidingen

1.   De inschrijving van een handelsmerk waarvan het gebruik overeenkomt of overeen zou komen met een of meer van de in artikel 21, lid 2, bedoelde situaties wordt geweigerd of nietig verklaard.

2.   Een in een of meer van de in artikel 21, lid 2, bedoelde situaties gebruikt handelsmerk waarvoor een aanvraag is ingediend, dat is gedeponeerd of dat is ingeschreven, of dat, mits de desbetreffende wetgeving in die mogelijkheid voorziet, rechten heeft verworven door gebruik te goeder trouw op het grondgebied van de Unie, vóór de datum van de indiening van de aanvraag tot bescherming van de geografische aanduiding bij de Commissie, mag verder worden gebruikt en vernieuwd niettegenstaande de registratie van een geografische aanduiding, mits het handelsmerk geen aanleiding geeft tot nietigverklaring of herroeping op grond van Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad (24) of Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad (25).

Artikel 37

Bestaande geregistreerde geografische aanduidingen

Geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken die zijn geregistreerd in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 110/2008 en dus beschermd zijn uit hoofde van die verordening worden automatisch beschermd als geografische aanduidingen krachtens de onderhavige verordening. De Commissie neemt deze geografische aanduidingen op in het in artikel 33 van deze verordening bedoelde register.

Artikel 38

Verificatie van de naleving van het productdossier

1.   De lidstaten stellen een lijst op van exploitanten die gedistilleerde dranken bereiden met een geografische aanduiding die is geregistreerd uit hoofde van deze verordening, en houden deze lijst bij.

2.   Alvorens een uit de Unie afkomstige gedistilleerde drank in de handel wordt gebracht onder een als geografische aanduiding uit hoofde van deze Verordening geregistreerde naam, wordt de in artikel 22 bedoelde inachtneming van het productdossier nagegaan door:

a)

een of meer van de in artikel 43, lid 1, bedoelde bevoegde autoriteiten; of

b)

controleorganen in de zin van artikel 2, tweede alinea, punt 5, van Verordening (EG) nr. 882/2004, die optreden als orgaan voor productcertificering.

Wanneer een lidstaat artikel 24, lid 2, toepast, wordt deze verificatie van de inachtneming uitgevoerd door een andere autoriteit dan die welke wordt geacht een groepering te zijn uit hoofde van dat lid.

Niettegenstaande de nationale wetgeving van de lidstaten kunnen de kosten voor de verificatie van de inachtneming van het productdossier ten laste komen van de aan die controles onderworpen exploitanten.

3.   Alvorens een uit een derde land afkomstige gedistilleerde drank in de handel wordt gebracht onder een als geografische aanduiding uit hoofde van deze verordening geregistreerde naam, wordt de inachtneming van het productdossier nagegaan door:

a)

een door het derde land aangewezen publieke bevoegde autoriteit; of

b)

een orgaan voor productcertificering.

4.   De lidstaten maken de naam en het adres van de in lid 2 bedoelde bevoegde autoriteiten en organen openbaar, en werken die gegevens periodiek bij.

De Commissie maakt de naam en het adres van de in lid 3 bedoelde bevoegde autoriteiten en organen openbaar, en werkt die gegevens periodiek bij.

5.   De in lid 2, onder b), bedoelde controleorganen en de in lid 3, onder b), bedoelde organen voor productcertificering moeten voldoen aan en zijn geaccrediteerd overeenkomstig de Europese norm ISO/IEC 17065:2012 of elke toepasselijke toekomstige herziening of gewijzigde versie daarvan.

6.   De in de leden 2 en 3 bedoelde bevoegde autoriteiten die verifiëren of de krachtens de onderhavige verordening beschermde geografische aanduiding voldoet aan het productdossier, zijn objectief en onpartijdig. Zij beschikken over het gekwalificeerde personeel en de middelen die nodig zijn om hun taak te vervullen.

Artikel 39

Toezicht op het gebruik van namen op de markt

1.   De lidstaten verrichten op risicoanalyse gebaseerde controles ten aanzien van het gebruik op de markt van de krachtens de onderhavige verordening geregistreerde geografische aanduidingen en nemen alle nodige maatregelen bij overtredingen van de vereisten van dit hoofdstuk.

2.   De lidstaten nemen passende administratieve en gerechtelijke maatregelen om het onrechtmatig gebruik van de namen van producten of diensten die op hun grondgebied worden bereid of op de markt worden gebracht en die vallen onder geografische aanduidingen die krachtens de onderhavige verordening zijn geregistreerd, te voorkomen of een halt toe te roepen.

Hiertoe wijzen de lidstaten de autoriteiten aan die worden belast met het nemen van die maatregelen, in overeenstemming met door iedere afzonderlijke lidstaat te bepalen procedures.

Die autoriteiten bieden adequate waarborgen inzake objectiviteit en onpartijdigheid, en beschikken over gekwalificeerd personeel en de middelen die nodig zijn om hun taken te vervullen.

3.   De lidstaten stellen de Commissie in kennis van de naam en het adres van de overeenkomstig artikel 43 aangewezen autoriteiten die bevoegd zijn voor de controles betreffende het gebruik van namen op de markt. De Commissie maakt de naam en het adres van die autoriteiten openbaar.

Artikel 40

Procedure en vereisten, en planning en rapportage van controleactiviteiten

1.   De in Verordening (EG) nr. 882/2004 vastgestelde procedures en vereisten gelden mutatis mutandis voor de in de artikelen 38 en 39 van deze verordening bedoelde controles.

2.   De lidstaten zorgen ervoor dat de werkzaamheden voor de controles van de verplichtingen uit hoofde van dit hoofdstuk specifiek worden opgenomen in een aparte afdeling in de meerjarige nationale controleplannen overeenkomstig de artikelen 41, 42 en 43 van Verordening (EG) nr. 882/2004.

3.   De in artikel 44, lid 1, van Verordening (EG) nr. 882/2004 bedoelde jaarverslagen omvatten een afzonderlijke afdeling met de in die bepaling bedoelde informatie betreffende de controle van de verplichtingen uit hoofde van deze verordening.

Artikel 41

Gedelegeerde bevoegdheden

1.   De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 46 gedelegeerde handelingen vast te stellen om deze verordening aan te vullen door aanvullende criteria vast te stellen waaraan voldaan moet worden, met inbegrip van gevallen waarin een geografisch gebied zich over meer dan een land uitstrekt, met betrekking tot:

a)

een aanvraag voor de registratie van een geografische aanduiding als bedoeld in de artikelen 23 en 24, en

b)

inleidende nationale procedures als bedoeld in artikel 24, controle door de Commissie, de oppositieprocedure en annulering van geografische aanduidingen.

2.   De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 46 ter aanvulling van deze verordening gedelegeerde handelingen vast te stellen door de voorwaarden en vereisten te bepalen van de procedure betreffende de in artikel 31 bedoelde wijzigingen van de Unie en standaardwijzigingen, waaronder tijdelijke wijzigingen, aan de productdossiers.

Artikel 42

Uitvoeringsbevoegdheden

1.   De Commissie kan door middel van uitvoeringshandelingen nadere regels vaststellen voor:

a)

de vorm van het in artikel 22 bedoelde productdossier en maatregelen inzake de in het productdossier te verstrekken informatie over het verband tussen het geografische gebied en het eindproduct, als bedoeld in artikel 22, lid 1, onder f);

b)

de procedures voor, de vorm en de presentatie van bezwaarschriften, als bedoeld in de artikelen 27 en 28;

c)

de vorm en de presentatie van aanvragen voor wijzigingen van de Unie en van mededelingen betreffende standaardwijzigingen en tijdelijke wijzigingen als bedoeld in artikel 31, lid 4 respectievelijk lid 5;

d)

de procedures voor en de vorm van het annuleringsproces als bedoeld in artikel 32, alsmede de presentatie van de verzoeken tot annulering, en

e)

de door de lidstaten uit te voeren controles en verificaties, inclusief tests, als bedoeld in artikel 38.

2.   De Commissie stelt uiterlijk op 8 juni 2021 door middel van uitvoeringshandelingen nadere regels vast betreffende de procedures voor, en de vorm en presentatie van aanvragen, met inbegrip van aanvragen die op meer dan één nationaal grondgebied betrekking hebben, als bedoeld in de artikelen 23 en 24.

3.   De in de leden 1 en 2 bedoelde uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 47, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.

HOOFDSTUK IV

CONTROLES, UITWISSELING VAN INFORMATIE, WETGEVING VAN DE LIDSTATEN

Artikel 43

Controles op gedistilleerde dranken

1.   De lidstaten zijn verantwoordelijk voor de controles van gedistilleerde dranken. Zij nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat deze verordening wordt nageleefd en wijzen de bevoegde autoriteiten aan die verantwoordelijk zijn voor het waarborgen van de naleving van deze verordening.

2.   De Commissie zorgt voor de eenvormige toepassing van deze verordening en stelt zo nodig, middels uitvoeringshandelingen, de regels inzake administratieve en fysieke controles vast die de lidstaten moeten verrichten om na te gaan of wordt voldaan aan de verplichtingen die uit de toepassing van deze verordening voortvloeien. Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 47, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.

Artikel 44

Uitwisseling van informatie

1.   De lidstaten en de Commissie delen elkaar de gegevens mee die voor de toepassing van deze verordening nodig zijn.

2.   De Commissie kan uitvoeringshandelingen vaststellen inzake de aard en de soort van de uit te wisselen informatie en de methoden voor het uitwisselen van informatie.

Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 47, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.

Artikel 45

Wetgeving van de lidstaten

1.   Bij het toepassen van een kwaliteitsbeleid voor op hun eigen grondgebied gedistilleerde dranken en in het bijzonder voor de in het register opgenomen geografische aanduidingen of voor de bescherming van nieuwe geografische aanduidingen, mogen de lidstaten voor de productie, de omschrijving, de presentatie en de etikettering regels vaststellen die strenger zijn dan de regels in de bijlagen I en II, voor zover die regels verenigbaar zijn met het recht van de Unie.

2.   Niettegenstaande lid 1 mogen de lidstaten mogen de invoer, de verkoop of het gebruik van gedistilleerde dranken die bereid zijn in andere lidstaten of derde landen die deze verordening naleven, niet verbieden of beperken.

HOOFDSTUK V

BEVOEGDHEIDSDELEGATIE, UITVOERINGSBEPALINGEN, OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

AFDELING 1

Bevoegdheidsdelegatie en uitvoeringsbepalingen

Artikel 46

Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie

1.   De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde voorwaarden.

2.   De in de artikelen 8 en 19 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt de Commissie verleend voor een termijn van zeven jaar met ingang van 24 mei 2019. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van zeven jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden vóór het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

3.   De in artikel 33 en artikel 41 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van 24 mei 2019. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden vóór het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden vóór het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

4.   De in artikel 50 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van zes jaar met ingang van 24 mei 2019.

5.   Het Europees Parlement of de Raad kan de in de artikelen 8, 19, 33, 41 en 50 bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

6.   Vóór de vaststelling van een gedelegeerde handeling raadpleegt de Commissie de door elke lidstaat aangewezen deskundigen overeenkomstig de beginselen die zijn neergelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven.

7.   Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de Raad.

8.   Overeenkomstig de artikelen 8, 19, 33, 41 en 50 vastgestelde gedelegeerde handelingen treden alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van de termijn van twee maanden de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.

Artikel 47

Comitéprocedure

1.   De Commissie wordt bijgestaan door het bij Verordening (EEG) nr. 1576/89 van de Raad ingestelde comité voor gedistilleerde dranken. Dat comité is een comité in de zin van Verordening (EU) nr. 182/2011.

2.   Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is artikel 5 van Verordening (EU) nr. 182/2011 van toepassing.

AFDELING 2

Afwijking, overgangs- en slotbepalingen

Artikel 48

Afwijking van de voorschriften inzake nominale hoeveelheden in Richtlijn 2007/45/EG

In afwijking van artikel 3 van Richtlijn 2007/45/EG, en van punt 1, zesde regel, van de bijlage bij die richtlijn mag eenmaal gedistilleerde shochu (26) die in een alambiek is gestookt en is gebotteld in Japan, in de Unie in de handel worden gebracht in nominale hoeveelheden van 720 ml en 1 800 ml.

Artikel 49

Intrekking

1.   Onverminderd artikel 50 wordt Verordening (EG) nr. 110/2008 met ingang van 25 mei 2021 ingetrokken. Hoofdstuk III van die verordening wordt echter ingetrokken met ingang van 8 juni 2019.

2.   In afwijking van lid 1 gelden de volgende bepalingen:

a)

artikel 17, lid 2, van Verordening (EG) nr. 110/2008 blijft van toepassing tot 25 mei 2021;

b)

artikel 20 van Verordening (EG) nr. 110/2008 en, onverminderd de toepasselijkheid van de andere bepalingen van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 716/2013 van de Commissie (27), artikel 9 van die uitvoeringsverordening blijven van toepassing totdat de procedures als bedoeld in artikel 9 van die uitvoeringsverordening zijn afgerond, maar in geen geval later dan 25 mei 2021, en

c)

bijlage III bij Verordening (EG) nr. 110/2008 blijft van toepassing totdat het in artikel 33 van deze verordening bedoelde register is aangelegd.

3.   Verwijzingen naar Verordening (EG) nr. 110/2008 gelden als verwijzingen naar deze verordening en worden gelezen volgens de concordantietabel in bijlage IV bij de onderhavige verordening.

Artikel 50

Overgangsmaatregelen

1.   Gedistilleerde dranken die niet aan de vereisten van deze verordening voldoen maar wel aan die van Verordening (EG) nr. 110/2008 en vóór 25 mei 2021 werden bereid, mogen verder in de handel worden gebracht tot de voorraden zijn uitgeput.

2.   Niettegenstaande lid 1 van dit artikel mogen gedistilleerde dranken waarvan de omschrijving, presentatie of etikettering niet conform artikel 21 en 36 van deze verordening is maar die wel voldoen aan de vereisten van artikel 16 en artikel 23 van Verordening (EG) nr. 110/2008 en vóór 8 juni 2019 van een etiket zijn voorzien, verder in de handel worden gebracht tot de voorraden zijn uitgeput.

3.   Tot 25 mei 2025 is de Commissie bevoegd overeenkomstig artikel 46 gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van artikel 3, leden 2, 3, 9, 10, 11 en 12, artikel 10, leden 6 en 7, en de artikelen 11, 12 en 13, of ter aanvulling van deze verordening door afwijking van die bepalingen.

De in de eerste alinea bedoelde gedelegeerde handelingen gaan niet verder dan strikt noodzakelijk om te voldoen aan de behoeften die voortvloeien uit de marktomstandigheden.

Iedere definitie, technische definitie of vereiste in de voorschriften als bedoeld in de eerste alinea wordt door de Commissie bij afzonderlijke gedelegeerde handeling vastgesteld.

4.   De artikelen 22 tot en met 26 en de artikelen 31 en 32 zijn niet van toepassing op de registratie- of wijzigingsaanvragen of op de annuleringsverzoeken die hangende zijn op 8 juni 2019. Artikel 17, leden 4, 5 en 6, artikel 18 en artikel 21 van Verordening (EG) nr. 110/2008 blijven van toepassing op dergelijke aanvragen en annuleringsverzoeken.

De bepalingen inzake de bezwaarprocedure als bedoeld in de artikelen 27, 28 en 29 van deze verordening zijn niet van toepassing op de registratie- of wijzigingsaanvragen met betrekking waartoe de belangrijkste specificaties van, respectievelijk, het technische dossier of een wijzigingsaanvraag al zijn bekendgemaakt voor bezwaar in het Publicatieblad van de Europese Unie op 8 juni 2019. Artikel 17, lid 7, van Verordening (EG) nr. 110/2008 blijft van toepassing op dergelijke aanvragen.

De in de artikelen 27, 28 en 29 van deze verordening bedoelde bepalingen over de bezwaarprocedure zijn niet van toepassing op een annuleringsverzoek dat hangende is op 8 juni 2019. Artikel 18 van Verordening (EG) nr. 110/2008 blijft van toepassing op dergelijke annuleringsverzoeken.

5.   Voor de geografische aanduidingen die zijn ingeschreven krachtens hoofdstuk III van deze verordening en waarvan de registratieaanvraag hangende was op de toepassingsdatum van de uitvoeringshandelingen tot vaststelling van nadere regels betreffende de procedures voor, en de vorm en presentatie van, aanvragen als bedoeld in artikel 23 en als voorzien in artikel 42, lid 2, van deze verordening kan het register rechtstreeks toegang verlenen tot de voornaamste specificaties van het technische dossier in de zin van artikel 17, lid 4, van Verordening (EG) nr. 110/2008.

6.   Wat overeenkomstig Verordening (EG) nr. 110/2008 beschermde geografische aanduidingen betreft, maakt de Commissie, op verzoek van een lidstaat, een door die lidstaat ingediend enig document bekend in het Publicatieblad van de Europese Unie. Die bekendmaking gaat vergezeld van de verwijzing naar het productdossier en wordt niet gevolgd door een bezwaarprocedure.

Artikel 51

Inwerkingtreding en toepassing

1.   Deze verordening treedt in werking op de zevende dag na die van bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 25 mei 2021.

2.   Niettegenstaande lid 1, zijn artikel 16, artikel 20, onder c), de artikelen 21, 22 en 23, artikel 24, leden 1, 2 en 3, lid 4, eerste en tweede alinea, en leden 8 en 9, de artikelen 25 tot en met 42, de artikelen 46 en 47, artikel 50, leden 1, 4 en 6, de punten 39, onder d) en 40, onder d), van bijlage I en de definities als vastgelegd in artikel 3 met betrekking tot die bepalingen van toepassing met ingang van 8 juni 2019.

3.   De gedelegeerde handelingen als bedoeld in de artikelen 8, 19 en 50, vastgesteld overeenkomstig artikel 46, en de uitvoeringshandelingen als bedoeld in artikel 8, lid 4, en in de artikelen 20, 43 en 44, vastgesteld overeenkomstig artikel 47, zijn van toepassing met ingang van 25 mei 2021.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Straatsburg, 17 april 2019.

Voor het Europees Parlement

De voorzitter

A. TAJANI

Voor de Raad

De voorzitter

G. CIAMBA


(1)  PB C 209 van 30.6.2017, blz. 54.

(2)  Standpunt van het Europees Parlement van 13 maart 2019 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad) en besluit van de Raad van 9 april 2019.

(3)  Verordening (EG) nr. 110/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2008 betreffende de definitie, de aanduiding, de presentatie, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1576/89 van de Raad (PB L 39 van 13.2.2008, blz. 16).

(4)  Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 inzake levensmiddelenadditieven (PB L 354 van 31.12.2008, blz. 16).

(5)  Verordening (EG) nr. 1334/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 inzake aroma's en bepaalde voedselingrediënten met aromatiserende eigenschappen voor gebruik in levensmiddelen en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1601/91 van de Raad, Verordening (EG) nr. 2232/96, Verordening (EG) nr. 110/2008 en Richtlijn 2000/13/EG (PB L 354 van 31.12.2008, blz. 34).

(6)  Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1924/2006 en (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 87/250/EEG van de Commissie, Richtlijn 90/496/EEG van de Raad, Richtlijn 1999/10/EG van de Commissie, Richtlijn 2000/13/EG van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijnen 2002/67/EG en 2008/5/EG van de Commissie, en Verordening (EG) nr. 608/2004 van de Commissie (PB L 304 van 22.11.2011, blz. 18).

(7)  Besluit 94/800/EG van de Raad van 22 december 1994 betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap voor wat betreft de onder haar bevoegdheid vallende aangelegenheden, van de uit de multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de Uruguay-Ronde (1986-1994) voortvloeiende overeenkomsten (PB L 336 van 23.12.1994, blz. 1).

(8)  Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen (PB L 343 van 14.12.2012, blz. 1).

(9)  Verordening (EEG) nr. 1576/89 van de Raad van 29 mei 1989 tot vaststelling van de algemene voorschriften betreffende de definitie, de aanduiding en de aanbiedingsvorm van gedistilleerde dranken (PB L 160 van 12.6.1989, blz. 1).

(10)  PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.

(11)  Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13).

(12)  PB L 330 van 27.12.2018, blz. 3.

(13)  Richtlijn 2007/45/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 september 2007 tot vaststelling van regels betreffende nominale hoeveelheden voor voorverpakte producten, tot intrekking van de Richtlijnen 75/106/EEG en 80/232/EEG van de Raad en tot wijziging van Richtlijn 76/211/EEG van de Raad (PB L 247 van 21.9.2007, blz. 17).

(14)  Verordening (EU) 2018/1670 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 110/2008 wat betreft de in de Unie in de handel te brengen nominale hoeveelheden van éénmaal gedistilleerde shochu die in een alambiek is gestookt en is gebotteld in Japan (PB L 284 van 12.11.2018, blz. 1).

(15)  Richtlijn 98/83/EG van de Raad van 3 november 1998 betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water (PB L 330 van 5.12.1998, blz. 32).

(16)  Richtlijn 2009/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 betreffende de exploitatie en het in de handel brengen van natuurlijk mineraalwater (PB L 164 van 26.6.2009, blz. 45).

(17)  Richtlijn 2001/111/EG van de Raad van 20 december 2001 inzake bepaalde voor menselijke voeding bestemde suikers (PB L 10 van 12.1.2002, blz. 53).

(18)  Richtlijn 2001/110/EG van de Raad van 20 december 2001 inzake honing (PB L 10 van 12.1.2002, blz. 47).

(19)  Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1).

(20)  Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 671).

(21)  Verordening (EU) nr. 251/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 inzake de definitie, de aanduiding, de aanbiedingsvorm, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gearomatiseerde wijnbouwproducten en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 1601/91 van de Raad (PB L 84 van 20.3.2014, blz. 14).

(22)  Verordening (EG) nr. 684/2009 van de Commissie van 24 juli 2009 tot uitvoering van Richtlijn 2008/118/EG van de Raad wat betreft de geautomatiseerde procedures voor de overbrenging van accijnsgoederen onder schorsing van accijns (PB L 197 van 29.7.2009, blz. 24).

(23)  Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn (PB L 165 van 30.4.2004, blz. 1).

(24)  Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB L 336 van 23.12.2015, blz. 1).

(25)  Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (PB L 154 van 16.6.2017, blz. 1).

(26)  Als bedoeld in bijlage 2-D bij de economische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en Japan.

(27)  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 716/2013 van de Commissie van 25 juli 2013 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 110/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de definitie, de aanduiding, de presentatie, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken (PB L 201 van 26.7.2013, blz. 21).


BIJLAGE I

CATEGORIEËN GEDISTILLEERDE DRANKEN

1.   Rum

a)

Rum is een gedistilleerde drank die uitsluitend wordt bereid door de distillatie van het product dat wordt verkregen door alcoholische vergisting van hetzij melasse of stroop afkomstig van de vervaardiging van rietsuiker, hetzij het sap zelf van suikerriet, gedistilleerd tot minder dan 96 % vol., op zodanige wijze dat het distillaat waarneembaar de specifieke organoleptische kenmerken van rum bezit.

b)

Het alcoholvolumegehalte van rum bedraagt ten minste 37,5 % vol.

c)

Er mag geen alcohol, al dan niet verdund, aan worden toegevoegd.

d)

Rum wordt niet gearomatiseerd.

e)

Als middel om de kleur aan te passen mag aan rum uitsluitend karamel worden toegevoegd.

f)

Rum mag worden verzoet met het oog op het op smaak afmaken van het product. Het eindproduct mag echter niet meer dan 20 gram per liter aan zoetstoffen bevatten, uitgedrukt als invertsuiker.

g)

In het geval van overeenkomstig deze verordening geregistreerde geografische aanduidingen kan de wettelijke benaming rum worden aangevuld met:

i)

de term "traditionnel" of "tradicional", mits de rum in kwestie:

is bereid door distillatie tot minder dan 90 % vol. na alcoholische vergisting van daartoe geschikte grondstoffen die uitsluitend van oorsprong zijn uit de betrokken plaats van productie, en

een gehalte aan vluchtige stoffen heeft dat ten minste 225 gram per hectoliter alcohol van 100 % vol. bedraagt, en

niet verzoet is;

ii)

de term "boeren-", mits de rum in kwestie voldoet aan de voorschriften onder i) en uitsluitend is bereid door middel van distillatie na de alcoholische vergisting van suikerrietsap. De term "boeren-" mag alleen worden gebruikt in het geval van een geografische aanduiding van een Frans overzees departement of de autonome regio Madeira.

Dit punt laat de mogelijkheid onverlet om de term "boeren-", "traditionnel" of "tradicional" te gebruiken in verband met alle niet onder die categorie vallende producten overeenkomstig de voor die producten geldende specifieke criteria.

2.    Whisky of whiskey

a)

Whisky of whiskey is een gedistilleerde drank die uitsluitend wordt bereid door elk van de volgende bewerkingen te verrichten:

i)

distillatie van een beslag van gemoute granen, al dan niet met hele korrels van ongemoute granen, dat vooraf

is versuikerd door diastase van de erin aanwezige mout, al dan niet met andere natuurlijke enzymen;

is vergist onder inwerking van gist;

ii)

elke distillatie wordt uitgevoerd tot minder dan 94,8 % vol. op zodanige wijze dat het distillaat een aroma en een smaak heeft die afkomstig zijn van de gebruikte grondstoffen;

iii)

waarna het einddistillaat gedurende ten minste drie jaar rijpt op houten fusten met een capaciteit van niet meer dan 700 liter.

Het einddistillaat, waaraan alleen water en zuivere karamel (ten behoeve van kleuring) mogen worden toegevoegd, moet zijn kleur, aroma en smaak die het gevolg zijn van het in de punten i), ii) en iii), beschreven productieproces, behouden.

b)

Het alcoholvolumegehalte van whisky of whiskey bedraagt ten minste 40 %.

c)

Er mag geen alcohol, al dan niet verdund, aan worden toegevoegd.

d)

Whisky of whiskey wordt niet verzoet, zelfs niet om de smaak af te maken, of gearomatiseerd en bevat geen andere additieven dan zuivere karamel (E 150a) om de kleur te corrigeren.

e)

De wettelijke benaming "whisky" of "whiskey" mag alleen worden aangevuld met de term "single malt" als hij is gedistilleerd van gemoute gerst in slechts één distilleerderij.

3.   Gedistilleerde drank van granen

a)

Gedistilleerde drank van granen is een gedistilleerde drank die uitsluitend door distillatie van een gegist beslag van volle granen wordt bereid en organoleptische kenmerken bezit die afkomstig zijn van de gebruikte grondstoffen.

b)

Behalve in het geval van Korn bedraagt het alcoholvolumegehalte van gedistilleerde drank van granen ten minste 35 %.

c)

Er mag geen alcohol, al dan niet verdund, aan worden toegevoegd.

d)

Gedistilleerde drank van granen wordt niet gearomatiseerd.

e)

Aan gedistilleerde drank van granen mag uitsluitend karamel worden toegevoegd als middel om de kleur aan te passen.

f)

Gedistilleerde drank van granen mag worden verzoet met het oog op het op smaak afmaken van het product. Het eindproduct mag echter niet meer dan 10 gram per liter aan zoetstoffen bevatten, uitgedrukt als invertsuiker.

g)

Gedistilleerde drank van granen mag de wettelijke benaming "granen-eau-de-vie" dragen als hij door distillatie tot minder dan 95 % vol. van een gegist beslag van volle granen is bereid en organoleptische kenmerken bezit die afkomstig zijn van de gebruikte grondstoffen.

h)

In de wettelijke benaming "gedistilleerde drank van granen" of "granen-eau-de-vie" mag het woord "granen" worden vervangen door de naam van de enige graansoort die wordt gebruikt bij de bereiding van de gedistilleerde drank.

4.   Wijn-eau-de-vie

a)

Wijn-eau-de-vie is een gedistilleerde drank die aan de volgende vereisten voldoet:

i)

hij is uitsluitend verkregen door distillatie tot minder dan 86 % vol. van wijn, distillatiewijn of wijndistillaat dat is gedistilleerd tot minder dan 86 % vol.;

ii)

hij heeft een gehalte aan vluchtige stoffen dat ten minste 125 gram per hectoliter alcohol van 100 % vol. bedraagt;

iii)

hij heeft een gehalte aan methanol dat ten hoogste 200 gram per hectoliter alcohol van 100 % vol. bedraagt.

b)

Het alcoholvolumegehalte van wijn-eau-de-vie bedraagt ten minste 37,5 %.

c)

Er mag geen alcohol, al dan niet verdund, aan worden toegevoegd.

d)

Wijn-eau-de-vie wordt niet gearomatiseerd. Dit sluit traditionele productiemethoden niet uit.

e)

Als middel om de kleur aan te passen mag aan wijn-eau-de-vie uitsluitend karamel worden toegevoegd.

f)

Wijn-eau-de-vie mag worden verzoet met het oog op het op smaak afmaken van het product. Het eindproduct mag echter niet meer dan 20 gram per liter aan zoetstoffen bevatten, uitgedrukt als invertsuiker.

g)

Gerijpte wijn-eau-de-vie mag in de handel blijven als "wijn-eau-de-vie" op voorwaarde dat het product een rijpingsperiode heeft gehad die gelijk is aan of langer is dan de rijpingsperiode die is vastgesteld voor de in categorie 5 omschreven gedistilleerde drank.

h)

Deze verordening laat het gebruik van de term "Branntwein" in combinatie met de term "essig" in de presentatie en etikettering van azijn onverlet.

5.    Brandy of Weinbrand

a)

Brandy of Weinbrand is een gedistilleerde drank die aan de volgende voorwaarden voldoet:

i)

hij is verkregen uit wijn-eau-de-vie waaraan een wijndistillaat kan zijn toegevoegd mits dat wijndistillaat tot minder dan 94,8 % vol. is gedistilleerd, en geen groter aandeel in het alcoholvolumegehalte van het eindproduct heeft dan 50 %;

ii)

hij is gerijpt gedurende ten minste:

één jaar in eikenhouten recipiënten met een capaciteit van ten minste 1 000 liter per recipiënt; of

zes maanden in eikenhouten fusten met een capaciteit van minder dan 1 000 liter per fust;

iii)

hij heeft een gehalte aan vluchtige stoffen dat ten minste 125 gram per hectoliter alcohol van 100 % vol. bedraagt en dat uitsluitend afkomstig is van de distillatie van de gebruikte grondstoffen;

iv)

hij heeft een gehalte aan methanol dat ten hoogste 200 gram per hectoliter alcohol van 100 % vol. bedraagt.

b)

Het alcoholvolumegehalte van brandy of Weinbrand bedraagt ten minste 36 % vol.

c)

Er mag geen alcohol, al dan niet verdund, aan worden toegevoegd.

d)

Brandy of Weinbrand wordt niet gearomatiseerd. Dit sluit traditionele productiemethoden niet uit.

e)

Als middel om de kleur aan te passen mag aan brandy of Weinbrand uitsluitend karamel worden toegevoegd.

f)

Brandy of Weinbrand mag worden verzoet met het oog op het op smaak afmaken van het product. Het eindproduct mag echter niet meer dan 35 gram per liter aan zoetstoffen bevatten, uitgedrukt als invertsuiker.

6.   Druivendraf-eau-de-vie of marc

a)

Druivendraf-eau-de-vie of marc is een gedistilleerde drank die aan de volgende vereisten voldoet:

i)

hij wordt uitsluitend verkregen door gegiste druivendraf te distilleren hetzij rechtstreeks door middel van waterdamp, hetzij na toevoeging van water, waarbij aan de beide volgende voorwaarden is voldaan:

elke distillatie wordt uitgevoerd tot minder dan 86 % vol.;

de eerste distillatie wordt uitgevoerd met gebruikmaking van de draf zelf;

ii)

aan de druivendraf mag ten hoogste 25 kg wijnmoer per 100 kg gebruikte druivendraf worden toegevoegd;

iii)

de van de wijnmoer afkomstige hoeveelheid alcohol mag niet meer bedragen dan 35 % van de totale hoeveelheid alcohol in het eindproduct;

iv)

de drank heeft een gehalte aan vluchtige stoffen dat ten minste 140 gram per hectoliter alcohol van 100 % vol. bedraagt, en een gehalte aan methanol dat ten hoogste 1 000 gram per hectoliter alcohol van 100 % vol. bedraagt.

b)

Het alcoholvolumegehalte van druivendraf-eau-de-vie of marc bedraagt ten minste 37,5 % vol.

c)

Er mag geen alcohol, al dan niet verdund, aan worden toegevoegd.

d)

Druivendraf-eau-de-vie of marc wordt niet gearomatiseerd. Dit sluit traditionele productiemethoden niet uit.

e)

Als middel om de kleur aan te passen mag aan druivendraf-eau-de-vie of marc uitsluitend karamel worden toegevoegd.

f)

Druivendraf-eau-de-vie of marc mag worden verzoet met het oog op het op smaak afmaken van het product. Het eindproduct mag echter niet meer dan 20 gram per liter aan zoetstoffen bevatten, uitgedrukt als invertsuiker.

7.   Vruchtendraf-eau-de-vie

a)

Vruchtendraf-eau-de-vie is een gedistilleerde drank die aan de volgende vereisten voldoet:

i)

hij wordt uitsluitend bereid door vergisting en distillatie van andere vruchtendraf dan druivendraf, waarbij aan de beide volgende voorwaarden is voldaan:

elke distillatie wordt uitgevoerd tot minder dan 86 % vol.;

de eerste distillatie wordt uitgevoerd met gebruikmaking van de draf zelf;

ii)

hij heeft een minimum aan vluchtige stoffen van 200 gram per hectoliter alcohol van 100 % vol.;

iii)

hij heeft een gehalte aan methanol dat ten hoogste 1 500 gram per hectoliter alcohol van 100 % vol. bedraagt;

iv)

voor vruchtendraf-eau-de-vie van steenvruchten bedraagt het gehalte aan cyaanwaterstof ten hoogste 7 gram per hectoliter alcohol van 100 % vol.

b)

Het alcoholvolumegehalte van vruchtendraf-eau-de-vie bedraagt ten minste 37,5 %.

c)

Er mag geen alcohol, al dan niet verdund, aan worden toegevoegd.

d)

Vruchtendraf-eau-de-vie wordt niet gearomatiseerd.

e)

Als middel om de kleur aan te passen mag aan vruchtendraf-eau-de-vie uitsluitend karamel worden toegevoegd.

f)

Vruchtendraf-eau-de-vie mag worden verzoet met het oog op het op smaak afmaken van het product. Het eindproduct mag echter niet meer dan 20 gram per liter aan zoetstoffen bevatten, uitgedrukt als invertsuiker.

g)

De wettelijke benaming is "draf-eau-de-vie" voorafgegaan door de naam van de betrokken vrucht. Als draf van verschillende soorten vruchten is gebruikt, luidt de wettelijke benaming "vruchtendraf-eau-de-vie", die mag worden aangevuld met de naam van elke vrucht, vermeld in afnemende volgorde van de gebruikte hoeveelheden.

8.   Rozijnen- of krenten-eau-de-vie of raisin brandy

a)

Rozijnen- of krenten-eau-de-vie of raisin brandy is een gedistilleerde drank die uitsluitend is verkregen door het product van de alcoholische vergisting van een extract van krenten van het ras "zwarte van Corinthe" of "muskaat van Alexandrië" tot minder dan 94,5 % vol. te distilleren op zodanige wijze dat het distillaat een aroma en een smaak heeft die afkomstig zijn van de gebruikte grondstoffen.

b)

Het alcoholvolumegehalte van rozijnen- of krenten-eau-de-vie of raisin brandy bedraagt ten minste 37,5 % vol.

c)

Er mag geen alcohol, al dan niet verdund, aan worden toegevoegd.

d)

Rozijnen- of krenten-eau-de-vie of raisin brandy wordt niet gearomatiseerd.

e)

Als middel om de kleur aan te passen mag aan rozijnen- of krenten-eau-de-vie of raisin brandy uitsluitend karamel worden toegevoegd.

f)

Rozijnen- of krenten-eau-de-vie of raisin brandy mag worden verzoet met het oog op het op smaak afmaken van het product. Het eindproduct mag echter niet meer dan 20 gram per liter aan zoetstoffen bevatten, uitgedrukt als invertsuiker.

9.   Vruchten-eau-de-vie

a)

Vruchten-eau-de-vie is een gedistilleerde drank die aan de volgende vereisten voldoet:

i)

hij is uitsluitend verkregen door alcoholische vergisting en distillatie, met of zonder pitten, van verse en vlezige vruchten, met inbegrip van bananen, of de most van dergelijke vruchten, bessen of groenten;

ii)

elke distillatie wordt uitgevoerd tot minder dan 86 % vol. op zodanige wijze dat het distillaat een aroma en een smaak heeft die van de gedistilleerde grondstoffen afkomstig zijn;

iii)

hij heeft een gehalte aan vluchtige stoffen dat ten minste 200 gram per hectoliter alcohol van 100 % vol. bedraagt;

iv)

in het geval van eaux-de-vie van steenvruchten heeft hij een gehalte aan cyaanwaterstof dat ten hoogste 7 gram per hectoliter alcohol van 100 % vol. bedraagt.

b)

Het gehalte aan methanol van vruchten-eau-de-vie bedraagt ten hoogste 1 000 gram per hectoliter alcohol van 100 % vol., zij het met de volgende uitzonderingen:

i)

in het geval van vruchten-eaux-de-vie bereid uit de volgende vruchten of bessen, waarvoor het gehalte aan methanol ten hoogste 1 200 gram per hectoliter alcohol van 100 % vol. bedraagt:

appels (Malus domestica Borkh.),

abrikozen (Prunus armeniaca L.),

pruimen (Prunus domestica L.),

kwetsen (Prunus domestica L.),

mirabellen (Prunus domestica L. subsp. syriaca (Borkh.) Janch. ex Mansf.),

perziken (Prunus persica (L.) Batsch),

peren (Pyrus communis L.) met uitzondering van Williams-peren (Pyrus communis L. cv "Williams"),

bramen (Rubus s. Rubus),

frambozen (Rubus idaeus L.).

ii)

in het geval van vruchten-eaux-de-vie bereid uit de volgende vruchten of bessen, waarvoor het gehalte aan methanol ten hoogste 1 350 gram per hectoliter alcohol van 100 % vol. bedraagt:

kweeperen (Cydonia oblonga Mill.),

jeneverbessen (Juniperus communis L of Juniperus oxicedrus L.),

Williams-peren (Pyrus communis L. cv "Williams"),

zwarte bessen (Ribes nigrum L.),

aalbessen (Ribes rubrum L.),

rozenbottels (Rosa canina L.),

vlierbessen (Sambucus nigra L.),

lijsterbessen (Sorbus aucuparia L.),

peerlijsterbessen (Sorbus domestica L.),

elsbessen (Sorbus torminalis (L.) Crantz).

c)

Het alcoholvolumegehalte van vruchten-eau-de-vie bedraagt ten minste 37,5 % vol.

d)

Vruchten-eau-de-vie wordt niet gekleurd.

e)

Niettegenstaande punt d) van deze categorie en in afwijking van levensmiddelencategorie 14.2.6 van deel E van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008, mag echter karamel worden gebruikt om de kleur te corrigeren van vruchten-eau-de-vie dat gedurende minstens een jaar is gerijpt in contact met hout.

f)

Er mag geen alcohol, al dan niet verdund, aan worden toegevoegd.

g)

Vruchten-eau-de-vie wordt niet gearomatiseerd.

h)

Vruchten-eau-de-vie mag worden verzoet met het oog op het op smaak afmaken van het product. Het eindproduct mag echter niet meer dan 18 gram per liter aan zoetstoffen bevatten, uitgedrukt als invertsuiker.

i)

De wettelijke benaming van vruchten-eau-de-vie is "eau-de-vie", aangevuld met de naam van de vrucht, bes of groente. In het Bulgaars, Tsjechisch, Grieks, Kroatisch, Pools, Roemeens, Slowaaks en Sloveens mag de wettelijke benaming worden uitgedrukt met de naam van de vrucht, bes of groente, aangevuld met een suffix wanneer de naam is uitgedrukt.

Als alternatief

i)

mag de in de eerste alinea vermelde wettelijke benaming "-wasser" worden gebruikt, in combinatie met de naam van de vrucht; of

ii)

mogen in de volgende gevallen de volgende wettelijke benamingen worden gebruikt:

"kirsch" voor kersen-eau-de-vie (Prunus avium (L.) L.);

"plum", "quetsch" of "slivovitz" voor pruimen-eau-de-vie (Prunis Domestica L.);

"mirabelle" voor mirabellen-eau-de-vie (Prunus domestica L. subsp. syriaca (Borkh.) Janch. ex Mansf.);

"fruit of arbutus" voor aardbeiboom-eau-de-vie (Arbutus unedo L.);

"Golden Delicious" voor appel-eau-de-vie (Malus domestica var. "Golden Delicious");

"Obstler", voor een vruchten-eau-de-vie bereid van fruit, met of zonder bessen, mits ten minste 85 % van het beslag afkomstig is van verschillende variëteiten appels, peren of beiden.

De benaming "Williams" of "williams" mag alleen worden gebruikt voor het in de handel brengen van peren-eau-de-vie die uitsluitend uit peren van het ras "Williams" is verkregen.

Indien het gevaar bestaat dat de eindverbruiker een van de in het onderhavige punt bedoelde wettelijke benamingen zonder het woord "eau-de-vie" niet gemakkelijk begrijpt, wordt in de omschrijving, presentatie en etikettering de term "eau-de-vie" vermeld, eventueel met een toelichting.

j)

Indien twee of meer soorten vruchten, bessen of groenten samen zijn gedistilleerd, wordt het product in de handel gebracht met de wettelijke benaming:

"vruchten-eau-de-vie" voor gedistilleerde dranken die uitsluitend zijn bereid door distillatie van vruchten of bessen of beiden; hetzij

"groenten-eau-de-vie" voor gedistilleerde dranken die uitsluitend zijn bereid door distillatie van groenten; hetzij

"vruchten- en groenten-eau-de-vie" voor gedistilleerde dranken die uitsluitend zijn bereid door distillatie van een combinatie van vruchten, bessen en groenten.

Deze wettelijke benaming mag worden aangevuld met de naam van elk van die vruchten-, bessen- of groentesoorten, vermeld in afnemende volgorde van de gebruikte hoeveelheden.

10.   Appelcider-eau-de-vie, appel- en perencider-eau-de-vie en perencider-eau-de-vie

a)

Appelcider-eau-de-vie, appel- en perencider-eau-de-vie en perencider-eau-de-vie zijn gedistilleerde dranken die aan de volgende vereisten voldoen:

i)

ze zijn uitsluitend verkregen door appelcider of perencider tot minder dan 86 % vol. te distilleren op zodanige wijze dat het distillaat een aroma en een smaak heeft die afkomstig zijn van de vruchten;

ii)

ze hebben een gehalte aan vluchtige stoffen dat ten minste 200 gram per hectoliter alcohol van 100 % vol. bedraagt;

iii)

zij hebben een gehalte aan methanol dat ten hoogste 1 000 gram per hectoliter alcohol van 100 % vol. bedraagt.

b)

Het alcoholvolumegehalte van appelcider-eau-de-vie, appel- en perencider-eau-de-vie en perencider-eau-de-vie bedraagt ten minste 37,5 %.

c)

Er mag geen alcohol, al dan niet verdund, aan worden toegevoegd.

d)

Appelcider-eau-de-vie, appel- en perencider-eau-de-vie en perencider-eau-de-vie worden niet gearomatiseerd. Dit sluit traditionele productiemethoden niet uit.

e)

Als middel om de kleur aan te passen, mag aan appelcider-eau-de-vie, appel- en perencider-eau-de-vie en perencider-eau-de-vie uitsluitend karamel worden toegevoegd.

f)

Appelcider-eau-de-vie, appel- en perencider-eau-de-vie en perencider-eau-de-vie mogen worden verzoet met het oog op het op smaak afmaken van het product. Het eindproduct mag echter niet meer dan 15 gram per liter aan zoetstoffen bevatten, uitgedrukt als invertsuiker.

g)

De wettelijke benaming luidt:

"appelcider-eau-de-vie" voor gedistilleerde dranken die uitsluitend zijn bereid door distillatie van appelcider;

"perencider-eau-de-vie" voor gedistilleerde dranken die uitsluitend zijn bereid door distillatie van perencider; of

"appel- en perencider-eau-de-vie" voor gedistilleerde dranken die uitsluitend zijn bereid door distillatie van appel-en-perencider.

11.   Honing-eau-de-vie

a)

Honing-eau-de-vie is een gedistilleerde drank die aan de volgende vereisten voldoet:

i)

hij is uitsluitend verkregen door vergisting en distillatie van een beslag van honing;

ii)

hij is gedistilleerd tot minder dan 86 % vol. op zodanige wijze dat het distillaat de organoleptische kenmerken heeft die afkomstig zijn van de gebruikte grondstof.

b)

Het alcoholvolumegehalte van honing-eau-de-vie bedraagt ten minste 35 %.

c)

Er mag geen alcohol, al dan niet verdund, aan worden toegevoegd.

d)

Honing-eau-de-vie wordt niet gearomatiseerd.

e)

Als middel om de kleur aan te passen mag aan honing-eau-de-vie uitsluitend karamel worden toegevoegd.

f)

Honing-eau-de-vie mag uitsluitend worden verzoet met honing met het oog op het op smaak afmaken van het product. Het eindproduct mag echter niet meer dan 20 gram per liter aan honing bevatten, uitgedrukt als invertsuiker.

12.    Hefebrand of moer-eau-de-vie

a)

Hefebrand of moer-eau-de-vie is een gedistilleerde drank die uitsluitend is verkregen door distillatie tot minder dan 86 % vol. van wijnmoer, biermoer of moer van vergiste vruchten.

b)

Het alcoholvolumegehalte van Hefebrand of moer-eau-de-vie bedraagt ten minste 38 %.

c)

Er mag geen alcohol, al dan niet verdund, aan worden toegevoegd.

d)

Hefebrand of moer-eau-de-vie wordt niet gearomatiseerd.

e)

Als middel om de kleur aan te passen mag aan Hefebrand of moer-eau-de-vie uitsluitend karamel worden toegevoegd.

f)

Hefebrand of moer-eau-de-vie mag worden verzoet met het oog op het op smaak afmaken van het product. Het eindproduct mag echter niet meer dan 20 gram per liter aan zoetstoffen bevatten, uitgedrukt als invertsuiker.

g)

De wettelijke benaming "Hefebrand" of moer-eau-de-vie wordt aangevuld met de naam van de gebruikte grondstoffen.

13.   Bierbrandewijn

a)

Bierbrandewijn is een gedistilleerde drank die uitsluitend is bereid door vers bier rechtstreeks onder normale druk tot een alcoholvolumegehalte van minder dan 86 % te distilleren op zodanige wijze dat het aldus verkregen distillaat organoleptische kenmerken bezit die afkomstig zijn van het bier.

b)

Het alcoholvolumegehalte van bierbrandewijn bedraagt ten minste 38 %.

c)

Er mag geen alcohol, al dan niet verdund, aan worden toegevoegd.

d)

Bierbrandewijn wordt niet gearomatiseerd.

e)

Als middel om de kleur aan te passen mag aan bierbrandewijn uitsluitend karamel worden toegevoegd.

f)

Bierbrandewijn mag worden verzoet met het oog op het op smaak afmaken van het product. Het eindproduct mag echter niet meer dan 20 gram per liter aan zoetstoffen bevatten, uitgedrukt als invertsuiker.

14.    Topinambur of aardpeer-eau-de-vie

a)

Topinambur of aardpeer-eau-de-vie is een gedistilleerde drank die uitsluitend door vergisting en distillatie tot minder dan 86 % vol. van knollen van de aardpeer (Helianthus tuberosus L.) is verkregen.

b)

Het alcoholvolumegehalte van topinambur of aardpeer-eau-de-vie bedraagt ten minste 38 %.

c)

Er mag geen alcohol, al dan niet verdund, aan worden toegevoegd.

d)

Topinambur of aardpeer-eau-de-vie wordt niet gearomatiseerd.

e)

Als middel om de kleur aan te passen mag aan topinambur of aardpeer-eau-de-vie uitsluitend karamel worden toegevoegd.

f)

Topinambur of aardpeer-eau-de-vie mag worden verzoet met het oog op het op smaak afmaken van het product. Het eindproduct mag echter niet meer dan 20 gram per liter aan zoetstoffen bevatten, uitgedrukt als invertsuiker.

15.   Wodka

a)

Wodka is een gedistilleerde drank die is verkregen uit ethylalcohol uit landbouwproducten, welke ethylalcohol is bereid door hetzij:

aardappelen en/of granen,

hetzij andere landbouwgrondstoffen,

met behulp van gist te vergisten en het aldus verkregen product te distilleren op zodanige wijze dat de organoleptische kenmerken van de gebruikte grondstoffen en van de bij de vergisting gevormde bijproducten selectief worden verzwakt.

Dit procedé mag worden gevolgd door aanvullende distillatie en/of een behandeling met geschikte technische hulpstoffen, met inbegrip van actieve kool, om het product bijzondere organoleptische kenmerken te geven.

De maximale residugehalten voor ethylalcohol uit landbouwproducten die wordt gebruikt om wodka te bereiden, zijn die welke in artikel 5, onder d), zijn vastgesteld, met dat verschil dat het methanolgehalte in het eindproduct niet meer mag bedragen dan 10 gram per hectoliter alcohol van 100 % vol.

b)

Het alcoholvolumegehalte van wodka bedraagt ten minste 37,5 %.

c)

Geen andere aroma's mogen worden toegevoegd dan natuurlijke aromastoffen en/of aromatiserende preparaten die aanwezig zijn in het distillaat van de vergiste grondstoffen. Daarnaast mogen aan het product bijzondere organoleptische kenmerken worden gegeven, mits deze niet het overheersende aroma uitmaken.

d)

Wodka wordt niet gekleurd.

e)

Wodka mag worden verzoet met het oog op het op smaak afmaken van het product. Het eindproduct mag echter niet meer dan 8 gram per liter aan zoetstoffen bevatten, uitgedrukt als invertsuiker.

f)

Op de omschrijving, presentatie of etikettering van wodka die niet uitsluitend is bereid uit aardappelen of granen of beide, wordt de vermelding "bereid uit …" goed zichtbaar aangebracht, aangevuld met de naam van de grondstoffen die zijn gebruikt voor de productie van de ethylalcohol uit landbouwproducten. Deze aanduiding is in hetzelfde gezichtsveld aangebracht als de wettelijke benaming.

g)

Als alternatief mag in elke lidstaat de wettelijke benaming "vodka" worden gebruikt.

16.   Eau-de-vie (aangevuld met de naam van de vrucht, de bes of de noot), verkregen door maceratie en distillatie

a)

Eau-de-vie (aangevuld met de naam van de vrucht, de bes of de noot), verkregen door maceratie en distillatie is een gedistilleerde drank die aan de volgende vereisten voldoet:

i)

hij is verkregen door:

maceratie van onder punt ii) genoemde vruchten, bessen of noten, hetzij gedeeltelijk vergist, hetzij niet vergist, eventueel aangevuld, per 100 kg vergiste vruchten, bessen of noten, met ten hoogste 20 l ethylalcohol uit landbouwproducten of met uit dezelfde vruchten, bessen of noten verkregen eau-de-vie of distillaat of met een combinatie daarvan,

gevolgd door distillatie; elke distillatie wordt uitgevoerd tot minder dan 86 % vol.;

ii)

hij is bereid uit de volgende vruchten, bessen of noten:

appelbessen (Aronia Medik. nom cons.),

zwarte appelbessen (Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott),

tamme kastanjes (Castanea sativa Mill.),

citrusvruchten (Citrus spp.),

hazelnoten (Corylus avellana L.),

kraaiheidebessen (Empetrum nigrum L.),

aardbeien (Fragaria spp.),

duindoornbessen (Hippophae rhamnoides L.),

hulstbessen (Ilex aquifolium en Ilex cassine L.),

kornoeljevruchten (Cornus mas),

walnoten (Juglans regia L.),

bananen (Musa spp.),

mirtebessen (Myrtus communis L.),

cactusvijgen (Opuntia ficus-indica (L.) Mill.),

passievruchten (Passiflora edulis Sims),

vogelkers (Prunus domestica L.),

sleepruimen (Prunus spinosa L.),

zwarte bessen (Ribes nigrum L.),

witte aalbessen (Ribes niveum Lindl.),

aalbessen (Ribes rubrum L.),

kruisbessen (Ribes uva-crispa L. syn. Ribes grossularia),

rozenbottels (Rosa canina L.),

poolbramen (Rubus arcticus L.),

kruipbramen (Rubus chamaemorus L.),

bramen (Rubus sect. Rubus),

frambozen (Rubus idaeus L.),

vlierbessen (Sambucus nigra L.),

lijsterbessen (Sorbus aucuparia L.),

peerlijsterbessen (Sorbus domestica L.),

elsbessen (Sorbus torminalis (L.) Crantz),

ambarellas of kedondongs (Spondias dulcis Parkinson),

mombinpruimen (Spondias mombin L.),

blauwe bessen (Vaccinium corymbosum L.),

kleine veenbessen (Vaccinium oxycoccos L.),

blauwe bosbessen (Vaccinium myrtillus L.),

rode bosbessen (Vaccinium vitis-idaea L.).

b)

Het alcoholvolumegehalte van eau-de-vie (aangevuld met de naam van de vrucht, de bes of de noot), verkregen door maceratie en distillatie, bedraagt ten minste 37,5 %.

c)

Eau-de-vie (aangevuld met de naam van de vrucht, de bes of de noot), verkregen door maceratie en distillatie, wordt niet gearomatiseerd.

d)

Eau-de-vie (aangevuld met de naam van de vrucht, de bes of de noot), verkregen door maceratie en distillatie, wordt niet gekleurd.

e)

Niettegenstaande punt d) en in afwijking van levensmiddelencategorie 14.2.6 van deel E van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008, mag karamel worden gebruikt om de kleur te corrigeren van eau-de-vie (aangevuld met de naam van de vrucht, de bes of de noot), verkregen door maceratie en distillatie, dat gedurende minstens een jaar is gerijpt in contact met hout.

f)

Eau-de-vie (aangevuld met de naam van de vrucht, de bes of de noot), verkregen door maceratie en distillatie mag worden verzoet met het oog op het op smaak afmaken van het product. Het eindproduct mag echter niet meer dan 18 gram per liter aan zoetstoffen bevatten, uitgedrukt als invertsuiker.

g)

Voor de omschrijving, presentatie en etikettering van eau-de-vie (aangevuld met de naam van de vrucht, de bes of de noot), verkregen door maceratie en distillatie, geldt dat in de omschrijving, de presentatie of de etikettering de woorden "verkregen door maceratie en distillatie" moeten voorkomen in letters van hetzelfde type, dezelfde grootte en dezelfde kleur en in hetzelfde gezichtsveld als de woorden "eau-de-vie" (aangevuld met de naam van de vrucht, de bes of de noot), waarbij in het geval van flessen een en ander op het buiketiket moet staan.

17.    Geist (aangevuld met de naam van de vrucht of de gebruikte grondstoffen)

a)

Geist (aangevuld met de naam van de vrucht of de gebruikte grondstoffen) is een gedistilleerde drank die wordt bereid door in categorie 16, onder a), ii), vermelde niet-vergiste vruchten en bessen, dan wel groenten, noten of andere plantaardige materialen zoals kruiden of rozenblaadjes of paddenstoelen te macereren in ethylalcohol uit landbouwproducten, gevolgd door distillatie tot minder dan 86 % vol.

b)

Het alcoholvolumegehalte van Geist (aangevuld met de naam van de vrucht of de gebruikte grondstoffen) bedraagt ten minste 37,5 %.

c)

Geist (aangevuld met de naam van de vrucht of de gebruikte grondstoffen) wordt niet gearomatiseerd.

d)

Geist (aangevuld met de naam van de vrucht of de gebruikte grondstoffen) wordt niet gekleurd.

e)

Geist (aangevuld met de naam van de vrucht of de gebruikte grondstoffen), mag worden verzoet met het oog op het op smaak afmaken van het product. Het eindproduct mag echter niet meer dan 10 gram per liter aan zoetstoffen bevatten, uitgedrukt als invertsuiker.

f)

De benaming "-geist", voorafgegaan door een term anders dan de naam van een vrucht, plant of andere ruwe grondstof, mag de wettelijke benaming van andere eau-de-vies en alcoholische dranken aanvullen, mits een dergelijk gebruik niet misleidend is voor de consument.

18.   Gentiaan

a)

Gentiaan is een gedistilleerde drank die uit een gentiaandistillaat op basis van vergiste gentiaanwortels wordt bereid, al dan niet met toevoeging van ethylalcohol uit landbouwproducten.

b)

Het alcoholvolumegehalte van gentiaan bedraagt ten minste 37,5 % vol.

c)

Gentiaan wordt niet gearomatiseerd.

19.   Met jeneverbessen gearomatiseerde gedistilleerde drank

a)

Een met jeneverbessen gearomatiseerde gedistilleerde drank is een gedistilleerde drank die is bereid door ethylalcohol uit landbouwproducten of granen-eau-de-vie of granendistillaat of een combinatie daarvan te aromatiseren met jeneverbessen (Juniperus communis L. of Juniperus oxicedrus L.).

b)

Het alcoholvolumegehalte van met jeneverbessen gearomatiseerde gedistilleerde drank bedraagt ten minste 30 %.

c)

Naast jeneverbessen mogen aromastoffen, aromatiserende preparaten, planten met aromatische eigenschappen of delen van planten met aromatische eigenschappen of een combinatie daarvan worden gebruikt, maar de organoleptische kenmerken van de jeneverbes moeten, ook al is het in mindere mate, waarneembaar zijn.

d)

Voor een met jeneverbessen gearomatiseerde gedistilleerde drank mag de wettelijke benaming "Wacholder" of "genebra" worden gebruikt.

20.    Gin

a)

Gin is een met jeneverbessen gearomatiseerde gedistilleerde drank die is verkregen door ethylalcohol uit landbouwproducten te aromatiseren met jeneverbessen (Juniperus communis L.).

b)

Het alcoholvolumegehalte van gin bedraagt ten minste 37,5 %.

c)

Bij de bereiding van gin mogen uitsluitend aromastoffen en/of aromatiserende preparaten worden gebruikt, op zodanige wijze dat de smaak van jeneverbessen overheerst.

d)

De term "gin" mag worden aangevuld met de term "dry" op voorwaarde dat niet meer dan 0,1 gram zoetstoffen per liter eindproduct worden toegevoegd uitgedrukt als invertsuiker.

21.   Gedistilleerde gin

a)

Gedistilleerde gin is:

i)

een met jeneverbessen gearomatiseerde gedistilleerde drank die uitsluitend is verkregen door ethylalcohol uit landbouwproducten met een aanvankelijk alcoholgehalte van ten minste 96 % vol. met gebruikmaking van jeneverbessen (Juniperus communis L.) en andere natuurlijke plantaardige materialen te distilleren, met dien verstande dat de smaak van de jeneverbes moet overheersen;

ii)

een combinatie van het product van een dergelijke distillatie en ethylalcohol uit landbouwproducten met dezelfde samenstelling, dezelfde zuiverheid en hetzelfde alcoholgehalte; om gedistilleerde gin te aromatiseren mogen ook aromastoffen en/of aromatiserende preparaten zoals bedoeld in categorie 20, onder c), worden gebruikt.

b)

Het alcoholvolumegehalte van gedistilleerde gin bedraagt ten minste 37,5 %.

c)

Gin die wordt bereid door louter toevoeging van essences of aroma's aan ethylalcohol uit landbouwproducten wordt niet als gedistilleerde gin beschouwd.

d)

De term "gedistilleerde gin" mag worden aangevuld met de term "dry" op voorwaarde dat niet meer dan 0,1 gram zoetstoffen per liter eindproduct worden toegevoegd uitgedrukt als invertsuiker.

22.    London gin

a)

London gin is een gedistilleerde gin die aan de volgende vereisten voldoet:

i)

hij is uitsluitend bereid op basis van ethylalcohol uit landbouwproducten die geen hoger gehalte aan methanol mag hebben dan 5 gram per hectoliter alcohol van 100 % vol. en de aromatisering gebeurt uitsluitend door ethylalcohol uit landbouwproducten met gebruikmaking van alle gebruikte natuurlijke plantaardige materialen te distilleren;

ii)

het aldus verkregen distillaat moet een alcoholvolumegehalte van ten minste 70 % hebben;

iii)

eventueel nog toegevoegde ethylalcohol uit landbouwproducten voldoet aan de in artikel 5 vastgestelde vereisten, maar mag geen hoger gehalte aan methanol bevatten dan 5 gram per hectoliter alcohol van 100 % vol;

iv)

hij wordt niet gekleurd;

v)

er wordt niet meer dan 0,1 gram zoetstoffen per liter eindproduct toegevoegd, uitgedrukt als invertsuiker;

vi)

er worden geen andere ingrediënten toegevoegd dan water.

b)

Het alcoholvolumegehalte van London gin bedraagt ten minste 37,5 %.

c)

De term "London gin" mag worden aangevuld met de term "dry".

23.   Met karwij gearomatiseerde gedistilleerde drank of Kümmel

a)

Een met karwij gearomatiseerde gedistilleerde drank of Kümmel is een gedistilleerde drank die is verkregen door ethylalcohol uit landbouwproducten te aromatiseren met karwij (Carum carvi L.).

b)

Het alcoholvolumegehalte van een met karwij gearomatiseerde gedistilleerde drank of Kümmel bedraagt ten minste 30 %.

c)

Als aanvulling mogen andere aromastoffen en/of aromatiserende preparaten worden gebruikt, maar de smaak van karwij moet overheersen.

24.    Akvavit of aquavit

a)

Akvavit of aquavit is een met karwij en/of dillezaad gearomatiseerde gedistilleerde drank die is bereid met ethylalcohol uit landbouwproducten en is gearomatiseerd met een distillaat van kruiden of specerijen.

b)

Het alcoholvolumegehalte van akvavit of aquavit bedraagt ten minste 37,5 %.

c)

Als aanvulling mogen andere natuurlijke aromastoffen en/of aromatiserende preparaten worden gebruikt, maar het aroma van deze drank moet grotendeels afkomstig zijn van distillaten van karwijzaad (Carum carvi L.) en/of dillezaad (Anethum graveolens L.), waarbij het gebruik van etherische oliën is verboden.

d)

De bittere stoffen mogen de smaak niet sterk overheersen; het gehalte aan droge stof mag niet meer dan 1,5 gram per 100 ml bedragen.

25.   Met anijs gearomatiseerde gedistilleerde drank

a)

Een met anijs gearomatiseerde gedistilleerde drank is een gedistilleerde drank die wordt bereid door ethylalcohol uit landbouwproducten met natuurlijke extracten van steranijs (Illicium verum Hook f.), groene anijs (Pimpinella anisum L.), venkel (Foeniculum vulgare Mill.) of welke andere plant ook die hetzelfde aromatische hoofdbestanddeel bevat, te aromatiseren met behulp van een van de volgende procedés of een combinatie daarvan:

i)

maceratie en/of distillatie;

ii)

distillatie van de alcohol met gebruikmaking van de zaden of andere delen van de bovengenoemde planten;

iii)

toevoeging van door distillatie verkregen natuurlijke extracten van door een anijsaroma gekenmerkte planten.

b)

Het alcoholvolumegehalte van een met anijs gearomatiseerde gedistilleerde drank bedraagt ten minste 15 %.

c)

Een met anijs gearomatiseerde gedistilleerde drank mag alleen gearomatiseerd worden met aromatiserende preparaten en natuurlijke aromastoffen.

d)

Als aanvulling mogen andere natuurlijke plantaardige extracten of aromatische zaden worden gebruikt, maar de smaak van anijs moet blijven overheersen.

26.    Pastis

a)

Pastis is een met anijs gearomatiseerde gedistilleerde drank die tevens natuurlijke extracten van zoethout (Glycyrrhiza spp.) bevat, wat de aanwezigheid tot gevolg heeft enerzijds van "chalconen" genoemde kleurstoffen, en anderzijds van glycyrrhizinezuur, waarvan het minimum- en het maximumgehalte respectievelijk 0,05 en 0,5 gram per liter bedragen.

b)

Het alcoholvolumegehalte van pastis bedraagt ten minste 40 %.

c)

Pastis mag alleen gearomatiseerd worden met aromatiserende preparaten en natuurlijke aromastoffen.

d)

Pastis bevat minder dan 100 g zoetstoffen per liter, uitgedrukt in invertsuiker, en heeft een minimum- en een maximumgehalte aan anethool van respectievelijk 1,5 en 2 g per liter.

27.    Pastis de Marseille

a)

Pastis de Marseille is een pastis met een sterke anijssmaak en een anethoolgehalte van tussen de 1,9 en 2,1 gram per liter.

b)

Het alcoholvolumegehalte van pastis de Marseille bedraagt ten minste 45 %.

c)

Pastis de Marseille mag alleen gearomatiseerd worden met aromatiserende preparaten en natuurlijke aromastoffen.

28.    Anis of janeževec

a)

Anis of janeževec is een met anijs gearomatiseerde gedistilleerde drank waarvan het kenmerkende aroma uitsluitend afkomstig is van groene anijs (Pimpinella anisum L.), steranijs (Illicium verum Hook f.) of venkel (Foeniculum vulgare Mill.) of een combinatie daarvan.

b)

Het alcoholvolumegehalte van anis of janeževec bedraagt ten minste 35 %.

c)

Anis of janeževec mag alleen gearomatiseerd worden met aromatiserende preparaten en natuurlijke aromastoffen.

29.   Gedistilleerde anis

a)

Gedistilleerde anis is anis die met gebruikmaking van de in categorie 28, onder a), genoemde zaden gedistilleerde alcohol en, in het geval van geografische aanduidingen, mastiek of andere aromatische zaden, planten en vruchten bevat, waarbij die alcohol ten minste 20 % van het alcoholgehalte van de gedistilleerde anis uitmaakt.

b)

Het alcoholvolumegehalte van gedistilleerde anis bedraagt ten minste 35 %.

c)

Gedistilleerde anis mag alleen gearomatiseerd worden met aromatiserende preparaten en natuurlijke aromastoffen.

30.   Gedistilleerde drank met bittere smaak of bitter

a)

Een gedistilleerde drank met bittere smaak of bitter is een gedistilleerde drank met een overheersend bittere smaak die wordt verkregen door aromatisering van ethylalcohol uit landbouwproducten of distillaat uit landbouwproducten of beide met aromastoffen of aromatiserende preparaten of beide.

b)

Het alcoholvolumegehalte van een gedistilleerde drank met bittere smaak of bitter bedraagt ten minste 15 %.

c)

Onverminderd het gebruik van dergelijke termen in de presentatie en etikettering van levensmiddelen anders dan gedistilleerde drank, mag een gedistilleerde drank met bittere smaak of bitter ook in de handel worden gebracht met de benamingen "amer" of "bitter", al dan niet gecombineerd met een andere term.

d)

Niettegenstaande punt c) mag de term "amer" of "bitter" worden gebruikt in de omschrijving, presentatie en etikettering van gedistilleerde drank met bittere smaak.

31.   Gearomatiseerde wodka

a)

Gearomatiseerde wodka of vodka is wodka of vodka waaraan een overheersend aroma is gegeven dat niet het aroma is van de grondstoffen die zijn gebruikt voor de productie van de wodka.

b)

Het alcoholvolumegehalte van gearomatiseerde wodka bedraagt ten minste 37,5 %.

c)

Gearomatiseerde wodka mag verzoeting, blending, aromatisering, rijping of kleuring hebben ondergaan.

d)

Indien gearomatiseerde wodka wordt verzoet, mag het eindproduct niet meer dan 100 gram per liter aan zoetstoffen bevatten, uitgedrukt als invertsuiker.

e)

De wettelijke benaming van gearomatiseerde wodka mag ook de naam van enig overheersend aroma gecombineerd met het woord "wodka" zijn. De term "wodka" mag in alle officiële talen van de Unie worden vervangen door "vodka".

32.   Met sleepruimen gearomatiseerde gedistilleerde drank of pacharán

a)

Met sleepruimen gearomatiseerde gedistilleerde drank of pacharán is een gedistilleerde drank die een overheersende smaak van sleepruimen heeft en wordt bereid door sleepruimen (Prunus spinosa) te macereren in ethylalcohol uit landbouwproducten en door natuurlijke anijsextracten en/of anijsdistillaten toe te voegen.

b)

Het minimaal alcoholvolumegehalte van een met sleepruimen gearomatiseerde gedistilleerde drank of pacharán is 25 %.

c)

Voor de bereiding van een met sleepruimen gearomatiseerde gedistilleerde drank of pacharán wordt minimaal 125 g sleepruimen per liter eindproduct gebruikt.

d)

Een met sleepruimen gearomatiseerde gedistilleerde drank of pacharán bevat tussen de 80 en 250 gram zoetstoffen per liter eindproduct bevat, uitgedrukt als invertsuiker.

e)

De organoleptische, kleur- en smaakkenmerken van een met sleepruimen gearomatiseerde gedistilleerde drank of pacharán worden uitsluitend bepaald door het gebruikte fruit en de anijs.

f)

De term "pacharán" mag slechts als wettelijke benaming worden gebruikt indien het product in Spanje is bereid. Als het product buiten Spanje is bereid, mag de term "pacharán" uitsluitend worden gebruikt naast de wettelijke benaming "met sleepruimen gearomatiseerde gedistilleerde drank", mits die term vergezeld gaat van de vermelding: "geproduceerd in …", gevolgd door de naam van de lidstaat of het derde land van bereiding.

33.   Likeur

a)

Likeur is een gedistilleerde drank die:

i)

een gehalte aan zoetstoffen, uitgedrukt in invertsuiker, heeft van ten minste:

70 gram per liter voor kersenlikeur of zure-kersenlikeur, waarvan de ethylalcohol uitsluitend uit kersen- of zure-kersen-eau-de vie bestaat,

80 gram per liter voor likeuren die uitsluitend met gentiaan of een soortgelijke plant of met alsem zijn gearomatiseerd,

100 gram per liter in alle overige gevallen;

ii)

is bereid met ethylalcohol uit landbouwproducten of met een distillaat uit landbouwproducten of met een of meer gedistilleerde dranken of met een combinatie daarvan, die zijn verzoet en waaraan een of meer aroma's, landbouwproducten of voedingsmiddelen zijn toegevoegd.

b)

Het alcoholvolumegehalte van likeur bedraagt ten minste 15 %.

c)

Bij de bereiding van likeur mogen aromastoffen en aromatiserende preparaten worden gebruikt.

De volgende likeuren mogen echter alleen gearomatiseerd worden met aromatiserende voedingsmiddelen, aromatiserende preparaten en natuurlijke aromastoffen:

i)

vruchtenlikeuren:

ananas (Ananas),

citrusvruchten (Citrus L.),

duindoornbessen (Hippophae rhamnoides L.),

moerbeien (Morus alba, Morus rubra),

zure kersen (Prunus cerasus),

kersen (Prunus avium),

zwarte bessen (Ribes nigrum L.),

poolbramen (Rubus arcticus L.),

kruipbramen (Rubus chamaemorus L.),

frambozen (Rubus idaeus L.),

kleine veenbessen (Vaccinium oxycoccos L.),

blauwe bosbessen (Vaccinium myrtillus L.),

rode bosbessen (Vaccinium vitis-idaea L.);

ii)

plantenlikeuren:

génépi (Artemisia genepi),

gentiaan (Gentiana L.),

munt (Mentha L.),

anijs (Pimpinella anisum L.),

d)

In elke lidstaat mag de wettelijke benaming "liqueur" worden gebruikt:

voor likeuren die zijn bereid door maceratie van zure kersen of kersen (Prunus cerasus of Prunus avium) in ethylalcohol uit landbouwproducten, kan als wettelijke benaming de term "guignolet" of "češnjevec" worden gebruikt, met of zonder de term "likeur";

voor likeuren die zijn bereid door maceratie van zure kersen (Prunus cerasus) in ethylalcohol uit landbouwproducten, kan als wettelijke benaming de term "ginja", "ginjinha" of "višnjevec" worden gebruikt, met of zonder de term "likeur";

voor likeuren waarvan het alcoholgehalte uitsluitend afkomstig is van rum, kan als wettelijke benaming de term "punch au rhum" worden gebruikt, met of zonder de term "likeur";

onverminderd artikel 3, punt 2, artikel 10, lid 5, onder b), en artikel 11, kan voor likeuren die melk of melkproducten bevatten, als wettelijke benaming de term "room" worden gebruikt, aangevuld met de naam van de ruwe grondstof die is gebruikt om de likeur zijn overheersend aroma te geven, met of zonder de term "likeur".

e)

De volgende samengestelde termen mogen in de omschrijving, de presentatie en de etikettering van in de Unie bereide likeuren worden gebruikt in het geval dat ethylalcohol uit landbouwproducten of distillaat uit landbouwproducten is gebruikt volgens gangbare productiemethoden:

prune brandy,

orange brandy,

apricot brandy,

cherry brandy,

solbaerrom of zwartebessenrum.

Wat de omschrijving, presentatie en etikettering van de in dit punt bedoelde likeuren betreft, moet de samengestelde term in de etikettering op één regel in uniforme letters van hetzelfde lettertype, dezelfde grootte en dezelfde kleur voorkomen en moet het woord "likeur" er vlakbij staan in letters die niet kleiner zijn dan die welke voor de samengestelde term zijn gebruikt. Indien de alcohol niet afkomstig is van de vermelde gedistilleerde drank, moet de oorsprong ervan op het etiket worden aangegeven in hetzelfde gezichtsveld als dat waarin de samengestelde term en het woord "likeur" of "liqueur" voorkomen, hetzij door te vermelden om welk type alcohol uit landbouwproducten het gaat, hetzij door de vermelding "alcohol uit landbouwproducten" te gebruiken, altijd voorafgegaan door de woorden "vervaardigd uit", "bereid met" of "op basis van".

f)

Onverminderd artikel 11, artikel 12 en artikel 13, lid 4, kan de wettelijke benaming "likeur" worden aangevuld met de naam van een aroma of voedingsmiddel dat het overheersend aroma aan de gedistilleerde drank verleent, mits het aroma op de gedistilleerde drank wordt overgebracht door de aromatiserende voedingsmiddelen, aromatiserende preparaten en natuurlijke aromastoffen, afkomstig van de ruwe grondstof waarnaar wordt verwezen in de naam van het aroma of het voedingsmiddel, alleen aangevuld met aromastoffen indien dit nodig is om het aroma van die ruwe grondstof te versterken.

34.   Crème de (aangevuld met de naam van de betrokken vrucht of van de andere gebruikte grondstof)

a)

"Crème de" (aangevuld met de naam van een betrokken vrucht of andere gebruikte grondstof) is een likeur die een gehalte aan zoetstoffen, uitgedrukt in invertsuiker, van ten minste 250 gram per liter heeft.

b)

Het alcoholvolumegehalte van crème de (aangevuld met de naam van een vrucht of andere gebruikte grondstof) bedraagt ten minste 15 % vol.

c)

Voor deze gedistilleerde drank gelden de in categorie 33 vastgelegde regels betreffende aromastoffen en aromatiserende preparaten in likeuren.

d)

De gebruikte grondstoffen bevatten geen melkproducten.

e)

De vrucht of enige andere grondstof die in de wettelijke benaming wordt gebruikt is de vrucht of grondstof die de likeur zijn overheersend aroma verleent.

f)

De wettelijke benaming mag worden aangevuld met de term "likeur".

g)

De wettelijke benaming "crème de cassis" mag alleen worden gebruikt voor likeuren bereid uit zwarte bessen, met een gehalte aan zoetstoffen van meer dan 400 gram per liter, uitgedrukt in invertsuiker.

35.    Sloe gin

a)

Sloe gin is een likeur die wordt bereid door sleepruimen te macereren in gin en eventueel sleepruimensap toe te voegen.

b)

Het alcoholvolumegehalte van sloe gin bedraagt ten minste 25 % vol.

c)

Bij de bereiding van sloe gin mogen uitsluitend natuurlijke aromastoffen en aromatiserende preparaten worden gebruikt.

d)

De wettelijke benaming mag worden aangevuld met de term "likeur".

36.    Sambuca

a)

Sambuca is een kleurloze met anijs gearomatiseerde likeur die aan de volgende vereisten voldoet:

i)

hij bevat distillaten van groene anijs (Pimpinella anisum L.), steranijs (Illicium verum L.) of andere aromatische kruiden;

ii)

hij heeft een gehalte aan zoetstoffen, uitgedrukt in invertsuiker, van ten minste 350 gram per liter;

iii)

hij heeft een gehalte aan natuurlijk anethool van ten minste 1 maar niet meer dan 2 gram per liter.

b)

Het alcoholvolumegehalte van sambuca bedraagt ten minste 38 %.

c)

Voor sambuca gelden de in categorie 33 vastgelegde regels betreffende aromastoffen en aromatiserende preparaten in likeuren.

d)

Sambuca wordt niet gekleurd.

e)

De wettelijke benaming mag worden aangevuld met de term "likeur".

37.    Maraschino, marrasquino of maraskino

a)

Maraschino, marrasquino of maraskino is een kleurloze likeur die hoofdzakelijk met behulp van een distillaat van marascakersen of van het product van de maceratie van marascakersen of delen daarvan in ethylalcohol uit landbouwproducten of een distillaat van marascakersen is gearomatiseerd en die een gehalte aan zoetstoffen, uitgedrukt in invertsuiker, van ten minste 250 gram per liter heeft.

b)

Het alcoholvolumegehalte van maraschino, marrasquino of maraskino bedraagt ten minste 24 % vol.

c)

Voor maraschino, marrasquino of maraskino gelden de in categorie 33 vastgelegde regels betreffende aromastoffen en aromatiserende preparaten in likeuren.

d)

Maraschino, marrasquino of maraskino worden niet gekleurd.

e)

De wettelijke benaming mag worden aangevuld met de term "likeur".

38.    Nocino of orehovec

a)

Nocino of orehovec is een likeur die hoofdzakelijk door maceratie, of maceratie en distillatie, van hele, onrijpe walnoten (Juglans regia L.), is gearomatiseerd en die een gehalte aan zoetstoffen, uitgedrukt in invertsuiker, van ten minste 100 gram per liter heeft.

b)

Het alcoholvolumegehalte van nocino of orehovec bedraagt ten minste 30 % vol.

c)

Voor nocino of orehovec gelden de in categorie 33 vastgelegde regels betreffende aromastoffen en aromatiserende preparaten in likeuren.

d)

De wettelijke benaming mag worden aangevuld met de term "likeur".

39.   Eierlikeur, advocaat, avocat of advokat

a)

Eierlikeur of advocaat of avocat of advokat is een likeur, al dan niet gearomatiseerd, die bereid is op basis van ethylalcohol uit landbouwproducten, distillaat uit landbouwproducten of gedistilleerde drank, of een combinatie daarvan, en die de ingrediënten kwaliteitseigeel, eiwit en suiker of honing bevat. Het gehalte aan suiker of honing, uitgedrukt in invertsuiker, bedraagt ten minste 150 gram per liter. Het gehalte aan kwaliteitseigeel bedraagt ten minste 140 gram per liter eindproduct. Wanneer eieren worden gebruikt van een andere soort kip dan Gallus gallus, wordt dit vermeld op het etiket.

b)

Het alcoholvolumegehalte van eierlikeur of advocaat of avocat of advokat bedraagt ten minste 14 %.

c)

Bij de bereiding van advocaat of avocat of advokat mogen uitsluitend aromatiserende voedingsmiddelen, aromastoffen en aromatiserende preparaten worden gebruikt.

d)

Bij de bereiding van eierlikeur of advocaat of avocat of advokat mogen zuivelproducten worden gebruikt.

40.   Likeur met ei

a)

Likeur met ei is een likeur, al dan niet gearomatiseerd, die bereid is op basis van ethylalcohol uit landbouwproducten, distillaat uit landbouwproducten of gedistilleerde drank, of een combinatie daarvan, en die de kenmerkende ingrediënten kwaliteitseigeel, eiwit en suiker en/of honing bevat. Het gehalte aan suiker of honing, uitgedrukt in invertsuiker, bedraagt ten minste 150 gram per liter. Het gehalte aan eigeel bedraagt ten minste 70 gram per liter eindproduct.

b)

Het alcoholvolumegehalte van likeur met ei bedraagt ten minste 15 % vol.

c)

Bij de bereiding van likeur met ei mogen uitsluitend aromatiserende voedingsmiddelen, natuurlijke aromastoffen en aromatiserende preparaten worden gebruikt.

d)

Bij de bereiding van likeur met ei mogen zuivelproducten worden gebruikt.

41.    Mistrà

a)

Mistrà is een kleurloze met anijszaad of met natuurlijk anethool gearomatiseerde gedistilleerde drank die aan de volgende vereisten voldoet:

i)

hij heeft een anethoolgehalte van ten minste 1 doch niet meer dan 2 gram per liter;

ii)

er is eventueel een distillaat van aromatische kruiden aan toegevoegd;

iii)

hij is niet verzoet.

b)

Het alcoholvolumegehalte van mistrà bedraagt ten minste 40 % doch niet meer dan 47 %.

c)

Mistrà mag alleen gearomatiseerd worden met aromatiserende preparaten en natuurlijke aromastoffen.

d)

Mistrà wordt niet gekleurd.

42.    Väkevä glögi of spritglögg

a)

Väkevä glögi of spritglögg is een gedistilleerde drank die wordt bereid door wijn of wijnbouwproducten en ethylalcohol uit landbouwproducten met het aroma van kruidnagel of kaneel, of beide, te aromatiseren door middel van een van de volgende procedés of een combinatie daarvan:

i)

maceratie of distillatie,

ii)

distillatie van de alcohol met gebruikmaking van delen van de bovengenoemde planten,

iii)

toevoeging van natuurlijke aromastoffen van kruidnagel of kaneel.

b)

Het alcoholvolumegehalte van väkevä glögi of spritglögg bedraagt ten minste 15 %.

c)

Väkevä glögi of spritglögg mag alleen worden gearomatiseerd worden met aromastoffen, aromatiserende preparaten of overige aroma's, maar het aroma van de in punt a) gespecificeerde specerijen moet overheersen.

d)

Het gehalte aan wijn of wijnbouwproducten mag niet meer dan 50 % van het eindproduct bedragen.

43.    Berenburg of beerenburg

a)

Berenburg of beerenburg is een gedistilleerde drank die aan de volgende vereisten voldoet:

i)

hij is gebaseerd op ethylalcohol uit landbouwproducten;

ii)

hij wordt bereid door maceratie van vruchten of planten of delen daarvan;

iii)

hij bevat als een specifiek aroma distillaat van gentiaanwortel (Gentiana lutea L.), van jeneverbessen (Juniperus communis L.) en van laurierbladeren (Laurus nobilis L.);

iv)

hij heeft een kleur die varieert tussen lichtbruin en donkerbruin;

v)

hij kan verzoet zijn tot een gehalte aan zoetstoffen, uitgedrukt in invertsuiker, van ten hoogste 20 gram per liter.

b)

Het alcoholvolumegehalte van berenburg of beerenburg bedraagt ten minste 30 %.

c)

Berenburg of beerenburg mag alleen gearomatiseerd worden met aromatiserende preparaten en natuurlijke aromastoffen.

44.   Honingnectar of medenectar

a)

Honingnectar of medenectar is een gedistilleerde drank die wordt bereid door een gegist beslag van honing te vermengen met honingdistillaat en/of ethylalcohol uit landbouwproducten, en waarin het volumegehalte van gegist honingbeslag ten minste 30 % bedraagt.

b)

Het alcoholvolumegehalte van honingnectar of medenectar bedraagt ten minste 22 %.

c)

Honingnectar of medenectar mag alleen gearomatiseerd worden met aromatiserende preparaten en natuurlijke aromastoffen, met dien verstande dat de honingsmaak moet overheersen.

d)

Honingnectar of medenectar mag uitsluitend worden verzoet met honing.


BIJLAGE II

SPECIFIEKE VOORSCHRIFTEN VOOR BEPAALDE GEDISTILLEERDE DRANKEN

1.   Rum-Verschnitt is een in Duitsland bereid product dat wordt verkregen door rum en ethylalcohol uit landbouwproducten aldus te vermengen dat ten minste 5 % van de in het eindproduct aanwezige alcohol afkomstig is van rum. Het alcoholvolumegehalte van Rum-Verschnitt bedraagt ten minste 37,5 %. Het woord "Verschnitt" komt in de omschrijving, de presentatie of op de etikettering voor in letters van hetzelfde type, dezelfde grootte en dezelfde kleur als die van, en op dezelfde regel als, het woord "Rum", waarbij dit in het geval van flessen op het buiketiket moet zijn. De wettelijke benaming van dit product is "gedistilleerde drank". Indien Rum-Verschnitt buiten de Duitse markt in de handel wordt gebracht, wordt de alcoholische samenstelling ervan op het etiket vermeld.

2.   Slivovice is een in Tsjechië bereid product dat wordt verkregen door aan pruimendistillaat vóór de einddistillatie, aldus ethylalcohol uit landbouwproducten toe te voegen dat ten minste 70 % van de in het eindproduct aanwezige alcohol afkomstig is van pruimendistillaat. De wettelijke benaming van dit product is "gedistilleerde drank". De benaming "slivovice" mag worden toegevoegd indien zij is opgenomen in hetzelfde gezichtsveld op het buiketiket. Indien slivovice buiten Tsjechië in de handel wordt gebracht, wordt de alcoholische samenstelling ervan op het etiket vermeld. Deze bepaling geldt onverminderd het gebruik van de wettelijke benamingen voor vruchten-eau-de-vie in categorie 9 van bijlage I.

3.   Guignolet Kirsch is een in Frankrijk bereid product dat wordt bereid door guignolet en kirsch aldus te vermengen dat ten minste 3 % van de in het eindproduct aanwezige zuivere alcohol afkomstig is van kirsch. Het woord "guignolet" komt in de omschrijving, de presentatie of de etikettering voor in letters van hetzelfde type, dezelfde grootte en dezelfde kleur als die van, en op dezelfde regel als, het woord "kirsch", waarbij dit in het geval van flessen op het buiketiket moet zijn. De wettelijke benaming van dit product is "likeur". De alcoholische samenstelling vermeldt het volumepercentage zuivere alcohol dat guignolet en kirsch elk vertegenwoordigen in het totale volumegehalte aan zuivere alcohol van guignolet kirsch.


BIJLAGE III

RIJPING MET BEHULP VAN HET DYNAMISCHE RIJPINGSSYSTEEM OF "CRIADERAS Y SOLERA"-RIJPINGSSYSTEEM OF "SOLERA Y CRIADERAS"-RIJPINGSSYSTEEM

Rijping met behulp van het dynamische rijpingssysteem of "criaderas y solera"-rijpingssysteem of "solera y criaderas"-rijpingssysteem bestaat uit het periodiek extraheren van een deel van de brandy uit elk van de eikenhouten fusten en vaten van eenzelfde rijpingstrap, en het overeenkomstig bijvullen met uit de voorgaande rijpingstrap geëxtraheerde brandy.

Definities

"Rijpingstrap": elke groep eikenhouten fusten en vaten met hetzelfde rijpingsniveau die de brandy doorloopt tijdens het rijpingsproces. Elke trap wordt een "criadera" genoemd, behalve de laatste trap net voor de brandy wordt gebotteld, die de "solera" wordt genoemd.

"Extraheren": onttrekken van een deelvolume van brandy uit elk eikenhouten fust of vat van dezelfde rijpingstrap, om te worden toegevoegd aan de eikenhouten fusten en vaten van de volgende rijpingstrap of, in het geval van de solera, om te worden vervoerd.

"Bijvullen": overgieten van een volume van brandy uit de eikenhouten fusten en vaten van een bepaalde rijpingstrap naar en gemengd met de inhoud van de eikenhouten fusten en vaten van de volgende rijpingstrap.

"Gemiddelde ouderdom": tijdsaanduiding die overeenkomt met de omloopsnelheid van de totale voorraad brandy die het rijpingsproces ondergaat, berekend door het totale volume aan brandy in alle rijpingstrappen te delen door het volume van de extracties uit de laatste trap — de solera — in één jaar.

De gemiddelde ouderdom van de brandy die uit de solera wordt onttrokken, wordt berekend met behulp van de volgende formule: t = Vt/Ve, waarin:

t de gemiddelde leeftijd is, uitgedrukt in jaren;

Vt het totale volume van de voorraad in het rijpingssysteem is, uitgedrukt in liters zuivere alcohol;

Ve het totale volume product is dat gedurende een jaar wordt onttrokken om te worden gebotteld, uitgedrukt in liters zuivere alcohol.

In het geval van eikenhouten fusten en vaten van minder dan 1 000 liter is het aantal jaarlijkse extracties en bijvullingen gelijk aan of lager dan tweemaal het aantal trappen in het systeem, teneinde te waarborgen dat het jongste bestanddeel een ouderdom van zes maanden of meer heeft.

In het geval van eikenhouten fusten en vaten van 1 000 liter of meer is het aantal jaarlijkse extracties en bijvullingen gelijk aan of lager dan het aantal trappen in het systeem, teneinde te waarborgen dat het jongste bestanddeel een ouderdom van één jaar of meer heeft.


BIJLAGE IV

Concordantietabel

Onderhavige verordening

Verordening (EG) nr. 110/2008

Artikel 1, leden 1 en 2

Artikel 1, leden 1 en 2

Artikel 2, onder a) tot en met d)

Artikel 2, leden 1 en 3

Artikel 2, onder e)

Artikel 2, lid 2

Artikel 2, onder (f)

Bijlage I, punt 6

Artikel 3, lid 1

Artikel 8

Artikel 3, leden 2 en 3

Artikel 10

Artikel 3, lid 4

Artikel 15, lid 1

Artikel 3, lid 5

Artikel 3, lid 6

Artikel 3, lid 7

Artikel 15, lid 3, derde alinea

Artikel 3, lid 8

Artikel 3, leden 9 en 10

Artikel 11, lid 2, en bijlage I, punt 4

Artikel 3, leden 11 en 12

Bijlage I, punt 7

Artikel 4, lid 1

Artikel 7 en bijlage I, punt 14

Artikel 4, lid 2

Artikel 7 en bijlage I, punt 15

Artikel 4, lid 3

Artikel 7 en bijlage I, punt 16

Artikel 4, lid 4

Artikel 4, lid 5

Bijlage I, punt 17

Artikel 4, lid 6

Artikel 4, lid 7

Bijlage I, punt 2

Artikel 4, lid 8

Bijlage I, punt 3

Artikel 4, lid 9

Bijlage I, punt 3

Artikel 4, lid 10

Bijlage I, punt 5

Artikel 4, lid 11

Bijlage I, punt 8

Artikel 4, lid 12

Bijlage I, punt 9

Artikel 4, lid 13

Artikel 4, lid 14

Artikel 4, lid 15

Artikel 4, lid 16

Artikel 4, lid 17

Artikel 4, lid 18

Artikel 4, leden 19 en 20

Bijlage I, punt 10

Artikel 4, lid 21

Artikel 4, lid 22

Artikel 4, lid 23

Bijlage I, punt 11

Artikel 4, lid 24

Bijlage I, punt 12

Artikel 5

Bijlage I, punt 1

Artikel 6, lid 1

Artikel 3, lid 1

Artikel 6, lid 2

Artikel 3, lid 3

Artikel 6, lid 3

Artikel 3, lid 4

Artikel 7, lid 1

Artikel 4

Artikel 7, lid 2

Artikel 5, lid 1

Artikel 7, lid 3

Artikel 5, lid 2

Artikel 7, lid 4

Artikel 5, lid 3

Artikel 8, lid 1

Artikel 26

Artikel 8, lid 2

Artikel 1, lid 3

Artikel 8, lid 3

Artikel 8, lid 4

Artikel 9

Artikel 10, lid 1

Artikel 10, lid 2

Artikel 9, lid 1

Artikel 10, lid 3

Artikel 9, lid 2

Artikel 10, lid 4

Artikel 9, lid 3

Artikel 10, lid 5

Artikel 9, leden 5 en 6

Artikel 10, lid 6, onder a) tot en met c), onder e) en f)

Artikel 10, lid 6, onder d)

Artikel 12, lid 2

Artikel 10, lid 7, eerste alinea

Artikel 9, leden 4 en 7

Artikel 10, lid 7, tweede alinea

Artikel 11, lid 1

Artikel 10, leden 1 en 2

Artikel 11, leden 2 en 3

Artikel 12, lid 1

Artikel 10, lid 1

Artikel 12, leden 2, 3 en 4

Artikel 13, lid 1

Artikel 12, lid 1

Artikel 13, lid 2

Artikel 9, lid 9

Artikel 13, lid 3, eerste en tweede alinea

Artikel 11, lid 4

Artikel 13, lid 3, derde alinea

Artikel 11, lid 5

Artikel 13, lid 3, vierde alinea

Artikel 13, lid 4, eerste alinea

Artikel 11, lid 3

Artikel 13, lid 4, tweede alinea

Artikel 11, lid 4

Artikel 13, lid 4, derde alinea

Artikel 11, lid 5

Artikel 13, lid 5

Artikel 13, lid 6

Artikel 12, lid 3

Artikel 13, lid 7

Artikel 14, lid 1

Bijlage I, punt 13

Artikel 14, lid 2

Artikel 15, lid 1

Artikel 14, lid 2

Artikel 15, lid 2

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 13

Artikel 18

Artikel 19, lid 1

Artikel 12, lid 3

Artikel 19, lid 2

Artikel 20, onder a)

Artikel 20, onder b)

Artikel 28, lid 2

Artikel 20, onder c)

Artikel 20, onder d)

Artikel 21, lid 1

Artikel 21, lid 2

Artikel 16

Artikel 21, lid 3

Artikel 15, lid 3, eerste alinea

Artikel 21, lid 4

Artikel 22, lid 1, eerste alinea

Artikel 17, lid 4

Artikel 22, lid 1, tweede alinea

Artikel 22, lid 2

Artikel 23, lid 1, inleidende zin en onder a), b) en c)

Artikel 23, lid 1, tweede alinea

Artikel 17, lid 3

Artikel 23, lid 2

Artikel 17, lid 1, tweede zin

Artikel 24, lid 1 to, lid 4

Artikel 24, lid 5, lid 6 en, lid 7

Artikel 17, lid 2

Artikel 24, lid 8

Artikel 17, lid 3

Artikel 24, lid 9

Artikel 17, lid 1, eerste zin

Artikel 25

Artikel 26, lid 1, eerste alinea

Artikel 17, lid 5

Artikel 26, lid 1, tweede alinea

Artikel 26, lid 2

Artikel 17, lid 6

Artikel 27, lid 1

Artikel 17, lid 7, eerste zin

Artikel 27, leden 2, 3 en 4

Artikel 27, lid 5

Artikel 17, lid 7, tweede zin

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 30, leden 1, 2 en 3

Artikel 17, lid 8, eerste zin

Artikel 30, lid 4, eerste alinea

Artikel 17, lid 8, tweede zin

Artikel 30, lid 4, tweede alinea

Artikel 31

Artikel 21

Artikel 32

Artikel 18

Artikel 33, lid 1

Artikel 15, lid 2

Artikel 33, leden 2 en 3

Artikel 34, leden 1, 2 en 3

Artikel 19

Artikel 34, lid 4

Artikel 35, lid 1, eerste alinea

Artikel 15, lid 3, tweede alinea

Artikel 35, lid 1, tweede alinea

Artikel 35, lid 2

Artikel 23, lid 3

Artikel 35, lid 3

Artikel 36, lid 1

Artikel 23, lid 1

Artikel 36, lid 2

Artikel 23, lid 2

Artikel 37

Artikel 38, lid 1

Artikel 38, lid 2

Artikel 22, lid 1

Artikel 38, lid 3

Artikel 22, lid 2

Artikel 38, lid 4

Artikel 38, lid 5

Artikel 22, lid 3

Artikel 38, lid 6

Artikel 22, lid 4

Artikel 39, lid 1

Artikel 39, leden 2 en 3

Artikel 40

Artikel 41

Artikel 42

Artikel 43, lid 1

Artikel 24, lid 1

Artikel 43, lid 2

Artikel 24, lid 3

Artikel 44, lid 1

Artikel 24, lid 2

Artikel 44, lid 2

Artikel 45

Artikel 6

Artikel 46

Artikel 47

Artikel 25

Artikel 48

Artikel 49

Artikel 29

Artikel 50

Artikel 28

Artikel 51

Artikel 30

Bijlage I, categorieën 1 tot en met 31

Bijlage II, categorieën 1 tot en met 31

Bijlage I, categorie 32

Bijlage II, categorie 37 bis

Bijlage I, categorie 33

Bijlage II, categorie 32

Bijlage I, categorie 34

Bijlage II, categorie 33

Bijlage I, categorie 35

Bijlage II, categorie 37

Bijlage I, categorie 36

Bijlage II, categorie 38

Bijlage I, categorie 37

Bijlage II, categorie 39

Bijlage I, categorie 38

Bijlage II, categorie 40

Bijlage I, categorie 39

Bijlage II, categorie 41

Bijlage I, categorie 40

Bijlage II, categorie 42

Bijlage I, categorie 41

Bijlage II, categorie 43

Bijlage I, categorie 42

Bijlage II, categorie 44

Bijlage I, categorie 43

Bijlage II, categorie 45

Bijlage I, categorie 44

Bijlage II, categorie 46

Bijlage II

Bijlage II, het deel onder de titel "Andere gedistilleerde dranken"

Bijlage III

Bijlage IV