27.5.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

LI 139/103


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2019/775 VAN DE COMMISSIE

van 16 mei 2019

tot wijziging van Verordening (EU) nr. 454/2011 met betrekking tot veranderingsbeheer

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn (EU) 2016/797 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Unie (1), en met name artikel 5, lid 11,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op grond van artikel 19 van Verordening (EU) 2016/796 van het Europees Parlement en de Raad (2) dient het Spoorwegbureau van de Europese Unie ("het Bureau") de Commissie aanbevelingen te doen betreffende de technische specificaties inzake interoperabiliteit (hierna "TSI's" genoemd) en de herziening daarvan overeenkomstig artikel 5 van Richtlijn (EU) 2016/797, en dient het Bureau erop toe te zien dat de TSI's aangepast zijn aan de stand van de techniek, de ontwikkelingen op de markt en de maatschappelijke eisen.

(2)

In artikel 14 van Gedelegeerd Besluit (EU) 2017/1474 (3) van de Commissie is bepaald dat punt 7.5 van bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 454/2011 van de Commissie (4) (TSI TAP) moet worden herzien met het oog op de vaststelling van het veranderingsbeheerproces voor de TSI TAP.

(3)

.Overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EU) 2016/796 is een werkgroep opgericht met het oog op de opstelling van een aanbeveling inzake de wijzigingen van punt 7.5 van de TSI TAP.

(4)

Op 20 april 2018 heeft het Bureau de Commissie een aanbeveling gedaan over de herziening van bijlage I, punt 7.5, van Verordening (EU) nr. 454/2011 (TSI TAP).

(5)

Punt 7.5 van bijlage I bij Verordening (EU) nr. 454/2011 van de Commissie in verband met de TSI TAP moet dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6)

De lijst van de relevante technische documenten waarnaar in de TSI TAP wordt verwezen, moet worden geactualiseerd.

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 51, lid 1, van Richtlijn (EU) 2016/797 ingestelde comité,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Punt 7.5 van bijlage I bij Verordening (EU) nr. 454/2011 (TSI TAP) wordt vervangen door de tekst in bijlage I bij deze verordening.

Artikel 2

Bijlage III bij Verordening (EU) nr. 454/2011 wordt vervangen door de tekst in bijlage II bij deze verordening.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 16 mei 2019.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 138 van 26.5.2016, blz. 44.

(2)  Verordening (EU) 2016/796 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende het Spoorwegbureau van de Europese Unie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 881/2004 (PB L 138 van 26.5.2016, blz. 1).

(3)  Gedelegeerd Besluit (EU) 2017/1474 van de Commissie van 8 juni 2017 tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2016/797 van het Europees Parlement en de Raad met specifieke doelstellingen voor de opstelling, aanneming en herziening van de technische specificaties inzake interoperabiliteit (PB L 210 van 15.8.2017, blz. 5).

(4)  Verordening (EU) nr. 454/2011 van de Commissie van 5 mei 2011 betreffende de technische specificatie inzake interoperabiliteit van het subsysteem telematicatoepassingen ten dienste van passagiers van het trans-Europees spoorwegsysteem (PB L 123 van 12.5.2011, blz. 11).


BIJLAGE I

Punt 7.5 van bijlage I bij Verordening (EU) nr. 454/2011 wordt vervangen door:

"7.5   Veranderingsbeheer

7.5.1.   Veranderingsbeheerproces

Er worden procedures voor veranderingsbeheer ingesteld om te waarborgen dat de kosten en baten van veranderingen goed worden geanalyseerd en dat veranderingen op gecontroleerde wijze worden doorgevoerd. Deze procedures worden door het Bureau omschreven, ingesteld, ondersteund en beheerd en omvatten:

de identificatie van de technische beperkingen die aan de verandering ten grondslag liggen,

een verklaring wie de verantwoordelijkheid neemt voor de procedures voor de implementatie van veranderingen,

de procedure voor het valideren van de door te voeren veranderingen,

het beleid inzake veranderingsbeheer, vrijgave, migratie en realisering,

de definitie van de verantwoordelijkheden voor het beheer van de gedetailleerde specificaties en voor zowel de kwaliteitsborging als het configuratiebeheer daarvan.

De Change Control Board (CCB) wordt samengesteld uit het Spoorwegbureau, representatieve instanties van de spoorwegsector, een representatieve instantie van verkopers van vervoersbewijzen, een representatieve instantie van reizigers en lidstaten. Door al deze partijen bij het proces te betrekken, wordt een overzicht van de uit te voeren veranderingen en een algehele evaluatie van de implicaties ervan gewaarborgd. De CCB komt uiteindelijk onder toezicht van het Bureau te staan.

7.5.2.   Specifiek veranderingsbeheerproces voor de in bijlage III bij deze verordening genoemde documenten

Het veranderingsbeheer van de in bijlage III bij deze verordening genoemde documenten wordt door het Bureau ingesteld overeenkomstig de volgende criteria:

1.

De veranderingsverzoeken met gevolgen voor de technische documenten worden ingediend via de lidstaten of via de op Europees niveau optredende representatieve instanties van de spoorwegsector als gedefinieerd in artikel 38, lid 4, van Verordening (EU) 2016/796 van het Europees Parlement en de Raad (*1), of de vertegenwoordiger van de verkopers van vervoerbewijzen, of via de Internationale Spoorwegunie (UIC) voor correcties van fouten in verband met oorspronkelijk door de UIC ontwikkelde specificaties, of via de TSI TAP-stuurgroep.

2.

Het Bureau verzamelt en bewaart de veranderingsverzoeken.

3.

Het Bureau legt veranderingsverzoeken voor aan de betreffende werkgroep van het Bureau, die ze beoordeelt en vervolgens een voorstel opstelt, eventueel aangevuld met een economische evaluatie.

4.

Vervolgens legt Bureau alle veranderingsverzoeken en bijbehorende voorstellen voor aan de Change Control Board, die deze veranderingsverzoeken al dan niet valideert, dan wel uitstelt.

5.

Als een veranderingsverzoek niet wordt gevalideerd, stuurt het Bureau de indiener van het verzoek de reden voor de afwijzing dan wel een verzoek om aanvullende inlichtingen over het ontwerp van veranderingsverzoek.

6.

Als het veranderingsverzoek wordt gevalideerd, wordt het technisch document gewijzigd.

7.

Indien over de validering van een veranderingsverzoek geen consensus kan worden bereikt, doet het Bureau de Commissie een aanbeveling tot bijwerking van de in bijlage III genoemde documenten, samen met een nieuwe ontwerpversie van het document, de veranderingsverzoeken en de economische evaluatie daarvan, en publiceert het Bureau die documenten op zijn website.

8.

De nieuwe versie van het technisch document met de gevalideerde veranderingsverzoeken wordt gepubliceerd op de website van het Bureau. Het Bureau licht de lidstaten in via het comité dat is ingesteld op grond van artikel 29, lid 1, van Richtlijn 2008/57/EG.

9.

Indien het veranderingsverzoek een wijziging van de wetgeving van de TSI TAP vergt, stuurt het Bureau de Commissie een verzoek tot herziening van de TSI TAP en/of een verzoek om een technisch advies van het Bureau.

Indien het veranderingsbeheer gevolgen heeft voor elementen die tevens in de TSI TAF worden gebruikt, wordt er bij de veranderingen op toegezien dat de conformiteit met de ten uitvoer gelegde TSI TAF behouden blijft teneinde maximale synergieën te creëren.


(*1)  Verordening (EU) 2016/796 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende het Spoorwegbureau van de Europese Unie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 881/2004 (PB L 138 van 26.5.2016, blz. 1.)."."


BIJLAGE II

Bijlage III bij Verordening (EU) nr. 454/2011 wordt vervangen door:

"BIJLAGE III

Lijst van technische documenten

Nr.

Referentie

Titel

1

B.1

Geïnformatiseerde productie en uitwisseling van tariefgegevens voor internationale of buitenlandse verkoop — tickets zonder geïntegreerde boeking (NRT)

2

B.2

Geïnformatiseerde productie en uitwisseling van tariefgegevens voor internationale of buitenlandse verkoop — tickets met geïntegreerde boeking (IRT)

3

B.3

Geïnformatiseerde productie en uitwisseling van gegevens voor internationale of buitenlandse verkoop — speciale aanbiedingen

4

B.4

Handleiding inzake EDIFACT-boodschappen voor de uitwisseling van dienstregelingsgegevens

5

B.5

Elektronische reservatie van zit- of slaapplaatsen en elektronische aanmaak van reisdocumenten — uitwisseling van boodschappen

6

B.6

Elektronische reservatie van zit- of slaapplaatsen en elektronische aanmaak van vervoersdocumenten (RCT2-normen)

7

B.7

Internationale treintickets om thuis af te drukken

8

B.8

Gestandaardiseerde digitale codes voor spoorwegondernemingen, infrastructuurbeheerders en andere ondernemingen die bij de spoorvervoersketen zijn betrokken

9

B.9

Gestandaardiseerde digitale locatiecodes

10

B.10

Elektronische boeking van bijstand aan personen met beperkte mobiliteit — uitwisseling van boodschappen

12

B.30

Schema — boodschappen/dataset catalogus die nodig zijn voor de communicatie SO/IB in het kader van de TSI TAP

"