30.4.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 114/1


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2019/672 VAN DE RAAD

van 29 april 2019

tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 401/2013 betreffende beperkende maatregelen tegen Myanmar/Birma

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 401/2013 van de Raad van 2 mei 2013 betreffende beperkende maatregelen tegen Myanmar/Birma en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 194/2008 (1), en met name artikel 4 decies, lid 1,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 2 mei 2013 Verordening (EU) nr. 401/2013 vastgesteld.

(2)

Overeenkomstig artikel 4 decies, lid 1, van Verordening (EU) nr. 401/2013 heeft de Raad de lijst van aangewezen personen en entiteiten in bijlage IV bij die verordening opnieuw bezien.

(3)

Over twee vermeldingen op de lijst is geactualiseerde informatie ontvangen en voor alle personen op de lijst moet het geslacht op de lijst worden opgenomen.

(4)

Bijlage IV bij Verordening (EU) nr. 401/2013 moet dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage IV bij Verordening (EU) nr. 401/2013 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 29 april 2019.

Voor de Raad

De voorzitter

G. CIAMBA


(1)  PB L 121 van 3.5.2013, blz. 1.


BIJLAGE

De vermeldingen 1 tot en met 14 in de lijst van personen en entiteiten, als weergegeven in bijlage IV bij Verordening (EU) nr. 401/2013, worden vervangen door de volgende vermeldingen:

 

Naam

Identificatiegegevens

Motivering

Datum van plaatsing op de lijst

"1.

Aung Kyaw Zaw

Geboortedatum: 20 augustus 1961

Geslacht: mannelijk

Paspoortnummer: DM000826

Datum van afgifte: 22 november 2011

Vervaldatum: 21 november 2021

Militair identificatienummer: BC 17444

Luitenant-generaal Aung Kyaw Zaw was van augustus 2015 tot eind 2017 bevelhebber van het Bureau speciale operaties nr. 3 van het leger van Myanmar (Tatmadaw). Bureau speciale operaties nr. 3 zag toe op het Westelijke Commando en, in die context, is luitenant-generaal Aung Kyaw Zaw verantwoordelijk voor de wreedheden en ernstige schendingen van de mensenrechten van de Rohingya's in de staat Rakhine door het Westelijke Commando tijdens die periode. Het gaat om moordpartijen, seksueel geweld en systematisch platbranden van Rohingya-huizen en -gebouwen.

25.6.2018

2.

Maung Maung Soe

Geboortedatum: maart 1964

Geslacht: mannelijk

Nationaal identificatienummer: Tatmadaw Kyee 19571

Generaal-majoor Maung Soe was van oktober 2016 tot en met 10 november 2017 bevelhebber van het Westelijke Commando van het leger van Myanmar (Tatmadaw) en leidde de militaire operaties in de deelstaat Rakhine. In die context is hij verantwoordelijk voor de wreedheden en ernstige schendingen van de mensenrechten van de Rohingya's in de deelstaat Rakhine door het Westelijke Commando tijdens die periode. Het gaat om moordpartijen, seksueel geweld en systematisch platbranden van Rohingya-huizen en gebouwen.

25.6.2018

3.

Than Oo

Geboortedatum: 12 oktober 1973

Geslacht: mannelijk

Nationaal identificatienummer: BC 25723

Brigadegeneraal Than Oo is bevelhebber van de 99e lichte infanteriedivisie van het leger van Myanmar (Tatmadaw). In die context is hij verantwoordelijk voor de wreedheden en ernstige schendingen van de mensenrechten van de Rohingya's in de deelstaat Rakhine in de tweede helft van 2017 door de 99e lichte infanteriedivisie. Het gaat om moordpartijen, seksueel geweld en systematisch platbranden van Rohingya-huizen en gebouwen.

25.6.2018

4.

Aung Aung

Geslacht: mannelijk

Militair identificatienummer: BC 23750

Brigadegeneraal Aung Aung is bevelhebber van de 33e lichte infanteriedivisie van het leger van Myanmar (Tatmadaw). In die context is hij verantwoordelijk voor de wreedheden en ernstige schendingen van de mensenrechten van de Rohingya's in de deelstaat Rakhine in de tweede helft van 2017 door de 33e lichte infanteriedivisie. Het gaat om moordpartijen, seksueel geweld en systematisch platbranden van Rohingya-huizen en gebouwen.

25.6.2018

5.

Khin Maung Soe

Geboortedatum: 1972

Geslacht: mannelijk

Brigadegeneraal Khin Maung Soe is bevelhebber van het militaire operationele commando 15 (ook wel de 15e lichte-infanteriedivisie genoemd) van het leger van Myanmar (Tatmadaw), waar infanteriebataljon nr. 564 toe behoort. In die context is hij verantwoordelijk voor de wreedheden en ernstige schendingen van de mensenrechten van de Rohingya's in de deelstaat Rakhine in de tweede helft van 2017 door het militaire operationele commando 15 en in het bijzonder door infanteriebataljon nr. 564. Het gaat onder meer om moordpartijen, seksueel geweld en systematisch platbranden van huizen en gebouwen van Rohingya's.

25.6.2018

6.

Thura San Lwin

Geboortedatum: 17 maart 1959

Geslacht: mannelijk

Brigadegeneraal Thura San Lwin was van oktober 2016 tot begin oktober 2017 bevelhebber van de grenspolitie. In die context is hij verantwoordelijk voor de wreedheden en ernstige schendingen van de mensenrechten van de Rohingya's in de deelstaat Rakhine door de grenspolitie tijdens die periode. Het gaat onder meer om moordpartijen en systematisch platbranden van huizen en gebouwen van Rohingya's.

25.6.2018

7.

Thant Zin Oo

Geslacht: mannelijk

Thant Zin Oo is bevelhebber van het 8e bataljon van de Veiligheidspolitie. In die context is hij verantwoordelijk voor de wreedheden en ernstige schendingen van de mensenrechten van de Rohingya's in de deelstaat Rakhine in de tweede helft van 2017 door het 8e bataljon van de Veiligheidspolitie. Het gaat om moordpartijen, seksueel geweld en systematisch platbranden van Rohingya-huizen en gebouwen. Die schendingen zijn gepleegd samen met rechtstreekse steunverlening van de 33e lichte infanteriedivisie van het door brigadegeneraal Aung Aung geleide leger van Myanmar (Tatmadaw). Thant Zin Oo wordt derhalve in verband gebracht met de op de lijst opgenomen brigadegeneraal Aung Aung.

25.6.2018

8.

Ba Kyaw

Geslacht: mannelijk

Ba Kyaw is een eerste sergeant-majoor in het 564ste bataljon lichte infanterie van het leger van Myanmar (Tatmadaw). Hij pleegde in de tweede helft van 2017 wreedheden en ernstige mensenrechtenschendingen, waaronder moord, deportatie en foltering, tegen de Rohingya-bevolking in de deelstaat Rakhine. Hij is meer bepaald geïdentificeerd als een van de belangrijkste verantwoordelijken voor van het bloedbad in Maung Nu van 27 augustus 2017.

21.12.2018

9.

Tun Naing

Geslacht: mannelijk

Tun Naing is de bevelvoerende officier van de basis van de grenspolitie in Taung Bazar. In die hoedanigheid is hij verantwoordelijk voor de wreedheden en ernstige mensenrechtenschendingen tegen de Rohingya-bevolking in de deelstaat Rakhine die door de grenspolitie in Taung Bazar zijn gepleegd vóór, rond en na 25 augustus 2017; het betreft onder meer gedwongen detentie, mishandeling en foltering.

21.12.2018

10.

Khin Hlaing

Geboortedatum: 2 mei 1968

Geslacht: mannelijk

Brigadegeneraal Khin Hlaing is de voormalige bevelhebber van de 99ste divisie lichte infanterie en de huidige bevelhebber van het Noordoostelijke Commando van het leger van Myanmar (Tatmadaw). Als bevelhebber van de 99ste divisie lichte infanterie zag hij toe op de militaire operaties in de deelstaat Shan in 2016 en begin 2017. In die hoedanigheid is hij verantwoordelijk voor de door de 99ste divisie lichte infanterie in de tweede helft van 2016 gepleegde wreedheden en ernstige schendingen van de mensenrechten van de tot etnische minderheden behorende bewoners van de deelstaat Shan. Het betreft onder meer moordpartijen, gedwongen detentie en de vernietiging van dorpen.

21.12.2018

11.

Aung Myo Thu

Geslacht: mannelijk

Majoor Aung Myo Thu is de bevelhebber van de terreineenheid van de 33ste divisie lichte infanterie van het leger van Myanmar (Tatmadaw). Als bevelhebber van de terreineenheid van de 33ste divisie lichte infanterie zag hij toe op de militaire operaties in de deelstaat Rakhine in 2017. In die hoedanigheid is hij verantwoordelijk voor de wreedheden en ernstige schendingen van de mensenrechten die in de tweede helft van 2017 door de 33ste divisie lichte infanterie tegen de Rohingya-bevolking in de deelstaat Rakhine zijn gepleegd. Het betreft onder meer moordpartijen, moordpartijen onder dwang, seksueel geweld en gedwongen detentie.

21.12.2018

12.

Thant Zaw Win

Geslacht: mannelijk

Thant Zaw Win is een majoor in het 564ste bataljon lichte infanterie van het leger van Myanmar (Tatmadaw). In die hoedanigheid zag hij toe op de militaire operaties in de deelstaat Rakhine en is hij verantwoordelijk voor de wreedheden en ernstige mensenrechtenschendingen die tegen de Rohingya-bevolking in de deelstaat Rakhine door het 564ste bataljon lichte infanterie zijn gepleegd, met name in en rond het dorp Maung Nu op 27 augustus 2017. Het gaat onder meer om moordpartijen, seksueel geweld en systematisch platbranden van huizen en gebouwen van Rohingya's.

21.12.2018

13.

Kyaw Chay

Geslacht: mannelijk

Kyaw Chay is een korporaal bij de grenspolitie. Hij was eertijds gestationeerd in Zay Di Pyin en was de bevelvoerende officier van de basis van de grenspolitie in Zay Di Pyin in de periode rond 25 augustus 2017, toen onder zijn bevel door de grenspolitie een reeks mensenrechtenschendingen is gepleegd. In die hoedanigheid is hij verantwoordelijk voor de wreedheden en ernstige mensenrechtenschendingen die in die periode door de grenspolitie tegen de Rohingya-bevolking zijn gepleegd. Hij nam ook zelf deel aan ernstige schendingen van de mensenrechten. Het betreft onder meer mishandeling van gedetineerden en foltering.

21.12.2018

14.

Nyi Nyi Swe

Geslacht: mannelijk

Generaal-majoor Nyi Nyi Swe is de voormalige bevelhebber van het Noordelijke Commando van het leger van Myanmar (Tatmadaw). In die hoedanigheid is hij verantwoordelijk voor de wreedheden en ernstige mensenrechtenschendingen die van mei 2016 tot april 2018 (tot zijn benoeming tot bevelhebber van het Zuidwestelijk Commando) door het Noordelijke Commando in de deelstaat Kachin zijn gepleegd; het betreft onder meer mishandeling van burgers. Hij is ook verantwoordelijk voor het belemmeren van de verstrekking van humanitaire hulp aan burgers in nood in de deelstaat Kachin in die periode, met name het blokkeren van voedseltransporten.

21.12.2018"