22.3.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 81/125


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2019/364 VAN DE COMMISSIE

van 13 december 2018

tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot het formaat van aanvragen tot registratie en uitbreiding van registratie van transactieregisters overeenkomstig Verordening (EU) 2015/2365 van het Europees Parlement en de Raad

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2015/2365 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende de transparantie van effectenfinancieringstransacties en van hergebruik en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (1), en met name artikel 5, lid 8,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Een uniform formaat voor tot de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) gerichte aanvragen tot registratie en tot uitbreiding van registratie van transactieregisters moet ervoor zorgen dat alle vereiste informatie met betrekking tot Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/359 van de Commissie (2) wordt verstrekt aan en gemakkelijk te identificeren is door de ESMA.

(2)

Om de door het transactieregister verstrekte informatie gemakkelijker te identificeren, moet elk bij de aanvraag gevoegd document een uniek referentienummer dragen.

(3)

Overeenkomstig artikel 1, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/359 moet een verzoekend transactieregister, wanneer het van oordeel is dat een vereiste van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/359 in zijn geval niet van toepassing is, deze vereiste in zijn aanvraag duidelijk aangeven en verklaren waarom deze vereiste niet van toepassing is. Deze vereisten en verklaringen moeten in de aanvraag tot registratie of tot uitbreiding van registratie duidelijk worden aangeduid.

(4)

Alle informatie die in een aanvraag tot registratie of tot uitbreiding van registratie van een transactieregister bij de ESMA wordt ingediend, moet worden verstrekt op een duurzame drager in de zin van Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad (3), zodat zij voor toekomstig gebruik en reproductie kan worden opgeslagen.

(5)

Deze verordening is gebaseerd op de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen die door de ESMA ingevolge de procedure in artikel 15 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad (4) bij de Europese Commissie zijn ingediend.

(6)

De ESMA heeft openbare raadplegingen gehouden over deze ontwerpen van technische uitvoeringsnormen, heeft de mogelijke daaraan verbonden kosten en baten geanalyseerd en heeft de bij artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 opgerichte Stakeholdergroep effecten en markten om advies verzocht,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Formaat van de aanvraag tot registratie en tot uitbreiding van registratie

1.   Een aanvraag tot registratie of tot uitbreiding van registratie wordt ingediend in het in de bijlage omschreven formaat.

2.   Het transactieregister geeft elk document dat het indient, een uniek referentienummer en vermeldt duidelijk op welke specifieke vereiste in Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/359 het document betrekking heeft.

3.   In een aanvraag tot registratie of tot uitbreiding van registratie wordt duidelijk aangegeven waarom informatie over een bepaalde vereiste niet wordt ingediend.

4.   Een aanvraag tot registratie of tot uitbreiding van registratie wordt ingediend op een duurzame drager in de zin van artikel 2, lid 1, onder m), van Richtlijn 2009/65/EG.

Artikel 2

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 13 december 2018.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 337 van 23.12.2015, blz. 1.

(2)  Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/359 van de Commissie van 13 december 2018 tot aanvulling van Verordening (EU) 2015/2365 van het Europees Parlement en de Raad ten aanzien van technische reguleringsnormen tot specificatie van de gegevens van de aanvraag tot registratie en uitbreiding van registratie als transactieregister (zie bladzijde 45 van dit Publicatieblad).

(3)  Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe's) (PB L 302 van 17.11.2009, blz. 32).

(4)  Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 84).


BIJLAGE

FORMAAT VOOR EEN AANVRAAG TOT REGISTRATIE OF TOT UITBREIDING VAN REGISTRATIE ALS TRANSACTIEREGISTER

ALGEMENE INFORMATIE

Datum van de aanvraag

 

Bedrijfsnaam van het transactieregister

 

Wettelijk adres van het transactieregister

 

Soorten effectenfinancieringstransacties waarvoor het transactieregister registratie aanvraagt

 

Naam van de persoon die voor de aanvraag verantwoordelijk is

 

Contactgegevens van de persoon die voor de aanvraag verantwoordelijk is

 

Naam van de persoon (personen) die verantwoordelijk is (zijn) voor naleving voor het transactieregister of betrokken bij nalevingsbeoordelingen voor het transactieregister

 

Contactgegevens van de persoon (personen) die verantwoordelijk is (zijn) voor naleving voor het transactieregister of betrokken bij nalevingsbeoordelingen voor het transactieregister

 

Identificatie van moederonderneming of dochterondernemingen

 


DOCUMENTREFERENTIES (1)

 

Artikel van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/359

Uniek referentienummer van het document

Titel van het document

Hoofdstuk/afdeling/bladzijde van het document waarin de informatie wordt verstrekt of reden waarom de informatie niet wordt verstrekt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Voor alle vereiste informatie in Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/359 met uitzondering van artikel 1, onder a), c) en g).