25.2.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 55/4


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2019/321 VAN DE COMMISSIE

van 18 februari 2019

tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1232

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (1), en met name artikel 57, lid 4, en artikel 58, lid 2”

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Om de uniforme toepassing te waarborgen van de gecombineerde nomenclatuur („GN”) die als bijlage bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad (2) is gevoegd, dienen bepalingen voor de indeling van bepaalde goederen te worden vastgesteld.

(2)

Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1232 (3) is een uit nodulair gietijzer („ductile iron, EN-GJS-500-7”) vervaardigd artikel ingedeeld onder GN-code 7325 99 10 als andere gegoten werken van smeedbaar gietijzer.

(3)

De indeling in Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1232 was gebaseerd op de toelichting op GN-code 7307 19 10, waarin smeedbaar gietijzer is gedefinieerd; volgens die toelichting omvat het begrip „smeedbaar gietijzer” ook nodulair gietijzer.

(4)

In de gevoegde zaken C-397/17 en C-398/17, Profit Europe (4), heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat gegoten hulpstukken voor buisleidingen, van nodulair gietijzer, moeten worden ingedeeld in postonderverdeling 7307 19 90.

(5)

Het Hof van Justitie heeft zijn arrest gebaseerd op de bevinding dat nodulair gietijzer en smeedbaar gietijzer verschillen door hun samenstelling en productiewijze, en dat, hoewel nodulair gietijzer met smeedbaar gietijzer (EN-GJM) vergelijkbare eigenschappen vertoont, het binnen de classificatie van gietijzer (EN-GJS) niettemin een daarvan onderscheiden categorie vormt.

(6)

Het Hof van Justitie heeft dienaangaande geconcludeerd dat deze toelichtingen, aangezien daarin is vermeld dat „[h]et begrip,smeedbaar gietijzer” […] ook nodulair gietijzer [omvat]”, tot gevolg hebben dat het begrip „smeedbaar gietijzer” wordt verruimd tot een andere categorie gietijzer, en bijgevolg buiten beschouwing moeten worden gelaten.

(7)

Het arrest van het Hof van Justitie is naar analogie van toepassing op het product waarop Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1232 betrekking heeft, aangezien dat product overeenstemt met de norm EN-GJS-500-7 en de indeling ervan als artikel van smeedbaar gietijzer was gebaseerd op de tekst van de toelichting op GN-code 7307 19 10, die volgens het Hof van Justitie de draagwijdte van GN-onderverdeling 7307 19 10 wijzigt.

(8)

De indeling van het artikel waarop Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1232 betrekking heeft, is daarom niet in overeenstemming met de bevindingen van het Hof van Justitie in zijn arrest in de gevoegde zaken C-397/17 en C-398/17.

(9)

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1232 moet daarom worden ingetrokken en vervangen.

(10)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité douanewetboek,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in kolom 1 van de tabel in de bijlage omschreven goederen worden in de gecombineerde nomenclatuur ingedeeld onder de in kolom 2 van die tabel vermelde GN-code.

Artikel 2

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1232 wordt ingetrokken.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 18 februari 2019.

Voor de Commissie,

namens de voorzitter,

Stephen QUEST

Directeur-generaal

Directoraat-generaal Belastingen en Douane-unie


(1)  PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1.

(2)  Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1).

(3)  Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1232 van de Commissie van 3 juli 2017 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur (PB L 177 van 8.7.2017, blz. 23).

(4)  Arrest van 12 juli 2018, Profit Europe, C-397/17 en C 398/17, EU:C:2018:564.


BIJLAGE

Omschrijving

Indeling

(GN-code)

Motivering

(1)

(2)

(3)

Een rond artikel met een diameter van ongeveer 500 mm en een gewicht van ongeveer 23 kg. Het is vervaardigd uit nodulair gietijzer („ductile iron, EN-GJS-500-7”). Het artikel is geverfd met zwart bitumen om het tegen corrosie te beschermen.

Het artikel is gecertificeerd volgens norm EN 124 (rioolputdeksels en mangatdeksels voor voertuig- en voetgangerszones) en wordt gebruikt om riolen af te dekken (bijvoorbeeld een regenwaterriool).

Zie afbeelding (1).

7325 99 90

De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur en de tekst van de GN-codes 7325 , 7325 99 en 7325 99 90 .

Indeling van het artikel onder GN-code 7325 10 00 als andere gegoten werken van niet-smeedbaar gietijzer is uitgesloten, omdat niet-smeedbaar gietijzer niet vervormbaar is onder drukspanning, terwijl nodulair gietijzer vervormbaar is onder trekspanning alsmede tot op zekere hoogte onder drukspanning. Derhalve kan nodulair gietijzer als zodanig niet als niet-smeedbaar gietijzer worden beschouwd (zie, naar analogie, het arrest van 12 juli 2018, Profit Europe, gevoegde zaken C-397/17 en C-398/17, EU:C:2018:564).

Indeling van het artikel onder GN-code 7325 99 10 als andere gegoten werken van smeedbaar gietijzer is eveneens uitgesloten, aangezien nodulair gietijzer en smeedbaar gietijzer verschillen door hun samenstelling en productiewijze. Ook al vertoont nodulair gietijzer met smeedbaar gietijzer (EN-GJM) vergelijkbare eigenschappen, het vormt niettemin een daarvan onderscheiden categorie (EN-GJS) (zie, naar analogie, het arrest van 12 juli 2018, Profit Europe, gevoegde zaken C-397/17 en C-398/17).

Het artikel moet daarom worden ingedeeld onder GN-code 7325 99 90 als „andere gegoten werken van ander ijzer”.

Image 1

(1)  De afbeelding is louter ter informatie.