5.2.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 33/1


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2019/168 VAN DE COMMISSIE

van 31 januari 2019

tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wat betreft de verlenging van de goedkeuringsperiode van de werkzame stoffen abamectine, Bacillus subtilis (Cohn 1872) stam QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. aizawai, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, Beauveria bassiana, benfluralin, clodinafop, clopyralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), cyprodinil, dichloorprop-P, epoxiconazool, fenpyroximaat, fluazinam, flutolanil, fosetyl, Lecanicillium muscarium, mepanipyrim, mepiquat, Metarhizium anisopliae var. anisopliae, metconazool, metrafenon, Phlebiopsis gigantea, pirimicarb, Pseudomonas chlororaphis stam MA 342, pyrimethanil, Pythium oligandrum, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61, thiacloprid, tolclofos-methyl, Trichoderma asperellum, Trichoderma atroviride, Trichoderma gamsii, Trichoderma harzianum, triclopyr, trinexapac, triticonazool, Verticillium albo-atrum en ziram

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (1), en met name artikel 17, eerste alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In deel A van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (2) zijn de werkzame stoffen opgenomen die worden geacht te zijn goedgekeurd uit hoofde van Verordening (EG) nr. 1107/2009.

(2)

De goedkeuringsperiode voor de werkzame stoffen Bacillus subtilis (Cohn 1872) stam QST 713, clodinafop, clopyralid, cyprodinil, dichloorprop-P, fosetyl, mepanipyrim, metconazool, metrafenon, pirimicarb, Pseudomonas chlororaphis stam MA 342, pyrimethanil, rimsulfuron, spinosad, thiacloprid, tolclofos-methyl, triclopyr, trinexapac, triticonazool en ziram is laatstelijk verlengd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2018/524 van de Commissie (3). De goedkeuringsperiode voor die stoffen verstrijkt op 30 april 2019.

(3)

De goedkeuringsperiode voor de werkzame stoffen benfluralin, fluazinam, flutolanil en mepiquat verstrijkt op 28 februari 2019.

(4)

De goedkeuringsperiode voor de werkzame stoffen abamectine, Bacillus thuringiensis subsp. aizawai, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, Beauveria bassiana, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), epoxiconazool, fenpyroximaat, Lecanicillium muscarium, Metarhizium anisopliae var. anisopliae, Phlebiopsis gigantea, Pythium oligandrum, Streptomyces K61, Trichoderma asperellum, Trichoderma atroviride, Trichoderma gamsii, Trichoderma harzianum en Verticillium albo-atrum verstrijkt op 30 april 2019.

(5)

De aanvragen voor de verlenging van de goedkeuring van die stoffen zijn ingediend in overeenstemming met Uitvoeringsverordening (EU) nr. 844/2012 van de Commissie (4).

(6)

Aangezien de beoordeling van die stoffen om redenen buiten de wil van de aanvragers vertraging heeft opgelopen, zal de goedkeuring van die werkzame stoffen waarschijnlijk vervallen voordat een besluit over de verlenging ervan is genomen. Daarom moet het verstrijken van de goedkeuringsperiode worden uitgesteld.

(7)

Gezien het doel van artikel 17, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 1107/2009 zal de Commissie, wanneer zij bij verordening bepaalt dat de goedkeuring van een in de bijlage bij deze verordening genoemde werkzame stof niet wordt verlengd omdat niet aan de criteria voor goedkeuring is voldaan, de vervaldatum vaststellen op dezelfde datum als vóór deze verordening of, indien dat later is, op de datum van inwerkingtreding van de verordening waarbij wordt bepaald dat de goedkeuring van de werkzame stof niet wordt verlengd. Wanneer de Commissie bij verordening bepaalt dat de goedkeuring van een in de bijlage bij deze verordening genoemde werkzame stof wordt verlengd, zal zij, wanneer dit aangewezen is, trachten de vroegst mogelijke toepassingsdatum vast te stellen.

(8)

Aangezien de goedkeuring van de werkzame stoffen benfluralin, fluazinam, flutolanil en mepiquat op 28 februari 2019 vervalt, moet deze verordening zo spoedig mogelijk in werking treden.

(9)

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(10)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 31 januari 2019

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 309 van 24.11.2009, blz. 1.

(2)  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie van 25 mei 2011 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad wat de lijst van goedgekeurde werkzame stoffen betreft (PB L 153 van 11.6.2011, blz. 1).

(3)  Uitvoeringsverordening (EU) 2018/524 van de Commissie van 28 maart 2018 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wat betreft de verlenging van de geldigheidsduur voor de werkzame stoffen Bacillus subtilis (Cohn 1872) stam QST 713, identiek met stam AQ 713, clodinafop, clopyralid, cyprodinil, dichloorprop-P, fosetyl, mepanipyrim, metconazool, metrafenon, pirimicarb, Pseudomonas chlororaphis stam MA 342, pyrimethanil, quinoxyfen, rimsulfuron, spinosad, thiacloprid, thiamethoxam, thiram, tolclofos-methyl, triclopyr, trinexapac, triticonazool en ziram (PB L 88 van 4.4.2018, blz. 4).

(4)  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 844/2012 van de Commissie van 18 september 2012 tot vaststelling van de nodige bepalingen voor de uitvoering van de verlengingsprocedure voor werkzame stoffen, als bedoeld in Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (PB L 252 van 19.9.2012, blz. 26).


BIJLAGE

Deel A van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wordt als volgt gewijzigd:

(1)

In de zesde kolom, geldigheidsduur, van rij 74, Ziram, wordt de datum vervangen door „30 april 2020”.

(2)

In de zesde kolom, geldigheidsduur, van rij 89, Pseudomonas chlororaphis stam MA 342, wordt de datum vervangen door „30 april 2020”.

(3)

In de zesde kolom, geldigheidsduur, van rij 90, Mepanipyrim, wordt de datum vervangen door „30 april 2020”.

(4)

In de zesde kolom, geldigheidsduur, van rij 92, Thiacloprid, wordt de datum vervangen door „30 april 2020”.

(5)

In de zesde kolom, geldigheidsduur, van rij 123, Clodinafop, wordt de datum vervangen door „30 april 2020”.

(6)

In de zesde kolom, geldigheidsduur, van rij 124, Pirimicarb, wordt de datum vervangen door „30 april 2020”.

(7)

In de zesde kolom, geldigheidsduur, van rij 125, Rimsulfuron, wordt de datum vervangen door „30 april 2020”.

(8)

In de zesde kolom, geldigheidsduur, van rij 126, Tolclofos-methyl, wordt de datum vervangen door „30 april 2020”.

(9)

In de zesde kolom, geldigheidsduur, van rij 127, Triticonazool, wordt de datum vervangen door „30 april 2020”.

(10)

In de zesde kolom, geldigheidsduur, van rij 129, Clopyralid, wordt de datum vervangen door „30 april 2020”.

(11)

In de zesde kolom, geldigheidsduur, van rij 130, Cyprodinil, wordt de datum vervangen door „30 april 2020”.

(12)

In de zesde kolom, geldigheidsduur, van rij 131, Fosetyl, wordt de datum vervangen door „30 april 2020”.

(13)

In de zesde kolom, geldigheidsduur, van rij 132, Trinexapac, wordt de datum vervangen door „30 april 2020”.

(14)

In de zesde kolom, geldigheidsduur, van rij 133, Dichloorprop-P, wordt de datum vervangen door „30 april 2020”.

(15)

In de zesde kolom, geldigheidsduur, van rij 134, Metconazool, wordt de datum vervangen door „30 april 2020”.

(16)

In de zesde kolom, geldigheidsduur, van rij 135, Pyrimethanil, wordt de datum vervangen door „30 april 2020”.

(17)

In de zesde kolom, geldigheidsduur, van rij 136, Triclopyr, wordt de datum vervangen door „30 april 2020”.

(18)

In de zesde kolom, geldigheidsduur, van rij 137, Metrafenon, wordt de datum vervangen door „30 april 2020”.

(19)

In de zesde kolom, geldigheidsduur, van rij 138, Bacillus subtilis (Cohn 1872) stam QST 713, wordt de datum vervangen door „30 april 2020”.

(20)

In de zesde kolom, geldigheidsduur, van rij 139, Spinosad, wordt de datum vervangen door „30 april 2020”.

(21)

In de zesde kolom, geldigheidsduur, van rij 187, Flutolanil, wordt de datum vervangen door „29 februari 2020”.

(22)

In de zesde kolom, geldigheidsduur, van rij 188, Benfluralin, wordt de datum vervangen door „29 februari 2020”.

(23)

In de zesde kolom, geldigheidsduur, van rij 189, Fluazinam, wordt de datum vervangen door „29 februari 2020”.

(24)

In de zesde kolom, geldigheidsduur, van rij 191, Mepiquat, wordt de datum vervangen door „29 februari 2020”.

(25)

In de zesde kolom, geldigheidsduur, van rij 193, Bacillus thuringiensis subsp. aizawai, wordt de datum vervangen door „30 april 2020”.

(26)

In de zesde kolom, geldigheidsduur, van rij 194, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis, wordt de datum vervangen door „30 april 2020”.

(27)

In de zesde kolom, geldigheidsduur, van rij 195, Bacillus thuringiensis, subsp. kurstaki wordt de datum vervangen door „30 april 2020”.

(28)

In de zesde kolom, geldigheidsduur, van rij 197, Beauveria bassiana, wordt de datum vervangen door „30 april 2020”.

(29)

In de zesde kolom, geldigheidsduur, van rij 198, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), wordt de datum vervangen door „30 april 2020”.

(30)

In de zesde kolom, geldigheidsduur, van rij 199, Lecanicillium muscarium, wordt de datum vervangen door „30 april 2020”.

(31)

In de zesde kolom, geldigheidsduur, van rij 200, Metarhizium anisopliaevar. anisopliae, wordt de datum vervangen door „30 april 2020”.

(32)

In de zesde kolom, geldigheidsduur, van rij 201, Phlebiopsis gigantea, wordt de datum vervangen door „30 april 2020”.

(33)

In de zesde kolom, geldigheidsduur, van rij 202, Pythium oligandrum, wordt de datum vervangen door „30 april 2020”.

(34)

In de zesde kolom, geldigheidsduur, van rij 203, Streptomyces K61, wordt de datum vervangen door „30 april 2020”.

(35)

In de zesde kolom, geldigheidsduur, van rij 204, Trichoderma atroviride, wordt de datum vervangen door „30 april 2020”.

(36)

In de zesde kolom, geldigheidsduur, van rij 206, Trichoderma harzianum, wordt de datum vervangen door „30 april 2020”.

(37)

In de zesde kolom, geldigheidsduur, van rij 207, Trichoderma asperellum, wordt de datum vervangen door „30 april 2020”.

(38)

In de zesde kolom, geldigheidsduur, van rij 208, Trichoderma gamsii, wordt de datum vervangen door „30 april 2020”.

(39)

In de zesde kolom, geldigheidsduur, van rij 209, Verticillium albo-atrum, wordt de datum vervangen door „30 april 2020”.

(40)

In de zesde kolom, geldigheidsduur, van rij 210, Abamectine, wordt de datum vervangen door „30 april 2020”.

(41)

In de zesde kolom, geldigheidsduur, van rij 211, Epoxiconazool, wordt de datum vervangen door „30 april 2020”.

(42)

In de zesde kolom, geldigheidsduur, van rij 213, Fenpyroximaat, wordt de datum vervangen door „30 april 2020”.