7.10.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 256/8


UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2019/1671 VAN DE RAAD

van 4 oktober 2019

betreffende de benoeming van de vicevoorzitter van de raad van toezicht van de Europese Centrale Bank

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1024/2013 van de Raad van 15 oktober 2013 waarbij aan de Europese Centrale Bank specifieke taken worden opgedragen betreffende het beleid inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen (1), en met name artikel 26, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 15 oktober 2013 Verordening (EU) nr. 1024/2013 vastgesteld, waarbij aan de Europese Centrale Bank (ECB) specifieke taken werden opgedragen betreffende het beleid inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen.

(2)

De aan de ECB opgedragen taken worden volledig gepland en uitgevoerd door de raad van toezicht, die bestaat uit de voorzitter, de vicevoorzitter en vier vertegenwoordigers van de ECB, alsmede één vertegenwoordiger van de nationale bevoegde autoriteit in elke deelnemende lidstaat.

(3)

De raad van toezicht is een centraal orgaan in de uitoefening van toezichthoudende taken door de ECB. Derhalve is bij Verordening (EU) nr. 1024/2013 aan de Raad de bevoegdheid gegeven, de voorzitter en de vicevoorzitter van de raad van toezicht te benoemen.

(4)

De Raad heeft op 11 februari 2014 bij Uitvoeringsbesluit 2014/77/EU (2) de eerste vicevoorzitter van de raad van toezicht benoemd. Diens ambtstermijn is op 11 februari 2019 verstreken.

(5)

Overeenkomstig artikel 26, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1024/2013 dient de ECB, na de raad van toezicht te hebben gehoord, bij het Europees Parlement een voorstel in te dienen tot benoeming van de vicevoorzitter van de raad van toezicht, die moet worden gekozen uit de leden van de directie van de ECB. De ECB heeft op 9 april 2019 een dergelijk voorstel ingediend en het Europees Parlement heeft dit op 17 september 2019 goedgekeurd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De heer Yves MERSCH wordt met ingang van 7 oktober 2019 tot en met 14 december 2020 benoemd tot vicevoorzitter van de raad van toezicht van de Europese Centrale Bank.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Luxemburg, 4 oktober 2019.

Voor de Raad

De voorzitter

K. MIKKONEN


(1)  PB L 287 van 29.10.2013, blz. 63.

(2)  Uitvoeringsbesluit 2014/77/EU van de Raad van 11 februari 2014 houdende uitvoering van Verordening (EU) nr. 1024/2013 waarbij aan de Europese Centrale Bank specifieke taken worden opgedragen betreffende het beleid inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen (PB L 41 van 12.2.2014, blz. 19).