2.10.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 252/38


UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2019/1664 VAN DE COMMISSIE

van 30 september 2019

tot erkenning van een laboratorium in Oekraïne voor het uitvoeren van serologische tests om de doelmatigheid van antirabiësvaccins bij honden, katten en fretten te controleren

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 6906)

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Beschikking 2000/258/EG van de Raad van 20 maart 2000 houdende aanwijzing van een specifiek instituut dat verantwoordelijk is voor de vaststelling van de criteria die nodig zijn voor de normalisatie van de serologische tests om de doelmatigheid van antirabiësvaccins te controleren (1), en met name artikel 3, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Beschikking 2000/258/EG is het Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Afssa) in Nancy (Frankrijk) aangewezen als het specifieke instituut dat verantwoordelijk is voor de vaststelling van de criteria die nodig zijn voor de normalisatie van de serologische tests om de doelmatigheid van antirabiësvaccins te controleren. Het Afssa is nu geïntegreerd in het Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) in Frankrijk.

(2)

Bij Beschikking 2000/258/EG is onder andere bepaald dat het Anses laboratoria in derde landen moet beoordelen die hebben gevraagd om serologische tests te mogen uitvoeren om de doelmatigheid van antirabiësvaccins te controleren.

(3)

De bevoegde autoriteit van Oekraïne heeft een aanvraag ingediend tot erkenning van het laboratorium “NeoVetlab Ukraine Ltd” in Kiev en het Anses heeft voor dat laboratorium een gunstig beoordelingsverslag d.d. 14 september 2018 opgesteld en bij de Commissie ingediend.

(4)

Het laboratorium “NeoVetlab Ukraine Ltd” in Kiev moet daarom worden erkend voor het uitvoeren van serologische tests om de doelmatigheid van antirabiësvaccins bij honden, katten en fretten te controleren.

(5)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Overeenkomstig artikel 3, lid 2, van Beschikking 2000/258/EG wordt het volgende laboratorium erkend voor het uitvoeren van serologische tests om de doelmatigheid van antirabiësvaccins bij honden, katten en fretten te controleren:

NeoVetlab Ukraine Ltd.

11, Akademika Viliamsa str., apt. 101

Kyiv, 03191

OEKRAÏNE

Artikel 2

Dit besluit is van toepassing met ingang van 1 oktober 2019.

Artikel 3

Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 30 september 2019.

Voor de Commissie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Lid van de Commissie


(1)  PB L 79 van 30.3.2000, blz. 40.