3.7.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 179/25


BESLUIT (EU) 2019/1134 VAN DE COMMISSIE

van 1 juli 2019

tot wijziging van Beschikking 2009/300/EG en Besluit (EU) 2015/2099 wat de geldigheidsduur van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur aan bepaalde producten en van de daarmee verband houdende eisen inzake beoordeling en controle betreft

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 4626)

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 66/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de EU-milieukeur (1), en met name artikel 8, lid 2,

Na raadpleging van het Bureau voor de milieukeur van de Europese Unie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur aan televisietoestellen en de daarmee verband houdende eisen inzake beoordeling en controle die bij Beschikking 2009/300/EG van de Commissie (2) zijn vastgesteld, zijn geldig tot en met 31 december 2019.

(2)

De milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur aan groeimedia, bodemverbeteraars en strooisel en de daarmee verband houdende eisen inzake beoordeling en controle, die bij Besluit (EU) 2015/2099 van de Commissie (3) zijn vastgesteld, zijn geldig tot en met 18 november 2019.

(3)

Wat energiebesparing betreft, verwijzen de in beschikking 2009/300/EG vastgestelde criteria voor de toekenning van de EU-milieukeur aan televisietoestellen naar de energie-etikettering van televisietoestellen en naar de eisen inzake ecologisch ontwerp voor televisietoestellen als vastgelegd in Verordening (EG) nr. 642/2009 van de Commissie (4) en in Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1062/2010 van de Commissie (5), die momenteel beide worden herzien in het licht van technologische vooruitgang.

(4)

In overeenstemming met de conclusies van de geschiktheidscontrole (Refit) met betrekking tot de EU-milieukeur van 30 juni 2017 (6) heeft de Commissie samen met het Bureau voor de milieukeur van de EU de relevantie van elke productgroep beoordeeld alvorens de verlenging ervan voor te stellen, oplossingen voor te stellen om meer synergieën tussen de productgroepen tot stand te brengen en om het gebruik van de EU-milieukeur te bevorderen, en ervoor te zorgen dat er tijdens het herzieningsproces passende aandacht wordt besteed aan de coherentie tussen de desbetreffende EU-beleidsgebieden, EU-wetgeving en wetenschappelijke inzichten. Er hebben ook aanvullende, openbare raadplegingen van belanghebbenden plaatsgevonden.

(5)

De bevindingen van deze beoordeling bevestigden dat de huidige milieucriteria en de daarmee verband houdende eisen inzake beoordeling en controle in Besluit (EU) 2015/2099 relevant en geschikt zijn.

(6)

Bij dezelfde beoordeling van Beschikking 2009/300/EG moet verder worden nagedacht over de relevantie en geschiktheid van de criteria, in afwachting van de aanneming van de voorgestelde nieuwe eisen inzake energie-etikettering van en ecologisch ontwerp van televisietoestellen, waaronder de voorstellen voor aanvullende voorschriften ter ondersteuning van de richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en van de bredere doelstellingen van de circulaire economie.

(7)

Gezien het bovenstaande moet de geldigheidsduur van de bestaande criteria voor televisietoestellen en van de daarmee verband houdende eisen inzake beoordeling en controle worden verlengd tot en met 31 december 2020, zodat er voldoende tijd is voor het afronden van de beoordeling en de mogelijke herziening of afschaffing van de huidige milieucriteria voor televisietoestellen.

(8)

Om de markt te stabiliseren, het gebruik van de EU-milieukeur te bevorderen en er voor te zorgen dat de huidige vergunninghouders de voordelen van de aan hun producten toegekende EU-milieukeur kunnen behouden, moet de geldigheidsduur van de bestaande criteria voor groeimedia, bodemverbeteraars en strooisel en van de daarmee verband houdende eisen inzake beoordeling en controle worden verlengd tot en met 30 juni 2022.

(9)

Het is derhalve passend om de geldigheidsduur van de milieucriteria voor de productgroepen “televisietoestellen” en “groeimedia, bodemverbeteraars en strooisel” en van de daarmee verband houdende eisen inzake beoordeling en controle te verlengen.

(10)

Beschikking 2009/300/EG en Besluit (EU) 2015/2099 moeten dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(11)

De maatregelen waarin deze beschikking voorziet, zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 16 van Verordening (EG) nr. 66/2010 ingestelde comité,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 3 van Beschikking 2009/300/EG wordt vervangen door:

“Artikel 3

De milieucriteria voor de productgroep “televisietoestellen”, alsmede de daarmee verband houdende eisen inzake beoordeling en toezicht, zijn geldig tot en met 31 december 2020.”.

Artikel 2

Artikel 4 van Besluit (EU) 2015/2099 wordt vervangen door:

“Artikel 4

De milieucriteria voor de productgroep “groeimedia, bodemverbeteraars en strooisel” en de daarmee verband houdende eisen voor beoordeling en controle zijn geldig tot en met 30 juni 2022.”.

Artikel 3

Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 1 juli 2019.

Voor de Commissie

Karmenu VELLA

Lid van de Commissie


(1)  PB L 27 van 30.1.2010, blz. 1.

(2)  Beschikking 2009/300/EG van de Commissie van 12 maart 2009 tot vaststelling van de herziene milieucriteria voor de toekenning van de communautaire milieukeur voor televisietoestellen (PB L 82 van 28.3.2009, blz. 3).

(3)  Besluit (EU) 2015/2099 van de Commissie van 18 november 2015 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur voor groeimedia, bodemverbeteraars en strooisel (PB L 303 van 20.11.2015, blz. 75).

(4)  Verordening (EG) nr. 642/2009 van de Commissie van 22 juli 2009 tot uitvoering van Richtlijn 2005/32/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende eisen inzake ecologisch ontwerp voor televisies (PB L 191 van 23.7.2009, blz. 42).

(5)  Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1062/2010 van de Commissie van 28 september 2010 houdende aanvulling van Richtlijn 2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de energie-etikettering van televisies (PB L 314 van 30.11.2010, blz. 64).

(6)  Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad betreffende de evaluatie van de uitvoering van Verordening (EG) nr. 1221/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS) en van Verordening (EG) nr. 66/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de EU-milieukeur.