24.5.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 138/90


BESLUIT (EU) 2019/847 VAN DE COMMISSIE

van 15 mei 2019

over het voorstel voor een burgerinitiatief genaamd "Red de bijen! Bescherming van de biodiversiteit en verbetering van habitats voor insecten in Europa"

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 3800)

(Slechts de tekst in de Duitse taal is authentiek)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 211/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 over het burgerinitiatief (1), en met name artikel 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Het voorgestelde burgerinitiatief "Red de bijen! Bescherming van de biodiversiteit en verbetering van habitats voor insecten in Europa" heeft betrekking op: "Insecten zijn onmisbaar voor onze ecosystemen en onze voedselzekerheid. De Commissie moet wetgeving vaststellen voor de instandhouding en verbetering van habitats voor insecten als indicatoren voor een onbeschadigd milieu".

(2)

De doelstellingen van het voorgestelde burgerinitiatief worden als volgt omschreven: "Om de natuurlijke leefomgeving aantoonbaar te verbeteren, moeten bindende doelstellingen worden vastgesteld: om van de bevordering van de biodiversiteit een overkoepelende doelstelling van het GLB te maken; om het gebruik van pesticiden drastisch te verminderen, schadelijke pesticiden zonder uitzondering te verbieden en de subsidiabiliteitscriteria te veranderen; om de structurele diversiteit in het agrarische landschap te bevorderen; om het gehalte aan nutriënten effectief te reduceren (bv. via Natura 2000); om effectief beschermingsgebieden in te richten (bv. via de kaderrichtlijn water); om de inspanningen op het gebied van onderzoek en monitoring op te voeren en het onderwijs te verbeteren".

(3)

Het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) geeft meer inhoud aan het burgerschap van de Unie en verbetert de democratische werking van de Unie door onder meer te bepalen dat iedere burger het recht heeft aan het democratisch bestel van de Unie deel te nemen door middel van een Europees burgerinitiatief.

(4)

De procedures en voorwaarden voor het burgerinitiatief moeten duidelijk, eenvoudig, gebruiksvriendelijk en evenredig met de aard van het burgerinitiatief zijn, om burgerparticipatie aan te moedigen en de Unie toegankelijker te maken.

(5)

Rechtshandelingen van de Unie ter uitvoering van de Verdragen kunnen worden vastgesteld:

voor de instelling van de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en de vaststelling van de overige bepalingen die nodig zijn om de doelstellingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid na te streven, op grond van artikel 43, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU);

voor de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten die de instelling en de werking van de interne markt betreffen, op grond van artikel 114 VWEU;

voor het aannemen van maatregelen op veterinair en fytosanitair gebied die rechtstreeks gericht zijn op de bescherming van de volksgezondheid, op grond van artikel 168, lid 4, onder b), VWEU;

voor de vaststelling van een meerjarenkaderprogramma waarin alle activiteiten van de Unie op het gebied van onderzoek en technologische ontwikkeling zijn opgenomen, op basis van artikel 182, lid 1, VWEU;

voor het ondernemen van activiteiten om de doelstellingen te verwezenlijken op het gebied van behoud, bescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu en op het gebied van behoedzaam en rationeel gebruik van natuurlijke hulpbronnen, op grond van artikel 192, lid 1, VWEU, in samenhang met artikel 191, lid 1, eerste en derde streepje, VWEU.

(6)

Om deze redenen valt het voorgestelde burgerinitiatief niet zichtbaar buiten het kader van de bevoegdheden van de Commissie om een voorstel in te dienen voor een rechtshandeling van de Unie ter uitvoering van de Verdragen, als bedoeld in artikel 4, lid 2, onder b), van de verordening.

(7)

Bovendien is een burgercomité gevormd en zijn contactpersonen aangewezen overeenkomstig artikel 3, lid 2, van de verordening, en levert het voorgestelde burgerinitiatief geen misbruik op, is het niet lichtzinnig of ergerlijk en druist het niet duidelijk in tegen de in artikel 2 VEU vastgelegde waarden van de Unie.

(8)

Het voorgestelde burgerinitiatief "Red de bijen! Bescherming van de biodiversiteit en verbetering van habitats voor insecten in Europa" moet daarom worden geregistreerd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Het voorgestelde burgerinitiatief "Red de bijen! Bescherming van de biodiversiteit en verbetering van habitats voor insecten in Europa" wordt hierbij geregistreerd.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op 27 mei 2019.

Artikel 3

Dit besluit is gericht tot de organisatoren (leden van het burgercomité) van het voorgestelde burgerinitiatief "Red de bijen! Bescherming van de biodiversiteit en verbetering van habitats voor insecten in Europa", vertegenwoordigd door mevrouw Manuela RIPA en mevrouw Clara BORASIO, die als contactpersonen optreden.

Gedaan te Brussel, 15 mei 2019.

Voor de Commissie

Frans TIMMERMANS

Eerste vicevoorzitter


(1)  PB L 65 van 11.3.2011, blz. 1.