10.5.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 122/49


BESLUIT (EU) 2019/718 VAN DE COMMISSIE

van 30 april 2019

betreffende het voorgestelde burgerinitiatief "PRO-NUTRISCORE"

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 3232)

(Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 211/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 over het burgerinitiatief (1), en met name artikel 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Het voorgestelde burgerinitiatief "PRO-NUTRISCORE" houdt verband met het volgende: "Wij verzoeken de Europese Commissie om vereenvoudigde" Nutriscore"-etikettering op levensmiddelen verplicht te stellen, om ervoor te zorgen dat de consumenten goede informatie over de voedingswaarde krijgen en om hun gezondheid te beschermen."

(2)

De doelstellingen van het voorgestelde burgerinitiatief worden als volgt omschreven: "1. Voedingswaarde-etikettering leesbaarder en begrijpelijker maken, zodat de voedingswaarde van een levensmiddel in één oogopslag duidelijk is, gezien de diversiteit van het levensmiddelenaanbod; 2. Actie voor de volksgezondheid ondernemen door producenten aan te moedigen de samenstelling van hun producten te verbeteren; 3. Informatie over de voedingswaarde op Europees niveau harmoniseren door één officieel etiketteringssysteem verplicht te stellen, zodat een einde wordt gemaakt aan de verwarring die de Europese consumenten ondervinden wanneer zij te maken krijgen met de overvloed aan bestaande logo's."

(3)

Het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) geeft meer inhoud aan het burgerschap van de Unie en verbetert de democratische werking van de Unie door onder meer te bepalen dat iedere burger het recht heeft aan het democratisch bestel van de Unie deel te nemen door middel van een Europees burgerinitiatief.

(4)

De procedures en voorwaarden voor het burgerinitiatief moeten duidelijk, eenvoudig, gebruiksvriendelijk en evenredig met de aard van het burgerinitiatief zijn, om burgerparticipatie aan te moedigen en de Unie toegankelijker te maken.

(5)

Op basis van artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) kunnen, ter uitvoering van de Verdragen, bij rechtshandelingen van de Unie bepalingen worden vastgelegd inzake de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten die de instelling en de werking van de interne markt betreffen.

(6)

Om deze redenen valt het voorgestelde burgerinitiatief niet zichtbaar buiten het kader van de bevoegdheden van de Commissie om een voorstel in te dienen voor een rechtshandeling van de Unie ter uitvoering van de Verdragen, als bedoeld in artikel 4, lid 2, onder b), van de verordening.

(7)

Bovendien is een burgercomité gevormd en zijn contactpersonen aangewezen overeenkomstig artikel 3, lid 2, van de verordening, en levert het voorgestelde burgerinitiatief geen misbruik op, is het niet lichtzinnig of ergerlijk en druist het niet duidelijk in tegen de in artikel 2 VEU vastgelegde waarden van de Unie.

(8)

Het voorgestelde burgerinitiatief "PRO-NUTRISCORE" moet daarom worden geregistreerd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Het voorgestelde burgerinitiatief "PRO-NUTRISCORE" wordt hierbij geregistreerd.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op 8 mei 2019.

Artikel 3

Dit besluit is gericht tot de organisatoren (leden van het burgercomité) van het voorgestelde burgerinitiatief "PRO-NUTRISCORE", vertegenwoordigd door de heer Cédric MUSSO en de heer Ivo MECHELS, die als contactpersonen optreden.

Gedaan te Brussel, 30 april 2019.

Voor de Commissie

Frans TIMMERMANS

Vicevoorzitter


(1)  PB L 65 van 11.3.2011, blz. 1.