20.3.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 77/80


UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2019/451 VAN DE COMMISSIE

van 19 maart 2019

inzake de geharmoniseerde normen voor bouwproducten die zijn opgesteld ter ondersteuning van Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot intrekking van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad (1), en met name artikel 17, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 moeten fabrikanten bij de beoordeling van de prestaties van bouwproducten waarvan de essentiële kenmerken vallen onder geharmoniseerde normen waarvan de referentienummers zijn bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie, de methoden en criteria van die normen gebruiken.

(2)

Bij brieven M/109 van 29 augustus 1996, M/130 van 29 januari 1999, M/139 van 26 juni 2001, M/122 van 14 december 1998 en M/135 van 5 mei 2000 heeft de Commissie het Europees Comité voor normalisatie (CEN) (m.b.v. zogenaamde „mandaten”) verzocht om geharmoniseerde normen op te stellen ter ondersteuning van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad (2). De referentienummers van de op grond van de mandaten opgestelde geharmoniseerde normen zijn bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie (3).

(3)

De mandaten laten herziening van de op basis daarvan opgestelde geharmoniseerde normen toe. Om rekening te houden met de technische ontwikkelingen en met de vereisten van Verordening (EU) nr. 305/2011 heeft het CEN verscheidene van die geharmoniseerde normen herzien, met name voor de volgende producten: automatische brandmeldinstallaties, leien en hulpstukken van vezelcement, glas voor gebouwen en vlakke platen van vezelcement.

(4)

De Commissie heeft onderzocht of de door het CEN herziene geharmoniseerde normen in overeenstemming zijn met de desbetreffende mandaten en Verordening (EU) nr. 305/2011.

(5)

De door het CEN herziene geharmoniseerde normen zijn in overeenstemming met de desbetreffende mandaten en Verordening (EU) nr. 305/2011. Daarom is het passend de referentienummers van deze normen bekend te maken in het Publicatieblad van de Europese Unie.

(6)

Overeenkomstig artikel 17, lid 5, van Verordening (EU) nr. 305/2011 moet voor elke geharmoniseerde norm die een andere geharmoniseerde norm vervangt een co-existentieperiode worden vermeld. Een dergelijke co-existentieperiode is voor norm EN 15824:2017 voor mortels met binnen- en buitentoepassingen voor organische bindingsmiddelen bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie (4). Aangezien deze periode voor de fabrikanten niet lang genoeg is om zich voor te bereiden op de toepassing van de norm is het nodig een nieuwe co-existentieperiode te bepalen.

(7)

Om de fabrikanten in staat te stellen zo spoedig mogelijk de herziene geharmoniseerde normen toe te passen, moet dit besluit in werking treden op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De referentienummers van de geharmoniseerde normen voor bouwproducten die zijn opgesteld ter ondersteuning van Verordening (EU) nr. 305/2011, vermeld in bijlage I bij dit besluit, worden hierbij bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 2

De referentienummers van de geharmoniseerde normen voor bouwproducten die zijn opgesteld ter ondersteuning van Verordening (EU) nr. 305/2011, vermeld in bijlage II bij dit besluit, worden hierbij bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie met een nieuwe co-existentieperiode van die normen.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 19 maart 2019.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 88 van 4.4.2011, blz. 5.

(2)  Richtlijn 89/106/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake voor de bouw bestemde producten (PB L 40 van 11.2.1989, blz. 12).

(3)  PB C 92 van 9.3.2018, blz. 139.

(4)  PB C 92 van 9.3.2018, blz. 139.


BIJLAGE I

Nr.

Referentie van de norm

Referentie van de vervangen norm

Begindatum van de co-existentieperiode

(dd.mm.jjjj.)

Einddatum van de co-existentieperiode

(dd.mm.jjjj.)

1.

EN 54-5:2017+A1:2018

Automatische brandmeldinstallaties — Deel 5: Thermische melders — Puntwarmtemelders

EN 54-5:2000

Automatische brandmeldinstallaties — Deel 5: Thermische melders — Puntmelders

EN 54-5:2000+A1:2002

xx.yy.2019

31.8.2022

2.

EN 54-7:2018

Automatische brandmeldinstallaties — Deel 7: Rookmelders — Puntrookmelders werkend met strooilicht, verduistering of ionisatie

EN 54-7:2000

Automatische brandmeldinstallaties — Deel 7: Rookmelders — Puntmelders werkend volgens het strooilicht-, verduisterings- of ionisatieprincipe

EN 54-7:2000/A1:2002

EN 54-7:2000/A2:2006

xx.yy.2019

31.8.2022

3.

EN 492:2012+A2:2018

Leien en hulpstukken van vezelcement — Productspecificatie en beproevingsmethoden

EN 492:2012

Leien en hulpstukken van vezelcement — Productspecificatie en beproevingsmethoden

xx.yy.2019

xx.yy.2020

4.

EN 1096-4:2018

Glas voor gebouwen — Gecoat glas — Deel 4: Productnorm

EN 1096-4:2004

Glas voor gebouwen — Gecoat glas — Deel 4: Evaluatie van conformiteit/productnorm

xx.yy.2019

xx.yy.2020

5.

EN 1279-5:2018

Glas voor gebouwen — Isolerend glas — Deel 5: Productnorm

EN 1279-5:2005+A2:2010

Glas voor gebouwen — Isolerend glas — Deel 5: Conformiteitsbeoordeling

xx.yy.2019

xx.yy.2020

6.

EN 12467:2012+A2:2018

Vlakke platen van vezelcement — Productspecificaties en beproevingsmethoden

EN 12467:2012

Vlakke platen van vezelcement — Productspecificaties en beproevingsmethoden

xx.yy.2019

xx.yy.2020


BIJLAGE II

Nr.

Referentie van de norm

Referentie van de vervangen norm

Begindatum van de co-existentieperiode

(dd.mm.jjjj.)

Einddatum van de co-existentieperiode

(dd.mm.jjjj.)

1.

EN 15824:2017

Specificaties voor mortels met binnen- en buitentoepassingen voor organische bindingsmiddelen

EN 15824:2009

Specificaties voor mortels met binnen- en buitentoepassingen voor organische bindingsmiddelen

9.3.2018

9.3.2020