20.3.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 77/78


UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2019/450 VAN DE COMMISSIE

van 19 maart 2019

inzake de bekendmaking van de Europese beoordelingsdocumenten (EBD's) voor bouwproducten die zijn opgesteld ter ondersteuning van Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot intrekking van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad (1), en met name artikel 22,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 moeten de technische beoordelingsinstanties bij de beoordeling van de prestaties van bouwproducten die vallen onder de Europese beoordelingsdocumenten waarvan de referentienummers in het Publicatieblad van de Europese Unie zijn bekendgemaakt, de methoden en criteria van die beoordelingsdocumenten gebruiken.

(2)

Overeenkomstig artikel 19 van Verordening (EU) nr. 305/2011 heeft de organisatie van technische beoordelingsinstanties een aantal Europese beoordelingsdocumenten opgesteld en aangenomen op grond van verschillende verzoeken van fabrikanten om Europese technische beoordelingen.

(3)

De Commissie heeft beoordeeld of de Europese beoordelingsdocumenten die zijn opgesteld door de organisatie van technische beoordelingsinstanties, voldoen aan de fundamentele eisen voor bouwwerken in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 305/2011.

(4)

De Europese beoordelingsdocumenten die zijn opgesteld door de organisatie van technische beoordelingsinstanties voldoen aan de fundamentele eisen voor bouwwerken in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 305/2011. Daarom is het passend de referentienummers van die Europese beoordelingsdocumenten bekend te maken in het Publicatieblad van de Europese Unie,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De referentienummers van de Europese beoordelingsdocumenten voor bouwproducten die zijn opgesteld ter ondersteuning van Verordening (EU) nr. 305/2011, vermeld in de bijlage bij dit besluit, worden hierbij bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 19 maart 2019.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 88 van 4.4.2011, blz. 5.


BIJLAGE

Referentienummer en titel van het Europees beoordelingsdocument

040427-00-0404

Sets voor composietsystemen voor externe warmte-isolatie met mortel als warmte-isolatieproduct en pleisterwerk of onderbroken bekledingen als buitenlaag

060012-00-0802

Set met binnenkanaal voor schoorstenen, gemaakt van glasvezels, minerale en organische stoffen, en toebehoren

090119-00-0404

Sets voor gevelbekledingen van mineraalplaat met ter plaatse aangebracht pleisterwerk

090120-00-0404

Sets voor niet-dragende gevelsystemen van mineraalplaat

130031-00-0304

Webvormige metalen liggers balken en kolommen

130082-00-0603

Gevelbevestigingssysteem — plastic beugel voor het bevestigen van houten of op hout gebaseerde elementen op de onderconstructie

260014-00-0301

Type II-betonadditief op basis van gecalcineerd fylosilicaat