21.12.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 327/50


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/2041 VAN DE COMMISSIE

van 17 december 2018

tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (1), en met name artikel 57, lid 4, en artikel 58, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Om de uniforme toepassing te waarborgen van de gecombineerde nomenclatuur die als bijlage bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad (2) is gevoegd, dienen bepalingen voor de indeling van de in de bijlage bij onderhavige verordening vermelde goederen te worden vastgesteld.

(2)

Bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 zijn de algemene regels voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur vastgesteld. Deze regels zijn ook van toepassing op iedere andere nomenclatuur die, geheel of gedeeltelijk of met toevoeging van onderverdelingen, de gecombineerde nomenclatuur overneemt en die bij specifieke EU-wetgeving is vastgesteld met het oog op de toepassing van tarief- of andere maatregelen in het kader van het goederenverkeer.

(3)

Volgens deze algemene regels dienen de in kolom 1 van de tabel in de bijlage omschreven goederen te worden ingedeeld onder de in kolom 2 vermelde GN-code om de in kolom 3 genoemde redenen.

(4)

Er dient te worden bepaald dat een bindende tariefinlichting die is afgegeven voor onder deze verordening vallende goederen en die in strijd is met deze verordening, door de houder van die inlichting nog gedurende een bepaalde periode mag worden gebruikt op grond van artikel 34, lid 9, van Verordening (EU) nr. 952/2013. Die periode moet worden vastgesteld op drie maanden.

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité douanewetboek,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in kolom 1 van de tabel in de bijlage omschreven goederen worden in de gecombineerde nomenclatuur ingedeeld onder de in kolom 2 van die tabel vermelde GN-code.

Artikel 2

Een bindende tariefinlichting die niet in overeenstemming is met deze verordening, mag op grond van artikel 34, lid 9, van Verordening (EU) nr. 952/2013 nog gedurende een periode van drie maanden na de inwerkingtreding van deze verordening worden gebruikt.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 17 december 2018.

Voor de Commissie,

namens de voorzitter,

Stephen QUEST

Directeur-generaal

Directoraat-generaal Belastingen en Douane-unie


(1)  PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1.

(2)  Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1).


BIJLAGE

Omschrijving

Indeling

(GN-code)

Motivering

(1)

(2)

(3)

Kabelconnectoren („mannelijk of vrouwelijk”) voor een spanning van niet meer dan 1 000  volt, vervaardigd uit koper.

Het artikel heeft een stekker (een zogenoemde mannelijke connector) of een contrastekker (een zogenoemde vrouwelijke connector) aan de ene zijde en een contact aan de andere zijde in de vorm van een klem die met een laag isolatiemateriaal is beschermd.

Het artikel wordt gebruikt om draden of kabels, maar geen coaxkabels, te verbinden.

De verbinding wordt tot stand gebracht door de mannelijke connector in de vrouwelijke connector te steken zonder dat daarbij gereedschap wordt gebruikt.

Zie afbeelding (*1).

8536 69 90

De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur en de tekst van de GN-codes 8536 , 8536 69 en 8536 69 90 .

Het artikel heeft de objectieve kenmerken van een stekker (mannelijke connector) of een contrastekker (vrouwelijke connector) die is voorzien van een ander contact (zie ook de GS-toelichtingen op post 8536 , III, onder A), punt 1), en de toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur met betrekking tot onderverdelingen 8536 69 10 tot en met 8536 69 90 ). Indeling onder onderverdeling 8536 90 10 als andere aansluittoestellen en contactverbindingen voor draad en kabels is bijgevolg uitgesloten.

Het artikel moet daarom worden ingedeeld onder GN-code 8536 69 90 als andere contactdozen en contactstoppen (stekkers).

Image

(*1)  De afbeelding is louter ter informatie.