3.12.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 307/23


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/1879 VAN DE COMMISSIE

van 29 november 2018

tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2080 wat betreft de datum van inslag van mageremelkpoeder dat wordt verkocht in het kader van een openbare inschrijving

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (1),

Gezien Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1240 van de Commissie van 18 mei 2016 houdende uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft openbare interventie en steun voor particuliere opslag (2), en met name artikel 28,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Om te bepalen op welke hoeveelheden mageremelkpoeder de bij Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2080 van de Commissie (3) geopende inschrijvingsprocedure betrekking heeft, is in artikel 1 van die verordening een uiterste datum vastgesteld vóór welke het mageremelkpoeder in het kader van de openbare opslag moest zijn ingeslagen.

(2)

Gezien de huidige situatie op de markt voor melk en zuivelproducten, waar de prijzen zich aan het herstellen zijn, en het hoge niveau van de interventievoorraden is het passend om, door een wijziging van de datum van inslag, een aanvullende hoeveelheid mageremelkpoeder voor verkoop beschikbaar te stellen.

(3)

Bijgevolg moet Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2080 dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(4)

Om het mageremelkpoeder onverwijld voor verkoop beschikbaar te stellen, moet de onderhavige verordening in werking treden op de dag na de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In artikel 1 van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2080 wordt de datum „1 augustus 2016” vervangen door „1 januari 2018”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 29 november 2018.

Voor de Commissie,

namens de voorzitter,

Phil HOGAN

Lid van de Commissie


(1)  PB L 347 van 20.12.2013, blz. 671.

(2)  PB L 206 van 30.7.2016, blz. 71.

(3)  Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2080 van de Commissie van 25 november 2016 tot opening van de verkoop van mageremelkpoeder in het kader van een openbare inschrijving (PB L 321 van 29.11.2016, blz. 45).