21.11.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 294/1


VERORDENING (EU) 2018/1793 VAN DE COMMISSIE

van 20 november 2018

tot goedkeuring van een wijziging van het technisch dossier van een in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 110/2008 geregistreerde geografische aanduiding van een gedistilleerde drank waarbij de belangrijkste specificaties van dat dossier worden gewijzigd („Ron de Guatemala” (GA))

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 110/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2008 betreffende de definitie, de aanduiding, de presentatie, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1576/89 van de Raad (1), en met name artikel 17, lid 8, en artikel 21,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 17, lid 5, van Verordening (EG) nr. 110/2008 heeft de Commissie de aanvraag onderzocht van „Asociación Nacional de Fabricantes de Alcoholes y Licores (ANFAL)” tot goedkeuring van een wijziging van het technisch dossier van de geografische aanduiding „Ron de Guatemala”, die bij diezelfde Verordening (EG) nr. 110/2008 (2) is geregistreerd.

(2)

Nadat de Commissie tot de conclusie was gekomen dat de aanvraag in overeenstemming is met Verordening (EG) nr. 110/2008, heeft zij de wijzigingsaanvraag overeenkomstig artikel 17, lid 6, van de genoemde verordening bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie (3).

(3)

Aangezien de Commissie geen enkel bezwaar overeenkomstig artikel 17, lid 7, van Verordening (EG) nr. 110/2008 heeft ontvangen, moet de wijziging van het technisch dossier worden goedgekeurd overeenkomstig artikel 17, lid 8, van Verordening (EG) nr. 110/2008.

(4)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor gedistilleerde dranken,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in het Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakte wijziging van het technisch dossier voor de naam „Ron de Guatemala” (GA) wordt goedgekeurd.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 20 november 2018.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 39 van 13.2.2008, blz. 16.

(2)  Verordening (EU) nr. 97/2014 van de Commissie van 3 februari 2014 tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 110/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de definitie, de aanduiding, de presentatie, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken (PB L 33 van 4.2.2014, blz. 1).

(3)  PB C 317 van 23.9.2017, blz. 6.