12.10.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 256/8


VERORDENING (EU) 2018/1514 VAN DE COMMISSIE

van 10 oktober 2018

tot wijziging van de bijlagen II, III en IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor abamectine, acibenzolar-S-methyl, clopyralid, emamectine, fenhexamide, fenpyrazamine, fluazifop-P, isofetamid, Pasteuria nishizawae Pn1, talk E 553b en tebuconazool in of op bepaalde producten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (1), en met name artikel 5, lid 1, en artikel 14, lid 1, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Voor abamectine, acibenzolar-S-methyl, fenhexamide, fluazifop-P, isofetamid en tebuconazool zijn maximumresidugehalten (MRL's) vastgesteld in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005. Voor clopyralid, emamectine en fenpyrazamine zijn MRL's vastgesteld in bijlage III, deel A, bij die verordening. Voor Pasteuria nishizawae Pn1 en talk E 553b zijn geen specifieke MRL's vastgesteld en die stoffen zijn evenmin opgenomen in bijlage IV bij die verordening, waardoor de standaardwaarde van 0,01 mg/kg als bepaald in artikel 18, lid 1, onder b), van die verordening van toepassing is.

(2)

In het kader van een procedure voor de verlening van een vergunning voor het gebruik op citrusvruchten van een gewasbeschermingsmiddel dat de werkzame stof abamectine bevat, is overeenkomstig artikel 6, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een aanvraag tot wijziging van de bestaande MRL's ingediend.

(3)

Wat acibenzolar-S-methyl betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor aubergines en Cucurbitaceae. Wat clopyralid betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor uien en preien. Wat emamectine betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor bladkoolachtigen, bonen (met peul) en erwten (met peul). Wat fenhexamide betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor pruimen, blauwe bessen, veenbessen, aalbessen, kruisbessen en bonen (met peul). Wat fenpyrazamine betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor sla, slasoorten, spinazie en dergelijke bladgroente. Wat fluazifop-P betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor tomaten. Wat isofetamid betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor tomaten, paprika's, aubergines, okra's en Cucurbitaceae met eetbare schil. Wat tebuconazool betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor olijven, rijst, „kruiden en eetbare bloemen” en kruidenthee van bloemen, bladeren en kruiden.

(4)

Overeenkomstig artikel 8 van Verordening (EG) nr. 396/2005 zijn die aanvragen door de betrokken lidstaten geëvalueerd en zijn de evaluatieverslagen bij de Commissie ingediend.

(5)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft de aanvragen en de evaluatieverslagen beoordeeld, waarbij zij bijzondere aandacht heeft besteed aan de risico's voor de consument en, in voorkomend geval, voor dieren en zij heeft met redenen omklede adviezen over de voorgestelde MRL's uitgebracht (2). De EFSA heeft die adviezen naar de aanvragers, de Commissie en de lidstaten gezonden en openbaar gemaakt.

(6)

Wat alle andere toepassingen betreft, heeft de EFSA geconcludeerd dat aan alle eisen met betrekking tot de gegevens was voldaan en dat de door de aanvragers gevraagde wijzigingen van de MRL's op grond van een consumentenblootstellingsbeoordeling voor 27 specifieke Europese consumentengroepen uit het oogpunt van de consumentenveiligheid aanvaardbaar waren. De EFSA heeft rekening gehouden met de meest recente informatie over de toxicologische eigenschappen van de stoffen. Noch uit de gegevens over de levenslange blootstelling aan deze stoffen via de consumptie van alle levensmiddelen die deze stoffen kunnen bevatten, noch uit de gegevens over de blootstelling op korte termijn door hoge consumptie van de desbetreffende producten is gebleken dat er een risico bestaat dat de aanvaardbare dagelijkse inname of de acute referentiedosis wordt overschreden.

(7)

Wat abamectine betreft, heeft de indiener van het verzoek ook gevalideerde analysemethoden ingediend voor gewasmatrices met een hoog zuur- en watergehalte. Wat tebuconazool betreft, heeft de indiener van het verzoek ook gevalideerde analysemethoden ingediend voor alle gewasmatrices. De desbetreffende voetnoten moeten derhalve uit bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden geschrapt.

(8)

In het kader van de goedkeuring van de werkzame stof Pasteuria nishizawae Pn1 werd een aanvraag voor een MRL opgenomen in het beknopte dossier overeenkomstig artikel 8, lid 1, onder g), van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad (3). Deze aanvraag is in overeenstemming met artikel 11, lid 2, van die verordening door de betrokken lidstaat beoordeeld. De EFSA heeft de aanvraag beoordeeld en een conclusie over de intercollegiale toetsing van de risicobeoordeling van de werkzame stof als bestrijdingsmiddel ingediend, waarin zij heeft aanbevolen Pasteuria nishizawae Pn1 op te nemen in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 (4).

(9)

Talk E 553b is bij Uitvoeringsverordening (EU) 2018/691 van de Commissie (5) goedgekeurd als basisstof. Naar verwachting leiden de voorwaarden voor het gebruik van die stof niet tot de aanwezigheid van residuen in levensmiddelen of diervoeders die een risico voor de consument kunnen vormen. Daarom moet die stof worden opgenomen in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005.

(10)

Op grond van de met redenen omklede adviezen en de conclusies van de EFSA en rekening houdend met de ter zake relevante factoren voldoen de wijzigingen van de MRL's aan de vereisten van artikel 14, lid 2, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

(11)

Verordening (EG) nr. 396/2005 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(12)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen II, III en IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 10 oktober 2018.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1.

(2)  Wetenschappelijke verslagen van de EFSA, online beschikbaar op: http://www.efsa.europa.eu:

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for abamectin in citrus fruits. EFSA Journal 2018;16(4):5254.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for acibenzolar-S-methyl in aubergines and cucurbits with edible and inedible peel. EFSA Journal 2018;16(4):5256.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for clopyralid in spring/green/Welsh onions and leeks. EFSA Journal 2018;16(1):5149.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for emamectin in leafy brassica and beans and peas with pods. EFSA Journal 2018;16(4):5255.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fenhexamid in various crops. EFSA Journal 2018;16(1):5158.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fenpyrazamine in lettuces, salad plants, spinaches and similar leaves. EFSA Journal 2018;16(3):5231.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for fluazifop-P in tomato. EFSA Journal 2018;16(4):5253.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for isofetamid in tomatoes, peppers, aubergines, okra and cucurbits with edible peel. EFSA Journal 2018;16(5):5264.

 

Reasoned opinion on the Modification of the existing maximum residue levels for tebuconazole in olives, rice, herbs and herbal infusions (dried). EFSA Journal 2018;16(5):5257.

(3)  Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PB L 309 van 24.11.2009, blz. 1).

(4)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Pasteuria nishizawae Pn1. EFSA Journal 2018;16(2):5159.

(5)  Uitvoeringsverordening (EU) 2018/691 van de Commissie van 7 mei 2018 tot goedkeuring van de basisstof talk E 553b overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (PB L 117 van 8.5.2018, blz. 6).


BIJLAGE

De bijlagen II, III en IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden als volgt gewijzigd:

1)

In bijlage II worden de kolommen voor abamectine, acibenzolar-S-methyl, fenhexamide, fluazifop-P, isofetamid en tebuconazool vervangen door:

Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Codenummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (1)

Abamectine (som van avermectine B1a, avermectine B1b en de delta-8,9-isomeer van avermectine B1a), uitgedrukt als avermectine B1a) (F) (R)

Acibenzolar-S-methyl (som van acibenzolar-S-methyl en acibenzolar (zuur) (vrij en geconjugeerd), uitgedrukt als acibenzolar-S-methyl)

Fenhexamide (F)

Fluazifop-P (som van de samenstellende isomeren van fluazifop en esters en conjugaten daarvan, uitgedrukt als fluazifop)

Isofetamid

Tebuconazool (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0100000

FRUIT, VERS of BEVROREN; NOTEN

 

 

 

 

 

 

0110000

Citrusvruchten

0,04

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

 

 

 

 

 

5

0110020

Sinaasappelen

 

 

 

 

 

0,9

0110030

Citroenen

 

 

 

 

 

5

0110040

Limoenen/lemmetjes

 

 

 

 

 

5

0110050

Mandarijnen

 

 

 

 

 

5

0110990

Overige (2)

 

 

 

 

 

5

0120000

Noten

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05

0120010

Amandelen

0,02 (+)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0120020

Paranoten

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0120030

Cashewnoten

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0120040

Kastanjes

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0120050

Kokosnoten

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0120060

Hazelnoten

0,02 (+)

0,1

 

 

 

 

0120070

Macadamianoten

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0120080

Pecannoten

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0120090

Pijnboompitten

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0120100

Pistaches

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0120110

Walnoten

0,02 (+)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0120990

Overige (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0130000

Pitvruchten

0,03 (+)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0130010

Appelen

 

0,3

 

 

 

0,3

0130020

Peren

 

0,2

 

 

 

0,3

0130030

Kweeperen

 

0,2

 

 

 

0,5

0130040

Mispels

 

0,2

 

 

 

0,5

0130050

Loquats/Japanse mispels

 

0,2

 

 

 

0,5

0130990

Overige (2)

 

0,2

 

 

 

0,5

0140000

Steenvruchten

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0140010

Abrikozen

0,02

0,2

10

 

 

0,6

0140020

Kersen (zoet)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

7

 

 

1 (+)

0140030

Perziken

0,02

0,2

10

 

 

0,6

0140040

Pruimen

0,01  (*1)

0,01 (*1)

2

 

 

1

0140990

Overige (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0150000

Besvruchten en kleinfruit

 

 

 

 

 

 

0151000

a)

druiven

0,01  (*1)

0,01 (*1)

15

0,01 (*1)

4

 

0151010

Tafeldruiven

 

 

 

 

 

0,5

0151020

Wijndruiven

 

 

 

 

 

1 (+)

0152000

b)

aardbeien

0,15

0,15

10

0,3

4

0,02 (*1)

0153000

c)

rubussoorten

 

0,01 (*1)

15

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,5

0153010

Bramen/braambessen

0,08

 

 

 

 

 

0153020

Dauwbramen

0,01 (*1)

 

 

 

 

(+)

0153030

Frambozen (geel en rood)

0,08

 

 

 

 

 

0153990

Overige (2)

0,01 (*1)

 

 

 

 

 (+)

0154000

d)

ander kleinfruit en besvruchten

0,01 (*1)

 

 

0,1

 

1,5

0154010

Blauwe bessen

 

0,01 (*1)

20

 

0,01 (*1)

 

0154020

Veenbessen

 

0,15

20

 

4

 

0154030

Aalbessen (rood, wit en zwart)

(+)

0,01 (*1)

20

 

0,01 (*1)

 

0154040

Kruisbessen (geel, groen en rood)

(+)

0,01 (*1)

20

 

0,01 (*1)

 

0154050

Rozenbottels

 

0,01 (*1)

5

 

0,01 (*1)

 

0154060

Moerbeien (wit en zwart)

 

0,01 (*1)

5

 

0,01 (*1)

 

0154070

Azaroles/Middellandse Zeemispels

 

0,01 (*1)

15

 

0,01 (*1)

 

0154080

Vlierbessen

 

0,01 (*1)

5

 

0,01 (*1)

 

0154990

Overige (2)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0160000

Diverse vruchten met

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0161000

a)

eetbare schil

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0161010

Dadels

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0161020

Vijgen

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0161030

Tafelolijven

 

 

 

 

 

0,5

0161040

Kumquats

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0161050

Carambola's

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0161060

Kaki's/Japanse persimoenen

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0161070

Jambolans/djamblangs

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0161990

Overige (2)

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0162000

b)

niet-eetbare schil, klein

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

0162010

Kiwi's (geel, groen, rood)

 

0,4

15 (+)

 

 

0,02 (*1)

0162020

Lychees

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0162030

Passievruchten/maracuja's

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

1

0162040

Woestijnvijgen/cactusvruchten

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0162050

Sterappelen

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0162990

Overige (2)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0163000

c)

niet-eetbare schil, groot

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0163010

Avocado's

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0163020

Bananen

0,02

0,08

 

 

 

1,5

0163030

Mango's

0,01 (*1)

0,6 (+)

 

 

 

0,1

0163040

Papaja's

0,03 (+)

0,01 (*1)

 

 

 

2

0163050

Granaatappels

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0163060

Cherimoya's

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0163070

Guaves

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0163080

Ananassen

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0163090

Broodvruchten

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0163100

Doerians

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0163110

Zuurzakken/doerian blanda

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0163990

Overige (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0200000

GROENTEN, VERS of BEVROREN

 

 

 

 

 

 

0210000

Wortel- en knolgewassen

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0211000

a)

aardappelen

 

 

 

0,15

 

0,02 (*1)

0212000

b)

tropische wortel- en knolgewassen

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0212010

Cassave/maniok

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0212030

Yams

 

 

 

0,15

 

 

0212040

Arrowroot/pijlwortel

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0212990

Overige (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0213000

c)

andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet

 

 

 

 

 

 

0213010

Rode bieten

 

 

 

0,5

 

0,02 (*1)

0213020

Wortels

 

 

 

0,4

 

0,4

0213030

Knolselderij

 

 

 

0,5

 

0,5

0213040

Mierikswortels

 

 

 

0,5

 

0,4

0213050

Aardperen/topinamboers

 

 

 

0,5

 

0,02 (*1)

0213060

Pastinaken

 

 

 

0,5

 

0,4

0213070

Wortelpeterselie

 

 

 

0,5

 

0,4

0213080

Radijzen

 

 

 

0,5

 

0,02 (*1)

0213090

Schorseneren

 

 

 

0,5

 

0,4 (+)

0213100

Koolrapen

 

 

 

0,5

 

0,3

0213110

Rapen

 

 

 

0,5

 

0,3

0213990

Overige (2)

 

 

 

0,5

 

0,02 (*1)

0220000

Bolgewassen

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

 

0220010

Knoflook

 

0,15

0,01 (*1)

0,3

 

0,1

0220020

Uien

 

0,15

0,8

0,3

 

0,15

0220030

Sjalotten

 

0,15

0,01 (*1)

0,3

 

0,15

0220040

Bosuien/groene uien en stengeluien

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

2

0220990

Overige (2)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0230000

Vruchtgroenten

 

 

 

 

 

 

0231000

a)

Solanaceae en Malvaceae

 

 

 

 

 

 

0231010

Tomaten

0,09 (+)

0,3

2

0,06

1,5

0,9

0231020

Paprika's

0,07

0,01 (*1)

3

0,01 (*1)

3

0,6

0231030

Aubergines

0,09

0,15

2

1

1,5

0,4 (+)

0231040

Okra's, okers

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

3

0,02 (*1)

0231990

Overige (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

3

0,02 (*1)

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

0,04

0,4

1

0,03

1

 

0232010

Komkommers

 

 

 

 

 

0,6

0232020

Augurken

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0232030

Courgettes

 

 

 

 

 

0,6

0232990

Overige (2)

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

0,01 (*1)

0,15

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0233010

Meloenen

 

 

 

 

 

0,2 (+)

0233020

Pompoenen

 

 

 

 

 

0,15

0233030

Watermeloenen

 

 

 

 

 

0,15

0233990

Overige (2)

 

 

 

 

 

0,15

0234000

d)

suikermais

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,6

0239000

e)

andere vruchtgroenten

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0240000

Koolsoorten (met uitzondering van wortels en babyleafgewassen van Brassica)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0241000

a)

bloemkoolachtigen

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

0241010

Broccoli

 

 

 

 

 

0,15

0241020

Bloemkolen

 

 

 

 

 

0,05

0241990

Overige (2)

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0242000

b)

sluitkoolachtigen

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,7

0242010

Spruitjes

 

 

 

 

 

 

0242020

Sluitkolen

 

 

 

 

 

 

0242990

Overige (2)

 

 

 

 

 

 

0243000

c)

bladkoolachtigen

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0243010

Chinese kool/petsai

0,05

 

 

 

 

 

0243020

Boerenkolen

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

0243990

Overige (2)

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

0244000

d)

koolrabi's

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,02 (*1)

0250000

Bladgroenten, kruiden en eetbare bloemen

 

 

 

 

 

 

0251000

a)

slasoorten

 

 

50

0,02

 

0,5

0251010

Veldsla

2 (+)

0,3

 

 

0,01 (*1)

 

0251020

Sla

0,09 (+)

0,4

 

 

20

 

0251030

Andijvie

0,1 (+)

0,3

 

 

0,01 (*1)

 

0251040

Tuinkers en andere kiemen en scheuten

0,01 (*1)

0,3

 

 

0,01 (*1)

 

0251050

Winterkers

0,01 (*1)

0,3

 

 

0,01 (*1)

 

0251060

Raketsla/rucola

0,015

0,3

 

 

0,01 (*1)

 

0251070

Rode amsoi

0,01 (*1)

0,3

 

 

0,01 (*1)

 

0251080

Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten)

2 (+)

0,3

 

 

0,01 (*1)

 

0251990

Overige (2)

0,01 (*1)

0,3

 

 

0,01 (*1)

 

0252000

b)

spinazie en dergelijke bladgroente

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,02

20

0,02 (*1)

0252010

Spinazie

 

0,6

 

 

 

 

0252020

Postelein

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0252030

Snijbiet

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0252990

Overige (2)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0253000

c)

druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0254000

d)

waterkers

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0255000

e)

witlof/witloof/Brussels lof

0,01 (*1) (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,15

0256000

f)

kruiden en eetbare bloemen

 

0,3

50

0,02

20

2

0256010

Kervel

2

 

 

 

 

 

0256020

Bieslook

2

 

 

 

 

 

0256030

Bladselderij/snijselder

0,09 (+)

 

 

 

 

 

0256040

Peterselie

2

 

 

 

 

 

0256050

Salie

2

 

 

 

 

 

0256060

Rozemarijn

2

 

 

 

 

 

0256070

Tijm

2

 

 

 

 

 

0256080

Basilicum en eetbare bloemen

2

 

 

 

 

 

0256090

Laurierblad

2

 

 

 

 

 

0256100

Dragon

2

 

 

 

 

 

0256990

Overige (2)

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0260000

Peulgroenten

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0260010

Bonen (met peul)

0,03

 

15

1,5

 

2 (+)

0260020

Bonen (zonder peul)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

2 (+)

0260030

Erwten (met peul)

0,03

 

0,01 (*1)

2

 

2 (+)

0260040

Erwten (zonder peul)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

1,5

 

0,02 (*1)

0260050

Linzen

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0260990

Overige (2)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0270000

Stengelgroenten

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0270010

Asperges

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0270020

Kardoenen

0,01 (*1)

 

 

0,3

 

0,02 (*1)

0270030

Bleekselderij

0,05

 

 

0,3

 

0,5 (+)

0270040

Knolvenkel

0,01 (*1)

 

 

0,3

 

0,02 (*1)

0270050

Artisjokken

0,01 (*1)

 

 

0,9

 

0,6

0270060

Preien

0,01  (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,6

0270070

Rabarber

0,01 (*1)

 

 

0,3

 

0,02 (*1)

0270080

Bamboescheuten

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0270090

Palmharten

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0270990

Overige (2)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0280000

Paddenstoelen, mossen en korstmossen

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0280010

Gekweekte paddenstoelen

 

 

 

 

 

 

0280020

Wilde paddenstoelen

 

 

 

 

 

 

0280990

Mossen en korstmossen

 

 

 

 

 

 

0290000

Algen en prokaryote organismen

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0300000

PEULVRUCHTEN

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

4

0,01 (*1)

 

0300010

Bonen

 

 

 

 

 

0,3

0300020

Linzen

 

 

 

 

 

0,2

0300030

Erwten

 

 

 

 

 

0,2

0300040

Lupinen/lupinebonen

 

 

 

 

 

0,2

0300990

Overige (2)

 

 

 

 

 

0,2

0400000

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

0401000

Oliehoudende zaden

 

 

 

 

 

 

0401010

Lijnzaad

 

 

 

9

0,01 (*1)

0,6

0401020

Pinda's/aardnoten

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,15

0401030

Papaverzaad/maanzaad

 

 

 

9

0,01 (*1)

0,2

0401040

Sesamzaad

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0401050

Zonnebloemzaad

 

 

 

0,1

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0401060

Koolzaad

 

 

 

9

0,015

0,5

0401070

Sojabonen

 

 

 

15

0,01 (*1)

0,15

0401080

Mosterdzaad

 

 

 

4

0,01 (*1)

0,3

0401090

Katoenzaad

 

 

 

0,7

0,01 (*1)

2

0401100

Pompoenzaad

 

 

 

5

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0401110

Saffloerzaad

 

 

 

9

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0401120

Bernagiezaad

 

 

 

4

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0401130

Huttentutzaad

 

 

 

9

0,01 (*1)

0,3

0401140

Hennepzaad

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0401150

Wonderbonen

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0401990

Overige (2)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0402000

Oliehoudende vruchten

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0402010

Olijven voor oliewinning

 

 

 

 

 

0,5

0402020

Palmpitten

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0402030

Palmvruchten

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0402040

Kapok

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0402990

Overige (2)

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0500000

GRANEN

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0500010

Gerst

 

0,05

 

 

 

2

0500020

Boekweit en andere pseudogranen

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0500030

Mais

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0500040

Gierst/pluimgierst

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0500050

Haver

 

0,01 (*1)

 

 

 

2

0500060

Rijst

 

0,01 (*1)

 

 

 

1,5

0500070

Rogge

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,3

0500080

Sorghum

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0500090

Tarwe

 

0,05

 

 

 

0,3

0500990

Overige (2)

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0600000

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE, CACAO EN CAROB

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

 

0610000

Thee

 

 

 

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

0620000

Koffiebonen

 

 

 

0,05 (*1)

 

0,1

0630000

Kruidenthee van

 

 

 

 

 

 

0631000

a)

bloemen

 

 

 

0,04 (*1) (+)

 

15

0631010

Kamille

 

 

 

 

 

 

0631020

Hibiscus/roselle

 

 

 

 

 

 

0631030

Roos

 

 

 

 

 

 

0631040

Jasmijn

 

 

 

 

 

 

0631050

Lindebloesem

 

 

 

 

 

 

0631990

Overige (2)

 

 

 

 

 

 

0632000

b)

bladeren en kruiden

 

 

 

0,04 (*1) (+)

 

15

0632010

Aardbei

 

 

 

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

 

 

 

0632030

Maté

 

 

 

 

 

 

0632990

Overige (2)

 

 

 

 

 

 

0633000

c)

wortels

 

 

 

4 (+)

 

 

0633010

Valeriaan

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

0633020

Ginseng

 

 

 

 

 

0,15

0633990

Overige (2)

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

0639000

d)

alle andere delen van de plant

 

 

 

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

0640000

Cacaobonen

 

 

 

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

0650000

Carob/johannesbrood

 

 

 

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

0700000

HOP

0,1

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1) (+)

0,05 (*1)

40

0800000

SPECERIJEN

 

 

 

 

 

 

0810000

Als specerij gebruikte zaden

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,03 (*1) (+)

0,05 (*1)

1,5

0810010

Anijs

 

 

 

 

 

 

0810020

Zwarte komijn

 

 

 

 

 

 

0810030

Selderij

 

 

 

 

 

 

0810040

Koriander

 

 

 

 

 

 

0810050

Komijn

 

 

 

 

 

 

0810060

Dille

 

 

 

 

 

 

0810070

Venkel

 

 

 

 

 

 

0810080

Fenegriek

 

 

 

 

 

 

0810090

Nootmuskaat

 

 

 

 

 

 

0810990

Overige (2)

 

 

 

 

 

 

0820000

Als specerij gebruikte vruchten

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,03 (*1) (+)

0,05 (*1)

 

0820010

Piment

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

0820020

Szechuanpeper/anijspeper

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

0820030

Karwij

 

 

 

 

 

1,5

0820040

Kardemom

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

0820050

Jeneverbes

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

0820060

Peperkorrel (groen, wit en zwart)

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

0820070

Vanille

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

0820080

Tamarinde

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

0820990

Overige (2)

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

0830000

Als specerij gebruikte bast

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0830010

Kaneel

 

 

 

 

 

 

0830990

Overige (2)

 

 

 

 

 

 

0840000

Als specerij gebruikte wortels en wortelstokken

 

 

 

(+)

 

 

0840010

Zoethout

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

4

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840020

Gember (10)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

4

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840030

Geelwortel/kurkuma/koenjit

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

4

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840040

Mierikswortel (11)

 

 

 

 

 

 

0840990

Overige (2)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

4

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0850000

Als specerij gebruikte knoppen

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0850010

Kruidnagels

 

 

 

 

 

 

0850020

Kappertjes

 

 

 

 

 

 

0850990

Overige (2)

 

 

 

 

 

 

0860000

Als specerij gebruikte stampers

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0860010

Saffraan

 

 

 

 

 

 

0860990

Overige (2)

 

 

 

 

 

 

0870000

Als specerij gebruikte zaadrokken

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0870010

Foelie

 

 

 

 

 

 

0870990

Overige (2)

 

 

 

 

 

 

0900000

SUIKERGEWASSEN

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0900010

Suikerbiet

 

 

 

0,5

 

 

0900020

Suikerriet

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0900030

Wortelcichorei

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0900990

Overige (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

1000000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG - LANDDIEREN

 

 

 

 

 

 

1010000

Producten afkomstig van

 

0,02 (*1)

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

1011000

a)

varkens

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

1011010

Spier

 

 

 

0,02 (+)

 

0,1 (*1)

1011020

Vet

 

 

 

0,04 (+)

 

0,1 (*1)

1011030

Lever

 

 

 

0,03 (+)

 

0,2

1011040

Nier

 

 

 

0,06 (+)

 

0,2

1011050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

 

 

0,06

 

0,2

1011990

Overige (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,1 (*1)

1012000

b)

runderen

 

 

 

 

 

 

1012010

Spier

0,01 (*1)

 

 

0,02 (+)

 

0,1 (*1)

1012020

Vet

0,01 (*1)

 

 

0,04 (+)

 

0,1 (*1)

1012030

Lever

0,02

 

 

0,03 (+)

 

0,2

1012040

Nier

0,01 (*1)

 

 

0,07 (+)

 

0,2

1012050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,02

 

 

0,07

 

0,2

1012990

Overige (2)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,1 (*1)

1013000

c)

schapen

 

 

 

 

 

 

1013010

Spier

0,02

 

 

0,02 (+)

 

0,1 (*1)

1013020

Vet

0,05

 

 

0,04 (+)

 

0,1 (*1)

1013030

Lever

0,025

 

 

0,03 (+)

 

0,2

1013040

Nier

0,02

 

 

0,07 (+)

 

0,2

1013050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,05

 

 

0,07

 

0,2

1013990

Overige (2)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,1 (*1)

1014000

d)

geiten

 

 

 

 

 

 

1014010

Spier

0,01 (*1)

 

 

0,02 (+)

 

0,1 (*1)

1014020

Vet

0,01 (*1)

 

 

0,04 (+)

 

0,1 (*1)

1014030

Lever

0,02

 

 

0,03 (+)

 

0,2

1014040

Nier

0,01 (*1)

 

 

0,07 (+)

 

0,2

1014050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,02

 

 

0,07

 

0,2

1014990

Overige (2)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,1 (*1)

1015000

e)

paardachtigen

 

 

 

 

 

 

1015010

Spier

0,01 (*1)

 

 

0,02

 

0,1 (*1)

1015020

Vet

0,01 (*1)

 

 

0,04

 

0,1 (*1)

1015030

Lever

0,02

 

 

0,03

 

0,2

1015040

Nier

0,01 (*1)

 

 

0,07

 

0,2

1015050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,02

 

 

0,07

 

0,2

1015990

Overige (2)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,1 (*1)

1016000

f)

pluimvee

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,1 (*1)

1016010

Spier

 

 

 

0,02 (+)

 

 

1016020

Vet

 

 

 

0,02 (+)

 

 

1016030

Lever

 

 

 

0,04 (+)

 

 

1016040

Nier

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

1016050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

 

 

0,04

 

 

1016990

Overige (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

1017000

g)

andere gekweekte landdieren

 

 

 

 

 

 

1017010

Spier

0,01 (*1)

 

 

0,02

 

0,1 (*1)

1017020

Vet

0,01 (*1)

 

 

0,04

 

0,1 (*1)

1017030

Lever

0,02

 

 

0,03

 

0,2

1017040

Nier

0,01 (*1)

 

 

0,07

 

0,2

1017050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,02

 

 

0,07

 

0,2

1017990

Overige (2)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,1 (*1)

1020000

Melk

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,08

0,01 (*1)

0,02 (*1)

1020010

Runderen

 

 

 

(+)

 

 

1020020

Schapen

 

 

 

(+)

 

 

1020030

Geiten

 

 

 

(+)

 

 

1020040

Paarden

 

 

 

 

 

 

1020990

Overige (2)

 

 

 

 

 

 

1030000

Vogeleieren

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,02 (+)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

1030010

Kippen

 

 

 

 

 

 

1030020

Eenden

 

 

 

 

 

 

1030030

Ganzen

 

 

 

 

 

 

1030040

Kwartels

 

 

 

 

 

 

1030990

Overige (2)

 

 

 

 

 

 

1040000

Honing en andere producten van de bijenteelt (7)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

1050000

Amfibieën en reptielen

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

1060000

Ongewervelde landdieren

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

1070000

In het wild levende gewervelde landdieren

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

1100000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG - VIS, VISPRODUCTEN EN ANDERE PRODUCTEN VAN ZOUT- EN ZOETWATERDIEREN (8)

 

 

 

 

 

 

1200000

UITSLUITEND VOOR DIERVOEDER GEBRUIKTE PRODUCTEN OF DELEN VAN PRODUCTEN (8)

 

 

 

 

 

 

1300000

VERWERKTE VOEDINGSMIDDELEN (9)

 

 

 

 

 

 

(F)

=

vetoplosbaar

Abamectine (som van avermectine B1a, avermectine B1b en de delta-8,9-isomeer van avermectine B1a), uitgedrukt als avermectine B1a) (F) (R)

(R)

=

voor de volgende combinaties van bestrijdingsmiddel en codenummer geldt een andere residudefinitie:

Abamectine – code 1000000 met uitzondering van 1040000 : avermectine B1a

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden en residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 19 november 2017 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0120010

Amandelen

0120060

Hazelnoten

0120110

Walnoten

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 19 november 2017 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0130000

Pitvruchten

0154030

Aalbessen (rood, wit en zwart)

0154040

Kruisbessen (geel, groen en rood)

0163040

Papaja's

0231010

Tomaten

0251010

Veldsla

0251020

Sla

0251030

Andijvie

0251080

Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 19 november 2017 is ingediend of, als die informatie op die datum niet is ingediend, met het ontbreken ervan.

0255000

e)

witlof/witloof/Brussels lof

0256030

Bladselderij/snijselder

Acibenzolar-S-methyl (som van acibenzolar-S-methyl en acibenzolar (zuur) (vrij en geconjugeerd), uitgedrukt als acibenzolar-S-methyl)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 26 juni 2016 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0163030

Mango's

Fenhexamide (F)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden en parameters voor de goede landbouwpraktijk ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 23 juli 2017 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0162010

Kiwi's (geel, groen, rood)

Fluazifop-P (som van de samenstellende isomeren van fluazifop en esters en conjugaten daarvan, uitgedrukt als fluazifop)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 29 juni 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0631000

a)

bloemen

0632000

b)

bladeren en kruiden

0633000

c)

wortels

0700000

HOP

0810000

Als specerij gebruikte zaden

0820000

Als specerij gebruikte vruchten

0840000

Als specerij gebruikte wortels en wortelstokken

1011010

Spier

1011020

Vet

1011030

Lever

1011040

Nier

1012010

Spier

1012020

Vet

1012030

Lever

1012040

Nier

1013010

Spier

1013020

Vet

1013030

Lever

1013040

Nier

1014010

Spier

1014020

Vet

1014030

Lever

1014040

Nier

1016010

Spier

1016020

Vet

1016030

Lever

1020010

Runderen

1020020

Schapen

1020030

Geiten

1030000

Vogeleieren

Tebuconazool (R)

(R)

=

voor de volgende combinaties van bestrijdingsmiddel en codenummer geldt een andere residudefinitie:

tebuconazool – code 1000000 behalve 1040000 : som van tebuconazool, hydroxytebuconazool, en conjugaten van beide, uitgedrukt als tebuconazool

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 25 januari 2016 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0140020

Kersen (zoet)

0151020

Wijndruiven

0153020

Dauwbramen

0153990

Overige (2)

0213090

Schorseneren

0231030

Aubergines

0233010

Meloenen

0260010

Bonen (met peul)

0260020

Bonen (zonder peul)

0260030

Erwten (met peul)

0270030

Bleekselderij

2)

In deel A van bijlage III worden de kolommen voor clopyralid, emamectine en fenpyrazamine vervangen door:

Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Codenummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (2)

Clopyralid

Emamectine-benzoaat B1a, uitgedrukt als emamectine

Fenpyrazamine

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

FRUIT, VERS of BEVROREN; NOTEN

 

 

 

0110000

Citrusvruchten

0,5

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

 

 

 

0110020

Sinaasappelen

 

 

 

0110030

Citroenen

 

 

 

0110040

Limoenen/lemmetjes

 

 

 

0110050

Mandarijnen

 

 

 

0110990

Overige (2)

 

 

 

0120000

Noten

0,5

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0120010

Amandelen

 

 

 

0120020

Paranoten

 

 

 

0120030

Cashewnoten

 

 

 

0120040

Kastanjes

 

 

 

0120050

Kokosnoten

 

 

 

0120060

Hazelnoten

 

 

 

0120070

Macadamianoten

 

 

 

0120080

Pecannoten

 

 

 

0120090

Pijnboompitten

 

 

 

0120100

Pistaches

 

 

 

0120110

Walnoten

 

 

 

0120990

Overige (2)

 

 

 

0130000

Pitvruchten

0,5

0,02

0,01 (*2)

0130010

Appelen

 

 

 

0130020

Peren

 

 

 

0130030

Kweeperen

 

 

 

0130040

Mispels

 

 

 

0130050

Loquats/Japanse mispels

 

 

 

0130990

Overige (2)

 

 

 

0140000

Steenvruchten

0,5

 

 

0140010

Abrikozen

 

0,02

5

0140020

Kersen (zoet)

 

0,01 (*2)

4

0140030

Perziken

 

0,03

4

0140040

Pruimen

 

0,02

3

0140990

Overige (2)

 

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0150000

Besvruchten en kleinfruit

 

 

 

0151000

a)

druiven

0,5

0,05

3

0151010

Tafeldruiven

 

 

 

0151020

Wijndruiven

 

 

 

0152000

b)

aardbeien

0,5

0,05

3

0153000

c)

rubussoorten

0,5

0,01 (*2)

5

0153010

Bramen/braambessen

 

 

 

0153020

Dauwbramen

 

 

 

0153030

Frambozen (geel en rood)

 

 

 

0153990

Overige (2)

 

 

 

0154000

d)

ander kleinfruit en besvruchten

 

0,01 (*2)

 

0154010

Blauwe bessen

0,5

 

4

0154020

Veenbessen

4

 

0,01 (*2)

0154030

Aalbessen (rood, wit en zwart)

0,5

 

0,01 (*2)

0154040

Kruisbessen (geel, groen en rood)

0,5

 

0,01 (*2)

0154050

Rozenbottels

0,5

 

0,01 (*2)

0154060

Moerbeien (wit en zwart)

0,5

 

0,01 (*2)

0154070

Azaroles/Middellandse Zeemispels

0,5

 

0,01 (*2)

0154080

Vlierbessen

0,5

 

0,01 (*2)

0154990

Overige (2)

0,5

 

0,01 (*2)

0160000

Diverse vruchten met

0,5

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0161000

a)

eetbare schil

 

 

 

0161010

Dadels

 

 

 

0161020

Vijgen

 

 

 

0161030

Tafelolijven

 

 

 

0161040

Kumquats

 

 

 

0161050

Carambola's

 

 

 

0161060

Kaki's/Japanse persimoenen

 

 

 

0161070

Jambolans/djamblangs

 

 

 

0161990

Overige (2)

 

 

 

0162000

b)

niet-eetbare schil, klein

 

 

 

0162010

Kiwi's (geel, groen, rood)

 

 

 

0162020

Lychees

 

 

 

0162030

Passievruchten/maracuja's

 

 

 

0162040

Woestijnvijgen/cactusvruchten

 

 

 

0162050

Sterappelen

 

 

 

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen

 

 

 

0162990

Overige (2)

 

 

 

0163000

c)

niet-eetbare schil, groot

 

 

 

0163010

Avocado's

 

 

 

0163020

Bananen

 

 

 

0163030

Mango's

 

 

 

0163040

Papaja's

 

 

 

0163050

Granaatappels

 

 

 

0163060

Cherimoya's

 

 

 

0163070

Guaves

 

 

 

0163080

Ananassen

 

 

 

0163090

Broodvruchten

 

 

 

0163100

Doerians

 

 

 

0163110

Zuurzakken/doerian blanda

 

 

 

0163990

Overige (2)

 

 

 

0200000

GROENTEN, VERS of BEVROREN

 

 

 

0210000

Wortel- en knolgewassen

 

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0211000

a)

aardappelen

0,5

 

 

0212000

b)

tropische wortel- en knolgewassen

1

 

 

0212010

Cassave/maniok

 

 

 

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

 

 

 

0212030

Yams

 

 

 

0212040

Arrowroot/pijlwortel

 

 

 

0212990

Overige (2)

 

 

 

0213000

c)

andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet

 

 

 

0213010

Rode bieten

1

 

 

0213020

Wortels

0,5

 

 

0213030

Knolselderij

0,5

 

 

0213040

Mierikswortels

0,5

 

 

0213050

Aardperen/topinamboers

0,5

 

 

0213060

Pastinaken

0,5

 

 

0213070

Wortelpeterselie

0,5

 

 

0213080

Radijzen

0,5

 

 

0213090

Schorseneren

0,5

 

 

0213100

Koolrapen

1,5

 

 

0213110

Rapen

1,5

 

 

0213990

Overige (2)

0,5

 

 

0220000

Bolgewassen

 

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0220010

Knoflook

0,5

 

 

0220020

Uien

0,5

 

 

0220030

Sjalotten

0,5

 

 

0220040

Bosuien/groene uien en stengeluien

0,7

 

 

0220990

Overige (2)

0,5

 

 

0230000

Vruchtgroenten

0,5

 

 

0231000

a)

Solanaceae en Malvaceae

 

0,02

 

0231010

Tomaten

 

 

3

0231020

Paprika's

 

 

3

0231030

Aubergines

 

 

3

0231040

Okra's, okers

 

 

0,01 (*2)

0231990

Overige (2)

 

 

0,01 (*2)

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

 

0,01 (*2)

0,7

0232010

Komkommers

 

 

 

0232020

Augurken

 

 

 

0232030

Courgettes

 

 

 

0232990

Overige (2)

 

 

 

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

 

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0233010

Meloenen

 

 

 

0233020

Pompoenen

 

 

 

0233030

Watermeloenen

 

 

 

0233990

Overige (2)

 

 

 

0234000

d)

suikermais

 

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0239000

e)

andere vruchtgroenten

 

0,02

0,01 (*2)

0240000

Koolsoorten (met uitzondering van wortels en babyleafgewassen van Brassica)

 

 

0,01 (*2)

0241000

a)

bloemkoolachtigen

 

0,01 (*2)

 

0241010

Broccoli

1,5

 

 

0241020

Bloemkolen

3

 

 

0241990

Overige (2)

0,5

 

 

0242000

b)

sluitkoolachtigen

 

0,01 (*2)

 

0242010

Spruitjes

0,5

 

 

0242020

Sluitkolen

3

 

 

0242990

Overige (2)

0,5

 

 

0243000

c)

bladkoolachtigen

 

0,03

 

0243010

Chinese kool/petsai

1

 

 

0243020

Boerenkolen

1

 

 

0243990

Overige (2)

0,5

 

 

0244000

d)

koolrabi's

0,5

0,01 (*2)

 

0250000

Bladgroenten, kruiden en eetbare bloemen

 

 

 

0251000

a)

slasoorten

0,5

 

 

0251010

Veldsla

 

1

8

0251020

Sla

 

1

8

0251030

Andijvie

 

0,2

4

0251040

Tuinkers en andere kiemen en scheuten

 

1

8

0251050

Winterkers

 

1

8

0251060

Raketsla/rucola

 

1

8

0251070

Rode amsoi

 

1

8

0251080

Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten)

 

1

0,01 (*2)

0251990

Overige (2)

 

1

0,01 (*2)

0252000

b)

spinazie en dergelijke bladgroente

 

0,01 (*2)

8

0252010

Spinazie

1

 

 

0252020

Postelein

0,5

 

 

0252030

Snijbiet

1

 

 

0252990

Overige (2)

0,5

 

 

0253000

c)

druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten

0,5

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0254000

d)

waterkers

0,5

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0255000

e)

witlof/witloof/Brussels lof

0,5

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0256000

f)

kruiden en eetbare bloemen

3

1

0,01 (*2)

0256010

Kervel

 

 

 

0256020

Bieslook

 

 

 

0256030

Bladselderij/snijselder

 

 

 

0256040

Peterselie

 

 

 

0256050

Salie

 

 

 

0256060

Rozemarijn

 

 

 

0256070

Tijm

 

 

 

0256080

Basilicum en eetbare bloemen

 

 

 

0256090

Laurierblad

 

 

 

0256100

Dragon

 

 

 

0256990

Overige (2)

 

 

 

0260000

Peulgroenten

0,5

 

0,01 (*2)

0260010

Bonen (met peul)

 

0,03

 

0260020

Bonen (zonder peul)

 

0,01 (*2)

 

0260030

Erwten (met peul)

 

0,03

 

0260040

Erwten (zonder peul)

 

0,01 (*2)

 

0260050

Linzen

 

0,01 (*2)

 

0260990

Overige (2)

 

0,01 (*2)

 

0270000

Stengelgroenten

 

 

0,01 (*2)

0270010

Asperges

0,5

0,01 (*2)

 

0270020

Kardoenen

0,5

0,01 (*2)

 

0270030

Bleekselderij

0,5

0,01 (*2)

 

0270040

Knolvenkel

0,5

0,01 (*2)

 

0270050

Artisjokken

0,5

0,1

 

0270060

Preien

0,7

0,01 (*2)

 

0270070

Rabarber

0,5

0,01 (*2)

 

0270080

Bamboescheuten

0,5

0,01 (*2)

 

0270090

Palmharten

0,5

0,01 (*2)

 

0270990

Overige (2)

0,5

0,01 (*2)

 

0280000

Paddenstoelen, mossen en korstmossen

0,5

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0280010

Gekweekte paddenstoelen

 

 

 

0280020

Wilde paddenstoelen

 

 

 

0280990

Mossen en korstmossen

 

 

 

0290000

Algen en prokaryote organismen

0,5

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0300000

PEULVRUCHTEN

0,5

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0300010

Bonen

 

 

 

0300020

Linzen

 

 

 

0300030

Erwten

 

 

 

0300040

Lupinen/lupinebonen

 

 

 

0300990

Overige (2)

 

 

 

0400000

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

 

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0401000

Oliehoudende zaden

 

 

 

0401010

Lijnzaad

20

 

 

0401020

Pinda's/aardnoten

0,5

 

 

0401030

Papaverzaad/maanzaad

0,5

 

 

0401040

Sesamzaad

0,5

 

 

0401050

Zonnebloemzaad

0,5

 

 

0401060

Koolzaad

0,5

 

 

0401070

Sojabonen

0,5

 

 

0401080

Mosterdzaad

0,5

 

 

0401090

Katoenzaad

0,5

 

 

0401100

Pompoenzaad

0,5

 

 

0401110

Saffloerzaad

0,5

 

 

0401120

Bernagiezaad

0,5

 

 

0401130

Huttentutzaad

0,5

 

 

0401140

Hennepzaad

0,5

 

 

0401150

Wonderbonen

0,5

 

 

0401990

Overige (2)

0,5

 

 

0402000

Oliehoudende vruchten

0,5

 

 

0402010

Olijven voor oliewinning

 

 

 

0402020

Palmpitten

 

 

 

0402030

Palmvruchten

 

 

 

0402040

Kapok

 

 

 

0402990

Overige (2)

 

 

 

0500000

GRANEN

 

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0500010

Gerst

2

 

 

0500020

Boekweit en andere pseudogranen

2

 

 

0500030

Mais

2

 

 

0500040

Gierst/pluimgierst

2

 

 

0500050

Haver

2

 

 

0500060

Rijst

2

 

 

0500070

Rogge

5

 

 

0500080

Sorghum

2

 

 

0500090

Tarwe

2

 

 

0500990

Overige (2)

2

 

 

0600000

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE, CACAO EN CAROB

 

0,02 (*2)

0,01 (*2)

0610000

Thee

0,5

 

 

0620000

Koffiebonen

0,5

 

 

0630000

Kruidenthee van

5

 

 

0631000

a)

bloemen

 

 

 

0631010

Kamille

 

 

 

0631020

Hibiscus/roselle

 

 

 

0631030

Roos

 

 

 

0631040

Jasmijn

 

 

 

0631050

Lindebloesem

 

 

 

0631990

Overige (2)

 

 

 

0632000

b)

bladeren en kruiden

 

 

 

0632010

Aardbei

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

0632030

Maté

 

 

 

0632990

Overige (2)

 

 

 

0633000

c)

wortels

 

 

 

0633010

Valeriaan

 

 

 

0633020

Ginseng

 

 

 

0633990

Overige (2)

 

 

 

0639000

d)

alle andere delen van de plant