1.10.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 245/6


VERORDENING (EU) 2018/1462 VAN DE COMMISSIE

van 28 september 2018

tot wijziging van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 231/2012 tot vaststelling van de specificaties van de in de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad opgenomen levensmiddelenadditieven wat betreft de specificaties van bepaalde sorbitaanesters (E 491 sorbitaanmonostearaat, E 492 sorbitaantristearaat en E 495 sorbitaanmonopalmitaat)

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 inzake levensmiddelenadditieven (1), en met name artikel 14,

Gezien Verordening (EG) nr. 1331/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 tot vaststelling van een uniforme goedkeuringsprocedure voor levensmiddelenadditieven, voedingsenzymen en levensmiddelenaroma's (2), en met name artikel 7, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EU) nr. 231/2012 van de Commissie (3) zijn de specificaties van de in de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 opgenomen levensmiddelenadditieven vastgesteld.

(2)

Die specificaties kunnen volgens de in artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1331/2008 bedoelde uniforme procedure worden bijgewerkt op initiatief van de Commissie of na een aanvraag.

(3)

Op 14 oktober 2014 is een aanvraag ingediend tot wijziging van de specificaties van de levensmiddelenadditieven sorbitaanmonostearaat (E 491), sorbitaantristearaat (E 492) en sorbitaanmonopalmitaat (E 495). Die aanvraag is overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1331/2008 ter kennis van de lidstaten gebracht.

(4)

De huidige specificaties van de Unie voorzien in stoltrajecten (een identificatieparameter) voor sorbitaanmonostearaat (E 491), sorbitaantristearaat (E 492) en sorbitaanmonopalmitaat (E 495).

(5)

De aanvrager verzoekt om de vermelding van het stoltraject als een identificatiemethode voor sorbitaanmonostearaat (E 491), sorbitaantristearaat (E 492) en sorbitaanmonopalmitaat (E 495) in de specificaties van de Unie te schrappen omdat dit niet de meest geschikte methode voor identificatie is aangezien een duidelijke en gemeenschappelijke methodologie daarvoor ontbreekt.

(6)

In haar advies van 5 mei 2017 (4) heeft de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) geconcludeerd dat de wijziging van de specificaties wat de door de aanvrager voorgestelde schrapping van de parameter „stoltraject” voor de identificatie van sorbitaanmonostearaat (E 491), sorbitaantristearaat (E 492) en sorbitaanmonopalmitaat (E 495) betreft, geen veiligheidsrisico oplevert.

(7)

De EFSA heeft ook geconcludeerd dat de schrapping van het stoltraject uit de specificaties van de Unie zou resulteren in een mindere karakterisering van de verschillende sorbitaanesters van verzadigde vetzuren, en dat deze identificatieparameter kan worden vervangen door een andere. De EFSA merkte op dat van alle beschikbare analysemethoden, gaschromatografieanalyse de nauwkeurigste en betrouwbaarste resultaten lijkt op te leveren, en geschikt is voor controles van levensmiddelen.

(8)

Bijgevolg is het dienstig de specificaties van de Unie te wijzigen wat de schrapping van het „stoltraject” als een identificatieparameter voor de levensmiddelenadditieven sorbitaanmonostearaat (E 491), sorbitaantristearaat (E 492) en sorbitaanmonopalmitaat (E 495) betreft, en dit te vervangen door „Identificatietest — aan de hand van het zuurgetal en joodgetal en met behulp van gaschromatografie”.

(9)

De bijlage bij Verordening (EU) nr. 231/2012 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(10)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Verordening (EU) nr. 231/2012 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 28 september 2018.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 354 van 31.12.2008, blz. 16.

(2)  PB L 354 van 31.12.2008, blz. 1.

(3)  Verordening (EU) nr. 231/2012 van de Commissie van 9 maart 2012 tot vaststelling van de specificaties van de in de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad opgenomen levensmiddelenadditieven (PB L 83 van 22.3.2012, blz. 1).

(4)  ANS-panel van de EFSA (EFSA-panel voor levensmiddelenadditieven en aan levensmiddelen toegevoegde nutriënten), 2017. Scientific Opinion on the re-evaluation of sorbitan monostearate (E 491), sorbitan tristearate (E 492), sorbitan monolaurate (E 493), sorbitan monooleate (E 494) and sorbitan monopalmitate (E 495) when used as food additives. EFSA Journal 2017;15(5):4788, 56 blz.; https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4788


BIJLAGE

De bijlage bij Verordening (EU) nr. 231/2012 wordt als volgt gewijzigd:

1.

In de vermelding voor het levensmiddelenadditief E 491 sorbitaanmonostearaat wordt de specificatie „stoltraject” vervangen door:

„Identificatietest

aan de hand van het zuurgetal, joodgetal (niet meer dan 4), en met behulp van gaschromatografie”

2.

In de vermelding voor het levensmiddelenadditief E 492 sorbitaantristearaat wordt de specificatie „stoltraject” vervangen door:

„Identificatietest

aan de hand van het zuurgetal, joodgetal (niet meer dan 4), en met behulp van gaschromatografie”

3.

In de vermelding voor het levensmiddelenadditief E 495 sorbitaanmonopalmitaat wordt de specificatie „stoltraject” vervangen door:

„Identificatietest

aan de hand van het zuurgetal, joodgetal (niet meer dan 4), en met behulp van gaschromatografie”