21.9.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 238/65


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/1263 VAN DE COMMISSIE

van 20 september 2018

tot vaststelling van de formulieren voor de indiening van informatie door aanbieders van pakketbezorgdiensten overeenkomstig Verordening (EU) 2018/644 van het Europees Parlement en de Raad

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2018/644 van het Europees Parlement en de Raad van 18 april 2018 betreffende grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten (1), en met name artikel 4, lid 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EU) 2018/644 voorziet, in aanvulling op de bij Richtlijn 97/67/EG van het Europees Parlement en de Raad (2) vastgestelde bepalingen, in specifieke bepalingen ter bevordering van betere grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten. Die bepalingen betreffen met name het regelgevend toezicht in verband met pakketbezorgdiensten en de transparantie van de tarieven voor bepaalde grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten.

(2)

Overeenkomstig Verordening (EU) 2018/644 moeten aanbieders van pakketbezorgdiensten bij de nationale regelgevende instantie van de lidstaat van vestiging informatie over zichzelf indienen door middel van een door de Commissie vastgesteld formulier.

(3)

In artikel 4, lid 1, van Verordening (EU) 2018/644 is vastgesteld dat aanbieders van pakketbezorgdiensten slechts eenmalig informatie over zichtzelf hoeven in te dienen en dat zij de nationale regelgevende instantie binnen dertig dagen van elke wijziging van die informatie in kennis moeten stellen. Overeenkomstig artikel 4, lid 3, van Verordening (EU) 2018/644 moeten aanbieders van pakketbezorgdiensten elk jaar informatie indienen over hun activiteiten. Derhalve moeten voor de indiening van die informatie twee afzonderlijke formulieren worden vastgesteld.

(4)

Om te vermijden dat pakketten dubbel worden geteld, moeten aanbieders van pakketbezorgdiensten, bij het verstrekken van informatie over het aantal afgehandelde pakketten en de omzet daarvan in het voorgaande kalenderjaar, aangeven of de pakketbezorgdiensten in rechtstreekse opdracht van de afzender zijn verstrekt dan wel namens een andere aanbieder van pakketbezorgdiensten zijn afgehandeld. Ook moet worden aangegeven of de pakketten zijn verzonden naar of ontvangen van bestemmingen binnen of buiten de Unie, aangezien dit gevolgen heeft voor de schakels van de postbezorgketen die die aanbieder verzorgt.

(5)

Aangezien de gevraagde informatie door de nationale regelgevende instanties van de lidstaten moet worden verwerkt en gezien de deskundigheid van die instanties, zijn de formulieren opgesteld in nauwe samenwerking met de Europese Groep van regelgevende instanties voor postdiensten.

(6)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 21 van Richtlijn 97/67/EG opgerichte comité,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De formulieren voor de indiening van de informatie als bedoeld in artikel 4, leden 1 en 3, van Verordening (EU) 2018/644 zijn vastgesteld in de bijlagen I en II bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 20 september 2018.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 112 van 2.5.2018, blz. 19.

(2)  Richtlijn 97/67/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 1997 betreffende gemeenschappelijke regels voor de ontwikkeling van de interne markt voor postdiensten in de Gemeenschap en de verbetering van de kwaliteit van de dienst (PB L 15 van 21.1.1998, blz. 14).


BIJLAGE I

Image Tekst van het beeld

BIJLAGE II

Image Tekst van het beeld Image Tekst van het beeld Image Tekst van het beeld