4.9.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 223/1


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/1212 VAN DE COMMISSIE

van 3 september 2018

tot vaststelling van minimumeisen ter uitvoering van de bepalingen van Richtlijn 2007/36/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de identificatie van aandeelhouders, de doorgifte van informatie en het faciliteren van de uitoefening van aandeelhoudersrechten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2007/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in beursgenoteerde vennootschappen (1), en met name artikel 3 bis, lid 8, artikel 3 ter, lid 6, en artikel 3 quater, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Door Richtlijn 2007/36/EG wordt beursgenoteerde vennootschappen het recht verleend om hun aandeelhouders te identificeren en worden tussenpersonen ertoe verplicht mee te werken aan dat identificatieproces. Die richtlijn heeft tevens tot doel de communicatie van beursgenoteerde vennootschappen aan hun aandeelhouders te verbeteren, met name de doorgifte van informatie via de keten van tussenpersonen, en verplicht tussenpersonen ertoe de uitoefening van aandeelhoudersrechten te faciliteren. Die rechten omvatten het recht om deel te nemen aan en te stemmen op de algemene vergaderingen, en financiële rechten, zoals het recht winstuitkeringen te ontvangen of deel te nemen aan andere door de uitgevende instelling of een derde geïnitieerde corporate events.

(2)

Deze verordening heeft tot doel te voorkomen dat de bepalingen van Richtlijn 2007/36/EG op uiteenlopende wijze ten uitvoer worden gelegd, omdat anders onverenigbare nationale normen zouden kunnen worden vastgesteld, waardoor de risico's en kosten van grensoverschrijdende operaties toenemen en de doeltreffendheid en doelmatigheid ervan in het gedrang komen, met extra lasten voor tussenpersonen als gevolg. Het gebruik van gemeenschappelijke gegevensformats en berichtstructuren bij de doorgifte dient een doeltreffende en betrouwbare verwerking en interoperabiliteit tussen tussenpersonen, de uitgevende instelling en haar aandeelhouders mogelijk te maken, zodat het doeltreffende functioneren van kapitaalmarkten voor aandelen in de Unie wordt geborgd.

(3)

In lijn met de reikwijdte van de machtigingen en de beginselen van evenredigheid bevat deze verordening alleen minimumvereisten. Tussenpersonen en andere marktdeelnemers worden aangemoedigd om verder zelfregulering toe te passen bij deze formats, afhankelijk van de behoeften van verschillende markten. Zij kunnen ook tot een verdere standaardisering trachten te komen van de in deze verordening genoemde berichten en andere soorten berichten die nodig zijn om de uitoefening van aandeelhoudersrechten te faciliteren en om nieuwe technologieën toe te passen die de transparantie en het vertrouwen kunnen versterken.

(4)

Om de uitoefening van aandeelhoudersrechten te faciliteren en efficiënter te maken, met name over de grenzen heen, dient het gebruik te worden aangemoedigd van moderne technologieën voor de communicatie tussen uitgevende instellingen en hun aandeelhouders en door tussenpersonen, onder wie ook andere dienstverrichters die bij deze processen worden ingeschakeld. Communicatie tussen tussenpersonen dient zo veel mogelijk te worden doorgegeven met gebruikmaking van machineleesbare en gestandaardiseerde formats die interoperabel zijn tussen exploitanten en waarmee volautomatische verwerking van begin tot einde (straight-through processing — STP) mogelijk is. Evenwel dienen tussenpersonen aan aandeelhouders die geen tussenpersonen zijn, toegang tot informatie te bieden en de middelen om te reageren, gebruikmakend van breed beschikbare processen, die deze volautomatische verwerking door tussenpersonen mogelijk maken.

(5)

De minimumvereisten wat betreft het verzoek tot openbaarmaking van aandeelhoudersinformatie en het door te geven antwoord dienen te worden vastgesteld zodat een eenvormige, geautomatiseerde en soepele toepassing van het recht van de uitgevende instelling om haar aandeelhouders te kennen, gegarandeerd is.

(6)

Onverminderd de oproeping tot de algemene vergadering, dienen, om volautomatische verwerking van begin tot einde te garanderen, de minimumvereisten te worden vastgesteld voor de types en het formaat van gegevens in de door te geven gestandaardiseerde uitnodiging tot de vergadering, waar nodig, doorheen de hele keten van tussenpersonen tot bij de aandeelhouders. Dit moet ook de afhandeling van elektronische steminstructies van aandeelhouders aan de uitgevende instelling helpen te vergemakkelijken.

(7)

Deze verordening ziet op de verschillende modellen voor het houden van aandelen zoals die bestaan in de verschillende lidstaten, zonder daarbij een bepaald model te begunstigen.

(8)

Het nationale recht van de statutaire zetel van de uitgevende instelling zal bepalen welke verplichtingen tussenpersonen concreet gezien moeten naleven om de uitoefening van rechten door de aandeelhouders te faciliteren. Daarbij gaat het, waar nodig, om de verplichting om te bevestigen dat de aandeelhouder vergadergerechtigd is en de verplichting om de kennisgeving van deelname aan de uitgevende instelling door te geven. Met het oog daarop dient te worden vastgesteld welk soort gegevens die kennisgeving van deelname ten minste dient te bevatten.

(9)

Nog steeds is er behoefte aan het standaardiseren van de bevestiging van de vergadergerechtigdheid, aangezien accurate informatie over de gerechtigde posities misschien niet bekend is aan de uitgevende instelling, of deze haar niet efficiënt is meegedeeld, met name wegens grensoverschrijdende communicatie. De bevestigingen van de gerechtigdheid worden op uiteenlopende wijzen meegedeeld, zoals elektronisch via de keten van tussenpersonen, of rechtstreeks door de laatste tussenpersoon aan de uitgevende instelling, of door de laatste tussenpersoon op papier of in elektronisch formaat aan de aandeelhouder of cliënt, afhankelijk van het model voor het houden van effecten in de betrokken markt. In deze verordening wordt vastgelegd welke soorten informatie die bevestigingen of ontvangst van stemmen en de registratie en telling van stemmen ten minste moeten bevatten.

(10)

Een soepele verwerking van binnen de keten van tussenpersonen doorgegeven gegevens, met name wanneer het daarbij gaat om bewaarnemers of andere gelaagde exploitanten en, wanneer wordt gebruikmaakt van omnibusrekeningen van cliënten, is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat de informatie de aandeelhouders in het buitenland bereikt en om hen in staat te stellen te reageren binnen een redelijke termijn en binnen de termijnen die voor corporate events worden vastgesteld door uitgevende instellingen en de tussenpersonen. Om de redelijke belangen van aandeelhouders te beschermen en af te wegen tegen die van de uitgevende instellingen en tussenpersonen, is het van belang om de termijnen te bepalen die bij de doorgifte van informatie over corporate events en aandeelhoudersacties in acht moeten worden genomen.

(11)

Aangezien vrijwillige marktnormen voor de verwerking van corporate actions corporate events van financiële aard omvatten, zoals uitkeringen en reorganisaties van vennootschappen die van invloed zijn op het onderliggende aandeel, grotendeels worden toegepast, worden met deze verordening alleen de belangrijkste elementen en beginselen vastgelegd die bij die procedures in acht dienen te worden genomen.

(12)

Het is van essentieel belang dat betrouwbare gegevens worden gegenereerd en dat de doorgifte van vertrouwelijke gegevens beveiligd verloopt. Tussenpersonen, uitgevende instellingen en verrichters van diensten voor uitgevende instellingen dienen over de nodige procedures te beschikken om met name de integriteit en beveiliging van die procedures te verzekeren, die persoonsgegevens omvatten in de zin van Richtlijn 2007/36/EG.

(13)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Europees Comité voor het effectenbedrijf,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

1)   „uitgevende instelling”: een vennootschap die haar statutaire zetel in een lidstaat heeft en waarvan de aandelen tot de handel op een in een lidstaat gelegen of werkzame gereglementeerde markt zijn toegelaten of een door een dergelijke vennootschap voor de in deze verordening genoemde taken aangewezen derde;

2)   „CSD van de uitgevende instelling”: de centrale effectenbewaarinstelling die de in afdeling A, punten 1 of 2, van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 909/2014 van het Europees Parlement en de Raad (2) genoemde kerndiensten verleent met betrekking tot de op een gereglementeerde markt verhandelde aandelen;

3)   „corporate event”: een door de uitgevende instelling of derde geïnitieerde actie die de uitoefening inhoudt van de uit de aandelen voortvloeiende rechten en die al dan niet van invloed kan zijn op het onderliggende aandeel, zoals winstuitkeringen of een algemene vergadering;

4)   „tussenpersoon”: een persoon in de zin van artikel 2, punt d), van Richtlijn 2007/36/EG en een tussenpersoon in derde landen in de zin van artikel 3 sexies van Richtlijn 2007/36/EG;

5)   „aandeelhoudersactie”: een antwoord, instructie of andere reactie van de aandeelhouder of door de aandeelhouder aangewezen derde, afhankelijk van het toepasselijke recht, ten behoeve van de uitoefening bij een corporate event van aandeelhoudersrechten die voortvloeien uit de aandelen;

6)   „laatste tussenpersoon”: een tussenpersoon die binnen de keten van tussenpersonen de effectenrekeningen voor de aandeelhouder aanbiedt;

7)   „registratiedatum”: door de uitgevende instelling vastgestelde datum, waarop de uit de aandelen voortvloeiende rechten, waaronder het recht om deel te nemen aan en te stemmen op een algemene vergadering, alsmede de identiteit van de aandeelhouder zullen worden vastgesteld, op basis van de afgewikkelde posities zoals die zijn vastgelegd in de administratie van de CSD van de uitgevende instelling of een andere eerste tussenpersoon, door book-entry aan het eind van de werkdag;

8)   „gerechtigde positie”: de positie van het aandelenbelang op de „registratiedatum”, waaraan de uit de aandelen voortvloeiende rechten, waaronder het recht om deel te nemen aan en te stemmen op een algemene vergadering, zijn verbonden;

9)   „eerste tussenpersoon”: de CSD van de uitgevende instelling of de andere door de uitgevende instelling aangewezen tussenpersoon, die de aandelenregisters van de uitgevende instelling bijhoudt door book-entry bovenaan de houderschapsketen ten aanzien van de op een gereglementeerde markt verhandelde aandelen, of die deze aandelen bovenaan de houderschapsketen houdt namens de aandeelhouders van de uitgevende instelling. De eerste tussenpersoon kan ook de rol van laatste tussenpersoon vervullen;

10)   „betaaldag”: de datum waarop aan de aandeelhouder de betaling verschuldigd is met betrekking tot de opbrengsten van een corporate event, voor zover van toepassing;

11)   „keuzeperiode”: de periode waarin de aandeelhouder kan kiezen uit de bij een corporate event beschikbare opties;

12)   „uiterste deelnamedag”: de uiterste dag voor het kopen of overdragen van de aandelen waaraan het recht is verbonden om deel te nemen aan het corporate event, met uitsluiting van het recht om deel te nemen aan een algemene vergadering;

13)   „termijn kopersbescherming”: uiterste dag en tijdstip waarop een koper die het onderliggende aandeel van een corporate event nog moet ontvangen (waaronder opties voor de aandeelhouder), de verkoper instructies moet geven met betrekking tot de keuze tussen de opties;

14)   „door de uitgevende instelling bepaalde termijn”: door de uitgevende instelling te bepalen uiterste dag en tijdstip om de uitgevende instelling, de door de uitgevende instelling aangewezen derde of de CSD van de uitgevende instelling in kennis te stellen van de aandeelhoudersacties met betrekking tot het corporate event en in het kader van een door een derde geïnitieerd corporate event. Dit geldt voor termijnen om de derde of door die derde aangewezen derde in kennis te stellen van de aandeelhoudersacties met betrekking tot het door deze geïnitieerde corporate event;

15)   „ex-datum”: de datum vanaf wanneer de aandelen worden verhandeld zonder de uit de aandelen voortvloeiende rechten, waaronder het recht om deel te nemen aan en te stemmen op een algemene vergadering;

16)   „ISIN”: aan effecten toegekend internationaal effectenidentificatienummer (International Securities Identification Number — ISIN) volgens ISO 6166 of daarmee compatibele methoden;

17)   „LEI”: ISO 17442 identificatiecode voor juridische entiteiten (Legal Entity Identifier — LEI) als bedoeld in Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1247/2012 van de Commissie (3).

Artikel 2

Gestandaardiseerde formats, interoperabiliteit en taalgebruik

1.   De in de artikelen 3 tot en met 8 van deze verordening bedoelde informatie wordt door de tussenpersonen doorgegeven in overeenstemming met de in de bijlage gegeven gestandaardiseerde formats, omvatten ten minste de in de bijlage beschreven soorten informatie en voldoen aan de daarin geformuleerde vereisten.

2.   De informatie die uitgevende instellingen aan de tussenpersonen moeten verschaffen en die via de keten van tussenpersonen aan de aandeelhouders moet worden doorgegeven, verloopt in een formaat dat de verwerking ervan in overeenstemming met lid 3 mogelijk maakt.

De uitgevende instelling verschaft de informatie in de taal waarin deze haar financiële informatie overeenkomstig Richtlijn 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad (4) bekendmaakt en, tenzij zulks niet gerechtvaardigd is gelet op de aandeelhoudersbasis van de uitgevende instelling, ook in een in internationale financiële kringen gangbare taal.

3.   De doorgifte tussen tussenpersonen vindt plaats in elektronisch en machineleesbaar formaat, hetgeen interoperabiliteit en volautomatische verwerking van begin tot einde (STP) mogelijk maakt en waarbij internationaal toegepaste sectorale normen zoals ISO of met ISO compatibele methoden worden gehanteerd.

4.   De tussenpersonen bieden de aandeelhouders, die geen tussenpersonen zijn, toegang tot alle informatie, alsmede de procedures voor aandeelhoudersacties via algemeen beschikbare instrumenten en faciliteiten, tenzij met de aandeelhouder anders is overeengekomen. De tussenpersonen zorgen ervoor dat met die instrumenten en faciliteiten de aandeelhoudersacties door de tussenpersonen in overeenstemming met lid 3 kunnen worden verwerkt.

Artikel 3

Verzoek om informatie over de identiteit van aandeelhouders openbaar te maken en de beantwoording daarvan

1.   De minimumvereisten ten aanzien van het format van een verzoek om informatie openbaar te maken betreffende de identiteit van aandeelhouders in overeenstemming met artikel 3 bis, lid 1, van Richtlijn 2007/36/EG, zijn die als beschreven in tabel 1 van de bijlage.

2.   De minimumvereisten ten aanzien van het format van het antwoord van tussenpersonen op een verzoek op grond van lid 1 van dit artikel zijn die als beschreven in tabel 2 van de bijlage.

3.   De in de leden 1 en 2 bedoelde minimumvereisten zijn, voor zover noodzakelijk, ook van toepassing op bijwerkingen en annuleringen van dergelijke verzoeken of antwoorden.

Artikel 4

Doorgifte van een uitnodiging tot de algemene vergadering

1.   De minimumvereisten ten aanzien van de types en het format van in overeenstemming met artikel 3 ter, leden 1, 2, 3 en 5, van Richtlijn 2007/36/EG met betrekking tot de oproeping tot de algemene vergadering doorgegeven informatie, zijn die als beschreven in tabel 3 van de bijlage.

2.   De in lid 1 bedoelde minimumvereisten zijn, voor zover noodzakelijk, ook van toepassing op bijwerkingen en annuleringen van dergelijke uitnodigingen tot de algemene vergadering.

Artikel 5

Bevestiging van de gerechtigdheid om aandeelhoudersrechten uit te oefenen op een algemene vergadering

1.   Met het oog op het faciliteren van de uitoefening van rechten door de aandeelhouder op een algemene vergadering, waaronder het recht om deel te nemen en te stemmen, als bedoeld in artikel 3 quater, lid 1, van Richtlijn 2007/36/EG, bevestigt de laatste tussenpersoon, op verzoek, aan de aandeelhouder of de door de aandeelhouder aangewezen derde, de gerechtigde positie zoals die blijkt uit zijn administratie. Wanneer zich in een keten van tussenpersonen meer dan één tussenpersoon bevindt, zorgt de laatste tussenpersoon ervoor dat de gerechtigde posities in zijn administratie aansluiten op die van de eerste tussenpersoon.

Dergelijke bevestiging door de laatste tussenpersoon aan de aandeelhouder is niet vereist indien de gerechtigde positie bekend is aan of zal worden doorgegeven aan de uitgevende instelling of de eerste tussenpersoon, al naargelang het geval.

2.   De soorten informatie en gegevenselementen die de bevestiging van de gerechtigdheid omvat, zijn, voor zover voor het soort doorgifte relevant, ten minste die als beschreven in tabel 4 van de bijlage.

3.   De in het tweede lid bedoelde minimaal vereiste soorten informatie en gegevenselementen zijn, voor zover noodzakelijk, ook van toepassing op bijwerkingen en annuleringen van bevestigingen van gerechtigdheid.

Artikel 6

Kennisgeving door aandeelhouders van deelname aan een algemene vergadering

1.   Met het oog op het faciliteren van de uitoefening van rechten door de aandeelhouder op een algemene vergadering, waaronder het recht om deel te nemen en te stemmen, als bedoeld in artikel 3 quater, lid 1, van Richtlijn 2007/36/EG, geven tussenpersonen, op verzoek van de uitgevende instelling en op verzoek van de aandeelhouder, de kennisgeving van deelname door aan de uitgevende instelling, hetzij om de aandeelhouder in staat te stellen de rechten zelf uit te oefenen, hetzij om de aandeelhouder in staat te stellen een derde aan te wijzen om ten voordele van de aandeelhouder die rechten uit te oefenen met uitdrukkelijke machtiging en op instructie van de aandeelhouder.

2.   Wanneer de kennisgeving van deelname een vermelding van de stemmen bevat, zorgt de laatste tussenpersoon ervoor dat de informatie over het aantal aandelen waarvoor stemmen worden uitgebracht, strookt met de gerechtigde positie. Indien de kennisgeving vóór de registratiedatum wordt doorgegeven tussen de tussenpersonen, werkt de laatste tussenpersoon de kennisgeving, zo nodig, bij zodat de informatie is afgestemd.

3.   De soorten informatie en gegevenselementen die de kennisgeving door de aandeelhouder van zijn deelname aan een algemene vergadering omvat, zijn ten minste die als beschreven in tabel 5 van de bijlage.

De in de eerste alinea bedoelde minimaal vereiste soorten informatie en gegevenselementen zijn, voor zover noodzakelijk, ook van toepassing op berichten met betrekking tot bijwerkingen en annuleringen van bevestigingen van kennisgevingen van deelname.

Artikel 7

Format van ontvangstbevestiging en registratie en telling van stemmen

1.   De soorten informatie en gegevenselementen die een ontvangstbevestiging van elektronisch uitgebrachte stemmen als bepaald in de eerste alinea van artikel 3 quater, lid 2, van Richtlijn 2007/36/EG bevat, zijn ten minste die als beschreven in tabel 6 van de bijlage.

2.   De soorten informatie en gegevenselementen die een bevestiging door de uitgevende instelling aan de aandeelhouder of de door aandeelhouder aangewezen derde van de registratie en telling van stemmen als bepaald in de tweede alinea van artikel 3 quater, lid 2, van Richtlijn 2007/36/EG bevat, zijn ten minste die als beschreven in tabel 7 van de bijlage.

Artikel 8

Doorgifte van informatie specifiek voor corporate events niet zijnde algemene vergaderingen

1.   De door de uitgevende instelling aan de eerste of andere tussenpersonen te verschaffen informatie, alsmede de binnen de keten van tussenpersonen door te geven kennisgevingen, omvat alle essentiële informatie met betrekking tot het corporate event niet zijnde een algemene vergadering die de tussenpersoon nodig heeft om zijn verplichtingen uit hoofde van Richtlijn 2007/36/EG te vervullen ten aanzien van de aandeelhouder, dan wel de aandeelhouder nodig heeft om zijn aandeelhoudersrechten uit te oefenen.

2.   De volgende minimumvereisten met betrekking tot de volgorde voor de doorgiften, data en termijnen zijn bij een corporate event van toepassing:

a)

de uitgevende instelling stelt de eerste tussenpersoon en, voor zover nodig, andere tussenpersonen vroeg genoeg in kennis van de informatie over het corporate event zodat de marktdeelnemers kunnen reageren op de informatie en deze kunnen doorgeven, en zodat uitstaande transacties of market claims passend kunnen worden verwerkt vóór het verstrijken van relevante termijnen of vóór de aanvang van een keuzeperiode, al naargelang het geval;

b)

de betaaldatum wordt zo dicht mogelijk bij de registratiedatum, de door de uitgevende instelling bepaalde termijn of de door de een corporate event initiërende derde bepaalde termijn vastgesteld, al naargelang het geval, zodat de betalingen aan de aandeelhouders zo soepel mogelijk kunnen worden verwerkt;

c)

bij een corporate event dat opties voor de aandeelhouder omvat, dient de keuzeperiode voldoende lang te zijn om de aandeelhouders en tussenpersonen een redelijke reactietermijn te geven;

d)

bij een corporate event dat opties voor de aandeelhouder omvat, dient de uiterste deelnamedatum en de termijn kopersbescherming, in deze volgorde, vooraf te gaan aan de door de uitgevende instelling bepaalde termijn zodat de kopersclaims passend kunnen worden verwerkt vóór het eind van de keuzeperiode;

e)

bij een corporate event dat voorwaardelijk is, stelt de uitgevende instelling de eerste tussenpersoon in kennis van de informatie over de uitkomst van het corporate event zo kort mogelijk na de door de uitgevende instelling bepaalde termijn en voordat eventuele betalingen bij het corporate event plaatsvinden.

3.   Na de betaaldatum van het corporate event geven de eerste tussenpersoon of, wanneer zich in een keten van tussenpersonen meer dan één tussenpersoon bevindt, alle tussenpersonen op hun beurt de informatie over de door de tussenpersoon voor rekening van de aandeelhouder ondernomen acties of afgesloten transacties door. De door de tussenpersoon door te geven informatie omvat ten minste de uitkomsten op basis van de aandeelhoudersactie bij een corporate event met opties, de gerechtigde of afgewikkelde posities, ontvangen opbrengsten, alsmede de uitkomsten met betrekking tot market claims, voor zover deze voor de aandeelhouder relevant zijn.

4.   De te verschaffen en door te geven soorten informatie en gegevenselementen zijn, voor zover relevant voor de corporate action, overeenkomstig artikel 3 ter, leden 1, 2, 3 en 5, van Richtlijn 2007/36/EG met betrekking tot de corporate events niet zijnde algemene vergaderingen, ten minste die als beschreven in tabel 8 van de bijlage.

De in de eerste alinea bedoelde vereisten zijn, voor zover noodzakelijk, ook van toepassing op annuleringen of bijwerkingen van dergelijke kennisgevingen.

Artikel 9

Door uitgevende instellingen en tussenpersonen bij corporate events en bij identificatieprocessen van aandeelhouders in acht te nemen termijnen

1.   De uitgevende instelling die het corporate event initieert, verschaft tussenpersonen de informatie over het corporate event tijdig, uiterlijk op dezelfde werkdag als die waarop hij het corporate event op grond van het toepasselijke recht aankondigt.

2.   Wanneer de tussenpersoon informatie over corporate events verwerkt en doorgeeft, zorgt deze er, voor zover noodzakelijk, voor dat de aandeelhouders over voldoende tijd beschikken om op de ontvangen informatie te reageren zodat zij de door de uitgevende instelling bepaalde termijn of de registratiedatum in acht kunnen nemen.

De eerste tussenpersoon, en eventuele andere tussenpersonen die de informatie over een corporate event ontvangen, geeft die informatie onverwijld door aan de volgende tussenpersoon in de keten en uiterlijk tegen het eind van dezelfde werkdag als die waarop hij de informatie heeft ontvangen. Wanneer de tussenpersoon de informatie tijdens zijn werkdag na 16.00 u ontvangt, geeft hij de informatie onverwijld en uiterlijk vóór 10.00 u van de volgende werkdag door.

Wanneer de positie in het betrokken aandeel verandert na de eerste doorgifte, geven de eerste tussenpersoon en alle andere tussenpersonen in de keten daarnaast de informatie door aan de nieuwe aandeelhouders in hun administratie, volgens de eindedagposities op iedere werkdag, tot aan de registratiedatum.

3.   De laatste tussenpersoon geeft de aandeelhouder de informatie over het corporate event onverwijld door en uiterlijk tegen het eind van dezelfde werkdag als die waarop hij de informatie heeft ontvangen. Wanneer de tussenpersoon de informatie tijdens zijn werkdag na 16.00 u ontvangt, geeft hij de informatie onverwijld en uiterlijk vóór 10.00 u van de volgende werkdag door. Daarnaast bevestigt hij de gerechtigdheid van de aandeelhouder om deel te nemen aan het corporate event onverwijld en tijdig om de door de uitgevende instelling bepaalde termijn of de registratiedatum in acht te kunnen nemen, al naargelang het geval.

4.   Iedere tussenpersoon geeft aan de uitgevende instelling alle informatie over aandeelhoudersacties onverwijld na de ontvangst van die informatie door, volgens een procedure die het mogelijk maakt om de door de uitgevende instelling bepaalde termijn of registratiedatum in acht te nemen.

Aanvullende vereisten met betrekking tot aandeelhoudersacties, die de uitgevende instelling op grond van het toepasselijke recht van de aandeelhouder verlangt, en die niet machineleesbaar of via volautomatische verwerking van begin tot einde zoals bepaald in artikel 2, lid 3, kunnen worden verwerkt, worden door de tussenpersoon onverwijld doorgegeven en tijdig om de door de uitgevende instelling bepaalde termijn of registratiedatum in acht te kunnen nemen.

De laatste tussenpersoon stelt voor aandeelhoudersacties geen termijn vast die korter is dan drie werkdagen vóór de door de uitgevende instelling bepaalde termijn of registratiedatum. De laatste tussenpersoon mag de aandeelhouder waarschuwen voor de risico's die verbonden zijn aan veranderingen in de aandelenpositie dicht bij de registratiedatum.

5.   De ontvangstbevestiging van elektronisch uitgebrachte stemmen zoals bepaald in artikel 7, lid 1, wordt onmiddellijk na het uitbrengen van de stemmen verschaft aan de persoon die de stemmen heeft uitgebracht.

De bevestiging van de registratie en telling van stemmen als bepaald in artikel 7, lid 2, wordt door de uitgevende instelling tijdig en uiterlijk 15 dagen na het verzoek of, wanneer die later valt, de algemene vergadering verschaft, tenzij de informatie reeds beschikbaar is.

6.   Het verzoek van een uitgevende instelling of een door de uitgevende instelling aangewezen derde om de identiteit van de aandeelhouder openbaar te maken, wordt door tussenpersonen, in overeenstemming met de reikwijdte van het verzoek, onverwijld en uiterlijk tegen het eind van dezelfde werkdag als die waarop het verzoek is ontvangen, doorgegeven aan de volgende tussenpersoon in de keten. Wanneer de tussenpersoon het verzoek tijdens zijn werkdag na 16.00 u ontvangt, geeft hij de informatie onverwijld en uiterlijk vóór 10.00 u van de volgende werkdag door.

Het antwoord op het verzoek om de identiteit van de aandeelhouder openbaar te maken, wordt aan de in het verzoek genoemde geadresseerde verschaft en doorgegeven door iedere tussenpersoon onverwijld en uiterlijk tijdens de werkdag onmiddellijk na de registratiedatum of, wanner dit later valt, de datum van ontvangst van het verzoek door de antwoordende tussenpersoon.

De in de tweede alinea bedoelde termijn is niet van toepassing op antwoorden op verzoeken of delen daarvan, al naargelang het geval, die niet machineleesbaar en via volautomatische verwerking van begin tot einde zoals bepaald in artikel 2, lid 3, kunnen worden verwerkt. Die termijn geldt evenmin voor verzoeken die de tussenpersoon ontvangt meer dan zeven werkdagen na de registratiedatum. In dergelijke gevallen wordt het antwoord door de tussenpersoon onverwijld en hoe dan ook tegen de door de uitgevende instelling bepaalde termijn verschaft en doorgegeven.

7.   De in de leden 1 tot en met 6 bedoelde termijnen zijn, voor zover noodzakelijk, van toepassing op annuleringen of bijwerkingen van de betrokken informatie.

8.   De tussenpersoon voorziet alle in dit artikel genoemde doorgiften van een tijdstempel.

Artikel 10

Minimumbeveiligingseisen

1.   Bij de doorgifte van informatie aan tussenpersonen, aandeelhouders of door aandeelhouders aangewezen derden overeenkomstig de artikelen 3 bis, 3 ter en 3 quater van Richtlijn 2007/36/EG, implementeren de uitgevende instelling en de tussenpersoon passende technische en organisatorische maatregelen die de beveiliging, integriteit en authenticatie garanderen van de informatie die afkomstig is van de uitgevende instelling of de derde die een corporate event initieert. Tussenpersonen implementeren die maatregelen ook ten aanzien van de doorgifte van informatie aan de uitgevende instelling of de door de uitgevende instelling aangewezen derde.

2.   De tussenpersoon die van de uitgevende instelling of de door de uitgevende instelling aangewezen derde een verzoek ontvangt om de identiteit van een aandeelhouder openbaar te maken, of enige andere in deze verordening bedoelde communicatie die wordt doorgegeven via de keten van tussenpersonen of aan aandeelhouders, vergewist zich ervan dat het verzoek of de informatie die worden doorgegeven, van de uitgevende instelling afkomstig zijn.

Artikel 11

Inwerkingtreding en toepassing

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang 3 september 2020.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 3 september 2018.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 184 van 14.7.2007, blz. 17.

(2)  Verordening (EU) nr. 909/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de verbetering van de effectenafwikkeling in de Europese Unie, betreffende centrale effectenbewaarinstellingen en tot wijziging van Richtlijnen 98/26/EG en 2014/65/EU en Verordening (EU) nr. 236/2012 (PB L 257 van 28.8.2014, blz. 1).

(3)  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1247/2012 van de Commissie van 19 december 2012 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de formattering en de frequentie van de transactierapportage aan transactieregisters overeenkomstig Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters (PB L 352 van 21.12.2012, blz. 20).

(4)  Richtlijn 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 2004 betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG (PB L 390 van 31.12.2004, blz. 38).


BIJLAGE

Tabel 1

Verzoek tot openbaarmaking van informatie over de identiteit van aandeelhouders

Soort informatie

Beschrijving

Formaat

Gegevens afkomstig van

A.   Specificatie van het verzoek (per ISIN een apart verzoek zenden)

1.

Unieke identificatiecode verzoek

Uniek nummer voor het specificeren van elk verzoek tot openbaarmaking

[24 alfanumerieke tekens]

Uitgevende instelling of door deze aangewezen derde

2.

Soort verzoek

Soort verzoek (verzoek tot openbaarmaking van identiteit van aandeelhouders)

[4 alfanumerieke tekens]

Uitgevende instelling of door deze aangewezen derde

3.

Reikwijdte verzoek

Vermelding of het verzoek moet worden doorgeleid naar en beantwoord door de andere tussenpersonen verderop in de keten van tussenpersonen. Anders veld openlaten.

[Optioneel veld. Indien van toepassing, zet dan: JA]

Uitgevende instelling of door deze aangewezen derde

4.

ISIN

Definitie

[12 alfanumerieke tekens]

Uitgevende instelling

5.

Registratiedatum

Definitie

[Datum (JJJJMMDD)]

Uitgevende instelling

6.

Termijn uitgevende instelling

Definitie. De termijn uitgevende instelling wordt bepaald in overeenstemming met artikel 9 van deze verordening.

[Datum (JJJJMMDD); UTC (gecoördineerde wereldtijd)]

Uitgevende instelling

7.

Drempelwaarde ter beperking verzoek

Indien van toepassing. De drempel wordt uitgedrukt als een absoluut aantal aandelen.

[Optioneel veld. Indien van toepassing, zet dan:

15 cijfers]

Uitgevende instelling

8.

Datum sinds wanneer de aandelen worden aangehouden

Indien van toepassing. Indien de uitgevende instelling ervoor kiest om in haar verzoek de datum op te nemen sinds wanneer de aandelen worden gehouden, moet zij in haar verzoek aangeven hoe deze datum moet worden bepaald.

Dit verzoek kan van invloed zijn op de automatische verwerking van begin tot einde (STP) van het verzoek.

[Optioneel veld. Indien van toepassing, zet dan: JA]

Uitgevende instelling

B.   Specificatie met betrekking tot de ontvanger aan wie het antwoord moet worden gezonden

1.

Unieke identificatiecode ontvanger verzoek

Uniek nationaal registratienummer, voorafgegaan door de landcode van het land van diens statutaire zetel, of LEI van de uitgevende instelling, of door de uitgevende instelling aangewezen derde, de CSD van de uitgevende instelling, een andere tussenpersoon of dienstverrichter, al naargelang het geval, aan wie de tussenpersoon het antwoord moet doorgeven.

[20 alfanumerieke tekens.

De landcode in de vorm van de tweeletterige ISO 3166-1 alpha-2, of compatibele methode]

Uitgevende instelling

2.

Naam ontvanger antwoord

 

[140 alfanumerieke tekens]

Uitgevende instelling

3.

Adres ontvanger antwoord

BIC-adres, beveiligd of gecertificeerd e-mailadres, URL voor een beveiligde webportal, of andere adresgegevens die de ontvangst en beveiliging van de doorgifte garanderen.

[alfanumeriek veld]

Uitgevende instelling


Tabel 2

Antwoord op een verzoek tot openbaarmaking van informatie over de identiteit van aandeelhouders

Soort informatie

Beschrijving

Formaat

Gegevens afkomstig van

A.   Specificatie oorspronkelijke verzoek uitgevende instelling

1.

Unieke identificatiecode verzoek

Zie Tabel 1, veld A.1

[24 alfanumerieke tekens]

Uitgevende instelling of door deze aangewezen derde

2.

Unieke identificatiecode antwoord

Uniek identificatienummer van elk antwoord

[24 alfanumerieke tekens]

Antwoordende tussenpersoon

3.

Soort verzoek

Zie Tabel 1, veld A.2

[4 alfanumerieke tekens]

Uitgevende instelling of door deze aangewezen derde

4.

ISIN

Zie Tabel 1, veld A.4

[12 alfanumerieke tekens]

Uitgevende instelling

5.

Registratiedatum

Zie Tabel 1, veld A.5

[Datum (JJJJMMDD)]

Uitgevende instelling

B.   Informatie betreffende aandelenbelang antwoordende tussenpersoon

1.

Unieke identificatiecode antwoordende tussenpersoon

Uniek nationaal registratienummer, voorafgegaan door de landcode van het land van diens statutaire zetel of LEI

[20 alfanumerieke tekens.

De landcode moet de vorm hebben bepaald in Tabel 1, veld B.1.]

Antwoordende tussenpersoon

2.

Naam antwoordende tussenpersoon

 

[140 alfanumerieke tekens]

Antwoordende tussenpersoon

3.

Totale aantal aandelen gehouden door antwoordende tussenpersoon

Dit totale aantal is gelijk aan de som van de aantallen in de velden B.4 en B.5.

[15 cijfers met, in voorkomend geval, een decimaalteken]

Antwoordende tussenpersoon

4.

Aantal aandelen voor eigen rekening gehouden door antwoordende tussenpersoon

 

[15 cijfers met, in voorkomend geval, een decimaalteken]

Antwoordende tussenpersoon

5.

Aantal aandelen voor rekening van een ander gehouden door antwoordende tussenpersoon

 

[15 cijfers met, in voorkomend geval, een decimaalteken]

Antwoordende tussenpersoon

6.

Unieke identificatiecode beheerder effectenrekening

LEI van de beheerder van de effectenrekening, d.w.z. de tussenpersoon verderop in de keten bij wie de antwoordende tussenpersoon een effectenrekening aanhoudt.

[20 alfanumerieke tekens]

Antwoordende tussenpersoon

7.

Nummer effectenrekening

Nummer van de effectenrekening van de antwoordende tussenpersoon bij de tussenpersoon verderop in de keten

[20 alfanumerieke tekens]

Antwoordende tussenpersoon

C.   Informatie met betrekking tot identiteit aandeelhouder in het bezit van de antwoordende tussenpersoon (repeterend blok, in te vullen voor elke aandeelhouder afzonderlijk die de antwoordende tussenpersoon bekend is, ook indien het gaat om de positie die de antwoordende tussenpersoon voor eigen rekening inneemt)

1(a).

Unieke identificatiecode aandeelhouder in geval van rechtspersoon

1)

Een uniek nationaal registratienummer, voorafgegaan door de landcode van het land van de statutaire zetel of LEI, of

[20 alfanumerieke tekens]

Antwoordende tussenpersoon

2)

wanneer geen LEI of registratienummer beschikbaar zijn, een bankidentificatiecode (Bank Identifier Code — BIC) voorafgegaan door de landcode van het land van de statutaire zetel, of

[11 alfanumerieke tekens]

3)

een cliëntcode, die iedere juridische entiteit of structuur op unieke wijze identificeert, in ieder rechtsgebied, voorafgegaan door de landcode van het land van de statutaire zetel.

[50 alfanumerieke tekens.

De landcode moet de vorm hebben bepaald in Tabel 1, veld B.1.]

1(b).

Unieke identificatiecode aandeelhouder in geval van natuurlijke persoon

De nationale identificatiecode in de zin van artikel 6 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/590 van de Commissie (*1)

[35 alfanumerieke tekens]

Antwoordende tussenpersoon

2(a).

Naam aandeelhouder in geval van rechtspersoon

 

[140 alfanumerieke tekens]

Antwoordende tussenpersoon

2(b)

Naam aandeelhouder in geval van natuurlijke persoon

1)

Voornaam (voornamen) aandeelhouder. In het geval van meer dan één voornaam, worden alle voornamen gescheiden door een komma.

[140 alfanumerieke tekens]

Antwoordende tussenpersoon

2)

Naam (namen) aandeelhouder. In het geval van meer dan één naam, worden alle namen gescheiden door een komma.

[140 alfanumerieke tekens]

Antwoordende tussenpersoon

3.

Straatadres

 

[140 alfanumerieke tekens]

Antwoordende tussenpersoon

4.

Postcode

 

[10 alfanumerieke tekens]

Antwoordende tussenpersoon

5.

Stad

 

[35 alfanumerieke tekens]

Antwoordende tussenpersoon

6.

Land

Landcode

[Tweeletterige landcode in de vorm bepaald in Tabel 1, veld B.1.]

Antwoordende tussenpersoon

7.

Postcode postbus

 

[10 alfanumerieke tekens]

Antwoordende tussenpersoon

8.

Nummer postbus

 

[10 alfanumerieke tekens]

Antwoordende tussenpersoon

9.

E-mailadres

E-mailadres. Anders veld openlaten.

[255 alfanumerieke tekens]

Antwoordende tussenpersoon

Repeterend blok (herhaal voor de verschillende soorten aandelenbelangen of data van aandelenbelang)

10.

Soort aandelen-belang

Vermelding soort aandelenbelang.

Kies: O = aandelenbelang voor eigen belang; N = nominee aandelenbelang; B = beneficial aandelenbelang; U = Onbekend

[1 alfanumeriek teken]

Antwoordende tussenpersoon

11.

Aantal aandelen door aandeelhouder gehouden bij antwoordende tussenpersoon

Aantal aandelen door de aandeelhouder gehouden bij en gemeld door de antwoordende tussenpersoon

[15 cijfers met, in voorkomend geval, een decimaalteken]

Antwoordende tussenpersoon

12.

Begindatum aandelen-belang

Indien van toepassing.

[Datum (JJJJMMDD)]

Antwoordende tussenpersoon

13.

Naam door de aandeelhouder aangewezen derde

In voorkomend geval hier de derde vermelden die gemachtigd is namens de aandeelhouder beleggingsbesluiten te nemen.

[Optioneel veld.

In voorkomend geval, formaat van de velden C.2(a) of C.2(b) hierboven]

Antwoordende tussenpersoon

14.

Unieke identificatiecode door aandeelhouder aangewezen derde

In voorkomend geval hier de derde vermelden die gemachtigd is namens de aandeelhouder beleggingsbesluiten te nemen.

[Optionele velden.

In voorkomend geval, unieke identificatiecode in het formaat van de velden C.1(a) of C.1(b) hierboven]

Antwoordende tussenpersoon


Tabel 3

Uitnodiging tot de vergadering

Overeenkomstig artikel 3 ter, lid 1, onder b), en artikel 3 ter, lid 2, van Richtlijn 2007/36/EG, moet, wanneer de in deze tabel genoemde informatie met betrekking tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op de website van de uitgevende instelling beschikbaar is voor aandeelhouders, de uitnodiging tot de vergadering die de uitgevende instelling moet opstellen en die tussenpersonen moeten doorgeven, alleen de blokken A, B en C bevatten, samen met de URL-hyperlink naar de website waar de informatie te vinden is.


Soort informatie

Beschrijving

Formaat

Gegevens afkomstig van

A.   Specificatie bericht

1.

Unieke identificatiecode event

Uniek nummer

[alfanumeriek veld]

Uitgevende instelling of door deze aangewezen derde

2.

Soort bericht

Het soort bericht (zoals uitnodiging tot de vergadering, annulering of bijwerking ervan)

[4 alfanumerieke tekens]

Uitgevende instelling of door deze aangewezen derde

B.   Specificatie uitgevende instelling

1.

ISIN

Definitie ISIN van het aandeel waarvoor de uitnodiging plaatsvindt.

Repeterend veld: in het geval van meerdere klassen, alle ISIN's geven.

[12 alfanumerieke tekens]

Uitgevende instelling

2.

Naam uitgevende instelling

 

[140 alfanumerieke tekens]

Uitgevende instelling

C.   Specificatie vergadering

1.

Datum algemene vergadering

 

[Datum (JJJJMMDD)]

Uitgevende instelling

2.

Tijdstip algemene vergadering

Specificatie van het aanvangstijdstip van de algemene vergadering, samen met de toepasselijke tijdszone

[UTC (gecoördineerde wereldtijd)]

Uitgevende instelling

3.

Soort algemene vergadering

Specificatie van het soort algemene vergadering waartoe wordt opgeroepen.

[4 alfanumerieke tekens]

Uitgevende instelling

4.

Locatie algemene vergadering

Specificatie van het adres van de locatie waar de algemene vergadering plaatsvindt, samen met de URL van de virtuele locatie, in voorkomend geval.

Ingeval de vergadering op meerdere locaties plaatsvindt, wordt voor elke vergaderlocatie de precieze plaats vermeld.

[255 alfanumerieke tekens]

Uitgevende instelling

5.

Registratiedatum

Definitie

[Datum (JJJJMMDD)]

Uitgevende instelling

6.

Uniform Resource Locator (URL)

URL-hyperlink naar de website waar de volledige informatie toegankelijk is die aandeelhouders vóór de algemene vergadering moet worden verstrekt, met inbegrip van procedures om deel te nemen, te stemmen en andere aandeelhoudersrechten uit te oefenen, zoals het agenderingsrecht.

[255 alfanumerieke tekens]

Uitgevende instelling

D.   Deelname aan algemene vergadering (repeterend blok; te herhalen voor elke beschikbare alternatieve deelnamemethode)

1.

Methode deelname aandeelhouder

Deelnamemethode, zoals: VI = virtuele deelname; PH = persoonlijke deelname; PX = deelname bij volmacht; EV = stemmen per brief.

Andere beschikbare methoden moeten ook op een gestandaardiseerde wijze worden vermeld.

[2 alfanumerieke tekens]

Uitgevende instelling

2.

Deelnametermijn uitgevende instelling

Uiterste dag en tijdstip voor de aandeelhouder om de uitgevende instelling kennis te geven van zijn deelname.

[Datum (JJJJMMDD); UTC (gecoördineerde wereldtijd)]

Uitgevende instelling

3.

Stemmingstermijn uitgevende instelling

Uiterste dag en tijdstip voor de aandeelhouder om stemmen in te dienen, per methode van deelname, voor zover van toepassing.

[Datum (JJJJMMDD); UTC (gecoördineerde wereldtijd)]

Uitgevende instelling

E.   Agenda — (repeterend blok; te specificeren voor elk agendapunt)

1.

Unieke identificatiecode agendapunt

Uniek nummer

[4 alfanumerieke tekens]

Uitgevende instelling

2.

Titel agendapunt

Kopje of korte samenvatting of kopje agendapunt

[100 alfanumerieke tekens]

Uitgevende instelling

3.

Uniform Resource Locator (URL) materiaal

Indien van toepassing. Specifieke URL voor het materiaal met betrekking tot het agendapunt.

Indien er geen relevant materiaal is, dit veld open laten.

[Indien ingevuld: 255 alfanumerieke tekens.]

Uitgevende instelling

4.

Stemming

Indien van toepassing. Vermelding of voor het agendapunt een bindende stemming (BV) of een adviserende stemming (AV) geldt.

Indien niet over het agendapunt wordt gestemd, wordt het veld open gelaten.

[Indien ingevuld: 2 alfanumerieke tekens.]

Uitgevende instelling

5.

Alternatieve stemmogelijkheden

Indien van toepassing. Specificatie van alle alternatieve stemmogelijkheden die voor het agendapunt beschikbaar zijn voor de aandeelhouder, zoals voorstemmen (VF), tegenstemmen (VA), onthouding (AB), blanco (BL) of ander (OT).

Indien niet over het agendapunt wordt gestemd, wordt het veld open gelaten.

[Indien ingevuld: 2 alfanumerieke tekens.]

Uitgevende instelling

F.   Specificatie termijnen voor uitoefening andere aandeelhoudersrechten (repeterend blok; te specificeren voor elke bestaande termijn)

1.

Voorwerp termijn

Specificatie van het aandeelhoudersrecht waarvoor de termijn geldt (zoals indiening van ontwerpresoluties of agenderingsrecht)

[100 alfanumerieke tekens]

Uitgevende instelling

2.

Toepasselijke termijn uitgevende instelling

Specificatie van de termijn voor de uitoefening van het in het bovenstaande veld gespecificeerde aandeelhoudersrecht

[Datum (JJJJMMDD); UTC (gecoördineerde wereldtijd)]

Uitgevende instelling


Tabel 4

Bevestiging gerechtigdheid

Soort informatie

Beschrijving

Formaat

Gegevens afkomstig van

A.   Specificatie algemene vergadering en bericht

1.

Unieke identificatiecode bevestiging

Uniek nummer

[12 alfanumerieke tekens]

Laatste tussenpersoon

2.

Naam uitgevende instelling

 

[140 alfanumerieke tekens]

Uitgevende instelling

3.

Unieke identificatiecode event

Unieke identificatiecode van de algemene vergadering zoals bepaald door de uitgevende instelling of de door deze aangewezen derde

[4 alfanumerieke tekens]

Uitgevende instelling of door deze aangewezen derde

4.

Soort bericht

Het soort bericht (bevestiging gerechtigdheid)

[4 alfanumerieke tekens]

Laatste tussenpersoon

5.

ISIN

Definitie

[12 alfanumerieke tekens]

Uitgevende instelling

B.   Specificatie gerechtigde positie in aandelen (repeterend blok; te geven voor elke effectenrekening van de aandeelhouder)

1.

Registratiedatum

Definitie

[Datum (JJJJMMDD)]

Uitgevende instelling

2.

Gerechtigde positie

Definitie

[24 cijfers]

Laatste tussenpersoon

3.

Nummer effectenrekening

 

[20 alfanumerieke tekens]

Laatste tussenpersoon

4.

Naam rekeninghouder

 

[140 alfanumerieke tekens. Formaat van tabel 2, veld C.2(a) of C.2(b)]

Laatste tussenpersoon

C.   Specificatie aandeelhouder, rechtspersoon of natuurlijke persoon, al naargelang het geval

1.

Naam aandeelhouder

Voor rechtspersonen of natuurlijke personen

[Formaat van tabel 2, veld C.2(a) of C.2(b)]

Laatste tussenpersoon

2.

Unieke identificatiecode aandeelhouder

Voor rechtspersonen of natuurlijke personen

[Formaat van tabel 2, veld C.1(a) of C.1(b)]

Laatste tussenpersoon

3.

Naam volmachthouder of andere door aandeelhouder aangewezen derde

Indien van toepassing.

[Formaat van tabel 2, veld C.2(a) of C.2(b)]

Laatste tussenpersoon

4.

Unieke identificatiecode volmachthouder of andere door aandeelhouder aangewezen derde

Indien van toepassing.

[Formaat van tabel 2, veld C.1(a) of C.1(b)]

Laatste tussenpersoon


Tabel 5

Kennisgeving deelname

Soort informatie

Beschrijving

Formaat

Gegevens afkomstig van

A.   Specificatie kennisgeving

1.

Unieke identificatiecode kennisgeving deelname

Unieke identificatiecode

[alfanumeriek veld]

Laatste tussenpersoon

2.

Soort bericht

Specificatie van het soort bericht

[4 alfanumerieke tekens]

Laatste tussenpersoon

3.

Unieke identificatiecode event

Unieke identificatiecode van de algemene vergadering zoals bepaald door de uitgevende instelling of de door deze aangewezen derde

[4 alfanumerieke tekens]

Uitgevende instelling of door deze aangewezen derde

4.

ISIN

Definitie

[12 alfanumerieke tekens]

Uitgevende instelling

B.   Deelname, te specificeren voor elke methode van deelname

1.

Methode deelname

Specificatie van de methode van deelname door de aandeelhouder, voor zover van toepassing.

Indien meerdere methoden worden gebruikt, moet iedere methode worden gespecificeerd, compatibel met de beschikbare alternatieven in Tabel 3, deel D, zoals persoonlijke deelname, per volmacht of elektronische stemming.

 

Laatste tussenpersoon of aandeelhouder, al naargelang het geval

2.

Naam aandeelhouder

 

[Formaat van tabel 2, veld C.2(a) of C.2(b)]

Laatste tussenpersoon of aandeelhouder

3(a).

Unieke identificatiecode aandeelhouder in geval van rechtspersoon

Zie Tabel 2, veld C.1.(a)

[Formaat van Tabel 2, veld C.1.(a)]

Laatste tussenpersoon of aandeelhouder

3(b).

Unieke identificatiecode aandeelhouder in geval van natuurlijke persoon

Zie Tabel 2, veld C.1.(b)

[Formaat van Tabel 2, veld C.1.(b)]

Laatste tussenpersoon of aandeelhouder

4.

Naam volmachthouder of andere door aandeelhouder aangewezen derde

Indien van toepassing

[Optioneel. Indien ingevuld: formaat van Tabel 2, veld C.2(a) of C.2(b)]

Laatste tussenpersoon of aandeelhouder

5.

Unieke identificatiecode volmachthouder of andere door aandeelhouder aangewezen derde

Indien van toepassing

[Optioneel. Indien ingevuld: formaat van Tabel 2, veld C.1(a) of C.1(b)]

Laatste tussenpersoon of aandeelhouder

C.   Stemmen, indien van toepassing (repeterend blok; te specificeren voor elk agendapunt)

1.

Agendapunt

Unieke identificatiecode van het agendapunt, Tabel 3

[Formaat van Tabel 3, veld E.1]

 

Repeterend blok, in te vullen voor elke stempositie

2.

Stempositie

Vermelding van de stempositie

[Formaat van Tabel 3, veld E.5]

Laatste tussenpersoon of aandeelhouder

3.

Aantal aandelen waarmee is gestemd

Aantal aandelen waarmee is gestemd voor het agendapunt voor elke stempositie.

Indien de stempositie voor alle aandelen geldt, wordt dit veld open gelaten.

[Indien ingevuld: 15 cijfers met, in voorkomend geval, een decimaalteken]

Laatste tussenpersoon of aandeelhouder


Tabel 6

Ontvangstbevestiging stemmen

Soort informatie

Beschrijving

Formaat

Gegevens afkomstig van

1.

Unieke identificatiecode ontvangstbevestiging

Uniek nummer

[12 alfanumerieke tekens]

Tussenpersoon of bevestigende partij

2.

Soort bericht

Specificatie van het soort bevestiging

[4 alfanumerieke tekens]

Tussenpersoon

3.

Unieke identificatiecode event

Unieke identificatiecode van het event algemene vergadering

[12 alfanumerieke tekens]

Uitgevende instelling/tussenpersoon

4.

ISIN

Definitie

[12 alfanumerieke tekens]

Uitgevende instelling

5.

Datum algemene vergadering

 

[Datum (JJJJMMDD)]

Uitgevende instelling

6.

Naam uitgevende instelling

 

[140 alfanumerieke tekens]

Uitgevende instelling

7.

Naam bevestigende partij

 

[140 alfanumerieke tekens. Formaat van Tabel 2, veld C.2(a) of C.2(b)]

Partij die de bevestiging afgeeft

8.

Naam persoon die stem uitbracht

 

[140 alfanumerieke tekens. Formaat van Tabel 2, veld C.2(a) of C.2(b)]

Bevestigende partij

9.

Naam aandeelhouder

 

[Optioneel veld. Indien van toepassing, zet dan:

[140 alfanumerieke tekens. Formaat van Tabel 2, veld C.2(a) of C.2(b)]

Tussenpersoon of bevestigende partij


Tabel 7

Bevestiging registratie en telling van stemmen

Soort informatie

Beschrijving

Formaat

Gegevens afkomstig van

1.

Unieke identificatiecode bevestiging

Uniek nummer

[12 alfanumerieke tekens]

Uitgevende instelling/tussenpersoon

2.

Soort bericht

Specificatie van het soort bevestiging

[4 alfanumerieke tekens]

Uitgevende instelling/tussenpersoon

3.

Unieke identificatiecode event

Unieke identificatiecode van het event algemene vergadering

[12 alfanumerieke tekens]

Uitgevende instelling/tussenpersoon

4.

ISIN

Definitie

[12 alfanumerieke tekens]

Uitgevende instelling

5.

Datum algemene vergadering

 

[Datum (JJJJMMDD)]

Uitgevende instelling

6.

Naam uitgevende instelling

 

[140 alfanumerieke tekens]

Uitgevende instelling

7.

Naam aandeelhouder

[Optioneel veld, indien de naam van de aandeelhouder wordt vermeld.]

[140 alfanumerieke tekens. Formaat van Tabel 2, veld C.2(a) of C.2(b)]

Uitgevende instelling

8.

Naam door de aandeelhouder aangewezen derde

[Optioneel veld, indien de naam van de aandeelhouder wordt vermeld.]

[140 alfanumerieke tekens. Formaat van Tabel 2, veld C.2(a) of C.2(b)]

 

9.

Methode

Specificatie van de methode waarmee de geregistreerde en getelde stemmen door de uitgevende instelling zijn ontvangen, met inbegrip van de vraag of dit vóór of tijdens de vergadering plaatsvindt.

[70 alfanumerieke tekens]

Uitgevende instelling

10.

Datum en tijdstip ontvangst

[Optioneel veld, alleen indien stemmen vóór de algemene vergadering zijn uitgebracht.] Specificatie van de datum en, voor zover beschikbaar, het tijdstip waarop de geregistreerde en getelde stemmen zijn ontvangen.

[Datum (JJJJMMDD); UTC (gecoördineerde wereldtijd)]

Uitgevende instelling

11.

Unieke identificatiecode stemmen

Indien beschikbaar, unieke identificatiecode van de communicatie met de door de uitgevende instelling geregistreerde en getelde stemmen.

[12 alfanumerieke tekens]

Aandeelhouder of door deze aangewezen derde


Tabel 8

Kennisgeving corporate events niet zijnde algemene vergaderingen

Overeenkomstig artikel 3 ter, lid 1, onder b), en artikel 3 ter, lid 2, van Richtlijn 2007/36/EG moet de kennisgeving van corporate events, wanneer de uitgevende instelling op haar website aan de aandeelhouders de informatie over corporate events niet zijnde algemene vergaderingen beschikbaar heeft gesteld, bestaande uit de informatie en gegevenselementen in de onderstaande tabel, voor zover die relevant zijn voor de corporate action, alleen blok A bevatten, samen met de URL-hyperlink naar de website waar de informatie te vinden is.


Soort informatie

Beschrijving

Formaat

Gegevens afkomstig van

A.   Specificatie corporate event

1.

Unieke identificatiecode corporate event

Uniek nummer

[12 alfanumerieke tekens]

Uitgevende instelling of door deze aangewezen derde

2.

Soort corporate event

Specificatie van het soort corporate event, zoals winstuitkering, reorganisatie van de aandelen van de uitgevende instelling

[42 alfanumerieke tekens]

Uitgevende instelling of door deze aangewezen derde

3.

ISIN

Definitie ISIN voor het onderliggende aandeel

[12 alfanumerieke tekens]

Uitgevende instelling

4.

ISIN

Voor zover van toepassing, ISIN voor het interimaandeel of -effect

[12 alfanumerieke tekens]

Uitgevende instelling

5.

URL

URL-hyperlink naar de website waar aandeelhouders volledige informatie over het corporate event kunnen vinden.

[255 alfanumerieke tekens]

Uitgevende instelling

B.   Cruciale data met betrekking tot het corporate event (alleen op te nemen voor zover van toepassing op het betrokken corporate event)

1.

Uiterste datum deelname

Definitie

[Datum (JJJJMMDD)]

Eerste tussenpersoon

2.

Ex-datum

Definitie

[Datum (JJJJMMDD)]

Eerste tussenpersoon

3.

Registratiedatum

Definitie

[Datum (JJJJMMDD)]

Uitgevende instelling

4.

Aanvang keuzeperiode

Definitie

[Datum (JJJJMMDD)]

Uitgevende instelling

5.

Uiterste dag keuzeperiode

Definitie

[Datum (JJJJMMDD)]

Uitgevende instelling

6.

Termijn uitgevende instelling

Definitie

[Datum (JJJJMMDD); UTC (gecoördineerde wereldtijd)]

Uitgevende instelling

7.

Betaaldatum

Definitie

[Datum (JJJJMMDD)]

Uitgevende instelling

8.

Termijn kopersbescherming

Definitie

[Datum (JJJJMMDD)]

Tussenpersoon

C.   Specificatie keuzemogelijkheden beschikbaar voor aandeelhouder (repeterend blok; te vermelden voor elke ISIN, voor zover van toepassing)

1.

Alternatieve opties voor aandeelhouder

Specificatie van de opties

[100 alfanumerieke tekens]

Uitgevende instelling


(*1)  Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/590 van de Commissie van 28 juli 2016 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen voor de melding van transacties aan de bevoegde autoriteiten (PB L 87 van 31.3.2017, blz. 449)