6.6.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 140/38


VERORDENING (EU) 2018/832 VAN DE COMMISSIE

van 5 juni 2018

tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor cyantraniliprole, cymoxanil, deltamethrin, difenoconazool, fenamidone, flubendiamide, fluopicolide, folpet, fosetyl, mandestrobine, mepiquat, metazachloor, propamocarb, propargite, pyrimethanil, sulfoxaflor en trifloxystrobin in of op bepaalde producten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (1), en met name artikel 14, lid 1, onder a), en artikel 18, lid 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Voor cyantraniliprole, cymoxanil, deltamethrin, fenamidone, folpet, mandestrobine, mepiquat, metazachloor, propamocarb, pyrimethanil, sulfoxaflor en trifloxystrobin zijn maximumresidugehalten (MRL's) vastgesteld in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005. Voor difenoconazool, flubendiamide, fluopicolide en fosetyl zijn MRL's vastgesteld in bijlage III, deel A, bij die verordening. Voor propargite zijn MRL's vastgesteld in bijlage V bij die verordening.

(2)

Op 11 juli 2015 heeft de Commissie van de Codex Alimentarius Codex-grenswaarden (CXL's) vastgesteld voor fenamidone (2).

(3)

Overeenkomstig artikel 5, lid 3, van Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad (3) wordt, indien er internationale normen bestaan of op korte termijn tot stand zullen komen, hiermee bij de ontwikkeling en aanpassing van de levensmiddelenwetgeving rekening gehouden, tenzij die normen of de betrokken gedeelten ervan een ondoeltreffend of ongeschikt middel zouden zijn om de legitieme doelstellingen van de levensmiddelenwetgeving te verwezenlijken, er wetenschappelijke gronden zijn om deze buiten beschouwing te laten of bedoelde normen tot een ander beschermingsniveau zouden leiden dan het niveau dat in de Unie passend wordt geacht. Overeenkomstig artikel 13, onder e), van die verordening zal de Unie bovendien de overeenstemming tussen internationale technische normen en levensmiddelenwetgeving bevorderen, waarbij zij erop toeziet dat aan het in de Unie vastgestelde hoge beschermingsniveau geen afbreuk wordt gedaan.

(4)

De Unie heeft bij het Codex-comité voor bestrijdingsmiddelenresiduen een voorbehoud gemaakt met betrekking tot de CXL's die zijn voorgesteld voor de volgende combinaties van bestrijdingsmiddelen en producten: fenamidone (bloemkoolachtigen; andere vruchtgroenten dan Cucurbitaceae).

(5)

Daarom moeten de CXL's voor fenamidone die niet in overweging 4 worden vermeld, als MRL's worden opgenomen in Verordening (EG) nr. 396/2005, behalve wanneer zij bij producten horen die niet zijn opgenomen in bijlage I bij die verordening of wanneer zij op een lager niveau zijn vastgesteld dan de huidige MRL's. Die CXL's zijn veilig voor de consumenten in de Unie (4).

(6)

In de context van een procedure voor de verlening van een vergunning voor het gebruik op bonen zonder peul van een gewasbeschermingsmiddel dat de werkzame stof cymoxanil bevat, is overeenkomstig artikel 6, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een aanvraag tot wijziging van de bestaande MRL's ingediend.

(7)

Wat deltamethrin betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor boerenkool. Wat difenoconazool betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor „overige bloemkoolachtigen”, spruitjes, andijvie, rucola, „spinazie en dergelijke bladgroente”, witlof/witloof en rabarber. Wat fluopicolide betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor snijbiet. Wat folpet betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor appelen en peren. Wat fosetyl betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor pitvruchten, perziken en aardappelen. Wat mandestrobine betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor abrikozen, kersen, perziken en pruimen. Wat metazachloor betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor Chinese kool. Wat propamocarb betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor snijbiet. Wat pyrimethanil betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor Cucurbitaceae met eetbare schil. Wat sulfoxaflor betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor druivenbladeren en artisjokken. Wat trifloxystrobin betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor „ander kleinfruit en besvruchten”, slasoorten, postelein, bonen zonder peul, erwten en peulvruchten.

(8)

Overeenkomstig artikel 6, leden 2 en 4, van Verordening (EG) nr. 396/2005 zijn aanvragen ingediend voor flubendiamide, dat in de Verenigde Staten op abrikozen, perziken, pruimen en sojabonen wordt gebruikt, voor dinatriumfosfonaat, dat in de Verenigde Staten voor noten (met uitzondering van kokosnoten) wordt gebruikt, en voor propargite, dat in Brazilië op sinaasappelen en in India op thee wordt gebruikt. De aanvragers voeren aan dat het toegestane gebruik van die stoffen op dergelijke gewassen in de respectieve landen van uitvoer leidt tot residugehalten die de MRL's in Verordening (EG) nr. 396/2005 overschrijden en dat hogere MRL's nodig zijn om handelsbelemmeringen voor de invoer van die gewassen te vermijden.

(9)

Overeenkomstig artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad (5) heeft het Verenigd Koninkrijk de Commissie op 8 augustus 2017 meegedeeld dat het toestemming heeft gegeven voor het in de handel brengen van een gewasbeschermingsmiddel dat de werkzame stof cyantraniliprole bevat, voor gebruik op bramen/braambessen en frambozen, als gevolg van een onverwachte uitbraak van Drosophila suzukii. Op 13 september 2017 heeft het Verenigd Koninkrijk de Commissie er overeenkomstig artikel 53 van in kennis gesteld dat het een vergunning heeft verleend voor een gewasbeschermingsmiddel dat de werkzame stof cyantraniliprole bevat voor gebruik op preien als gevolg van een onverwachte uitbraak van Thrips tabaci, Frankliniella occidentalis, Delia antiqua en Phytomyza gymnostoma. Het verlenen van dergelijke vergunningen leek een noodzakelijke maatregel, aangezien de uitbraak van die plaagorganismen een gevaar vormde dat op geen enkele andere redelijke manier kon worden tegengegaan. Het Verenigd Koninkrijk heeft die vergunningen overeenkomstig artikel 18, lid 4, van Verordening (EG) nr. 396/2005 meegedeeld aan de andere lidstaten, de Commissie en de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) en heeft aanvragen ingediend met het oog op de vaststelling van tijdelijke MRL's voor die gewassen.

(10)

Overeenkomstig artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 heeft Griekenland de Commissie op 19 september 2017 meegedeeld dat het een vergunning heeft verleend voor het in de handel brengen van een gewasbeschermingsmiddel dat de werkzame stof mepiquat bevat, voor gebruik op katoen, als een middel om de plantengroei te regelen. Het verlenen van een dergelijke vergunning leek een noodzakelijke maatregel om opbrengstverliezen te voorkomen. Griekenland heeft die vergunning overeenkomstig artikel 18, lid 4, van Verordening (EG) nr. 396/2005 meegedeeld aan de andere lidstaten, de Commissie en de EFSA en heeft een aanvraag ingediend met het oog op de vaststelling van een tijdelijk MRL voor katoenzaad.

(11)

Overeenkomstig artikel 8 van Verordening (EG) nr. 396/2005 zijn die aanvragen door de betrokken lidstaten geëvalueerd en zijn de evaluatieverslagen bij de Commissie ingediend.

(12)

De EFSA heeft de aanvragen en de evaluatieverslagen beoordeeld, waarbij zij bijzondere aandacht heeft geschonken aan de risico's voor de consument en, indien relevant, voor dieren en zij heeft met redenen omklede adviezen over de voorgestelde MRL's uitgebracht (6). De EFSA heeft die adviezen naar de aanvragers, de Commissie en de lidstaten gezonden en openbaar gemaakt.

(13)

De EFSA heeft in haar met redenen omkleed advies geconcludeerd dat, wat het gebruik van deltamethrin op boerenkool betreft, de risicobeoordeling onderhevig is aan atypische onzekerheden. Gezien de geringe bijdrage van boerenkool aan de totale blootstelling via de voeding, is het echter passend het MRL op 0,15 mg/kg vast te stellen.

(14)

Wat trifloxystrobin betreft, heeft de aanvrager de ontbrekende informatie met betrekking tot de analysemethoden voor producten van dierlijke oorsprong verstrekt en de referentiestandaard voor CGA321113 in de handel verkrijgbaar gemaakt.

(15)

Wat het gebruik van flubendiamide op sojabonen betreft, is het huidige MRL in het land van uitvoer op 0,25 mg/kg vastgesteld. Omdat het hoogst gemeten residugehalte in onder toezicht verrichte veldproeven iets boven die waarde ligt, is het passend om het MRL op de afgeronde waarde van 0,3 mg/kg vast te stellen.

(16)

Wat het gebruik van cyantraniliprole op bramen/braambessen, frambozen en preien betreft, moeten de tijdelijke MRL's tot en met 30 juni 2021 geldig zijn.

(17)

Wat het gebruik van mepiquat op katoen betreft, moet het tijdelijke MRL voor katoenzaad tot en met 30 juni 2021 geldig zijn.

(18)

Wat alle andere toepassingen betreft, heeft de EFSA geconcludeerd dat aan alle eisen met betrekking tot de gegevens was voldaan en dat de door de aanvragers gevraagde wijzigingen van de MRL's op grond van een consumentenblootstellingsbeoordeling voor 27 specifieke Europese consumentengroepen uit het oogpunt van de consumentenveiligheid aanvaardbaar waren. De EFSA heeft rekening gehouden met de meest recente informatie over de toxicologische eigenschappen van de stoffen. Noch uit de gegevens over de levenslange blootstelling aan deze stoffen via de consumptie van alle levensmiddelen die deze stoffen kunnen bevatten, noch uit de gegevens over de blootstelling op korte termijn door hoge consumptie van de desbetreffende producten is gebleken dat er een risico bestaat dat de aanvaardbare dagelijkse inname of de acute referentiedosis wordt overschreden.

(19)

Op grond van de met redenen omklede adviezen van de EFSA en rekening houdend met de ter zake relevante factoren voldoen de wijzigingen van de MRL's aan de vereisten van artikel 14, lid 2, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

(20)

Verordening (EG) nr. 396/2005 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(21)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 5 juni 2018.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1.

(2)  ftp://ftp.fao.org/codex/reports/reports_2015/REP15_PRe.pdf

Gezamenlijk FAO/WHO-voedselnormenprogramma, Commissie van de Codex Alimentarius. Aanhangsels III en IV. Achtendertigste zitting. Genève, Zwitserland, 6-11 juli 2015.

(3)  Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1).

(4)  Scientific support for preparing a EU position for the 46th Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR). EFSA Journal 2014;12(7):3737 (182 blz.).

(5)  Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PB L 309 van 24.11.2009, blz. 1).

(6)  Wetenschappelijke verslagen van de EFSA, online beschikbaar op: http://www.efsa.europa.eu:

 

Reasoned opinion on the setting of maximum residue levels for cyantraniliprole in raspberries and blackberries. EFSA Journal 2017;15(11):5061 (24 blz.).

 

Reasoned opinion on the setting of maximum residue levels for cyantraniliprole in leeks. EFSA Journal 2018;16(1):5124 (24 blz.).

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for cymoxanil in beans without pods. EFSA Journal 2017;15(11):5066 (19 blz.).

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for deltamethrin in kale. EFSA Journal 2018;16(1):4683 (28 blz.).

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for difenoconazole in various crops. EFSA Journal 2018;16(1):5143 (28 blz.).

 

Reasoned opinion on the setting of import tolerances for flubendiamide in apricots, peaches, nectarines, plums and soya beans. EFSA Journal 2018;16(1):5128 (31 blz.).

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for fluopicolide in chards. EFSA Journal 2018;16(1):5135 (21 blz.).

 

Reasoned opinion on the Modification of the existing maximum residue levels for folpet in apples and pears. EFSA Journal 2017;15(10):5041 (21 blz.).

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fosetyl-Al in tree nuts, pome fruit, peach and potato. EFSA Journal 2018;16(2):5161 (36 blz.).

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for mandestrobin in apricots, cherries, peaches/nectarines and plums. EFSA Journal 2018;16(1):5148 (22 blz.).

 

Reasoned opinion on the setting of maximum residue levels for mepiquat chloride in cotton. EFSA Journal 2018;16(2):5162 (25 blz.).

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for metazachlor in Chinese cabbage. EFSA Journal 2018;16(1):5127 (20 blz.).

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for propamocarb in chards/beet leaves. EFSA Journal 2017;15(11):5055 (22 blz.).

 

Reasoned opinion on the setting of import tolerances for propargite in citrus fruits and tea. EFSA Journal 2018;16(2):5193 (25 blz.).

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for pyrimethanil in cucurbits with edible peel. EFSA Journal 2018;16(2):5145 (20 blz.).

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for sulfoxaflor in grape leaves and similar species, and globe artichokes. EFSA Journal 2017;15(11):5070 (23 blz.).

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for trifloxystrobin in various crops. EFSA Journal 2018;16(1):5154 (33 blz.).


BIJLAGE

De bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden als volgt gewijzigd:

1)

Bijlage II wordt als volgt gewijzigd:

a)

de kolommen voor cyantraniliprole, cymoxanil, deltamethrin, fenamidone, folpet, mandestrobine, mepiquat, metazachloor, propamocarb, pyrimethanil, sulfoxaflor en trifloxystrobin worden vervangen door:

Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Code-nummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (1)

Cyantraniliprole

Cymoxanil

Deltamethrin (cis-deltamethrin) (F)

Fenamidone

Folpet (som van folpet en ftaalimide, uitgedrukt als folpet) (R)

Mandestrobine

Mepiquat (som van mepiquat en zouten daarvan, uitgedrukt als mepiquat-chloride)

Metazachloor (som van de metabolieten 479M04, 479M08, 479M16, uitgedrukt als metazachloor) (R)

Propamocarb (som van propamocarb en zouten daarvan, uitgedrukt als propamocarb) (R)

Pyrimethanil (R)

Sulfoxaflor (som van de isomeren)

Trifloxystrobin (F) (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

0100000

FRUIT, VERS of BEVROREN; NOTEN

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0110000

Citrusvruchten

0,9

0,01 (*1)

0,04 (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

8

 

0,5

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,15

 

0110020

Sinaasappelen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8

 

0110030

Citroenen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,4

 

0110040

Limoenen/lemmetjes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0110050

Mandarijnen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8

 

0110990

Overige (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0120000

Noten

0,04

0,01 (*1)

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

0,07 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,02

0120010

Amandelen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

 

0120020

Paranoten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120030

Cashewnoten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120040

Kastanjes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120050

Kokosnoten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120060

Hazelnoten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120070

Macadamianoten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120080

Pecannoten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120090

Pijnboompitten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120100

Pistaches

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

 

0120110

Walnoten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120990

Overige (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0130000

Pitvruchten

0,8

0,01 (*1)

(+)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

15

 

0,7

0130010

Appelen

 

 

0,2

 

0,3

 

 

 

 

 

0,4

 

0130020

Peren

 

 

0,1

 

0,3

 

 

 

 

 

0,4

 

0130030

Kweeperen

 

 

0,1

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,3

 

0130040

Mispels

 

 

0,1

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,3

 

0130050

Loquats/Japanse mispels

 

 

0,1

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,3

 

0130990

Overige (2)

 

 

0,1

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,3

 

0140000

Steenvruchten

 

0,01 (*1)

(+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

3

0140010

Abrikozen

0,01 (*1)

 

0,15

 

 

2

 

 

 

10

0,5

 

0140020

Kersen (zoet)

6

 

0,1

 

 

3

 

 

 

4

1,5

 

0140030

Perziken

1,5

 

0,15

 

 

2

 

 

 

10

0,5

 

0140040

Pruimen

0,7

 

0,07

 

 

0,5

 

 

 

2

0,5

 

0140990

Overige (2)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0150000

Besvruchten en kleinfruit

 

 

(+)

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0151000

a)

druiven

1,5

0,3 (+)

0,2

0,6

 

 

 

 

 

5

2

3

0151010

Tafeldruiven

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

0151020

Wijndruiven

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

0152000

b)

aardbeien

0,5

0,01 (*1)

0,2

0,04

5 (+)

 

 

 

 

5

0,5

1

0153000

c)

rubussoorten

 

0,01 (*1)

0,1

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

3

0153010

Bramen/braambessen

0,9 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

0153020

Dauwbramen

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0153030

Frambozen (geel en rood)

0,9 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

0153990

Overige (2)

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0154000

d)

ander kleinfruit en besvruchten

 

0,01 (*1)

0,6

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

 

3

0154010

Blauwe bessen

4

 

 

 

 

 

 

 

 

8

0,01 (*1)

 

0154020

Veenbessen

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154030

Aalbessen (rood, wit en zwart)

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154040

Kruisbessen (geel, groen en rood)

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154050

Rozenbottels

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154060

Moerbeien (wit en zwart)

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154070

Azaroles/Middellandse Zeemispels

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

15

0,3

 

0154080

Vlierbessen

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154990

Overige (2)

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0160000

Diverse vruchten met

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0161000

a)

eetbare schil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0161010

Dadels

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161020

Vijgen

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161030

Tafelolijven

1,5

 

1 (+)

 

0,15 (*1) (+)

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,3

0161040

Kumquats

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161050

Carambola's

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161060

Kaki's/Japanse persimoenen

0,8

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

15

0,3

0,01 (*1)

0161070

Jambolans/djamblangs

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161990

Overige (2)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0162000

b)

niet-eetbare schil, klein

0,01 (*1)

 

 

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0162010

Kiwi's (geel, groen, rood)

 

 

0,15 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162020

Lychees

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162030

Passievruchten/maracuja's

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

4 (+)

0162040

Woestijnvijgen/cactusvruchten

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162050

Sterappelen

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162990

Overige (2)

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0163000

c)

niet-eetbare schil, groot

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0163010

Avocado's

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163020

Bananen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1

 

0,05

0163030

Mango's

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163040

Papaja's

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,6

0163050

Granaatappels

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163060

Cherimoya's

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163070

Guaves

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163080

Ananassen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163090

Broodvruchten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163100

Doerians

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163110

Zuurzakken/doerian blanda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163990

Overige (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0200000

GROENTEN, VERS of BEVROREN

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

0210000

Wortel- en knolgewassen

0,05

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0211000

a)

aardappelen

 

 

0,3 (+)

0,02  (*1)

0,06 (*1) (+)

 

 

0,02 (*1)

0,3

0,05 (*1)

0,03

0,02

0212000

b)

tropische wortel- en knolgewassen

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,01 (*1)

0212010

Cassave/maniok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212030

Yams

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212040

Arrowroot/pijlwortel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212990

Overige (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213000

c)

andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet

 

 

0,02 (*1) (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213010

Rode bieten

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,02

0213020

Wortels

 

 

 

0,2

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

1

0,05

0,1

0213030

Knolselderij

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,09

0,01 (*1)

0,03

0,03

0213040

Mierikswortels

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,15 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,08

0213050

Aardperen/topinamboers

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,01 (*1)

0213060

Pastinaken

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,04

0213070

Wortelpeterselie

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,08

0213080

Radijzen

 

 

 

0,15

0,04 (*1) (+)

 

 

0,4 (+)

3

0,01 (*1)

0,03

0,08

0213090

Schorseneren

 

 

 

0,15

0,04 (*1) (+)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,04

0213100

Koolrapen

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,15 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,04

0213110

Rapen

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,15 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,04

0213990

Overige (2)

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,01 (*1)

0220000

Bolgewassen

 

0,01 (*1)

(+)

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0220010

Knoflook

0,05

 

0,06

0,2

 

 

 

0,06 (*1)

2

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0220020

Uien

0,05

 

0,06

0,2

 

 

 

0,02 (*1)

2

0,2

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0220030

Sjalotten

0,05

 

0,06

0,2

 

 

 

0,02 (*1)

2

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0220040

Bosuien/groene uien en stengeluien

8

 

0,3

3

 

 

 

0,02 (*1)

30

3

0,7

0,1

0220990

Overige (2)

0,05

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0230000

Vruchtgroenten

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

 

0231000

a)

Solanaceae en Malvaceae

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0231010

Tomaten

1

0,4

0,07 (+)

1

5 (+)

 

 

 

4

1

0,3

0,7

0231020

Paprika's

1,5

0,01 (*1)

0,2 (+)

1 (+)

0,03 (*1)

 

 

 

3

2

0,4

0,4 (+)

0231030

Aubergines

1

0,3

0,4 (+)

1

0,03 (*1)

 

 

 

4

1

0,3

0,7

0231040

Okra's, okers

1,5

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0231990

Overige (2)

1,5

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

0,4

0,08

0,2 (+)

0,2

0,03 (*1)

 

 

 

5

0,8

0,5

0,3

0232010

Komkommers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(+)

0232020

Augurken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(+)

0232030

Courgettes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0232990

Overige (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

0,3

0,4

(+)

0,2

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

0,5

0,3

0233010

Meloenen

 

 

0,02 (*1)

 

0,4 (+)

 

 

 

 

 

 

 

0233020

Pompoenen

 

 

0,2

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0233030

Watermeloenen

 

 

0,02 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0233990

Overige (2)

 

 

0,02 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0234000

d)

suikermais

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0239000

e)

andere vruchtgroenten

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0240000

Koolsoorten (met uitzondering van wortels en babyleafgewassen van Brassica)

 

0,01 (*1)

(+)

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

0241000

a)

bloemkoolachtigen

2

 

0,1

 

 

 

 

0,4 (+)

 

 

 

0,5

0241010

Broccoli

 

 

 

5

 

 

 

 

3

 

3

 

0241020

Bloemkolen

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

10 (+)

 

0,04

 

0241990

Overige (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0242000

b)

sluitkoolachtigen

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0242010

Spruitjes

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,06 (*1)

2

 

0,01 (*1)

0,6

0242020

Sluitkolen

 

 

0,1

0,9

 

 

 

0,4 (+)

0,7

 

0,4

0,5

0242990

Overige (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0243000

c)

bladkoolachtigen

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 (+)

0243010

Chinese kool/petsai

 

 

0,2

55

 

 

 

0,6

20

 

2

 

0243020

Boerenkolen

 

 

0,15

0,01 (*1)

 

 

 

0,2 (+)

20

 

0,01 (*1)

 

0243990

Overige (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,2 (+)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0244000

d)

koolrabi's

2

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,3 (+)

0,3

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0250000

Bladgroenten, kruiden en eetbare bloemen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0251000

a)

slasoorten

 

 

(+)

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

15

0251010

Veldsla

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251020

Sla

5

0,03 (+)

0,5

30

 

 

 

 

40

20

4

 

0251030

Andijvie

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,1

40

 

 

 

 

20 (+)

20

0,01 (*1)

 

0251040

Tuinkers en andere kiemen en scheuten

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251050

Winterkers

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251060

Raketsla/rucola

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

30

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251070

Rode amsoi

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251080

Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

20

0,01 (*1)

 

0251990

Overige (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0252000

b)

spinazie en dergelijke bladgroente

0,01 (*1)

 

0,01 (*1) (+)

60

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

40

0,01 (*1)

 

 

0252010

Spinazie

 

1 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

6

0,01 (*1)

0252020

Postelein

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

15

0252030

Snijbiet

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0252990

Overige (2)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0253000

c)

druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2 (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

0,01 (*1)

0254000

d)

waterkers

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2 (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0255000

e)

witlof/witloof/Brussels lof

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

15

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0256000

f)

kruiden en eetbare bloemen

0,02 (*1)

0,02 (*1)

2 (+)

60

0,06 (*1)

 

0,05 (*1)

0,1 (*1)

30 (+)

20

 

15 (+)

0256010

Kervel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256020

Bieslook

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256030

Bladselderij/snijselder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5

 

0256040

Peterselie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256050

Salie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256060

Rozemarijn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256070

Tijm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256080

Basilicum en eetbare bloemen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256090

Laurierblad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256100

Dragon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256990

Overige (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0260000

Peulgroenten

 

 

0,2 (+)

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0260010

Bonen (met peul)

1,5

0,05 (*1)

 

0,8

 

 

 

 

0,1

3

 

1 (+)

0260020

Bonen (zonder peul)

0,3

0,05  (*1)

 

0,15

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,09

0260030

Erwten (met peul)

2

0,15

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

3

 

1,5

0260040

Erwten (zonder peul)

0,3

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,2

 

0,09

0260050

Linzen

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0260990

Overige (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0270000

Stengelgroenten

 

 

 

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0270010

Asperges

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05

0270020

Kardoenen

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

40

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270030

Bleekselderij

15

0,01 (*1)

0,3

40

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1,5

1

0270040

Knolvenkel

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,3

4

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270050

Artisjokken

0,1

0,01 (*1)

0,2 (+)

0,01 (*1)

 

 

 

0,06 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,06

0,3

0270060

Preien

0,6 (+)

0,02

0,3 (+)

0,3

 

 

 

0,06 (*1)

20

4

0,01 (*1)

0,7

0270070

Rabarber

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,3

4

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270080

Bamboescheuten

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270090

Palmharten

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270990

Overige (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0280000

Paddenstoelen, mossen en korstmossen

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0280010

Gekweekte paddenstoelen

 

 

0,05 (+)

 

 

 

0,09 (+)

 

 

 

 

 

0280020

Wilde paddenstoelen

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0280990

Mossen en korstmossen

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0290000

Algen en prokaryote organismen

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0300000

PEULVRUCHTEN

 

0,05 (*1) (+)

(+)

0,01 (*1)

0,07 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,2

0300010

Bonen

0,3

 

0,6

 

 

 

 

 

 

0,5

0,3

 

0300020

Linzen

0,01 (*1)

 

1

 

 

 

 

 

 

0,5

0,01 (*1)

 

0300030

Erwten

0,01 (*1)

 

1

 

 

 

 

 

 

0,5

0,01 (*1)

 

0300040

Lupinen/lupinebonen

0,01 (*1)

 

1

 

 

 

 

 

 

0,5

0,01 (*1)

 

0300990

Overige (2)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0400000

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0401000

Oliehoudende zaden

 

 

 

 

0,07 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0401010

Lijnzaad

0,01 (*1)

 

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,06 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401020

Pinda's/aardnoten

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,02

0401030

Papaverzaad/maanzaad

0,01 (*1)

 

0,2 (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401040

Sesamzaad

0,01 (*1)

 

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401050

Zonnebloemzaad

0,5

 

0,05 (*1) (+)

0,02  (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,06 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401060

Koolzaad

0,8

 

0,2

0,01 (*1)

 

 

4 (+)

0,06 (*1)

 

 

0,15

0,01 (*1)

0401070

Sojabonen

0,4

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,3

0,05

0401080

Mosterdzaad

0,01 (*1)

 

0,07 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,06 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401090

Katoenzaad

1,5

 

0,02 (*1) (+)

0,02  (*1)

 

 

5 (+)

0,02 (*1)

 

 

0,4

0,01 (*1)

0401100

Pompoenzaad

0,01 (*1)

 

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401110

Saffloerzaad

0,01 (*1)

 

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401120

Bernagiezaad

0,01 (*1)

 

0,2 (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,06 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401130

Huttentutzaad

0,01 (*1)

 

0,07 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,06 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401140

Hennepzaad

0,01 (*1)

 

0,2 (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401150

Wonderbonen

0,01 (*1)

 

0,2 (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401990

Overige (2)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0402000

Oliehoudende vruchten

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

 

0402010

Olijven voor oliewinning

1,5

 

0,6 (+)

 

0,15 (*1) (+)

 

 

 

 

 

 

0,3

0402020

Palmpitten

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0,07 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0402030

Palmvruchten

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0,07 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0402040

Kapok

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0,07 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0402990

Overige (2)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0,07 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0500000

GRANEN

0,01 (*1)

0,01 (*1)

(+)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0500010

Gerst

 

 

2

 

1 (+)

 

4

 

 

0,05 (*1) (+)

0,6

0,5

0500020

Boekweit en andere pseudogranen

 

 

2

 

0,07 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0500030

Mais

 

 

2

 

0,07 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02

0500040

Gierst/pluimgierst

 

 

2

 

0,07 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0500050

Haver

 

 

2

 

0,07 (*1)

 

3

 

 

0,05 (*1) (+)

0,04

0,4 (+)

0500060

Rijst

 

 

1

 

0,07 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

5

0500070

Rogge

 

 

2

 

0,07 (*1)

 

3

 

 

0,05 (*1) (+)

0,015

0,3

0500080

Sorghum

 

 

2

 

0,07 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0500090

Tarwe

 

 

1

 

0,4 (+)

 

3

 

 

0,05 (*1) (+)

0,2

0,3

0500990

Overige (2)

 

 

0,02 (*1)

 

0,07 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0600000

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE, CACAO EN CAROB

 

0,1 (*1)

 

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0610000

Thee

0,05 (*1)

 

5 (+)

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0620000

Koffiebonen

0,05

 

0,1 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0630000

Kruidenthee van

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631000

a)

bloemen

0,05 (*1)

(+)

15 (+)

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0631010

Kamille

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631020

Hibiscus/roselle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631030

Roos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631040

Jasmijn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631050

Lindebloesem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631990

Overige (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632000

b)

bladeren en kruiden

0,05 (*1)

 

15 (+)

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0632010

Aardbei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632030

Maté

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632990

Overige (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0633000

c)

wortels

0,2

 

0,3 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0633010

Valeriaan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0633020

Ginseng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5

 

 

0633990

Overige (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0639000

d)

alle andere delen van de plant

0,05 (*1)

 

0,1 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0640000

Cacaobonen

0,05 (*1)

 

0,1 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0650000

Carob/johannesbrood

0,05 (*1)

 

0,1 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0700000

HOP

0,05 (*1)

0,1 (*1) (+)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

400 (+)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

40

0800000

SPECERIJEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810000

Als specerij gebruikte zaden

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0810010

Anijs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810020

Zwarte komijn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810030

Selderij

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810040

Koriander

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810050

Komijn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810060

Dille

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810070

Venkel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810080

Fenegriek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810090

Nootmuskaat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810990

Overige (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820000

Als specerij gebruikte vruchten

0,05 (*1)

0,1 (*1)

15 (+)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0820010

Piment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820020

Szechuanpeper/anijspeper

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820030

Karwij

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820040

Kardemom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820050

Jeneverbes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820060

Peperkorrel (groen, wit en zwart)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820070

Vanille

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820080

Tamarinde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820990

Overige (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0830000

Als specerij gebruikte bast

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0830010

Kaneel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0830990

Overige (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0840000

Als specerij gebruikte wortels en wortelstokken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0840010

Zoethout

0,2

0,1 (*1)

0,5 (+)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840020

Gember (10)

0,2

0,1 (*1)

0,5 (+)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840030

Geelwortel/kurkuma/koenjit

0,2

0,1 (*1)

0,5 (+)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840040

Mierikswortel (11)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

0840990

Overige (2)

0,2

0,1 (*1)

0,5 (+)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0850000

Als specerij gebruikte knoppen

0,05 (*1)

0,1 (*1)

15 (+)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0850010

Kruidnagels

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0850020

Kappertjes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0850990

Overige (2)