30.5.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 133/1


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/773 VAN DE COMMISSIE

van 15 mei 2018

betreffende de vereisten met betrekking tot het ontwerp, de constructie en de prestaties van en de beproevingsnormen voor de uitrusting van zeeschepen en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/306

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2014/90/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 inzake uitrusting van zeeschepen en tot intrekking van Richtlijn 96/98/EG (1) van de Raad, en met name artikel 35, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Commissie is bevoegd om door middel van uitvoeringshandelingen de vereisten voor het ontwerp, de constructie en de prestaties alsmede de beproevingsnormen te bepalen met betrekking tot de uitrusting van zeeschepen die onder het toepassingsgebied van Richtlijn 2014/90/EU valt, evenals de data waarop de beproevingsnormen van toepassing worden. Die vereisten en normen zijn vastgelegd in de internationale instrumenten waarnaar in die richtlijn wordt verwezen.

(2)

De lijst van toepasselijke internationale instrumenten moet regelmatig worden bijgewerkt om rekening te houden met de recentste wijzigingen. Om tot een volledige lijst te komen van alle producten die onder Richtlijn 2014/90/EU vallen, moet Uitvoeringsverordening (EU) 2017/306 (2) van de Commissie bij deze verordening worden ingetrokken.

(3)

Uitrusting van zeeschepen die krachtens Richtlijn 2014/90/EU voor het eerst moet voldoen aan geharmoniseerde Unievereisten, moet expliciet als nieuw punt worden vermeld in kolom 1 van de bijlage bij deze verordening.

(4)

Het is redelijk en evenredig om toe te staan dat een nieuw punt dat vóór deze verordening in werking treedt in overeenstemming is met de geldende nationale voorschriften voor typegoedkeuring in een lidstaat, tijdens een overgangsperiode op de markt wordt gebracht en aan boord van EU-schepen wordt geïnstalleerd.

(5)

Om de geharmoniseerde, snelle en eenvoudige tenuitvoerlegging van Richtlijn 2014/90/EU te bevorderen, moeten uitvoeringshandelingen die overeenkomstig die richtlijn worden vastgesteld, de vorm van uitvoeringsverordeningen aannemen.

(6)

De maatregelen waarin deze verordening voorziet, zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor maritieme veiligheid en voorkoming van verontreiniging door schepen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De vereisten voor het ontwerp, de constructie en de prestaties alsmede de beproevingsnormen die zijn vastgelegd in de internationale instrumenten waarnaar wordt verwezen in Richtlijn 2014/90/EU, zijn van toepassing op elk onderdeel van de uitrusting van zeeschepen zoals opgenomen in de bijlage.

Artikel 2

1.   Uitrusting van zeeschepen die in kolom 1 van de bijlage bij deze verordening wordt vermeld als „nieuw onderdeel dat is opgenomen volgens Uitvoeringsverordening (EU) 2017/306” en die in een lidstaat vóór 16 maart 2017 voldoet aan de geldende nationale voorschriften voor typegoedkeuring, mag nog tot en met 16 maart 2020 op de markt worden gebracht en aan boord van EU-schepen geïnstalleerd.

2.   Uitrusting van zeeschepen die in kolom 1 van de bijlage wordt vermeld als „nieuw onderdeel dat is opgenomen volgens Uitvoeringsverordening (EU) 2018/773” en die in een lidstaat vóór 19 juni 2018 voldoet aan de geldende nationale voorschriften voor typegoedkeuring, mag nog tot en met 19 juni 2021 op de markt worden gebracht en aan boord van EU-schepen geïnstalleerd.

Artikel 3

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/306 wordt ingetrokken.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 15 mei 2018.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 257 van 28.8.2014, blz. 146.

(2)  Uitvoeringsverordening (EU) 2017/306 van de Commissie van 6 februari 2017 ter aanduiding van de vereisten voor het ontwerp, de constructie en de prestaties van en de beproevingsnormen voor de uitrusting van zeeschepen (PB L 48 van 24.2.2017, blz. 1).


BIJLAGE

Algemene noot: verwijzingen naar SOLAS-voorschriften verwijzen naar de bepalingen van het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, als gewijzigd.

Lijst van gebruikte afkortingen:

 

A.1, wijziging 1 betreffende niet-IMO-normdocumenten.

 

A.2, wijziging 2 betreffende niet-IMO-normdocumenten.

 

AC, wijzigend corrigendum betreffende niet-IMO-normdocumenten.

 

CAT, categorie voor radarapparatuur als gedefinieerd in deel 1.3 van IEC 62388 (2007).

 

Circ., circulaire.

 

COLREG, Internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee.

 

COMSAR, IMO-subcomité inzake radiocommunicatie, opsporing en redding.

 

EN, Europese norm.

 

ETSI, Europees instituut voor telecommunicatienormen.

 

FSS, Internationale code voor brandveiligheidsystemen.

 

FTP, Internationale code voor brandproefprocedures.

 

HSC, Internationale Code voor de veiligheid van hogesnelheidsvaartuigen.

 

IBC, Internationale Code inzake het vervoer van chemicaliën in bulk.

 

ICAO, Internationale Burgerluchtvaartorganisatie.

 

IEC, Internationale Elektrotechnische Commissie.

 

IGC, Internationale Code voor de bouw en uitrusting van schepen die vloeibaar gas in bulk vervoeren.

 

IMO, Internationale Maritieme Organisatie.

 

ISO, Internationale organisatie voor normalisatie.

 

ITU, Internationale Telecommunicatie-unie.

 

LSA, reddingsmiddel.

 

MARPOL, Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen.

 

MED, Richtlijn inzake uitrusting van zeeschepen.

 

MEPC, Comité voor de bescherming van het mariene milieu.

 

MSC, Maritieme Veiligheidscommissie.

 

NOx, stikstofoxiden.

 

O2-/HC-systemen, zuurstof-/koolwaterstofsystemen.

 

SOLAS, Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee.

 

SOx, zwaveloxiden.

 

Reg., voorschrift.

 

Res., resolutie.

Noten die op de hele bijlage van toepassing zijn:

(a)

Algemeen: naast de specifiek in deze bijlage vermelde beproevingsnormen vereist het typeonderzoek (typegoedkeuring) naleving van de toepasselijke voorschriften van de internationale verdragen en de desbetreffende resoluties en circulaires van de IMO. Naar dergelijke naleving wordt verwezen in de modules voor conformiteitsbeoordeling in Richtlijn 2014/90/EU.

(b)

Kolom 3: wanneer twee groepen beproevingsnormen worden gescheiden door „of”, vervult elk van die groepen alle beproevingseisen waarmee aan de IMO-prestatienormen kan worden voldaan. Het volstaat bijgevolg op basis van een van die groepen te testen om aan te tonen dat aan de eisen van de desbetreffende internationale instrumenten is voldaan. Als daarentegen een ander scheidingsteken (bijvoorbeeld een komma) wordt gebruikt, zijn alle opgesomde referenties van toepassing.

(c)

Kolom 6: om rekening te houden met de tijdschema's voor de scheepsbouw, afhankelijk van de kenmerken van de specifieke uitrusting van zeeschepen, zijn de volgende interpretaties van „installatie aan boord” (tussen haakjes na de datums) van toepassing:

I

:

eerste installatie van de uitrusting in haar functionele positie aan boord van een EU-schip;

II

:

eerste installatie van de uitrusting in haar functionele positie of stuwing in haar functionele positie aan boord van een EU-schip;

III

:

levering van de uitrusting aan de scheepswerf als dat gebeurt binnen dertig maanden na de eerste installatie van de uitrusting in haar functionele positie.

(d)

Als er twee rijen zijn voor één uitrustingspunt (bv. MED/3.12) bevat de tweede (onderste) rij de bijgewerkte eisen van de internationale instrumenten ten opzichte van die in de eerste (bovenste) rij.

(e)

In de gevallen onder d), als er geen datum is opgegeven in kolom 5 en 6, betekent dit dat de beproevingsnormen niet zijn gewijzigd en dat het desbetreffende onderdeel van de uitrusting voor zeeschepen voldoet aan de eisen in de (tweede) onderste rij.

(f)

Als er drie rijen zijn voor één uitrustingspunt (bv. MED/3.51a), bevat de derde (onderste) rij de bijgewerkte eisen van de internationale instrumenten ten opzichte van die in de eerste (bovenste) twee rijen.

1.   Reddingsmiddelen

Kolom 2: IMO MSC/Circulaire 980 is van toepassing, behalve wanneer vervangen door de in kolom 2 vermelde specifieke instrumenten.

Nummer en benaming

Voorschriften van SOLAS 74, als gewijzigd, en de desbetreffende resoluties en circulaires van de IMO, zoals van toepassing

Beproevingsnormen

Modules voor conformiteitsbeoordeling

Voor het eerst in de handel brengen

Laatste installatie aan boord

1

2

3

4

5

6

MED/1.1

Reddingsboeien

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd.

B+D

B+E

B+F

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.2a

Positieaangevende lichten voor reddingsmiddelen:

a)

voor reddingsvaartuigen en hulpverleningsboten,

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd.

B+D

B+E

B+F

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.2a

Positieaangevende lichten voor reddingsmiddelen:

a)

voor reddingsvaartuigen en hulpverleningsboten,

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd.

B+D

B+E

B+F

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.2b

Positieaangevende lichten voor reddingsmiddelen:

b)

voor reddingsboeien,

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd.

B+D

B+E

B+F

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.2c

Positieaangevende lichten voor reddingsmiddelen:

c)

voor reddingsvesten.

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd.

B+D

B+E

B+F

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.3

Zelfwerkende rooksignalen voor reddingsboeien

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd.

B+D

B+E

B+F

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.4

Reddingsvesten

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd.

B+D

B+E

B+F

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.922,

IMO MSC.1/Circ.1304,

IMO MSC.1/Circ.1470.

MED/1.5a

Overlevingspakken en beschermingspakken die bedoeld zijn om te worden gedragen MET een reddingsvest

a)

overlevingspak zonder inherente isolatie,

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd.

B+D

B+E

B+F

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

MED/1.5b

Overlevingspakken en beschermingspakken die bedoeld zijn om te worden gedragen MET een reddingsvest

b)

overlevingspak met inherente isolatie,

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd.

B+D

B+E

B+F

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

MED/1.5c

Overlevingspakken en beschermingspakken die bedoeld zijn om te worden gedragen MET een reddingsvest

c)

beschermingspakken.

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd.

B+D

B+E

B+F

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

MED/1.6a

Overlevingspakken en beschermingspakken die bedoeld zijn om te worden gedragen ZONDER een reddingsvest

a)

overlevingspak zonder inherente isolatie,

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd.

B+D

B+E

B+F

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

MED/1.6b

Overlevingspakken en beschermingspakken die bedoeld zijn om te worden gedragen ZONDER een reddingsvest

b)

overlevingspak met inherente isolatie,

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd.

B+D

B+E

B+F

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

MED/1.6c

Overlevingspakken en beschermingspakken die bedoeld zijn om te worden gedragen ZONDER een reddingsvest

c)

beschermingspakken.

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd.

B+D

B+E

B+F

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

MED/1.7

Hulpmiddelen tegen warmteverlies

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd.

B+D

B+E

B+F

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

MED/1.8

Valschermsignalen (pyrotechniek)

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd.

B+D

B+E

B+F

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/6,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) III,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.9

Handstakellichten (pyrotechniek)

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd.

B+D

B+E

B+F

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) III,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.10

Drijvende rooksignalen (pyrotechniek)

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd.

B+D

B+E

B+F

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) III.

MED/1.11

Lijnwerptoestellen

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd.

B+D

B+E

B+F

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/18,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VII,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.12

Opblaasbare reddingsvlotten

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), zoals gewijzigd.

En voor uitgebreid onderhoud:

IMO MSC.1/Circ.1328.

B+D

B+E

B+F

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/13,

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.811,

IMO MSC.1/Circ.1328.

MED/1.13

Vaste reddingsvlotten

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd,

IMO MSC/Circ.1006.

B+D

B+E

B+F

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.811.

MED/1.13

Vaste reddingsvlotten

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd,

B+D

B+E

B+F

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.14

Zichzelf automatisch oprichtende reddingsvlotten

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd.

En voor uitgebreid onderhoud:

IMO MSC.1/Circ.1328.

B+D

B+E

B+F

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.809,

IMO MSC/Circ.811,

IMO MSC.1/Circ.1328.

MED/1.15

Overdekte omkeerbare reddingsvlotten

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd.

En voor uitgebreid onderhoud:

IMO MSC.1/Circ.1328.

B+D

B+E

B+F

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.809,

IMO MSC/Circ.811,

IMO MSC.1/Circ.1328.

MED/1.16

Zelfdrijfvoorzieningen voor reddingsvlotten (hydrostatische openers)

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd.

B+D

B+E

B+F

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/13,

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.811.

MED/1.17a

Reddingsboten:

a)

door tewaterlatingsmiddelen uitgezette reddingsboten:

gedeeltelijk gesloten,

volledig gesloten.

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd,

IMO MSC/Circ.1006.

B+D

B+F

G

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1423.

MED/1.17b

Reddingsboten:

b)

vrijevalreddingsboten.

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd,

IMO MSC/Circ.1006.

B+D

B+F

G

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1423.

MED/1.17b

Reddingsboten:

b)

vrijevalreddingsboten.

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd,

IMO MSC/Circ.1006.

B+D

B+F

G

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1423.

MED/1.18

Vaste hulpverleningsboten

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd,

IMO MSC/Circ.1006.

B+D

B+F

G

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.19

Opgeblazen hulpverleningsboten

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd,

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.20a

Snelle hulpverleningsboten:

a)

opgeblazen,

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/4.

IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd,

IMO MSC/Circ.1006,

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO MSC/Circ.1016,

IMO MSC/Circ.1094.

MED/1.20a

Snelle hulpverleningsboten:

a)

opgeblazen,

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/4.

IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd,

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO MSC/Circ.1016,

IMO MSC/Circ.1094.

MED/1.20b

Snelle hulpverleningsboten:

b)

vaste,

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/4.

IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd,

IMO MSC/Circ.1006,

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO MSC/Circ.1016,

IMO MSC/Circ.1094.

MED/1.20b

Snelle hulpverleningsboten:

b)

vaste,

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/4.

IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd,

IMO MSC/Circ.1006.

B+D

B+F

G

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO MSC/Circ.1016,

IMO MSC/Circ.1094.

MED/1.20c

Snelle hulpverleningsboten:

c)

vast opgeblazen.

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/4.

IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd,

IMO MSC/Circ.1006,

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO MSC/Circ.1016,

IMO MSC/Circ.1094.

MED/1.21

Tewaterlatingsmiddelen waarbij gebruik wordt gemaakt van lopers (davits)

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/33,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.23

Tewaterlatingsmiddelen voor vrijevalreddingsboten

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/33,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.24

Tewaterlatingsmiddelen voor reddingsvlotten

(davits)

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/12,

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.25

Tewaterlatingsmiddelen voor snelle hulpverleningsboten

(davits)

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/4.

IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI.

MED/1.26a

Loskoppelmechanisme voor

a)

reddings- en hulpverleningsboten (met torenloper of -lopers te water gelaten),

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd.

B+D

B+E

B+F

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1419.

MED/1.26a

Loskoppelmechanisme voor

a)

reddings- en hulpverleningsboten (met torenloper of -lopers te water gelaten),

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd.

B+D

B+E

B+F

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1419.

MED/1.26b

Loskoppelmechanisme voor

b)

reddingsvlotten (met torenloper of -lopers te water gelaten),

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd.

B+D

B+E

B+F

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1419.

MED/1.26b

Loskoppelmechanisme voor

b)

reddingsvlotten (met torenloper of -lopers te water gelaten),

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd.

B+D

B+E

B+F

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

MED/1.26c

Loskoppelmechanisme voor

c)

vrijevalreddingsboten.

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd.

B+D

B+E

B+F

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1419.

MED/1.26c

Loskoppelmechanisme voor

c)

vrijevalreddingsboten.

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd.

B+D

B+E

B+F

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.27

Systemen voor evacuatie op zee

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd.

B+D

B+F

G

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/15,

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.28

Hulpverleningsmiddelen

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/4.

IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd,

IMO MSC/Circ.810.

B+D

B+F

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI.

MED/1.29

Inschepingsladders

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. III/11,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd,

ISO 5489:2008.

B+D

B+F

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/11,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code),

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code),

IMO MSC.1/Circ.1285.

MED/1.29

Inschepingsladders

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. III/11,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd,

ISO 5489:2008.

B+D

B+F

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/11,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code),

IMO MSC.1/Circ.1285.

MED/1.30

Retroflecterende materialen

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. A.658(16).

B+D

B+E

B+F

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

Onderdeel MED/1.31, VHF-radiotelefonie-toestel voor reddingsvaartuig, — verplaatst naar MED/5.17 en MED/5.18.

Onderdeel MED/1.32, 9 GHz SAR-transponder (SART), — verplaatst naar MED/4.18.

MED/1.33

Radarreflector voor reddings- en hulpverleningsboten

(passief)

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

EN ISO 8729:1998,

EN 60945 (2002) m.i.v. IEC 60945 Corr. 1 (2008),

of,

EN ISO 8729:1998,

IEC 60945 (2002) m.i.v. IEC 60945 Corr. 1 (2008),

of,

ISO 8729-1:2010,

EN 60945 (2002) m.i.v. IEC 60945 Corr. 1 (2008),

of,

ISO 8729-1:2010,

IEC 60945 (2002) m.i.v. IEC 60945 Corr. 1 (2008).

B+D

B+E

B+F

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. A.384(X),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.164(78).

MED/1.36

Voortstuwingsmotor voor reddings-/hulpverleningsboot

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd.

B+D

B+E

B+F

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V.

MED/1.37

Voortstuwingsbuitenboordmotor voor hulpverleningsboot

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd.

B+D

B+E

B+F

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V.

MED/1.38

Zoeklichten voor gebruik in reddings- en hulpverleningsboten

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd.

B+D

B+E

B+F

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.39

Open omkeerbare reddingsvlotten

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) bijlage 10,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) bijlage 11,

En voor uitgebreid onderhoud:

IMO MSC.1/Circ.1328.

B+D

B+F

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) bijlage 10,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) bijlage 11,

IMO MSC.1/Circ.1328.

Onderdeel MED/1.40, Mechanisch loodsstoeltje, — verplaatst naar MED/4.48.

MED/1.41a

Lieren voor reddingsvaartuigen en hulpverleningsboten:

a)

door tewaterlatingsmiddelen uitgezette reddingsboten,

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/17,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/24,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.41a

Lieren voor reddingsvaartuigen en hulpverleningsboten:

a)

door tewaterlatingsmiddelen uitgezette reddingsboten

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/24,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.41b

Lieren voor reddingsvaartuigen en hulpverleningsboten:

b)

vrijevalreddingsboten,

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd.

HSC codereferentie: omdat hogesnelheidsschepen geen vrijevalreddingsboten aan boord hebben

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/17,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/24,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.41b

Lieren voor reddingsvaartuigen en hulpverleningsboten:

b)

vrijevalreddingsboten,

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/24,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI.

MED/1.41c

Lieren voor reddingsvaartuigen en hulpverleningsboten:

c)

reddingsvlotten

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/17,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/24,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.41d

Lieren voor reddingsvaartuigen en hulpverleningsboten:

d)

hulpverleningsboten,

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/17,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/24,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.41d

Lieren voor reddingsvaartuigen en hulpverleningsboten:

d)

hulpverleningsboten

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/17,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.41e

Lieren voor reddingsvaartuigen en hulpverleningsboten:

e)

snelle hulpverleningsboten.

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/17,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/24,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.41e

Lieren voor reddingsvaartuigen en hulpverleningsboten:

e)

snelle hulpverleningsboten.

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/17,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

Onderdeel MED/1.42, Loodsladder, — verplaatst naar MED/4.49.

MED/1.43

Vaste/opgeblazen hulpverleningsboten

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd,

IMO MSC/Circ.1006,

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

2.   Voorkoming van verontreiniging van de zee

Nummer en benaming

Voorschriften van MARPOL 73/78, zoals gewijzigd, en de desbetreffende resoluties en circulaires van de IMO, zoals van toepassing

Beproevingsnormen

Modules voor conformiteitsbeoordeling

Voor het eerst in de handel brengen

Laatste installatie aan boord

1

2

3

4

5

6

MED/2.1

Oliefiltreersysteem (voor een oliegehalte van de uitstromende vloeistof van max. 15 ppm)

Typegoedkeuringsvoorschriften

MARPOL 73/78 bijlage I, Reg. 14.

IMO Res. MEPC.107(49),

IMO MEPC.1/Circ. 643.

B+D

B+E

B+F

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

MARPOL 73/78 bijlage I, Reg. 14.

IMO MEPC.1/Circ. 643.

MED/2.1

Oliefiltreersysteem (voor een oliegehalte van de uitstromende vloeistof van max. 15 ppm)

Typegoedkeuringsvoorschriften

MARPOL 73/78 bijlage I, Reg. 14.

IMO Res. MEPC.107(49), zoals gewijzigd,

IMO MEPC.1/Circ. 643.

B+D

B+E

B+F

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

MARPOL 73/78 bijlage I, Reg. 14.

IMO MEPC.1/Circ. 643.

MED/2.2

Detectoren van het olie-/waterscheidingsvlak

Typegoedkeuringsvoorschriften

MARPOL 73/78 bijlage I, Reg. 32.

IMO Res. MEPC.5(XIII).

B+D

B+E

B+F

 

 

MED/2.3

Oliegehaltemeters

Typegoedkeuringsvoorschriften

MARPOL 73/78 bijlage I, Reg. 14.

IMO Res. MEPC.107(49),

IMO MEPC.1/Circ. 643.

B+D

B+E

B+F

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

MARPOL 73/78 bijlage I, Reg. 14.

IMO MEPC.1/Circ. 643.

MED/2.3

Oliegehaltemeters

Typegoedkeuringsvoorschriften

MARPOL 73/78 bijlage I, Reg. 14.

IMO Res. MEPC.107(49), zoals gewijzigd,

IMO MEPC.1/Circ. 643.

B+D

B+E

B+F

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

MARPOL 73/78 bijlage I, Reg. 14.

IMO MEPC.1/Circ. 643.

MED/2.5

Bewakings- en regelsystemen voor olielozingen voor olietankers

Typegoedkeuringsvoorschriften

MARPOL 73/78 bijlage I, Reg. 31,

IMO MEPC.1/Circ.761 herz.1,

IMO MEPC.1/Circ.858.

IMO Res. MEPC.108(49), zoals gewijzigd.

B+D

B+E

B+F

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

MARPOL 73/78 bijlage I, Reg. 31.

MED/2.5

Bewakings- en regelsystemen voor olielozingen voor olietankers

Typegoedkeuringsvoorschriften

MARPOL 73/78 bijlage I, Reg. 31,

IMO MEPC.1/Circ.858.

IMO Res. MEPC.108(49), zoals gewijzigd.

B+D

B+E

B+F

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

MARPOL 73/78 bijlage I, Reg. 31.

MED/2.6

Afvoersystemen

Typegoedkeuringsvoorschriften

MARPOL 73/78 bijlage IV, Reg. 9.

IMO Res. MEPC.227(64).

B+D

B+E

B+F

 

1.1.2018

(III)

Uitrustings- en prestatievoorschriften

MARPOL 73/78 bijlage IV, Reg. 9.

MED/2.6

Afvoersystemen

Typegoedkeuringsvoorschriften

MARPOL 73/78 bijlage IV, Reg. 9.

IMO Res. MEPC.227(64), zoals gewijzigd.

a)

met inbegrip van deel 4.2 (voor gebruik door passagiersschepen in alle gebieden, met inbegrip van bijzondere gebieden van MARPOL bijlage IV),

b)

uitgezonderd deel 4.2 (voor gebruik door andere schepen dan passagiersschepen in alle gebieden en door passagiersschepen buiten bijzondere gebieden van MARPOL bijlage IV).

B+D

B+E

B+F

G

16.3.2017

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

MARPOL 73/78 bijlage IV, Reg. 9.

MED/2.7

Scheepsafvalverbranders

Typegoedkeuringsvoorschriften

MARPOL 73/78 bijlage VI, Reg. 16.

IMO Res. MEPC.76(40)

B+D

B+E

B+F

G

 

1.1.2018

(III)

Uitrustings- en prestatievoorschriften

MARPOL 73/78 bijlage VI, Reg. 16.

IMO MEPC.1/Circ.793.

MED/2.7

Scheepsafvalverbranders

(Verbrandingsinstallaties met een capaciteit van meer dan 1 500 tot en met 4 000 kW)

Typegoedkeuringsvoorschriften

MARPOL 73/78 bijlage VI, Reg. 16.

IMO Res. MEPC.244(66).

B+D

B+E

B+F

G

16.3.2017

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

MARPOL 73/78 bijlage VI, Reg. 16.

MED/2.8

NOx-analysator voor gebruik aan boord als per NOx technische code 2008

Typegoedkeuringsvoorschriften

IMO Res. MEPC.176(58) - (herziene versie MARPOL bijlage VI, Reg. 13).

IMO Res. MEPC.177(58) - (NOx technische code 2008), zoals gewijzigd.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

IMO Res. MEPC.176(58) - (herziene versie MARPOL bijlage VI, Reg. 13).

IMO Res. MEPC.177(58) - (NOx technische code 2008),

IMO Res. MEPC.198(62),

IMO MEPC.1/Circ. 638.

MED/2.8

NOx-analysator voor gebruik aan boord als per NOx technische code 2008

Typegoedkeuringsvoorschriften

IMO Res. MEPC.176(58) - (herziene versie MARPOL bijlage VI, Reg. 13).

IMO Res. MEPC.177(58) - (NOx technische code 2008), zoals gewijzigd.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

IMO Res. MEPC.176(58) - (herziene versie MARPOL bijlage VI, Reg. 13).

IMO Res. MEPC.177(58) - (NOx technische code 2008),

IMO Res. MEPC.198(62),

IMO MEPC.1/Circ. 638.

MED/2.10

Boordsystemen voor de reiniging van uitlaatgassen

Typegoedkeuringsvoorschriften

IMO Res. MEPC.176(58) - (herziene versie MARPOL bijlage VI, Reg. 4),

IMO Res. MEPC.184(59).

IMO Res. MEPC.184(59).

B+D

B+E

B+F

G

 

15.5.2018

(III)

Uitrustings- en prestatievoorschriften

IMO Res. MEPC.176(58) - (herziene versie MARPOL bijlage VI, Reg. 4),

MED/2.10

Boordsystemen voor de reiniging van uitlaatgassen

Typegoedkeuringsvoorschriften

IMO Res. MEPC.176(58) - (herziene versie MARPOL bijlage VI, Reg. 4),

IMO Res. MEPC.259(68).

IMO Res. MEPC.259(68).

Regeling A

B+F

G

19.6.2018

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

IMO Res. MEPC.176(58) - (herziene versie MARPOL bijlage VI, Reg. 4).

Regeling B

G

3.   Brandbeveiligingsapparatuur

Nummer en benaming

Voorschriften van SOLAS 74, zoals gewijzigd, en de desbetreffende resoluties en circulaires van de IMO, zoals van toepassing

Beproevingsnormen

Modules voor conformiteitsbeoordeling

Voor het eerst in de handel brengen

Laatste installatie aan boord

1

2

3

4

5

6

MED/3.1

Primaire dekbedekking

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/6,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code), als gewijzigd.

B+D

B+E

B+F

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/6,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

MED/3.2

Draagbare blustoestellen

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 4.

EN 3-7:2004 m.i.v. A1:2007,

EN 3-8:2006 m.i.v. AC:2007,

EN 3-9:2006 m.i.v. AC:2007,

EN 3-10:2009.

B+D

B+E

B+F

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. II-2/18,

SOLAS 74 Reg. II-2/19,

SOLAS 74 Reg. II-2/20,

IMO Res. A.951(23),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 4.

IMO MSC/Circ.1239,

IMO MSC/Circ.1275.

MED/3.2

Draagbare blustoestellen

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 4.

EN 3-7:2004 m.i.v. A1:2007,

EN 3-8:2006 m.i.v. AC:2007,

EN 3-9:2006 m.i.v. AC:2007,

EN 3-10:2009.

B+D

B+E

B+F

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. II-2/18,

SOLAS 74 Reg. II-2/19,

SOLAS 74 Reg. II-2/20,

IMO Res. A.951(23),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 4.

IMO Res. MSC.391(95)-(IGF Code) 11,

IMO MSC/Circ.1239,

IMO MSC/Circ.1275.

MED/3.3

Brandweeruitrusting: beschermende kleding (kleding voor brandbestrijding op korte afstand)

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

Beschermende kleding voor brandbestrijding:

EN 469:2005 m.i.v. A1:2006 en AC:2006,

of,

Beschermende kleding voor brandbestrijding - reflecterende kleding voor gespecialiseerde brandbestrijding:

EN 1486:2007,

of,

Beschermende kleding voor brandbestrijding - beschermende kleding met reflecterend buitenoppervlak:

ISO 15538:2001.

Opmerking: Niveau 2

B+D

B+E

B+F

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

MED/3.4

Brandweeruitrusting: laarzen

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

EN 15090:2012.

B+D

B+E

B+F

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

MED/3.5

Brandweeruitrusting: handschoenen

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

EN 659:2003 m.i.v. A1:2008 en AC:2009.

B+D

B+E

B+F

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

MED/3.6

Brandweeruitrusting: helm

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

EN 443:2008.

B+D

B+E

B+F

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

MED/3.7

Ademhalingstoestel zijnde een onafhankelijk werkend persluchttoestel

Opmerking: bij ongevallen waarbij gevaarlijke goederen zijn betrokken, moet een persluchtmasker worden gebruikt.

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

EN 136:1998 m.i.v. AC:2003,

EN 137:2006,

En als het toestel bedoeld is voor gebruik bij ongevallen met vracht:

ISO 23269-3:2011.

B+D

B+E

B+F

 

19.6.2018

Uitrustings- en prestatievoorschriften

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

En als het toestel bedoeld is voor gebruik bij ongevallen met vracht:

IMO Res. MSC.4(48)-(IBC Code) 14,

IMO Res. MSC.5(48)-(IGC Code) 14,

IMO MSC.1/Circ.1499.

MED/3.7

Ademhalingstoestel zijnde een onafhankelijk werkend persluchttoestel

Opmerking: bij ongevallen waarbij gevaarlijke goederen zijn betrokken, moet een persluchtmasker worden gebruikt.

(Verwijzen naar punt 7.1)

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

ISO 23269-2:2011 (brandbestrijding - alleen voor maritiem gebruik)

Een type 1-masker mag niet worden gebruikt in MED/3.7 of MED/7.1

B+D

B+E

B+F

19.6.2018

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. II-2/15,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

MED/3.8

Ademhalingsapparatuur met luchttoevoer via een luchtslang

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

Opmerking: deze apparatuur is alleen geschikt voor hogesnelheidsvaartuigen die gebouwd zijn volgens de bepalingen van de HSC-Code van 1994.

EN 14593-1:2005,

EN 14594:2005 m.i.v. AC:2005.

B+D

B+E

B+F

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

MED/3.8

Ademhalingsapparatuur met luchttoevoer via een luchtslang

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

Opmerking: deze apparatuur is alleen geschikt voor hogesnelheidsvaartuigen die gebouwd zijn volgens de bepalingen van de HSC-Code van 1994.

EN 14593-1:2005,

of:

EN 14594:2005 m.i.v. AC:2005.

B+D

B+E

B+F

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

MED/3.9

Onderdelen voor sprinklersystemen voor verblijfsruimten, dienstruimten en controlestations, die gelijkwaardig zijn aan de in SOLAS 74, voorschrift II-2/12, vermelde systemen (beperkt tot straalpijpen en hun prestatie).

(Straalpijpen voor vaste sprinklersystemen voor hogesnelheidsvaartuigen (HSC) vallen onder dit punt)

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. II-2/7,

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 8.

IMO Res. A.800(19), zoals gewijzigd.

B+D

B+E

B+F

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

SOLAS 74 Reg. II-2/7,

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.44(65),

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 8.

IMO MSC/Circ.912,

IMO MSC/Circ. 1556.

MED/3.10

Straalpijpen voor vast aangebrachte sproei-installaties voor water onder druk in ruimten voor machines en ladingpompkamers

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7.

IMO MSC/Circ.1165, aanhangsel A, zoals gewijzigd

B+D

B+E

B+F

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7.

IMO MSC.1/Circ.1313.

MED/3.10

Straalpijpen voor vast aangebrachte sproei-installaties voor water onder druk in ruimten voor machines en ladingpompkamers

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7.

IMO MSC/Circ.1165, zoals gewijzigd

B+D

B+E

B+F

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7,

IMO Res. MSC.391(95)-(IGF Code) 11).

IMO MSC.1/Circ.1313.

MED/3.11a

Brandwerendheid van afscheidingen van klasse A en B

a)

afscheidingen van klasse A,

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. II-2/3.2.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code), zoals gewijzigd,

IMO MSC.1/Circ.1435.

B+D

B+E

B+F

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

SOLAS 74 Reg. II-2/3.2.

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

IMO MSC/Circ.1120,

IMO MSC.1/Circ.1434.

MED/3.11b

Brandwerendheid van afscheidingen van klasse A en B

b)

afscheidingen van klasse B.

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. II-2/3.4.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code), zoals gewijzigd.

B+D

B+E

B+F

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

SOLAS 74 Reg. II-2/3.4.

SOLAS 74 Reg. II-2/9.

MED/3.12

Inrichtingen om vlamdoorslag naar de ladingtanks in tankers te voorkomen

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/16.

a)

P/V-kleppen:

IMO MSC/Circ.677, zoals gewijzigd,

EN ISO 16852:2010,

ISO 15364:2016.

b)

Vlamkeren:

IMO MSC/Circ.677, zoals gewijzigd,

EN ISO 16852:2010.

c)

Detonatievlamkeren:

IMO MSC/Circ.677, zoals gewijzigd.

EN ISO 16852:2010.

d)

Ontluchtingskleppen voor hoge snelheden:

IMO MSC/Circ.677, zoals gewijzigd,

EN ISO 16852:2010,

ISO 15364:2016.

Voor andere apparatuur dan kleppen:

 

B+D

 

B+E

 

B+F

Voor kleppen:

B+F

 

23.5.2019

Uitrustings- en prestatievoorschriften

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/16.

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15.

MED/3.12

Inrichtingen om vlamdoorslag naar de ladingtanks in tankers te voorkomen

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/16.

a)

P/V-kleppen:

IMO MSC/Circ.677, zoals gewijzigd,

EN ISO 16852:2016,

ISO 15364: 2016.

b)

Vlamkeren:

IMO MSC/Circ.677, zoals gewijzigd,

EN ISO 16852:2016,

c)

Detonatievlamkeren:

IMO MSC/Circ.677, zoals gewijzigd,

EN ISO 16852:2016,

d)

Ontluchtingskleppen voor hoge snelheden:

IMO MSC/Circ.677, zoals gewijzigd,

EN ISO 16852:2016,

ISO 15364:2016.

Voor andere apparatuur dan kleppen:

 

B+D

 

B+E

 

B+F

Voor kleppen:

B+F

19.6.2018

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/16.

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15.

MED/3.13

Niet-brandbare materialen

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code), zoals gewijzigd.

B+D

B+E

B+F

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/5,

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

MED/3.15a

Andere materialen dan staal voor buisleidingen waardoor olie of brandstofolie wordt gevoerd

a)

kunststofbuizen en -fittingen

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

Pijpen en fittingen:

IMO Res. A.753(18), zoals gewijzigd,

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code), zoals gewijzigd.

B+D

B+E

B+F

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 10,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 10,

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.15a

Andere materialen dan staal voor buisleidingen waardoor olie of brandstofolie wordt gevoerd

kunststofbuizen en -fittingen

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. A.753(18), zoals gewijzigd,

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code), zoals gewijzigd.

B+D

B+E

B+F

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 10,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 10,

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.15b

Andere materialen dan staal voor buisleidingen waardoor olie of brandstofolie wordt gevoerd

b)

kleppen

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

Kleppen:

EN ISO 10497:2010.

B+D

B+E

B+F

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 10,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 10,

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.15b

Andere materialen dan staal voor buisleidingen waardoor olie of brandstofolie wordt gevoerd

kleppen

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

EN ISO 10497:2010.

B+D

B+E

B+F

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 10,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 10,

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.15c

Andere materialen dan staal voor buisleidingen waardoor olie of brandstofolie wordt gevoerd

c)

soepele buisleidingen en compensatoren

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

Soepele buisleidingen:

EN ISO 15540:2001,

EN ISO 15541:2001.

B+D

B+E

B+F

 

1.7.2019

(III)

Uitrustings- en prestatievoorschriften

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 10,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 10,

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.15c

Andere materialen dan staal voor buisleidingen waardoor olie of brandstofolie wordt gevoerd

soepele buisleidingen en compensatoren

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

ISO 15540:2016,

ISO 15541:2016,

B+D

B+E

B+F

19.6.2018

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 10,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 10,

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.15d

Andere materialen dan staal voor buisleidingen waardoor olie of brandstofolie wordt gevoerd

d)

metalen buisonderdelen met sterke elastomeerafdichtingen

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

Metalen buisonderdelen met sterke elastomeerafdichtingen:

ISO 19921:2005,

ISO 19922:2005.

B+D

B+E

B+F

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 10,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 10,

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.15d

Andere materialen dan staal voor buisleidingen waardoor olie of brandstofolie wordt gevoerd

metalen buisonderdelen met sterke elastomeerafdichtingen

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

ISO 19921:2005,

ISO 19922:2005.

B+D

B+E

B+F

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 10,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 10,

IMO MSC/Circ.1120,

IMO MSC/Circ.1527.

MED/3.16

Branddeuren

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. II-2/9.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code), zoals gewijzigd,

IMO MSC.1/Circ.1319

B+D

B+E

B+F

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

IMO MSC.1/Circ.1511.

MED/3.17

Onderdelen van bedieningssystemen voor branddeuren.

Opmerking: het gebruik van de term „onderdelen van een … systeem” kan betekenen dat een afzonderlijk onderdeel, een groep onderdelen of het volledige systeem moet worden beproefd om te waarborgen dat aan de internationale voorschriften is voldaan.

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code), zoals gewijzigd.

B+D

B+E

B+F

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

MED/3.18a

Bekledingsmaterialen en vloerbedekkingen met laag vlamspreidend vermogen

decoratieve fineerlagen,

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/5,

SOLAS 74 Reg. II-2/6,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code), zoals gewijzigd.

B+D

B+E

B+F

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/5,

SOLAS 74 Reg. II-2/6,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.18b

Bekledingsmaterialen en vloerbedekkingen met laag vlamspreidend vermogen

verfsystemen,

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/5,

SOLAS 74 Reg. II-2/6,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code), als gewijzigd.

B+D

B+E

B+F

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/5,

SOLAS 74 Reg. II-2/6,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.18c

Bekledingsmaterialen en vloerbedekkingen met laag vlamspreidend vermogen

vloerbedekkingen.

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/5,

SOLAS 74 Reg. II-2/6,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code), zoals gewijzigd.

B+D

B+E

B+F

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/5,

SOLAS 74 Reg. II-2/6,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.18d

Bekledingsmaterialen en vloerbedekkingen met laag vlamspreidend vermogen

isolerende bekleding van buisleidingen,

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/5,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code), zoals gewijzigd.

B+D

B+E

B+F

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/5,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.18e

Bekledingsmaterialen en vloerbedekkingen met laag vlamspreidend vermogen

e)

lijm die wordt gebruikt bij de constructie van afscheidingen van klasse A, B en C,

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/5,

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code), zoals gewijzigd.

B+D

B+E

B+F

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/5,

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

MED/3.18e

Bekledingsmaterialen en vloerbedekkingen met laag vlamspreidend vermogen

lijm die wordt gebruikt bij de constructie van afscheidingen van klasse A, B en C,

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/5,

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code), zoals gewijzigd.

B+D

B+E

B+F

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/5,

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.18f

Bekledingsmaterialen en vloerbedekkingen met laag vlamspreidend vermogen

brandbare leidingdoorvoeren

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/5,

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code), zoals gewijzigd.

B+D

B+E

B+F

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/5,

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.19

Draperieën, gordijnen en andere hangende materialen en wandbekledingen van textiel

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code), zoals gewijzigd.

IMO MSC.1/Circ.1456, zoals gewijzigd.

B+D

B+E

B+F

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

MED/3.20

Beklede meubelen

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/5,

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code), zoals gewijzigd.

B+D

B+E

B+F

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/5,

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

MED/3.21

Matrassen en beddengoed

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code), zoals gewijzigd.

B+D

B+E

B+F

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

MED/3.22

Brandkleppen

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. II-2/9.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code), zoals gewijzigd.

B+D

B+E

B+F

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

SOLAS 74 Reg. II-2/9.

Onderdeel MED/3.23, Niet-brandbare, afscheidingen van klasse A doorborende leidingen — Doelbewust open gelaten.

Onderdeel MED/3.24, Doorvoeren van elektrische kabels door afscheidingen van klasse A — Doelbewust open gelaten.

MED/3.25

Brandbestendige ramen en patrijspoorten van klasse „A” en „B”

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. II-2/9.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code), zoals gewijzigd.

B+D

B+E

B+F

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

SOLAS 74 Reg. II-2/9.

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.26a

Doorvoeren door afscheidingen van klasse A

elektriciteitskabels

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. II-2/9.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code), zoals gewijzigd,

MSC.1/Circ. 1488.

B+D

B+E

B+F

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

SOLAS 74 Reg. II-2/9.

MED/3.26b

Doorvoeren door afscheidingen van klasse A

buizen, leidingen, hoofdleidingen enz.

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. II-2/9.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code), zoals gewijzigd,

IMO MSC.1/Circ. 1488.

B+D

B+E

B+F

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

IMO MSC.1/Circ. 1276.

MED/3.27a

Doorvoeren door afscheidingen van klasse B

elektriciteitskabels,

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. II-2/9.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code), zoals gewijzigd.

B+D

B+E

B+F

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

SOLAS 74 Reg. II-2/9.

MED/3.27b

Doorvoeren door afscheidingen van klasse B

buizen, leidingen, hoofdleidingen enz.

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. II-2/9.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code), zoals gewijzigd.

B+D

B+E

B+F

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

SOLAS 74 Reg. II-2/9.

MED/3.28

Sprinklersystemen (beperkt tot de sprinklerkoppen).

(Straalpijpen voor vaste sprinklersystemen voor hogesnelheidsvaartuigen (HSC) vallen onder dit punt)

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. II-2/7,

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3.

ISO 6182-1:2014.

Of,

EN 12259-1:1999 m.i.v. A1:2001, A2:2004 en A3:2006.

B+D

B+E

B+F

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

SOLAS 74 Reg. II-2/7,

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.44(65),

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 8,

IMO MSC/Circ.912,

MED/3.28

Sprinklersystemen (beperkt tot de sprinklerkoppen).

(Straalpijpen voor vaste sprinklersystemen voor hogesnelheidsvaartuigen (HSC) vallen onder dit punt)

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. II-2/7,

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3.

ISO 6182-1:2014.

Of,

EN 12259-1:1999 m.i.v. A1:2001, A2:2004 en A3:2006.

B+D

B+E

B+F

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

SOLAS 74 Reg. II-2/7,

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.44(65),

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 8,

IMO MSC/Circ.912,

MSC.1/Circ.1556.

MED/3.29

Brandslangen

a)

Niet-doorlatende, plat-oprolbare brandslangen (binnendiameter van 25 mm tot en met 52 mm)

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3.

EN 14540:2014.

B+D

B+E

B+F

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

MED/3.30

Draagbare zuurstofmeet- en gasdetectieapparatuur

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. VI/3,

SOLAS 74 Reg. XI-1/7.

EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, of IEC 60945 (2002) m.i.v. IEC 60945 Corr. 1 (2008),

IEC 60092-504:2001 m.i.v. IEC 60092,-504 Corr.1:2011

IEC 60533:1999,

En zoals van toepassing op:

a)

Categorie 1: (veilige zone):

EN 50104:2010,

EN 60079-29-1:2007,

b)

Categorie 2: (gasontploffingsgevaar):

EN 50104:2010,

EN 60079-29-1:2007,

EN 60079-0:2012 m.i.v. A11:2013,

EN 60079-1:2014,

EN 60079-10-1:2015,

EN 60079-11:2012,

EN 60079-15:2010,

EN 60079-26:2015.

B+D

B+E

B+F

 

1.6.2019

(II)

Uitrustings- en prestatievoorschriften

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. VI/3,

SOLAS 74 Reg. XI-1/7.

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15,

IMO MSC.1/Circ.1477.

MED/3.30

Draagbare zuurstofmeet- en gasdetectieapparatuur

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. VI/3,

SOLAS 74 Reg. XI-1/7.

EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, of IEC 60945 (2002) m.i.v. IEC 60945 Corr. 1 (2008),

IEC 60092-504:2016,

IEC 60533:2015,

En zoals van toepassing op:

a)

Categorie 1: (veilige zone):

EN 50104:2010,

EN 60079-29-1:2016,

b)

Categorie 2: (gasontploffingsgevaar):

EN 50104:2010,

EN 60079-29-1:2007,

EN 60079-0:2012 m.i.v. A11:2013,

EN 60079-1:2014,

EN 60079-10-1:2015,

EN 60079-11:2012,

EN 60079-15:2010,

EN 60079-26:2015.

B+D

B+E

B+F

16.3.2017

28.2.2020

(II)

MED/3.30

Draagbare zuurstofmeet- en gasdetectieapparatuur

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. VI/3,

SOLAS 74 Reg. XI-1/7.

EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, of IEC 60945 (2002) m.i.v. IEC 60945 Corr. 1 (2008),

IEC 60092-504:2016,

IEC 60533:2015,

En zoals van toepassing op:

a)

Categorie 1: (veilige zone):

EN 50104:2010,

EN 60079-29-1:2016,

b)

Categorie 2: (gasontploffingsgevaar):

EN 50104:2010,

EN 60079-29-1:2016,

EN 60079-0:2012 m.i.v. A11:2013,

EN 60079-1:2014,

EN 60079-10-1:2015,

EN 60079-11:2012,

EN 60079-15:2010,

EN 60079-26:2015.

B+D

B+E

B+F

19.6.2018

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. VI/3,

SOLAS 74 Reg. XI-1/7.

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15,

IMO MSC.1/Circ.1477.

Onderdeel MED/3.31, Straalpijpen voor vaste sprinklersystemen voor hogesnelheidsvaartuigen (HSC), geschrapt omdat dit onder MED/3.9 en MED/3.28 valt.

MED/3.32

Vuurbestendige materialen (met uitzondering van meubilair) voor hogesnelheidsvaartuigen

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code), zoals gewijzigd.

B+D

B+E

B+F

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO MSC.1/Circ.1457.

MED/3.33

Vuurbestendige materialen voor meubilair voor hogesnelheidsvaartuigen

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code), zoals gewijzigd.

B+D

B+E

B+F

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

MED/3.34

Vuurbestendige afscheidingen voor hogesnelheidsvaartuigen

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code), zoals gewijzigd.

B+D

B+E

B+F

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO MSC.1/Circ.1457.

MED/3.35

Branddeuren op hogesnelheidsvaartuigen

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code), zoals gewijzigd.

B+D

B+E

B+F

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

MED/3.36

Brandkleppen op hogesnelheidsvaartuigen

Typegoedkeuringsvoorschriften

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code), zoals gewijzigd.

B+D

B+E

B+F

 

 

Uitrustings- en prestatievoorschriften