17.5.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 122/14


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/724 VAN DE COMMISSIE

van 16 mei 2018

betreffende bepaalde handelspolitieke maatregelen met betrekking tot bepaalde producten van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 654/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de uitoefening van de rechten van de Unie voor de toepassing en handhaving van de internationale handelsregels (1), en met name artikel 4, lid 1 daarvan,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 8 maart 2018 hebben de Verenigde Staten van Amerika („Verenigde Staten”) vrijwaringsmaatregelen vastgesteld in de vorm van een tariefverhoging op de invoer van bepaalde staal- en aluminiumproducten, die op 23 maart 2018 met een onbeperkte geldigheidsduur in werking zijn getreden. Op 22 maart is de datum waarop de tariefverhoging ten aanzien van de Europese Unie in werking treedt, uitgesteld tot 1 mei 2018.

(2)

Niettegenstaande de indeling van deze maatregelen als veiligheidsmaatregelen door de Verenigde Staten, zijn het in wezen vrijwaringsmaatregelen. Zij bestaan uit corrigerende maatregelen die de balans van concessies en verplichtingen, zoals die voortvloeien uit de Overeenkomst van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), verstoren en zij beperken de invoer teneinde een binnenlandse bedrijfstak te beschermen tegen buitenlandse mededinging, zodat hij succesvol is op handelsvlak. De uitzonderingen inzake veiligheid van de Algemene Overeenkomst betreffende tarieven en handel 1994 („GATT 1994”) zijn niet van toepassing op, noch rechtvaardigen zij dergelijke vrijwaringsmaatregelen, en zij laten het recht op het herstel van de balans overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van de WTO-overeenkomst onverlet.

(3)

De WTO-overeenkomst inzake vrijwaringsmaatregelen voorziet in het recht van elke uitvoerende lidstaat die negatieve gevolgen ondervindt door een vrijwaringsmaatregel om de toepassing op te schorten van in wezen gelijkwaardige handelsconcessies of andere verplichtingen aan de WTO-lidstaat die de vrijwaringsmaatregel toepast, op voorwaarde dat middels overleg geen bevredigende oplossing is bereikt en de WTO-Raad voor de handel in goederen zich er niet tegen uitspreekt.

(4)

Bij overleg tussen de Verenigde Staten en de Unie zoals bepaald in de artikelen 8 en 12.3 van de WTO-overeenkomst inzake vrijwaringsmaatregelen is geen bevredigende oplossing bereikt (2).

(5)

De opschorting door de Unie van in wezen gelijkwaardige concessies of andere verplichtingen moet van kracht worden na het verstrijken van een termijn van 30 dagen na de kennisgeving ervan aan de Raad voor de handel in goederen, tenzij de Raad voor de handel in goederen zich ertegen uitspreekt. De WTO-overeenkomst staat toe dat het opschortingsrecht a) onmiddellijk wordt toegepast, op voorwaarde dat de vrijwaringsmaatregel niet is genomen naar aanleiding van een absolute toename van de invoer of niet in overeenstemming is met de desbetreffende bepalingen van de WTO-overeenkomst, of b) na het verstrijken van een termijn van drie jaar vanaf de toepassing van de vrijwaringsmaatregel wordt toegepast.

(6)

De Commissie oefent het recht uit om de toepassing van in wezen gelijkwaardige concessies of andere verplichtingen op te schorten met de bedoeling in de handelsrelaties met derde landen het evenwicht tussen concessies of andere verplichtingen te herstellen op basis van artikel 4, lid 1, van Verordening (EU) nr. 654/2014. De passende maatregelen nemen de vorm aan van handelspolitieke maatregelen die onder andere kunnen bestaan uit de opschorting van tariefconcessies en het opleggen van nieuwe of verhoogde douanerechten.

(7)

Bij het ontwerpen en selecteren van passende handelspolitieke maatregelen past de Commissie objectieve criteria toe overeenkomstig artikel 4, lid 2, onder c), en artikel 4, lid 3, van Verordening (EU) nr. 654/2014 en vermeldt zij daarbij indien relevant de proportionaliteit van de maatregelen, hun potentieel om hulp te bieden aan de bedrijfstakken van de Unie die door de vrijwaringsmaatregelen worden getroffen, en de doelstelling om negatieve economische gevolgen voor de Unie, onder andere met betrekking tot essentiële grondstoffen, tot een minimum te beperken.

(8)

Overeenkomstig artikel 9 van Verordening (EU) nr. 654/2014 heeft de Commissie belanghebbenden in de gelegenheid gesteld hun standpunt kenbaar te maken en informatie met betrekking tot de economische belangen van de Unie in dit verband in te dienen (3).

(9)

De vrijwaringsmaatregelen van de Verenigde Staten kunnen een aanzienlijke negatieve economische impact hebben op de betrokken bedrijfstakken van de Unie. Zij zouden de uitvoer van de betrokken staal- en aluminiumproducten vanuit de Unie naar de Verenigde Staten aanzienlijk beperken. De getroffen invoer van de betrokken staal- en aluminiumproducten uit de Unie in de Verenigde Staten was ten minste 6,41 miljard EUR waard in 2017 (waarvan 5,30 miljard EUR totale staalinvoer en 1,11 miljard EUR totale aluminiuminvoer).

(10)

Een opschorting van handelsconcessies voor bepaalde producten tot een niveau dat het bedrag dat zou voortvloeien uit de toepassing van de rechten van de Verenigde Staten op de invoer in de Verenigde Staten van staal- en aluminiumproducten uit de Unie weerspiegelt en niet overschrijdt, vormt derhalve een passende opschorting van de toepassing van in wezen gelijkwaardige handelsconcessies in overeenstemming met de WTO-overeenkomst inzake vrijwaringsmaatregelen.

(11)

Vervolgens kan de Commissie middels een afzonderlijke uitvoeringshandeling besluiten om, indien noodzakelijk en voor zover noodzakelijk, de opschorting van de toepassing van handelsconcessies uit te voeren middels de toepassing van aanvullende douanerechten op bepaalde in de Unie ingevoerde producten van oorsprong uit de Verenigde Staten. De Commissie moet met inachtneming van de in overweging 5 beschreven termijnen beslissen over de reikwijdte van de toepassing, afhankelijk van de vraag of de Verenigde Staten bepaalde producten of ondernemingen van de vrijwaringsmaatregelen uitsluiten.

(12)

Met inachtneming van de in overweging 5 beschreven termijnen moeten de aanvullende douanerechten, indien noodzakelijk of voor zover noodzakelijk, worden toegepast in twee fasen. In de eerste fase kunnen ad-valoremrechten van ten hoogste 25 % onmiddellijk en tot de Verenigde Staten de toepassing van hun vrijwaringsmaatregelen op producten uit de Unie staken, worden toegepast op de invoer van de in bijlage I vermelde producten.

(13)

Het totale bedrag aan ad-valoremrechten in de eerste fase weerspiegelt de tariefverhoging van 25 % van de Verenigde Staten op de invoer in de Verenigde Staten van „platte producten van koolstofstaal en platte legeringproducten” en „lange producten van koolstofstaal en lange legeringproducten” (4) uit de Unie (2,83 miljard EUR totale waarde van invoer in de Verenigde Staten uit de Unie in 2017). Dit zijn de staalproducten waarvoor de vrijwaringsmaatregelen van de Verenigde Staten niet ten gevolge van een absolute stijging van de invoer zijn genomen.

(14)

In de tweede fase kunnen aanvullende ad-valoremrechten van ten hoogste 10 %, 25 %, 35 % en 50 % op de invoer van de in bijlage II vermelde producten worden toegepast vanaf 23 maart 2021 of, indien dat eerder is, na de vaststelling door of kennisgeving aan het Orgaan voor geschillenbeslechting van de WTO (Dispute Settlement Body) van een uitspraak dat de vrijwaringsmaatregelen van de Verenigde Staten niet in overeenstemming zijn met de relevante bepalingen van de WTO-overeenkomst, tot de toepassing van de vrijwaringsmaatregelen van de Verenigde Staten wordt gestaakt.

(15)

Het totale bedrag aan ad-valoremrechten in de tweede fase weerspiegelt de tariefverhoging van de Verenigde Staten van 10 % op de invoer van aluminiumproducten (5) en van 25 % op de invoer van „pijpen en buizen van koolstofstaal en van legeringen”, „halfafgewerkte producten van koolstofstaal en van legeringen” en „producten van roestvrij staal” (6) in de Verenigde Staten uit de Unie (3,58 miljard EUR totale waarde van invoer in de Verenigde Staten uit de Unie in 2017, waarvan 2,47 miljard EUR aan staalinvoer en 1,11 miljard EUR aan aluminiuminvoer). Dit zijn de producten waarvoor er een absolute stijging van de invoer lijkt te zijn geweest.

(16)

De handelspolitieke maatregelen en de betrokken producten zijn geselecteerd in overeenstemming met de criteria van artikel 4, lid 2, onder c), en artikel 4, lid 3, van Verordening (EU) nr. 654/2014.

(17)

Doordat zij de waarde van de invoer uit de Unie die door de vrijwaringsmaatregelen is getroffen als beschreven in overwegingen 9 en 10 niet overschrijden, zijn de handelspolitieke maatregelen evenredig aan de gevolgen van de vrijwaringsmaatregelen van de Verenigde Staten en niet buitensporig. Het zij ook opgemerkt dat aanvankelijk, zoals beschreven in de overwegingen 12 en 13, slechts een fractie van de totale beschikbare waarde wordt uitgeoefend.

(18)

De handelspolitieke maatregelen moeten enige hulp bieden aan de staal- en de aluminiumindustrie van de Unie die door de vrijwaringsmaatregelen van de Verenigde Staten zijn getroffen.

(19)

De handelspolitieke maatregelen moeten van toepassing zijn op de invoer van producten die van oorsprong zijn uit de Verenigde Staten waarvan de Unie voor haar voorziening niet wezenlijk afhankelijk is. De handelspolitieke maatregelen kunnen ook van toepassing zijn met betrekking tot de staalsector en de aluminiumsector. Door deze aanpak wordt een negatieve impact op de verschillende actoren op de markt van de Unie, waaronder de consumenten, zo veel mogelijk vermeden.

(20)

Deze aanvullende douanerechten mogen niet worden toegepast op producten waarvoor vóór de datum van inwerkingtreding van deze verordening een invoervergunning met vrijstelling of verlaging van douanerechten is afgegeven.

(21)

De aanvullende douanerechten mogen niet van toepassing zijn op producten waarvoor de importeurs kunnen aantonen dat zij vóór de datum van toepassing van de aanvullende douanerechten uit de Verenigde Staten naar de Unie zijn uitgevoerd.

(22)

Deze verordening laat de vraag of de vrijwaringsmaatregelen van de Verenigde Staten in overeenstemming zijn met de relevante bepalingen van de WTO-overeenkomst onverlet.

(23)

In het licht van de toepasselijke termijnen van de WTO en het voorlopige karakter van deze handeling is het passend dat zij in werking treedt op de dag waarop zij in het Publicatieblad van de Europese Unie wordt bekendgemaakt.

(24)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij Verordening (EU) 2015/1843 van het Europees Parlement en de Raad (7) ingestelde Comité inzake handelsbelemmeringen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De Commissie zal onmiddellijk, en in elk geval niet later dan 18 mei 2018, de WTO-Raad voor de handel in goederen ervan in kennis stellen dat de Unie, voor zover de Raad voor de handel in goederen zich er niet tegen uitspreekt, vanaf 20 juni 2018 de toepassing ten aanzien van de handel met de Verenigde Staten van invoerrechtenconcessies krachtens GATT 1994 met betrekking tot de in de bijlagen I en II vermelde producten opschort teneinde op de invoer van deze producten die van oorsprong zijn uit de Verenigde Staten de toepassing van aanvullende douanerechten mogelijk te maken.

Artikel 2

De toepassing van aanvullende douanerechten op deze producten middels een latere uitvoeringshandeling van de Commissie zal binnen de volgende parameters worden uitgevoerd en rekening houden met de eventuele latere uitsluiting van de vrijwaringsmaatregelen van de Verenigde Staten van bepaalde producten of ondernemingen:

a)

In de eerste fase kan vanaf 20 juni 2018 een aanvullende ad-valoremrecht van ten hoogste 25 % op de invoer van in bijlage I vermelde producten worden toegepast.

b)

In de tweede fase kan nog een aanvullende ad-valoremrecht van ten hoogste 10 %, 25 %, 35 % of 50 % op de invoer van in bijlage II vermelde producten worden toegepast:

vanaf 23 maart 2021; of

vanaf de vijfde dag na de datum van vaststelling door of kennisgeving aan het Orgaan voor geschillenbeslechting van de WTO (Dispute Settlement Body) van een uitspraak dat de vrijwaringsmaatregelen van de Verenigde Staten niet in overeenstemming zijn met de relevante bepalingen van de WTO-overeenkomst, indien dat eerder is. In het laatste geval maakt de Commissie in het Publicatieblad van de Europese Unie een bericht bekend met de datum waarop een dergelijke uitspraak is vastgesteld of waarop kennis is gegeven van deze uitspraak.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde opschorting kan worden uitgeoefend zolang als en voor zover dat de Verenigde Staten hun vrijwaringsmaatregelen toepassen op een manier die producten uit de Unie treft. De Commissie maakt in het Publicatieblad van de Europese Unie een bericht bekend met de datum waarop de Verenigde Staten de toepassing van hun vrijwaringsmaatregelen hebben gestaakt.

Artikel 4

1.   Het aanvullende douanerecht is niet van toepassing op in de bijlagen vermelde producten waarvoor vóór de datum van inwerkingtreding van deze verordening een invoervergunning met vrijstelling of verlaging van douanerechten is afgegeven.

2.   Het aanvullende douanerecht mag niet van toepassing zijn op in de bijlagen vermelde producten waarvoor de importeurs kunnen aantonen dat zij vóór de datum van toepassing van een aanvullend recht met betrekking tot dat product uit de Verenigde Staten naar de Unie zijn uitgevoerd.

Artikel 5

Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 16 mei 2018.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 189 van 27.6.2014, blz. 50.

(2)  De Unie verzocht op 16 april 2018 om overleg. Er is geen overeenkomst bereikt en de periode van 30 dagen voor het overleg bedoeld in artikel 8 van de WTO-overeenkomst inzake vrijwaringsmaatregelen is verstreken.

(3)  http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=253

(4)  Producten waarnaar is verwezen in het verslag van het U.S. Department of Commerce van 11 januari 2018 (https://www.commerce.gov/sites/commerce.gov/files/the_effect_of_imports_of_steel_on_the_national_security_-_with_redactions_-_20180111.pdf).

(5)  Producten waarnaar is verwezen in het verslag van het U.S. Department of Commerce van 17 januari 2018 (https://www.commerce.gov/sites/commerce.gov/files/the_effect_of_imports_of_aluminum_on_the_national_security_-_with_redactions_-_20180117.pdf).

(6)  Zie voetnoot 4.

(7)  Verordening (EU) 2015/1843 van het Europees Parlement en de Raad van 6 oktober 2015 tot vaststelling van procedures van de Unie op het gebied van de gemeenschappelijke handelspolitiek met het oog op de handhaving van de rechten die de Unie ontleent aan internationale regelingen voor het handelsverkeer, in het bijzonder die welke onder auspiciën van de Wereldhandelsorganisatie werden vastgesteld (PB L 272 van 16.10.2015, blz. 1).


BIJLAGE I

Producten die kunnen worden onderworpen aan aanvullende rechten vanaf 20 juni 2018

GN 2018 (1)

Aanvullend recht

0710 40 00

25 %

0711 90 30

25 %

0713 33 90

25 %

1005 90 00

25 %

1006 30 21

25 %

1006 30 23

25 %

1006 30 25

25 %

1006 30 27

25 %

1006 30 42

25 %

1006 30 44

25 %

1006 30 46

25 %

1006 30 48

25 %

1006 30 61

25 %

1006 30 63

25 %

1006 30 65

25 %

1006 30 67

25 %

1006 30 92

25 %

1006 30 94

25 %

1006 30 96

25 %

1006 30 98

25 %

1006 40 00

25 %

1904 10 30

25 %

1904 90 10

25 %

2001 90 30

25 %

2004 90 10

25 %

2005 80 00

25 %

2008 11 10

25 %

2009 12 00

25 %

2009 19 11

25 %

2009 19 19

25 %

2009 19 91

25 %

2009 19 98

25 %

2009 81 11

25 %

2009 81 19

25 %

2009 81 31

25 %

2009 81 59

25 %

2009 81 95

25 %

2009 81 99

25 %

2208 30 11

25 %

2208 30 19

25 %

2208 30 82

25 %

2208 30 88

25 %

2402 10 00

25 %

2402 20 10

25 %

2402 20 90

25 %

2402 90 00

25 %

2403 11 00

25 %

2403 19 10

25 %

2403 19 90

25 %

2403 91 00

25 %

2403 99 10

25 %

2403 99 90

25 %

3304 20 00

25 %

3304 30 00

25 %

3304 91 00

25 %

6109 10 00

25 %

6109 90 20

25 %

6109 90 90

25 %

6203 42 31

25 %

6203 42 90

25 %

6203 43 11

25 %

6204 62 31

25 %

6204 62 90

25 %

6302 31 00

25 %

6403 59 95

25 %

7210 12 20

25 %

7210 12 80

25 %

7219 12 10

25 %

7219 12 90

25 %

7219 13 10

25 %

7219 13 90

25 %

7219 32 10

25 %

7219 32 90

25 %

7219 33 10

25 %

7219 33 90

25 %

7219 34 10

25 %

7219 34 90

25 %

7219 35 90

25 %

7222 20 11

25 %

7222 20 21

25 %

7222 20 29

25 %

7222 20 31

25 %

7222 20 81

25 %

7222 20 89

25 %

7222 40 10

25 %

7222 40 50

25 %

7222 40 90

25 %

7223 00 11

25 %

7223 00 19

25 %

7223 00 91

25 %

7226 92 00

25 %

7228 30 20

25 %

7228 30 41

25 %

7228 30 49

25 %

7228 30 61

25 %

7228 30 69

25 %

7228 30 70

25 %

7228 30 89

25 %

7228 50 20

25 %

7228 50 40

25 %

7228 50 69

25 %

7228 50 80

25 %

7229 90 20

25 %

7229 90 50

25 %

7229 90 90

25 %

7301 20 00

25 %

7304 31 20

25 %

7304 31 80

25 %

7304 41 00

25 %

7306 30 11

25 %

7306 30 19

25 %

7306 30 41

25 %

7306 30 49

25 %

7306 30 72

25 %

7306 30 77

25 %

7306 30 80

25 %

7306 40 20

25 %

7306 40 80

25 %

7307 11 10

25 %

7307 11 90

25 %

7307 19 10

25 %

7307 19 90

25 %

7308 30 00

25 %

7308 40 00

25 %

7308 90 51

25 %

7308 90 59

25 %

7308 90 98

25 %

7309 00 10

25 %

7309 00 51

25 %

7309 00 59

25 %

7310 29 10

25 %

7310 29 90

25 %

7311 00 13

25 %

7311 00 19

25 %

7311 00 99

25 %

7314 14 00

25 %

7314 19 00

25 %

7314 49 00

25 %

7315 11 10

25 %

7315 11 90

25 %

7315 12 00

25 %

7315 19 00

25 %

7315 89 00

25 %

7315 90 00

25 %

7318 14 10

25 %

7318 14 91

25 %

7318 14 99

25 %

7318 16 40

25 %

7318 16 60

25 %

7318 16 92

25 %

7318 16 99

25 %

7321 11 10

25 %

7321 11 90

25 %

7322 90 00

25 %

7323 93 00

25 %

7323 99 00

25 %

7324 10 00

25 %

7325 10 00

25 %

7325 99 10

25 %

7325 99 90

25 %

7326 90 30

25 %

7326 90 40

25 %

7326 90 50

25 %

7326 90 60

25 %

7326 90 92

25 %

7326 90 96

25 %

7606 11 10

25 %

7606 11 91

25 %

7606 12 20

25 %

7606 12 92

25 %

7606 12 93

25 %

8711 40 00

25 %

8711 50 00

25 %

8903 91 10

25 %

8903 91 90

25 %

8903 92 10

25 %

8903 92 91

25 %

8903 92 99

25 %

8903 99 10

25 %

8903 99 91

25 %

8903 99 99

25 %

9504 40 00

25 %


(1)  De gebruikte nomenclatuurcodes zijn die van de gecombineerde nomenclatuur zoals gedefinieerd in artikel 1, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1) en zoals gedefinieerd in bijlage I bij die verordening. Zij zijn geldig op het moment van bekendmaking van deze verordening en mutatis mutandis zoals gewijzigd bij latere wetgeving, waaronder zeer recent Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1925 van de Commissie van 12 oktober 2017 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PB L 282 van 31.10.2017, blz. 1).


BIJLAGE II

Producten die kunnen worden onderworpen aan aanvullende rechten vanaf 23 maart 2021, of zodra is aangetoond dat de Amerikaanse vrijwaringsmaatregelen niet in overeenstemming zijn met de WTO-regels

GN 2018 (1)

Aanvullend recht

2008 93 11

25 %

2008 93 19

25 %

2008 93 29

25 %

2008 93 91

25 %

2008 93 93

25 %

2008 93 99

25 %

2208 30 11

25 %

2208 30 19

25 %

2208 30 82

25 %

2208 30 88

25 %

3301 12 10

10 %

3301 13 10

10 %

3301 90 10

10 %

3301 90 30

10 %

3301 90 90

10 %

3302 90 10

10 %

3302 90 90

10 %

3304 10 00

10 %

3305 30 00

10 %

4818 20 10

25 %

4818 20 91

35 %

4818 20 99

25 %

4818 30 00

25 %

4818 50 00

35 %

4818 90 10

25 %

4818 90 90

35 %

5606 00 91

10 %

5606 00 99

10 %

5907 00 00

10 %

5911 10 00

10 %

5911 20 00

10 %

5911 31 11

10 %

5911 31 19

10 %

5911 31 90

10 %

5911 32 11

10 %

5911 32 19

10 %

5911 32 90

10 %

6203 42 11

50 %

6203 42 33

50 %

6203 42 35

50 %

6203 42 51

50 %

6203 42 59

50 %

6203 43 19

50 %

6203 43 31

50 %

6203 43 39

50 %

6203 43 90

50 %

6204 62 11

50 %

6204 62 33

50 %

6204 62 39

50 %

6204 62 51

50 %

6204 62 59

50 %

6205 30 00

50 %

6301 30 10

50 %

6301 30 90

50 %

6402 19 00

25 %

6402 99 10

50 %

6402 99 31

25 %

6402 99 39

25 %

6402 99 50

25 %

6402 99 91

25 %

6402 99 93

25 %

6402 99 96

25 %

6402 99 98

25 %

6403 59 05

25 %

6403 59 11

25 %

6403 59 31

25 %

6403 59 35

25 %

6403 59 39

25 %

6403 59 50

25 %

6403 59 91

25 %

6403 59 99

25 %

6601 10 00

50 %

6911 10 00

50 %

6911 90 00

50 %

6912 00 21

50 %

6912 00 23

50 %

6912 00 25

50 %

6912 00 29

50 %

6912 00 81

50 %

6912 00 83

50 %

6912 00 85

50 %

6912 00 89

50 %

6913 10 00

50 %

6913 90 10

50 %

6913 90 93

50 %

6913 90 98

50 %

6914 10 00

50 %

6914 90 00

50 %

7005 21 25

25 %

7005 21 30

25 %

7005 21 80

25 %

7007 19 10

10 %

7007 19 20

10 %

7007 19 80

10 %

7007 21 20

10 %

7007 21 80

10 %

7007 29 00

10 %

7009 10 00

25 %

7009 91 00

10 %

7013 28 10

10 %

7013 28 90

10 %

7102 31 00

10 %

7113 11 00

25 %

7113 19 00

25 %

7113 20 00

25 %

7228 50 61

25 %

7326 90 98

10 %

7604 29 90

25 %

7606 11 93

25 %

7606 11 99

25 %

8422 11 00

50 %

8450 11 11

50 %

8450 11 19

50 %

8450 11 90

50 %

8450 12 00

50 %

8450 19 00

50 %

8506 10 11

10 %

8506 10 18

10 %

8506 10 91

10 %

8506 10 98

10 %

8506 90 00

10 %

8543 70 01

50 %

8543 70 02

50 %

8543 70 03

50 %

8543 70 04

50 %

8543 70 05

50 %

8543 70 06

50 %

8543 70 07

50 %

8543 70 08

50 %

8543 70 09

50 %

8543 70 10

50 %

8543 70 30

50 %

8543 70 50

50 %

8543 70 60

50 %

8543 70 90

25 %

8704 21 10

10 %

8704 21 31

10 %

8704 21 39

10 %

8704 21 91

10 %

8704 21 99

10 %

8711 40 00

25 %

8711 50 00

25 %

8901 90 10

50 %

8901 90 90

50 %

8902 00 10

50 %

8902 00 90

50 %

8903 10 10

10 %

8903 10 90

10 %

8903 92 91

25 %

8903 92 99

25 %

9401 61 00

50 %

9401 69 00

50 %

9401 71 00

50 %

9401 79 00

50 %

9401 80 00

50 %

9404 90 10

25 %

9404 90 90

25 %

9405 99 00

25 %


(1)  De gebruikte nomenclatuurcodes zijn die van de gecombineerde nomenclatuur zoals gedefinieerd in artikel 1, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1) en zoals gedefinieerd in bijlage I bij die verordening. Zij zijn geldig op het moment van bekendmaking van deze verordening en mutatis mutandis zoals gewijzigd bij latere wetgeving, waaronder zeer recent Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1925 van de Commissie van 12 oktober 2017 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PB L 282 van 31.10.2017, blz. 1).