24.4.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 104/57


VERORDENING (EU) 2018/627 VAN DE COMMISSIE

van 20 april 2018

tot rectificatie van bepaalde taalversies van Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad inzake levensmiddelenadditieven

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 inzake levensmiddelenadditieven (1), en met name artikel 10, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Duitse taalversie van Verordening (EG) nr. 1333/2008 bevat fouten in bijlage II, deel D, levensmiddelencategorie 12.2, en in bijlage II, deel E, levensmiddelencategorieën 0, 01.7.1, 05.2, 11.1, 12.2, 12.2.2, 13.2 en 17.1. Om juridische duidelijkheid voor exploitanten van levensmiddelenbedrijven en de vlotte werking van de interne markt te waarborgen, moeten daarom in de Duitse taalversie de naam van levensmiddelencategorie 12.2 en de gebruiksvoorwaarden (beperkingen/uitzonderingen) voor levensmiddelenadditieven in de levensmiddelencategorieën 0, 01.7.1, 05.2, 11.1, 12.2, 12.2.2, 13.2 en 17.1 worden gecorrigeerd.

(2)

De Griekse taalversie van Verordening (EG) nr. 1333/2008 bevat fouten in bijlage II, deel E, levensmiddelencategorie 05.2. Om juridische duidelijkheid voor exploitanten van levensmiddelenbedrijven en de vlotte werking van de interne markt te waarborgen, moeten daarom in de Griekse taalversie de gebruiksvoorwaarden (beperkingen/uitzonderingen) voor levensmiddelenadditieven in de levensmiddelencategorie 05.2 worden gecorrigeerd.

(3)

De Tsjechische taalversie van Verordening (EG) nr. 1333/2008 bevat fouten in bijlage II, deel E, levensmiddelencategorie 08.2. Om juridische duidelijkheid voor exploitanten van levensmiddelenbedrijven en de vlotte werking van de interne markt te waarborgen, moeten daarom in de Tsjechische taalversie de gebruiksvoorwaarden (beperkingen/uitzonderingen) voor levensmiddelenadditieven in de levensmiddelencategorie 08.2 worden gecorrigeerd.

(4)

De Duitse, Griekse en Tsjechische taalversies van Verordening (EG) nr. 1333/2008 moeten daarom dienovereenkomstig worden gerectificeerd. De overige taalversies zijn niet betrokken bij die correcties.

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

(heeft geen betrekking op het Nederlands)

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 20 april 2018.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 354 van 31.12.2008, blz. 16.