20.3.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 77/4


VERORDENING (EU) 2018/455 VAN DE COMMISSIE

van 16 maart 2018

tot vaststelling van aanvullende verantwoordelijkheden en taken van het EU-referentielaboratorium voor ziekten bij vissen en schaaldieren en tot wijziging van bijlage VII bij Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn (1), en met name artikel 32, leden 5 en 6,

Gezien Richtlijn 2006/88/EG van de Raad van 24 oktober 2006 betreffende veterinairrechtelijke voorschriften voor aquacultuurdieren en de producten daarvan en betreffende de preventie en bestrijding van bepaalde ziekten bij waterdieren (2), en met name artikel 55, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 882/2004 zijn de algemene taken, verplichtingen en voorschriften vastgesteld voor de referentielaboratoria van de Europese Unie (EU-referentielaboratoria) voor diervoeders en levensmiddelen en voor diergezondheid. De EU-referentielaboratoria voor diergezondheid en levende dieren staan vermeld in deel II van bijlage VII bij Verordening (EG) nr. 882/2004. In punt 15 van deel II van die bijlage wordt het Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), Weymouth Laboratory, Verenigd Koninkrijk, vermeld als EU-referentielaboratorium voor ziekten bij schaaldieren.

(2)

Richtlijn 2006/88/EG bevat de veterinairrechtelijke voorschriften voor het in de handel brengen en de invoer in en doorvoer door de Unie van aquacultuurdieren en de producten daarvan, alsmede een aantal minimale preventie- en bestrijdingsmaatregelen voor bepaalde ziekten bij die dieren. Artikel 55, lid 1, van Richtlijn 2006/88/EG voorziet in de aanwijzing van EU-referentielaboratoria voor ziekten bij waterdieren die relevant zijn voor die richtlijn.

(3)

In Verordening (EG) nr. 737/2008 van de Commissie (3) is het Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), Weymouth Laboratory, Verenigd Koninkrijk, voor de periode van 1 juli 2008 tot en met 30 juni 2018 aangewezen als EU-referentielaboratorium voor ziekten bij schaaldieren. Artikel 55, lid 3, van Richtlijn 2006/88/EG voorziet in een evaluatie van de taken van dit laboratorium.

(4)

Als gevolg van de kennisgeving van het Verenigd Koninkrijk overeenkomstig artikel 50 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, kan de functie van Cefas als EU-referentielaboratorium voor ziekten bij schaaldieren niet worden voortgezet voor een verdere periode beginnende op 1 juli 2018.

(5)

Gelet op de synergieën inzake technische deskundigheid, laboratoriumcapaciteit en contacten met de nationale referentielaboratoria, moet het EU-referentielaboratorium voor visziekten ook de taken en functies van het EU-referentielaboratorium van de Europese Unie voor ziekten bij schaaldieren overnemen.

(6)

De Danmarks Tekniske Universitet, Veterinærinstituttet, Afdeling for Diagnostik og Beredskab — Fiskesygdomme, 2800 Kgs. Lyngby, Denemarken, die is aangewezen als EU-referentielaboratorium voor visziekten, moet bijgevolg de taken en functies van het EU-referentielaboratorium voor ziekten bij schaaldieren overnemen.

(7)

Het DTU Veterinærinstituttet, Afdeling for Diagnostik og Beredskab — Fiskesygdomme, dat dienstdoet als EU-referentielaboratorium voor ziekten bij vissen en schaaldieren, moet worden aangewezen als EU-referentielaboratorium voor ziekten bij schaaldieren voor de periode van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2023. Bovendien moet dit laboratorium in deel II van bijlage VII bij Verordening (EG) nr. 882/2004 worden vermeld. Deel II van bijlage VII bij Verordening (EG) nr. 882/2004 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(8)

Om te zorgen voor een naadloze voortzetting van de activiteiten van de EU-referentielaboratoria voor ziekten bij schaaldieren is het passend om te voorzien in een specifieke datum van toepassing voor de in deze verordening vervatte maatregelen.

(9)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De Danmarks Tekniske Universitet, Veterinærinstituttet? Afdeling for Diagnostik og Beredskab — Fiskesygdomme, 2800 Kgs. Lyngby, Denemarken, heeft de verantwoordelijkheden en taken van het EU-referentielaboratorium voor ziekten bij schaaldieren in de periode van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2023.

Artikel 2

Deel II van bijlage VII bij Verordening (EG) nr. 882/2004 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Punt 6 wordt vervangen door:

„6.

EU-referentielaboratorium voor ziekten bij vissen en schaaldieren

Danmarks Tekniske Universitet

Veterinærinstituttet

Afdeling for Diagnostik og Beredskab — Fiskesygdomme, Kemitorvet, Bygning 202

2800 Kgs. Lyngby

Denemarken”.

2)

Punt 15 wordt geschrapt.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2018.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 16 maart 2018.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 165 van 30.4.2004, blz. 1.

(2)  PB L 328 van 24.11.2006, blz. 14.

(3)  Verordening (EG) nr. 737/2008 van de Commissie van 28 juli 2008 tot aanwijzing van de communautaire referentielaboratoria voor ziekten bij schaaldieren, rabiës en rundertuberculose, tot vaststelling van aanvullende verantwoordelijkheden en taken van de communautaire referentielaboratoria voor rabiës en rundertuberculose en tot wijziging van bijlage VII bij Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 201 van 30.7.2008, blz. 29).