6.3.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 63/13


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/329 VAN DE COMMISSIE

van 5 maart 2018

tot aanwijzing van een referentiecentrum van de Europese Unie voor dierenwelzijn

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en de Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, de Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad (verordening officiële controles) (1), en met name artikel 95, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Commissie heeft overeenkomstig artikel 95 van Verordening (EU) 2017/625 een openbare oproep gedaan voor de selectie en aanwijzing van een referentiecentrum van de Europese Unie voor dierenwelzijn dat de activiteiten van de Commissie en de lidstaten in verband met de toepassing van de in artikel 1, lid 2, onder f), van die verordening bedoelde dierenwelzijnsvoorschriften moet ondersteunen.

(2)

Het ten behoeve van die oproep ingestelde evaluatie- en selectiecomité is tot de conclusie gekomen dat het consortium onder leiding van Wageningen Livestock Research, verder bestaande uit Aarhus University en Friedrich-Loeffler-Institut, aan de vereisten als bedoeld in artikel 95, lid 3, van Verordening (EU) 2017/625 voldoet en de verantwoordelijkheid voor de in artikel 96 van die verordening omschreven taken kan opnemen.

(3)

Dit consortium moet derhalve worden aangewezen als een referentiecentrum van de Europese Unie voor dierenwelzijn dat verantwoordelijk is voor ondersteunende taken, voor zover deze behoren tot de jaarlijkse of meerjarige werkprogramma's van het referentiecentrum. De programma's moeten worden opgesteld in overeenstemming met de doelstellingen en de prioriteiten van de betrokken werkprogramma's die de Commissie heeft vastgesteld overeenkomstig artikel 36 van Verordening (EU) nr. 652/2014 van het Europees Parlement en de Raad (2).

(4)

De aanwijzing moet om de vijf jaar worden geëvalueerd, te rekenen vanaf de datum van toepassing van deze verordening.

(5)

Deze verordening moet overeenkomstig de in artikel 167, lid 3, van Verordening (EU) 2017/625 bepaalde toepassingsdatum van toepassing zijn met ingang van 29 april 2018,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Het volgende consortium wordt aangewezen als een referentiecentrum van de Europese Unie voor dierenwelzijn dat verantwoordelijk is voor het ondersteunen van de horizontale activiteiten van de Commissie en de lidstaten op het gebied van dierenwelzijnsvoorschriften:

Naam

:

Consortium onder leiding van Wageningen Livestock Research, verder bestaande uit Aarhus University en Friedrich-Loeffler-Institut

Adres

:

Drevendaalsesteeg 4

6708 PB Wageningen

NEDERLAND

De aanwijzing wordt om de vijf jaar geëvalueerd, te rekenen vanaf de datum van toepassing van deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 29 april 2018.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 5 maart 2018.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 95 van 7.4.2017, blz. 1.

(2)  Verordening (EU) nr. 652/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 tot vaststelling van bepalingen betreffende het beheer van de uitgaven in verband met de voedselketen, diergezondheid en dierenwelzijn, alsmede in verband met plantgezondheid en teeltmateriaal, tot wijziging van de Richtlijnen 98/56/EG, 2000/29/EG en 2008/90/EG van de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 178/2002, (EG) nr. 882/2004 en (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijn 2009/128/EG van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van de Besluiten 66/399/EEG en 76/894/EEG en Beschikking 2009/470/EG van de Raad (PB L 189 van 27.6.2014, blz. 1).