6.3.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 63/5


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/326 VAN DE RAAD

van 5 maart 2018

tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 208/2014 betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen in het licht van de situatie in Oekraïne

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 208/2014 van de Raad van 5 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen in het licht van de situatie in Oekraïne (1), en met name artikel 14, lid 1,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 5 maart 2014 Verordening (EU) nr. 208/2014 vastgesteld.

(2)

Op basis van een toetsing door de Raad moeten de vermeldingen voor twee personen worden geschrapt en moet ten aanzien van drie personen de motivering worden geactualiseerd.

(3)

Bijlage I bij Verordening (EU) nr. 208/2014 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EU) nr. 208/2014 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij onderhavige verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de datum van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 5 maart 2018.

Voor de Raad

De voorzitter

N. DIMOV


(1)  PB L 66 van 6.3.2014, blz. 1.


BIJLAGE

I.

De onderstaande personen worden verwijderd van de lijst in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 208/2014:

4.

Olena Leonidivna Lukash

10.

Serhii Petrovych Kliuiev

II.

De vermeldingen voor de volgende personen, als weergegeven in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 208/2014, worden vervangen door de onderstaande vermeldingen:

 

Naam

Nadere gegevens

Motivering

Datum van aanwijzing

7.

Oleksandr Viktorovych Yanukovych (Олександр Вiкторович Янукович)

geboren op 10 juli 1973 in Yenakiieve (oblast Donetsk), zoon van de voormalige president, zakenman

Persoon tegen wie een strafvervolging is ingesteld door de Oekraïense autoriteiten voor het verduisteren van overheidsmiddelen of overheidsactiva en voor medeplichtigheid daaraan.

6.3.2014

11.

Mykola Yanovych Azarov(Микола Янович Азаров),

Nikolai Yanovich Azarov (Николай Янович Азаров

geboren op 17 december 1947 in Kaluga (Rusland), premier van Oekraïne tot januari 2014

Persoon tegen wie een strafvervolging is ingesteld door de Oekraïense autoriteiten voor het verduisteren van overheidsmiddelen of overheidsactiva en voor medeplichtigheid daaraan.

6.3.2014

12.

Serhiy Vitalyovych Kurchenko(Сергiй Вiталiйович Курченко)

geboren op 21 september 1985 in Kharkiv, zakenman

Persoon tegen wie een strafvervolging is ingesteld door de Oekraïense autoriteiten voor het verduisteren van overheidsmiddelen of overheidsactiva en voor machtsmisbruik om een ongerechtvaardigd voordeel voor zichzelf of een derde te verkrijgen ten koste van Oekraïense overheidsmiddelen of overheidsactiva.

6.3.2014