16.2.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 44/1


VERORDENING (EU) 2018/196 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 7 februari 2018

betreffende aanvullende douanerechten op de invoer van bepaalde producten van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika

(codificatie)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 207, lid 2,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure (1),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 673/2005 van de Raad (2) is herhaaldelijk en ingrijpend gewijzigd (3). Ter wille van de duidelijkheid en een rationele ordening van de tekst dient tot codificatie van die verordening te worden overgegaan.

(2)

Op 27 januari 2003 hechtte het orgaan voor geschillenbeslechting („DSB”) van de Wereldhandelsorganisatie („WTO”) zijn goedkeuring aan het verslag van de beroepsinstantie (4) en het verslag van het panel (5), dat door het verslag van de beroepsinstantie werd bevestigd, en stelde het vast dat de wet voortzetting van dumping en handhaving van subsidie (Continued Dumping and Subsidy Offset Act („CDSOA”)) niet verenigbaar was met de verplichtingen van de Verenigde Staten uit hoofde van de WTO-overeenkomsten.

(3)

Omdat de Verenigde Staten hun wetgeving niet in overeenstemming hebben gebracht met de overeenkomsten in kwestie, heeft de Europese Gemeenschap („Gemeenschap”) de DSB toestemming gevraagd om de toepassing van haar tariefconcessies en de hiermee verband houdende verplichtingen in het kader van de GATT 1994 ten aanzien van de Verenigde Staten te schorsen (6). De Verenigde Staten maakten bezwaar tegen de mate van schorsing van de tariefconcessies en de hiermee verband houdende verplichtingen, en de zaak werd doorverwezen voor arbitrage.

(4)

Op 31 augustus 2004 stelde de arbiter vast dat de mate waarin door de Gemeenschap genoten voordelen teniet zijn gedaan of zijn uitgehold, 72 % bedroeg van het bedrag dat in het kader van de CDSOA werd uitbetaald aan antidumping- of antisubsidierechten voor invoer uit de Gemeenschap, voor het meest recente jaar waarvoor op dat moment door de autoriteiten van de Verenigde Staten gepubliceerde gegevens beschikbaar waren. De arbiter stelde vast dat de schorsing door de Gemeenschap van concessies of andere verplichtingen, in de vorm van een aanvullend invoerrecht boven op de geconsolideerde douanerechten, voor een lijst van producten van oorsprong uit de Verenigde Staten, die op jaarbasis een totale handelswaarde vertegenwoordigt die het bedrag voor de tenietdoening of uitholling niet overschrijdt, in overeenstemming was met de WTO-voorschriften. Op 26 november 2004 verleende de DSB toestemming om de tariefconcessies en de hiermee verband houdende verplichtingen uit hoofde van de GATT 1994 ten aanzien van de Verenigde Staten te schorsen, overeenkomstig het besluit van de arbiter.

(5)

De CDSOA-uitbetalingen voor het meest recente jaar waarvoor op dat moment gegevens beschikbaar waren, hebben betrekking op de verdeling van de in het boekjaar 2004 (1 oktober 2003 tot en met 30 september 2004) geïnde antidumping- en antisubsidierechten. Op basis van de door de Customs and Border Protection (dienst Douane en grensbewaking) van de Verenigde Staten gepubliceerde gegevens was de mate waarin de voordelen voor de Gemeenschap werden tenietgedaan of uitgehold, berekend op 27,81 miljoen USD. De Gemeenschap kon de toepassing van haar tariefconcessies ten aanzien van de Verenigde Staten derhalve voor eenzelfde bedrag schorsen. Het effect van een aanvullend ad-valoreminvoerrecht van 15 % op de invoer van de producten die zijn vermeld op de lijst in bijlage I uit de Verenigde Staten, vertegenwoordigde, over één jaar, een handelswaarde die het bedrag van 27,81 miljoen USD niet overschreed. De Gemeenschap heeft de toepassing van haar tariefconcessies voor die producten ten aanzien van de Verenigde Staten met ingang van 1 mei 2005 geschorst.

(6)

Wanneer de Verenigde Staten blijven volharden en het besluit en de aanbeveling van de DSB niet uitvoeren, zal de Commissie het niveau van de schorsing jaarlijks aanpassen aan de mate waarin de voordelen voor de Europese Unie op dat moment worden tenietgedaan of uitgehold door de CDSOA. De Commissie wijzigt de hoogte van het aanvullende invoerrecht of de lijst in bijlage I om ervoor te zorgen dat het effect van het aanvullende invoerrecht op de invoer van de Verenigde Staten van de geselecteerde producten over een jaar een handelswaarde vertegenwoordigt die het bedrag van de voordelen die voor de Unie worden tenietgedaan of uitgehold, niet overschrijdt.

(7)

De Commissie neemt de volgende criteria in acht:

a)

de Commissie past de hoogte van het aanvullende invoerrecht aan, indien het niet mogelijk is het niveau van de schorsing aan te passen aan de mate waarin de voordelen worden tenietgedaan of uitgehold, door producten aan de lijst in bijlage I toe te voegen of producten van die lijst te schrappen; in het tegenovergestelde geval zal de Commissie producten toevoegen aan de lijst in bijlage I wanneer het niveau van de schorsing toeneemt, of producten van de lijst schrappen wanneer het niveau van de schorsing afneemt;

b)

wanneer producten worden toegevoegd, selecteert de Commissie producten van de lijst in bijlage II in de volgorde waarin zij op deze lijst staan; dit houdt in dat de Commissie ook de lijst in bijlage II zal wijzigen door van deze lijst de producten die aan de lijst in bijlage I zijn toegevoegd, te schrappen;

c)

wanneer producten van de lijst moeten worden gehaald, schrapt de Commissie eerst producten die na 1 mei 2005 aan bijlage I werden toegevoegd; vervolgens schrapt de Commissie de producten die op 1 mei 2005 op de lijst in bijlage I stonden, in de volgorde van die lijst.

(8)

Teneinde de noodzakelijke aanpassingen aan te brengen op de maatregelen uit hoofde van deze verordening, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie handelingen vast te stellen met betrekking tot de wijziging van de hoogte van het aanvullende invoerrecht of van de lijsten in de bijlagen I en II, op de in deze verordening bepaalde voorwaarden. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven (7). Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De tariefconcessies en hiermee verband houdende verplichtingen uit hoofde van de GATT 1994 van de Unie worden geschorst ten aanzien van producten van oorsprong uit de Verenigde Staten die zijn opgenomen in bijlage I bij deze verordening.

Artikel 2

Voor de in bijlage I opgenomen producten van oorsprong uit de Verenigde Staten wordt naast de douanerechten op grond van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad (8) een aanvullend ad-valoreminvoerrecht van 4,3 % ingesteld.

Artikel 3

1.   De Commissie past het niveau van de schorsing jaarlijks aan de mate waarin de voordelen voor de Unie op dat moment door de United States' Continued Dumping and Subsidy Offset Act (CDSOA) worden tenietgedaan of uitgehold, aan. Voor de aanpassing van de hoogte van het aanvullende invoerrecht of de lijst in bijlage I door de Commissie geldt het volgende:

a)

de mate van tenietdoening of uitholling is gelijk aan 72 % van het bedrag van de CDSOA-uitbetalingen in verband met de antidumping- en antisubsidierechten, die in het meest recente jaar waarvoor op dat moment door de autoriteiten van de Verenigde Staten gepubliceerde gegevens beschikbaar zijn, zijn gedaan voor invoer uit de Unie;

b)

de wijziging dient ervoor te zorgen dat het aanvullende invoerrecht op de invoer van de geselecteerde producten uit de Verenigde Staten, op jaarbasis, een handelswaarde vertegenwoordigt die de mate van tenietdoening of uitholling als bedoeld onder a), niet overschrijdt;

c)

met uitzondering van de omstandigheden zoals bedoeld onder e), voegt de Commissie producten toe aan de lijst in bijlage I wanneer het niveau van de schorsing toeneemt; deze producten worden geselecteerd uit de lijst in bijlage II in de volgorde op die lijst;

d)

met uitzondering van de omstandigheden zoals bedoeld onder e), schrapt de Commissie producten van de lijst in bijlage I wanneer het niveau van de schorsing afneemt; de Commissie schrapt eerst de producten die op 1 mei 2005 op de lijst in bijlage II stonden en in een later stadium werden toegevoegd aan de lijst in bijlage I; de Commissie schrapt vervolgens de producten die op 1 mei 2005 op de lijst in bijlage I stonden, in de volgorde van de lijst;

e)

de Commissie wijzigt de hoogte van het aanvullende invoerrecht wanneer het niveau van de schorsing niet kan worden aangepast aan de mate van tenietdoening of uitholling door het toevoegen of schrappen van producten van de lijst in bijlage I.

2.   Wanneer producten worden toegevoegd aan de lijst in bijlage I, zal de Commissie tevens de lijst in bijlage II wijzigen door die producten van die lijst te schrappen. De volgorde van de producten die op de lijst in bijlage II blijven staan, wordt niet gewijzigd.

3.   De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 4 gedelegeerde handelingen vast te stellen om de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde aanpassingen en wijzigingen aan te brengen.

Wanneer de informatie over het bedrag aan uitbetaling door de Verenigde Staten laat in het jaar beschikbaar is, waardoor niet meer aan de termijnen van de WTO en de wettelijke termijnen kan worden voldaan met gebruikmaking van de in artikel 4 bedoelde procedure, en indien dit in geval van aanpassingen en wijzigingen in de bijlagen om dwingende redenen van urgentie vereist is, is de in artikel 5 bedoelde procedure van toepassing op overeenkomstig de eerste alinea vastgestelde gedelegeerde handelingen.

Artikel 4

1.   De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde voorwaarden.

2.   De in artikel 3, lid 3, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van 20 februari 2014. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen een dergelijke verlenging verzet.

3.   Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 3, lid 3, bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

4.   Vóór de vaststelling van een gedelegeerde handeling raadpleegt de Commissie de door elke lidstaat aangewezen deskundigen overeenkomstig de beginselen die zijn neergelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven.

5.   Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de Raad.

6.   Een overeenkomstig artikel 3, lid 3, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad daartegen bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie heeft medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.

Artikel 5

1.   Een overeenkomstig dit artikel vastgestelde gedelegeerde handeling treedt onverwijld in werking en is van toepassing zolang geen bezwaar wordt gemaakt overeenkomstig lid 2. In de kennisgeving van de gedelegeerde handeling aan het Europees Parlement en de Raad wordt vermeld om welke redenen gebruik wordt gemaakt van de spoedprocedure.

2.   Het Europees Parlement of de Raad kan overeenkomstig de in artikel 4, lid 6, bedoelde procedure bezwaar maken tegen een gedelegeerde handeling. In dit geval trekt de Commissie de handeling onverwijld in na kennisgeving van het besluit waarbij het Europees Parlement of de Raad bezwaar maakt.

Artikel 6

De oorsprong van elk product waarop deze verordening van toepassing is, wordt vastgesteld overeenkomstig Verordening (EU) nr. 952/2013.

Artikel 7

1.   Het aanvullende invoerrecht is niet van toepassing op de in bijlage I vermelde producten waarvoor vóór 30 april 2005 een invoervergunning met vrijstelling of verlaging van douanerechten is afgegeven.

2.   Het aanvullende invoerrecht is niet van toepassing op de in bijlage I vermelde producten die overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1186/2009 van de Raad (9) met vrijstelling van rechten worden ingevoerd.

Artikel 8

Verordening (EG) nr. 673/2005 wordt ingetrokken.

Verwijzingen naar de ingetrokken verordening gelden als verwijzingen naar de onderhavige verordening en worden gelezen volgens de concordantietabel in bijlage IV.

Artikel 9

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Straatsburg, 7 februari 2018.

Voor het Europees Parlement

De voorzitter

A. TAJANI

Voor de Raad

De voorzitter

M. PANAYOTOVA


(1)  Standpunt van het Europees Parlement van 12 december 2017 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad) en besluit van de Raad van 29 januari 2018 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

(2)  Verordening (EG) nr. 673/2005 van de Raad van 25 april 2005 tot vaststelling van aanvullende douanerechten op de invoer van bepaalde producten van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika (PB L 110 van 30.4.2005, blz. 1).

(3)  Zie bijlage III.

(4)  United States — Offset Act (Byrd Amendment), verslag van de beroepsinstantie (WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R, 16 januari 2003).

(5)  United States — Offset Act (Byrd Amendment), verslag van het panel (WT/DS217/R, WT/DS234/R, 16 september 2002).

(6)  United States — Offset Act (Byrd Amendment), beroep van de Europese Gemeenschappen op grond van artikel 22, lid 2, van de DSU (WT/DS217/22, 16 januari 2004).

(7)  PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.

(8)  Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1).

(9)  Verordening (EG) nr. 1186/2009 van de Raad van 16 november 2009 betreffende de instelling van een communautaire regeling inzake douanevrijstellingen (PB L 324 van 10.12.2009, blz. 23).


BIJLAGE I

De producten waarop de aanvullende invoerrechten zullen worden toegepast, worden aan de hand van hun achtcijferige GN-code geïdentificeerd. De omschrijving van de producten die onder deze codes zijn ingedeeld, is opgenomen in bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad (1).

0710 40 00

ex 9003 19 00„monturen van onedele metalen”

8705 10 00

6204 62 31


(1)  Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1).


BIJLAGE II

De producten in deze bijlage worden aangeduid met hun achtcijferige GN-code. De omschrijving van de producten die onder deze codes zijn ingedeeld, is opgenomen in bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87.


BIJLAGE III

Ingetrokken verordening met overzicht van de achtereenvolgende wijzigingen ervan

Verordening (EG) nr. 673/2005 van de Raad

(PB L 110 van 30.4.2005, blz. 1)

 

Verordening (EG) nr. 632/2006 van de Commissie

(PB L 111 van 25.4.2006, blz. 5)

 

Verordening (EG) nr. 409/2007 van de Commissie

(PB L 100 van 17.4.2007, blz. 16)

 

Verordening (EG) nr. 283/2008 van de Commissie

(PB L 86 van 28.3.2008, blz. 19)

 

Verordening (EG) nr. 317/2009 van de Commissie

(PB L 100 van 18.4.2009, blz. 6)

 

Verordening (EU) nr. 305/2010 van de Commissie

(PB L 94 van 15.4.2010, blz. 15)

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 311/2011 van de Commissie

(PB L 86 van 1.4.2011, blz. 51)

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 349/2013 van de Commissie

(PB L 108 van 18.4.2013, blz. 6)

 

Verordening (EU) nr. 37/2014 van het Europees Parlement en de Raad

(PB L 18 van 21.1.2014, blz. 1)

Uitsluitend punt 11 van de bijlage

Verordening (EU) nr. 38/2014 van het Europees Parlement en de Raad

(PB L 18 van 21.1.2014, blz. 52)

Uitsluitend punt 4 van de bijlage

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 303/2014 van de Commissie

(PB L 90 van 26.3.2014, blz. 6)

 

Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/675 van de Commissie

(PB L 111 van 30.4.2015, blz. 16)

 

Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/654 van de Commissie

(PB L 114 van 28.4.2016, blz. 1)

 

Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/750 van de Commissie

(PB L 113 van 29.4.2017, blz. 12)

 


BIJLAGE IV

Concordantietabel

Verordening (EG) nr. 673/2005

De onderhavige verordening

Artikelen 1 tot en met 4

Artikelen 1 tot en met 4

Artikel 4 bis

Artikel 5

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 6, lid 1

Artikel 7, lid 1

Artikel 6, lid 2

Artikel 6, lid 3

Artikel 7, lid 2

Artikel 6, lid 4

Artikel 8

Artikel 8

Artikel 9

Bijlage I

Bijlage I

Bijlage II

Bijlage II

Bijlage III

Bijlage IV