6.2.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 32/48


VERORDENING (EU) 2018/175 VAN DE COMMISSIE

van 2 februari 2018

tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 110/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de definitie, de aanduiding, de presentatie, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 110/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2008 betreffende de definitie, de aanduiding, de presentatie, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken (1), en met name artikel 26,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In bijlage II bij Verordening (EG) nr. 110/2008 is bepaald dat gedistilleerde dranken van categorie 9 „Vruchten-eau-de-vie” de verkoopbenaming „eau-de-vie” moeten dragen, met daarvóór de naam van de gebruikte vrucht, bes of groente. In een aantal officiële talen bevat de naam van de vrucht in dergelijke verkoopbenamingen echter gewoonlijk een achtervoegsel. Daarom moet bij vruchten-eaux-de-vie die in die officiële talen zijn geëtiketteerd, worden toegestaan dat de naam van de vrucht in de verkoopbenaming een achtervoegsel bevat.

(2)

In bijlage II bij Verordening (EG) nr. 110/2008 is in categorie 10 „Appelcider-eau-de-vie en perencider-eau-de-vie” niet duidelijk aangegeven dat appelcider en perencider samen mogen worden gedistilleerd om deze categorie gedistilleerde drank te verkrijgen. In sommige gevallen wordt de gedistilleerde drank echter traditioneel verkregen uit de distillatie van appelcider en perencider tezamen. Daarom moet de omschrijving van deze categorie gedistilleerde dranken worden gewijzigd en moet uitdrukkelijk worden vermeld dat appelcider en perencider bij traditionele productiemethoden ook samen mogen worden gedistilleerd. Voor die gevallen moet tevens worden bepaald hoe de verkoopbenaming dient te luiden. Om problemen voor de exploitanten te voorkomen, moet voorts worden voorzien in een overgangsbepaling voor de verkoopbenaming van gedistilleerde dranken die vóór de inwerkingtreding van de onderhavige verordening zijn geproduceerd.

(3)

Bijlage II bij Verordening (EG) nr. 110/2008 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(4)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor gedistilleerde dranken,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage II bij Verordening (EG) nr. 110/2008 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Punt f) van categorie 9 wordt vervangen door:

„f)

De verkoopbenaming van een vruchten-eau-de-vie is „-eau-de-vie”, voorafgegaan door de naam van de vrucht, bes of groente zoals: kersen-eau-de-vie of kirsch, pruimen-eau-de-vie of slivovitz, mirabellen-eau-de-vie en voorts dergelijke benamingen met als eerste element perziken-, appel-, peren-, abrikozen-, vijgen-, citrusvruchten-, druiven- of de naam van een andere vrucht. In de Griekse, de Kroatische, de Poolse, de Sloveense, de Slowaakse, de Roemeense en de Tsjechische taal mag de naam van de vrucht in de verkoopbenaming een achtervoegsel bevatten.

Vruchten-eau-de-vie mag ook de verkoopbenaming -wasser, voorafgegaan door de naam van de vrucht, dragen.

Uitsluitend voor de volgende vruchten mag „-eau-de-vie”, voorafgegaan door de naam van de vrucht, worden vervangen door alleen de naam van de vrucht:

mirabellen (Prunus domestica L. subsp. syriaca (Borkh.), Janch. ex Mansf.),

pruimen (Prunus domestica L.),

kwetsen (Prunus domestica L.),

aardbeiboomvruchten (Arbutus unedo L.),

appels van het ras Golden Delicious.

Mocht het gevaar bestaan dat een van deze verkoopbenamingen zonder het woord „eau-de-vie” niet goed te begrijpen is voor de eindverbruiker, dan moet op de etikettering en in de presentatie de term „eau-de-vie” worden vermeld, eventueel met een toelichting.”.

2)

Categorie 10 wordt vervangen door:

„10.

Appelcider-eau-de-vie, perencider-eau-de-vie en appel- en perencider-eau-de-vie

a)

Appelcider-eau-de-vie, perencider-eau-de-vie en appel- en perencider-eau-de-vie zijn gedistilleerde dranken die aan de volgende voorwaarden voldoen:

i)

ze zijn uitsluitend verkregen door appelcider of perencider tot minder dan 86 % vol te distilleren op zodanige wijze dat het distillatieproduct een aroma en een smaak heeft die afkomstig zijn van de vruchten;

ii)

ze hebben een gehalte aan vluchtige stoffen dat ten minste 200 gram per hectoliter alcohol van 100 % vol bedraagt;

iii)

ze hebben een gehalte aan methanol dat ten hoogste 1 000 gram per hectoliter alcohol van 100 % vol bedraagt.

De voorwaarde van punt i) mag niet leiden tot de uitsluiting van gedistilleerde dranken die geproduceerd zijn op basis van traditionele productiemethoden waarbij appelcider en perencider samen worden gedistilleerd. In die gevallen luidt de verkoopbenaming „appel- en perencider-eau-de-vie”.

b)

Het alcoholvolumegehalte van appelcider-eau-de-vie, perencider-eau-de-vie en appel- en perencider-eau-de-vie bedraagt ten minste 37,5 %.

c)

Aan appelcider-eau-de-vie, perencider-eau-de-vie en appel- en perencider-eau-de-vie mag geen alcohol, al dan niet verdund, in de zin van punt 5 van bijlage I worden toegevoegd.

d)

Appelcider-eau-de-vie, perencider-eau-de-vie en appel- en perencider-eau-de-vie mogen niet worden gearomatiseerd.

e)

Als middel om de kleur aan te passen, mag aan appelcider-eau-de-vie, perencider-eau-de-vie en appel- en perencider-eau-de-vie uitsluitend karamel worden toegevoegd.”

Artikel 2

Gedistilleerde dranken van categorie 10 in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 110/2008 en verkoopbenamingen daarvan die aan de eisen van die verordening voldoen op het moment van inwerkingtreding van de onderhavige verordening, mogen nog in de handel worden gebracht totdat de voorraden zijn uitgeput.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 2 februari 2018.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 39 van 13.2.2008, blz. 16.