23.1.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 17/11


VERORDENING (EU) 2018/97 VAN DE COMMISSIE

van 22 januari 2018

tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat het gebruik van zoetstoffen in banketbakkerswaren betreft

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 inzake levensmiddelenadditieven (1), en met name artikel 10, lid 3,

Gezien Verordening (EG) nr. 1331/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 tot vaststelling van een uniforme goedkeuringsprocedure voor levensmiddelenadditieven, voedingsenzymen en levensmiddelenaroma's (2), en met name artikel 7, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 is een EU-lijst vastgesteld van voor gebruik in levensmiddelen goedgekeurde levensmiddelenadditieven en van de gebruiksvoorwaarden daarvoor.

(2)

Die lijst kan volgens de uniforme procedure als bedoeld in artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1331/2008, hetzij op initiatief van de Commissie, hetzij ingevolge een aanvraag worden bijgewerkt.

(3)

Op basis van de informatie van de lidstaten heeft de Commissie geconcludeerd dat bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 moet worden gewijzigd met betrekking tot het gebruik van E 950 acesulfaam-K, E 951 aspartaam, E 952 cyclaamzuur en natrium- en calciumcyclamaat, E 954 saccharine en natrium-, kalium- en calciumsacharinaat, E 955 sucralose, E 959 neohesperidine-DC, E 961 neotaam, E 962 aspartaam-acesulfaamzout en E 969 advantaam in „banketbakkerswaren voor specifieke voedingsdoeleinden”.

(4)

Het gebruik van zoetstoffen in „banketbakkerswaren voor specifieke voedingsdoeleinden” was goedgekeurd bij Richtlijn 94/35/EG van het Europees Parlement en van de Raad (3). Het levensmiddel „banketbakkerswaren voor specifieke voedingsdoeleinden” had betrekking op „voeding voor personen bij wie de glucosestofwisseling is verstoord (diabetici)”, zoals geregeld bij Richtlijn 89/398/EEG van de Raad (4). Bij deze richtlijn was een gemeenschappelijke definitie vastgesteld voor „voor bijzondere voeding bestemde levensmiddelen” en was bepaald dat bijzondere bepalingen konden worden vastgesteld voor „voeding voor personen bij wie de glucosestofwisseling is verstoord (diabetici)”, een levensmiddelencategorie die valt onder de definitie van voor bijzondere voeding bestemde levensmiddelen.

(5)

Zoals echter is geconcludeerd in het verslag van de Commissie over voeding voor diabetici (5), ontbrak de wetenschappelijke basis voor het vaststellen van specifieke normen voor de samenstelling van deze levensmiddelen. Bovendien is bij Verordening (EU) nr. 609/2013 van het Europees Parlement en de Raad (6) het concept „voor bijzondere voeding bestemde levensmiddelen”, met inbegrip van „voeding voor personen bij wie de glucosestofwisseling is verstoord (diabetici)”, afgeschaft.

(6)

Bijgevolg is de goedkeuring van deze zoetstoffen voor gebruik in „banketbakkerswaren voor specifieke voedingsdoeleinden” overeenkomstig artikel 7, onder c), van Verordening (EG) nr. 1333/2008 niet langer gerechtvaardigd en mogen deze producten niet langer in de handel worden gebracht.

(7)

Daarnaast zou de uniforme toepassing van de voorwaarden voor de goedkeuring van het gebruik van zoetstoffen zorgen voor duidelijkheid en de goede werking van de interne markt.

(8)

Bijgevolg moeten de vermeldingen voor de levensmiddelenadditieven E 950 acesulfaam-K, E 951 aspartaam, E 952 cyclaamzuur en natrium- en calciumcyclamaat, E 954 saccharine en natrium-, kalium- en calciumsacharinaat, E 955 sucralose, E 959 neohesperidine-DC, E 961 neotaam, E 962 aspartaam-acesulfaamzout en E 969 advantaam met betrekking tot het gebruik in „alleen banketbakkerswaren voor specifieke voedingsdoeleinden” in de levensmiddelencategorie 07.2 „Banketbakkerswaren” worden geschrapt.

(9)

Bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(10)

Om de marktdeelnemers in staat te stellen zich aan te passen aan de nieuwe regels, is het passend te voorzien in een overgangsperiode tijdens welke banketbakkerswaren voor specifieke voedingsdoeleinden die deze zoetstoffen bevatten, verder in de handel mogen worden gebracht.

(11)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Banketbakkerswaren voor specifieke voedingsdoeleinden die E 950 acesulfaam-K, E 951 aspartaam, E 952 cyclaamzuur en natrium- en calciumcyclamaat, E 954 saccharine en natrium-, kalium- en calciumsacharinaat, E 955 sucralose, E 959 neohesperidine-DC, E 961 neotaam, E 962 aspartaam-acesulfaamzout en/of E 969 advantaam bevatten en die vóór de inwerkingtreding van deze verordening rechtmatig op de markt zijn gebracht, mogen verder in de handel worden gebracht tot de voorraden zijn uitgeput.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 22 januari 2018.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 354 van 31.12.2008, blz. 16.

(2)  PB L 354 van 31.12.2008, blz. 1.

(3)  Richtlijn 94/35/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 30 juni 1994 inzake zoetstoffen die in levensmiddelen mogen worden gebruikt (PB L 237 van 10.9.1994, blz. 3).

(4)  Richtlijn 89/398/EEG van de Raad van 3 mei 1989 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake voor bijzondere voeding bestemde levensmiddelen (PB L 186 van 30.6.1989, blz. 27).

(5)  Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over voeding voor personen bij wie de glucosestofwisseling is verstoord (diabetici) van 1 juli 2008 (COM(2008) 392 definitief).

(6)  Verordening (EU) nr. 609/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 inzake voor zuigelingen en peuters bedoelde levensmiddelen, voeding voor medisch gebruik en de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing, en tot intrekking van Richtlijn 92/52/EEG van de Raad, Richtlijnen 96/8/EG, 1999/21/EG, 2006/125/EG en 2006/141/EG van de Commissie, Richtlijn 2009/39/EG van het Europees Parlement en de Raad en de Verordeningen (EG) nr. 41/2009 en (EG) nr. 953/2009 van de Commissie (PB L 181 van 29.6.2013, blz. 35).


BIJLAGE

Bijlage II, deel E, bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 wordt als volgt gewijzigd:

1)

In de levensmiddelencategorie 07.2 „Banketbakkerswaren” worden de vermeldingen voor de levensmiddelenadditieven E 950 acesulfaam-K, E 951 aspartaam, E 952 cyclaamzuur en natrium- en calciumcyclamaat, E 954 sacharine en natrium-, kalium- en calciumsacharinaat, E 955 sucralose, E 959 neohesperidine-DC, E 961 neotaam, E 962 aspartaam-acesulfaamzout en E 969 advantaam wat het gebruik ervan betreft, in „alleen banketbakkerswaren voor specifieke voedingsdoeleinden” geschrapt.