12.1.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 7/35


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/50 VAN DE COMMISSIE

van 11 januari 2018

tot 280e wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met de organisaties ISIS (Da'esh) en Al Qaida

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad van 27 mei 2002 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met de organisaties ISIS (Da'esh) en Al Qaida (1), en met name artikel 7, lid 1, onder a), en artikel 7 bis, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 worden de personen, groepen en entiteiten opgesomd waarvan de tegoeden en economische middelen krachtens die verordening worden bevroren.

(2)

Het Sanctiecomité van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft op 26 december 2017 besloten tot schrapping van één vermelding en tot wijziging van één vermelding op de lijst van personen, groepen en entiteiten waarvan de tegoeden en economische middelen dienen te worden bevroren. Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 11 januari 2018.

Voor de Commissie,

namens de voorzitter,

Hoofd van de dienst Instrumenten voor het buitenlands beleid


(1)  PB L 139 van 29.5.2002, blz. 9.


BIJLAGE

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 wordt als volgt gewijzigd:

1)

De vermelding „Zayn Al-Abidin Muhammad Hussein (ook bekend als a) Abu Zubaida, b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, d) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, e) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah, f) Abu Zubaydah, g) Tariq Hani). Geboortedatum: 12.3.1971. Geboorteplaats: Riyad, Saudi-Arabië. Nationaliteit: Palestijns. Overige informatie: a) naaste medewerker van Usama Bin Laden en reisagent voor terroristen; b) in Amerikaanse gevangenschap sinds juli 2007. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 25.1.2001.” wordt geschrapt van de lijst „Natuurlijke personen”.

2)

De vermelding „Seifallah Ben-Hassine (ook bekend als a) Seif Allah ben Hocine; b) Saifallah ben Hassine; c) Sayf Allah 'Umar bin Hassayn; d) Sayf Allah bin Hussayn; e) Abu Iyyadh al-Tunisi; f) Abou Iyadh el-Tounsi; g) Abu Ayyad al-Tunisi; h) Abou Aayadh; i) Abou Iyadh). Geboortedatum: 8.11.1965. Geboorteplaats: Tunis, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 23.9.2014.” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Seifallah Ben Omar Ben Mohamed Ben Hassine (ook bekend als a) Seif Allah ben Hocine; b) Saifallah ben Hassine; c) Sayf Allah 'Umar bin Hassayn; d) Sayf Allah bin Hussayn; e) Abu Iyyadh al-Tunisi; f) Abou Iyadh el-Tounsi; g) Abu Ayyad al-Tunisi; h) Abou Aayadh; i) Abou Iyadh; j) Seifallah ben Amor ben Hassine). Adres: a) 60, Rue de la Libye, Hammam Lif, Ben Arous, Tunisië; b) Libië (mogelijke verblijfplaats juli 2017). Geboortedatum: 8.11.1965. Geboorteplaats: Tunis, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: Tunesisch nummer G557170, afgegeven op 16 november 1989. Nationaal identificatienummer: Tunesische nationale identiteitskaart 05054425, afgegeven op 3 mei 2011 (afgegeven in Hammam Lif). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 23.9.2014.”.