5.1.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 2/1


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/3 VAN DE COMMISSIE

van 4 januari 2018

tot vaststelling van de drempelvolumes voor de jaren 2018 en 2019 voor de mogelijke toepassing van aanvullende invoerrechten voor bepaalde groenten en fruit

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (1), en met name artikel 183, eerste alinea, onder b),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In artikel 39 van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/892 van de Commissie (2) is bepaald dat een in artikel 182, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1308/2013 bedoeld aanvullend invoerrecht kan worden toegepast op de producten en gedurende de perioden die in bijlage VII bij die uitvoeringsverordening zijn vermeld. Dat aanvullende invoerrecht moet worden toegepast indien de hoeveelheid van een van de in het vrij verkeer gebrachte producten voor een van de toepassingsperioden zoals vermeld in die bijlage, hoger is dan het drempelvolume voor de invoer in een jaar voor dat product. Er worden geen aanvullende invoerrechten geheven wanneer de invoer de EU-markt niet dreigt te verstoren of de gevolgen niet in verhouding zouden staan tot het beoogde doel.

(2)

Overeenkomstig artikel 182, lid 1, tweede alinea, van Verordening (EU) nr. 1308/2013 worden de invoerdrempelvolumes voor de mogelijke toepassing van aanvullende invoerrechten op bepaalde groenten en fruit gebaseerd op gegevens over de invoer en gegevens over het interne verbruik in de voorgaande drie jaren. De drempelvolumes voor bepaalde groenten en fruit voor de jaren 2018 en 2019 moeten worden vastgesteld op basis van de door de lidstaten voor de jaren 2014, 2015 en 2016 meegedeelde gegevens.

(3)

Rekening houdend met het feit dat de toepassingsperiode van de mogelijke aanvullende invoerrechten als bedoeld in bijlage VII bij Uitvoeringsverordening (EU) 2017/892, voor een aantal producten ingaat op 1 januari, moet de onderhavige verordening van toepassing zijn met ingang van 1 januari 2018, en derhalve moet zij zo snel mogelijk in werking treden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor de jaren 2018 en 2019 zijn de in artikel 182, lid 1, eerste alinea, onder b), van Verordening (EU) nr. 1308/2013 bedoelde drempelvolumes voor de in bijlage VII bij Uitvoeringsverordening (EU) 2017/892 vermelde producten vastgesteld in de bijlage bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2018.

Zij verstrijkt op 30 juni 2019.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 4 januari 2018.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 347 van 20.12.2013, blz. 671.

(2)  Uitvoeringsverordening (EU) 2017/892 van de Commissie van 13 maart 2017 tot vaststelling van voorschriften voor de toepassing van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft de sectoren groenten en fruit en verwerkte groenten en fruit (PB L 138 van 25.5.2017, blz. 57).


BIJLAGE

Drempelvolumes voor de in bijlage VII bij Uitvoeringsverordening (EU) 2017/892 vastgestelde producten en perioden voor de mogelijke toepassing van aanvullende invoerrechten

Onverminderd de regels voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur wordt de omschrijving van de producten als louter indicatief beschouwd. Voor de toepassing van deze bijlage wordt de werkingssfeer van de aanvullende invoerrechten bepaald door de draagwijdte van de GN-codes zoals deze bij de vaststelling van de onderhavige verordening bestaan.

Volgnummer

GN-code

Omschrijving product

Toepassingsperiode

Drempelvolume (ton)

2018

2019

78.0015

0702 00 00

Tomaten

1 juni t/m 30 september

 

39 326

78.0020

1 oktober

t/m 31 mei

483 376

78.0065

0707 00 05

Komkommers

1 mei t/m 31 oktober

 

26 505

78.0075

1 november

t/m 30 april

20 482

78.0085

0709 91 00

Artisjokken

1 november

t/m 30 juni

6 587

78.0100

0709 93 10

Courgettes

1 januari t/m 31 december

 

55 037

78.0110

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

Sinaasappelen

1 december

t/m 31 mei

302 643

78.0120

0805 22 00

Clementines

1 november

t/m eind februari

90 771

78.0130

0805 21

0805 29 00

Mandarijnen (tangerines en satsuma's daaronder begrepen); wilkings en soortgelijke kruisingen van citrusvruchten

1 november

t/m eind februari

86 317

78.0155

0805 50 10

Citroenen

1 januari t/m 31 mei

 

32 823

78.0160

1 juni t/m 31 december

 

306 804

78.0170

0806 10 10

Tafeldruiven

16 juli t/m 16 november

 

78 324

78.0175

0808 10 80

Appelen

1 januari t/m 31 augustus

 

432 630

78.0180

1 september t/m 31 december

 

39 724

78.0220

0808 30 90

Peren

1 januari t/m 30 april

 

155 417

78.0235

1 juli t/m 31 december

 

19 187

78.0250

0809 10 00

Abrikozen

1 juni t/m 31 juli

 

4 630

78.0265

0809 29 00

Kersen, andere dan zure kersen

16 mei t/m 15 augustus

 

33 718

78.0270

0809 30

Perziken, nectarines daaronder begrepen

16 juni t/m 30 september

 

3 150

78.0280

0809 40 05

Pruimen

16 juni t/m 30 september

 

17 254