18.5.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 123/100


GEDELEGEERDE RICHTLIJN (EU) 2018/738 VAN DE COMMISSIE

van 27 februari 2018

tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, van bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende een vrijstelling voor een toepassing van lood in cermet-gebaseerde trimmer-potentiometeronderdelen

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (1), en met name artikel 5, lid 1, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Richtlijn 2011/65/EU verplicht lidstaten ervoor te zorgen dat elektrische en elektronische apparatuur die in de handel wordt gebracht geen lood bevat.

(2)

De bestaande vrijstelling 34 van bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU staat het gebruik toe van lood in cermet-gebaseerde trimmer-potentiometers tot en met 21 juli 2016 De Commissie heeft vóór 21 januari 2015 een verzoek om verlenging van die vrijstelling met betrekking tot de categorieën 1 tot en met 7 en 10 ontvangen overeenkomstig artikel 5, lid 5, van Richtlijn 2011/65/EU.

(3)

Trimmer potentiometers zijn regelbare weerstanden. Dankzij een sleepcontact kan de weerstand van het circuit worden aangepast. Zij worden gebruikt in allerlei producten zoals audiovisuele apparatuur, communicatieapparatuur, speelgoed, meetinstrumenten en elektrische huishoudelijke apparaten. Zij bevatten lood in de vorm van loodoxide in niet-geleidende inkt, dat daarin als bindmiddel fungeert.

(4)

Aangezien er momenteel geen betrouwbare loodvrije alternatieven beschikbaar zijn, is de vervanging van dit lood wetenschappelijk en technisch onmogelijk.

(5)

Aangezien er momenteel geen voldoende betrouwbare alternatieven voor de betrokken toepassingen in de categorieën 1 tot en met 7 en 10 voorhanden zijn en dergelijke alternatieven vermoedelijk ook niet spoedig in de handel zullen worden gebracht, is een vrijstelling tot en met 21 juli 2021 gerechtvaardigd. Voor andere categorieën dan de categorieën 1 tot en met 7 en 10 blijft de huidige vrijstelling gelden gedurende de in artikel 5, lid 2, tweede alinea, van Richtlijn 2011/65/EU vastgestelde perioden.

(6)

Richtlijn 2011/65/EU moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze richtlijn.

Artikel 2

1.   De lidstaten zorgen ervoor dat de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die nodig zijn om aan deze richtlijn te voldoen uiterlijk op 30 juni 2019 worden vastgesteld en bekendgemaakt. Zij delen de Commissie de tekst van die bepalingen onverwijld mee.

Zij passen die bepalingen toe vanaf 1 juli 2019.

Wanneer de lidstaten die bepalingen vaststellen, wordt in de bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking ervan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

2.   De lidstaten delen de Commissie de tekst van de bepalingen van intern recht mee die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 3

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 27 februari 2018.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 174 van 1.7.2011, blz. 88.


BIJLAGE

In bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU wordt punt 34 vervangen door:

„34

Lood in cermet-gebaseerde trimmer-potentiometeronderdelen

Geldt voor alle categorieën; vervalt op:

21 juli 2021 voor de categorieën 1 tot en met 7 en 10;

21 juli 2021 voor de categorieën 8 en 9 met uitzondering van medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en industriële meet- en regelapparatuur;

21 juli 2023 voor medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek van categorie 8;

21 juli 2024 voor industriële meet- en regelapparatuur van categorie 9 en voor categorie 11”